Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

Bu konu Cevaplanmış forumunda mintik tarafından 12 Ocak 2010 (17:07) tarihinde açılmıştır.
30711 kez görüntülenmiş, 51 cevap yazılmış ve son mesaj 14 Eylül 2014 (19:33) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 12 Ocak 2010, 17:07

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#1 (link)
mintik
Ziyaretçi
mintik - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
Bağımlı değişken, bağımsız değişken, kontrol edilebilen değişken nedir?
En iyi cevap nötrino tarafından gönderildi

Bir deneyde sırasıyla;bağımlı değişken,bağımsız değişken ve kontrol grubu bulunur.Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir.Bağımsız değişken ise bir araştırmada bağımlı değişken üzerinde etkisi incelenen değişkendir.Kontrol grubu bağımsız değişkenin etkisine açık olmayan ,etkisinde olmayan gruba deniyordur!
Sponsorlu Bağlantılar
Son Düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2014 @ 10:38. Sebep: İç başlık düzeni!!
Rapor Et
Eski 14 Şubat 2010, 11:05

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#2 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
ödevim var bu soruların cevabını bulmam lazım
kontrol edilebilen değişken,bağımlı değişken,bağımsız değişken.
Rapor Et
Eski 21 Şubat 2010, 12:55

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
bulamadım lütfen yazınnnnnnnnnnnnnn.......
Rapor Et
Eski 21 Şubat 2010, 13:14

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#4 (link)
SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
nötrino - avatarı
Bir deneyde sırasıyla;bağımlı değişken,bağımsız değişken ve kontrol grubu bulunur.Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir.Bağımsız değişken ise bir araştırmada bağımlı değişken üzerinde etkisi incelenen değişkendir.Kontrol grubu bağımsız değişkenin etkisine açık olmayan ,etkisinde olmayan gruba deniyordur!
Son Düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2014 @ 10:39.
Rapor Et
Eski 24 Şubat 2010, 23:01

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#5 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Kontrol edilebilen değişken nedir?
Son Düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2014 @ 10:39. Sebep: Soru düzeni!
Rapor Et
Eski 25 Şubat 2010, 00:07

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#6 (link)
SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
nötrino - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Kontrol edilebilen değişken nedir?
Kontrol edilebilen değişken(kontrol grubu);üzerinde hiçbir değişiklik uygulanmayan ve gözlenmeyen değişkendir.Kısaca bağımsız değişkenden etkilenmeyen değişkendir!
Son Düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2014 @ 10:39.
Rapor Et
Eski 8 Mart 2010, 16:08

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#7 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
kontrollü değişkenin anlamı lütfen söleyin
Rapor Et
Eski 8 Mart 2010, 17:16

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#8 (link)
dogukanbaba
Ziyaretçi
dogukanbaba - avatarı
1. Giri
ş

Birinci ünitede bilimin olu
şumu ve bağlantılı olarak fen bilimlerinin gelişimi ile ilgili
yap
ılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, fen bilimleri denildiğinde "bilimsel bilgiler"
ile "bilgi edinme yollar
ı" (bilimsel süreçler) akla gelmektedir. Fen bilgisi içeriğinin
incelendi
ği bu ünitede, önce bilimsel bilgilerle ilgili açıklamalar yapılmış, daha
sonra da bilgi edinme yollar
ı üzerinde durulmuştur.

2. Bilimsel Bilgiler
Bilimsel bilgiler, insan
ın yeryüzüne gelişinden bugüne kadar, gereksinimlerini gidermek
için do
ğal çevresiyle etkileşmesi sırasında edindiği bilgiler arasından süzülmüş,
belli bir düzene göre biriktirilmi
ş,denenerek güvenirliği kanıtlanmış geçerli
bilgileri kapsar. Bilimsel bilgiler insano
ğlunun, doğal çevresini anlama, açıklama ve
kontrol alt
ına almasını kolaylaştırarak daha rahat ve güvenli bir yaş** sürmesini
olanakl
ı kılar.

Bilimsel bilgiler nas
ıl gruplandırılır?

Bilimsel bilgiler;
• olgusal önermeler
• kavramlar
• bilimsel genellemeler
• denenceler
• bilimsel yasalar
• kuramlar
olarak grupland
ırılır.

2.1. Olgusal Önermeler
Do
ğrudan veya dolaylı bir tek gözlem sonucunda saptanan ve herkes tarafından aynı

ş
ekilde gözlenebilen gerçeklere olgu denir. Bir tek gözlem sonucu saptanan olgunun
ifade edilmi
ş biçimine de olgusal önerme denilir. Hiçbir önerme, gözlem ve deney
sonuçlar
ına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilmez.Örneğin, ”bakırın
elektri
ği iletmesi” bir olgudur. Bu olgu, isteyen herkes tarafından tekrarlanıp
gözlenebilir. Bu olguyu, “Bak
ır elektriği iletir” cümlesiyle anlatabiliriz. Bu anlatım
bir olgusal önermedir.

F E N B İ L G İ S İ N İ N İ Ç E R İ Ğ İ 33
?
A N A D O L U Ü N
İ V E R S İ T E S İ

2.2. Kavramlar
Kavramlar, ayn
ı guruptan varlıklar veya olguların ortak özelliklerini içeren anlamlardır.
Kavramlar, varl
ıklar veya olgularla ilgili olarak geçirilen yaşantılar sonucu
zihinde olu
şur.Varlık veya olgu türüyle ilgili olarak geçirilen yaşantı sayısı ne kadar
fazla ve çe
şitliyse, zihinde o varlık veya olgu türüyle ilgili olarak geliştirilen kavram
da o kadar soyut olur. Örne
ğin evlerindeki çöp kutusu ile ilgili olarak zihninde belli
bir çöp kutusu kavram
ı oluşturan, ancak daha sonra bilgisayar monitöründeki sanal
çöp kutusunu da tan
ıyan bir çocuk, zihninde çöp kutusu ile ilgili olarak önceden
olu
şturduğu kavramı yeniden düzenleyerek ona daha soyut bir nitelik kazandırır.
Kavramlar
ın öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı, onlara çeşitli seçenekler
sunularak s
ınanır. Örneğin,öğrencilere sodyum kavramı ile ilgili olarak “Sodyum
metal midir, yoksa ametal midir ?” sorusu yöneltilerek ö
ğrencilerin kendilerine sunulan
bu iki seçenekten do
ğru olanını seçmeleri istenir.Öğrencilerin kavramla ilgili
do
ğru seçeneği seçmeleri onların kavramı anladıklarını gösterir.
Kavramlar
ın varlıkları veya olguları sınıflama, ayırt etme özellikleri olduğu gibi ortak
hale getirme, bütünle
ştirme özellikleri de vardır. Örneğin rende, makara, kaldıraç
basit makinalar olarak s
ınıflandırılır. "Tüylü olma, ve yumurtlama” gibi özellikler
de ku
ş kavramında bir araya gelir.

2.3.Bilimsel Genellemeler
Bilimsel genellemelere de
ğişik türden olgu ya da olgusal durumlar gözlenerek ulaşılır.
Bilimsel genellemeler, olgular ya da olgusal önermeler aras
ındaki ilişkileri belirleyen
ifadelerdir.Örne
ğin, herbiri bir olgu olan, "suyun içinde bulunduğu kabın

ş
eklini alması," "zeytinyağının içinde bulunduğu kabın şeklini alması," "gaz yağının
içinde bulundu
ğu kabın şeklini alması" .... gibi "farklı sıvıların içinde bulundukları

kab
ın şeklini almaları," sayılan bütün maddelerin sıvı olduğu düşünülerek, “Sıvılar
içinde bulunduklar
ı kabın şeklini alır” biçiminde ifade edilir. Böylece değişik maddelerle
ayr
ı ayrı gözlenen bir özellik daha büyük bir guruba genellenmiş olur.

2.4. Denenceler
Denence, yeni gözlenen bir olgu veya olay
ın ya da karşılaşılan bir problemin, daha
önceki bilgi ve deneyimlere dayal
ı olarak önerilmiş, ancak doğruluğu henüz sınanmamış

bir ifadesidir. Bir ba
şka deyişle denenceler, denenmeye ve doğru ya da yanlışlığı

kan
ıtlanmaya muhtaç genelleme veya önermelerdir. Denenceler, doğrudan
ya da dolayl
ı gözlem yoluyla elde edilen veriler çözümlenerek sınanır. Verilerin çözümlenmesi

sonucunda denence kabul ya da red edilir.
Rapor Et
Eski 8 Mart 2010, 19:37

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilebilen değişkenler nelerdir?

#9 (link)
Mek0
Ziyaretçi
Mek0 - avatarı
Bak Dostum BağımLı Değişken AmpuL Yada PiLde DeğişikLiK Yapmamak Ama BağımsıZ iSE PiL Yada AmpuLde DeğişikLik YapıLabiLen DemeqtiR
Rapor Et
Eski 14 Mart 2010, 10:29

değişkenler

#10 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
bağımlı değişken bağımsız değişken kontrollü değişken nedir ?
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.441 saniyede (88.18% PHP - 11.82% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 01:55
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi