PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Cevaplanmış > Kutuplarda gece ve gündüz süreleri neden 6 aydır?
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir14:28, 15 Mart 2010 
Kutuplarda gece ve gündüz süreleri, gece ve gündüz sürelerinin kutup noktalarında 6 ay sürmesinin nedeni nedir?

Kutuplarda neden 6 ay gece, 6 ay gündüz olur?
En iyi cevap nötrino tarafından gönderildi

Ekvator düzlemi ile ekliptik arasında 23 derece 27 dk ve yer ekseni ile ekliptik arasında 66 derece 33 dk açı olması nedeniyle kutup noktalarında 24 saatten uzun gece ve gündüzler oluşuyordur Kısaca kutup noktalarında 6 ay gündüz ve 6 ay gece yaşanmasının nedeni eksen eğikliğidir Bu durum eksen eğikliğinin bir sonucudur.
Benzer Konular:
Etiketler:
Cevap
nötrino14:52, 15 Mart 2010 
Ekvator düzlemi ile ekliptik arasında 23 derece 27 dk ve yer ekseni ile ekliptik arasında 66 derece 33 dk açı olması nedeniyle kutup noktalarında 24 saatten uzun gece ve gündüzler oluşuyordur Kısaca kutup noktalarında 6 ay gündüz ve 6 ay gece yaşanmasının nedeni eksen eğikliğidir Bu durum eksen eğikliğinin bir sonucudur.
Cevap
Misafir10:08, 9 Kasım 2010 
kutuplarda 6 ay gece ve gündüz olmasının sebebi dünyamızızn asya ve avrupa kıtalarında b ulunmasından kaynaklanıyor
Cevap
Misafir15:23, 13 Mart 2011 
biraz uzun yazsanız
Cevap
Misafir19:12, 14 Mart 2011 
azıcık uzun yazın
Cevap
pesimist19:20, 14 Mart 2011 
Dünya güneş etrafında hareket ederken takip ettiği elips şeklindeki yörüngede eğik durmaktadır. - yörünge çizgisi ise dünyanın bu yörüngedeki duruşu / gibidir. Bu sayede mevsimler oluşur. Bu mevsimler oluşurken kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken güneyde yaz yaşanır. Aynı şekilde kuzey yarım kürede yaz iken güneyde kıştır. Kutuplardaki gece gündüz olayı da bu şekildedir. Bunu bir deneyle gözlemleyebilirsiniz. Karanlık odada bir mum yakın bir yün yumağının tam ortasından şiş geçirin bu şişin iki ucunu kutuplar olarak varsayın. Bu şiş / olacak şekilde eğik tutarak mumun etrafında yavaşca dönderin (Yıl) bu arada yün yumağını kendi eterafında (Gün) çevirin. Bu dünyanın güneş ve kendi etrafında yapmış olduğu haraketin birebir örneği gibi olur.
Cevap
Misafir19:49, 6 Nisan 2011 
biraz uzun yazın lütfen
Cevap
Misafir16:02, 11 Nisan 2011 
uzun olsn
Cevap
Misafir14:03, 23 Mayıs 2011 
Kutuplarda Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Oluryor Burada Nasıl Namaz Kılınacak?
Beş Vakit Namaz Farzdır Kutuplarda İse, Bazen Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Olur Burada Nasıl Namaz Kılınacak?

Bu soruyu soranların samimî olup olmadığını bilmiyoruz Zira, şimdiye kadar bu soru hep İslâmiyet’in âlemşümûl bir din olduğunu inkâr eden mülhitler tarafından soruldu Ve demek istendi ki: Siz İslâmiyet’i âlemşümûl kabul ediyorsunuz ama, altı ay gece ve altı ay gündüz olan bazı yerlerde namazıyla, orucuyla bunu yaşamak acaba mümkün olacak mıdır?

Hemen arz edeyim ki, dünyada hiçbir sistem hatta, bu sistem sadece iktisâdî bir sistem dahi olsa, kat’iyen, İslâm’ın ulaştığı âlemşümûl hüviyete ulaşamaz İşte günümüzdeki bin-arıza sistemler ki, insan bunlara sistem demeye sıkılır Hatta bunların içinde, daha sistemin nazariyecisi hayatta iken, birkaç defa revizyona tâbi tutulanları da var Meselâ, Marks’ın iktisâdî sistemi, Engels’le beraber birkaç defa gözden geçirilip düzeltilmiş olmasına rağmen, birbirini takip eden enternasyonellerde, yer yer yine tâdilâta girilmiş, rötuşlar yapılmış ve her defasında ayrı bir kılığa sokulmuştur

Bu husus, günümüzdeki her iktisadî sistemde böyle olduğu gibi, bütün zamanlarda ve çeşit çeşit sistemlerde de, sık sık göze çarpan tabiî kusur ve beşerîliğe ait bir arızadır

Şunu da hemen ilâve edeyim ki, ben böyle mukayese ile işi örtbas edip hafife almak niyetinde değilim Ne var ki, bazılarının meslek ve meşrebi diyalektik olduğundan bizim için de muvakkat bir tenezzül ve çocuk edâsına girmeye sebep oluyor

Sâniyen, acaba dünya nüfusunun kaçta kaçı bu türlü yerlerde yaşıyor ki, onların biraz da hususiyet arz eden durumlarıyla, öyle âlemşümûl bir din tenkide tâbi tutuluyor Evet, o buzullar ve karanlıklar diyarında yaşayanlar, insanlığın kaçta kaçıdır? Belki de milyonda biri bile değil Öyle ise, küre-i arzın her tarafını ve bütün beşeri bir tarafa bırakarak, üç-beş gayr-i medeni ve zavallı kimselerin durumlarını mevzû kanunlara menat gibi gösterip tereddüt imâl etmeye çalışmak, nasıl samimiyetle ve ilmîlikle telif edilecek ki!

Sâlisen, acaba kutuplarda Müslüman var mıdır ki, Müslümanların namaz meselesi dert ediliyor da, kutuplarda yaşayan insanların namaz kılacakları soruluyor Eğer bir gün insanlık kutuplarda yerleştikten sonra, bazı kimseler ibâdet ü taatı sormaya gelirlerse o zaman böyle bir soru irat etmenin de mânâsı olurYoksa şimdilik öyle bir soruyu sırf mâsum gönüllere şüphe atmak için uydurulmuş kabul edeceğizMateryalistlerle konuşurken, gönül istemediği hâlde dil, diyalektik yapıyor, affola!

Şimdi de İslâm’ın bu hususta bir şey deyip demediğini kısaca arz edelim Şurası muhakkak ki, hiçbir noktada açıklık bırakmayan İslâm bu mevzûu da ihmal etmemiştir Evet bu husus bir hâdise münasebetiyle, tâ ilk asırda vuzûha kavuşturulmuştur İmam Buhârî’nin Sahih’i ile, Ahmed b Hanbel’in Müsned’inde, Efendimiz’le Ashâbı arasında şöyle bir müzâkerenin cereyan ettiğini görüyoruz Peygamberimiz: “Dinden dönüldüğü zaman, Deccal çıkar” başka bir rivayette: “O, şarktan zuhûr eder ve kırk günde, yeri bir baştan bir başa dolaşır O’nun bir günü sizin bir seneniz Ve bir günü de vardır ki, bir ayınız; diğer bir günü bir haftanız; sâir günleri ise sizin günleriniz gibidir” buyurur Sahabi sorar: “Miktarı bir sene olan o günde, bir günlük namaz yeter mi?” O cevap verir: “Hayır, takdir ve hesap edersiniz” (1) Yani, bütün bir gece ve gündüz olan ayları ve haftaları yirmi dört saatlik günlere böler, ibadetinizi ona göre yaparsınız

Mesele fukahanın eline geçince, herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde, Şafiî’nin “El-Umm” kitabından, mezhebindeki “Minhaç”a kadar ve Hanefîlerin, kadîm kitaplarından “Tahtâvî” hâşiyesine kadar, üzerinde durulmuş ve işlene işlene herkesin bileceği bir mesele haline getirilmiştir

Bu mevzû, vakitlerin namaza sebep olması bahsinde ele alınır ve izah edilir Biz bu mevzûda sadece meselemizle alâkalı kısma temas edeceğiz

Vakitler, namazların sebepleridir Vakit bulamayınca, namaz da farz olmaz Meselâ, bir yerde yatsının vakti tahakkuk etmiyorsa, yatsı namazı da farz olmaz Ama bu, günün bir vaktinin bulunmadığı yerler içindir; yoksa Deccal hadîsinde anlatıldığı gibi, senenin büyük bir kısmı gece veya gündüz olduğu yerlerde, o uzun gün veya geceyi, günlerimiz ve gecelerimiz ölçüsüne göre bölüp, hesap ve takdir etmekle vazifelerimizi yerine getiririz Yani o mıntıkaya en yakın yerin imsakiyesini kullanarak, mevcut gece ve gündüzü, belli bölümlere ayırıp, geceleri, gecede yapılan ibadeti, gündüzleri de, gündüz yapılan ibadeti eda ederiz Tıpkı yeme, içme, yatma ve kalkmada, tabiî ve fıtrî olarak bu parçalama işini yaptığımız gibi

Evet aylarca güneşin batmadığı ve doğmadığı yerlerde, fıtrat kanunlarına karşı nasıl iki büklüm isek, oruç, namaz ve hac gibi ibadetlerde de, yaşadığımız hayata hemâhenk olarak, aynı âhengi muhafaza etme mecburiyetindeyiz

Hâsılı, diyebiliriz ki, İslâm, bu hususu da kat’iyen ihmal etmemiş, kutuplara en yakın yerlerden, beş vaktin tahakkuk ettiği bir daireye ait evkât cetvelinin kullanılması prensibini getirmiştir

Burada diğer bir meselenin de ele alınması uygun olacaktır O da vaktin bulunmadığı yerde namazın da tahakkuk etmeyeceği hususudur Evet, gerçi vakitler namazlara sebep gösterilmiş ise de, namazın hakiki sebebi Allah’ın emridir Binâenaleyh, vaktin tahakkuk etmediği yerlerde dahi başka bir vakit içinde o namazın kaza edilmesi ihtiyata muvafıktır

İşin doğrusunu O bilir
Cevap
Misafir07:41, 19 Mayıs 2012 
biraz uzun yazsaniz olmaz mi?
Cevap
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Cevaplanmış Konuları
Benzer Konular
Sivrisinekler gece aktif iken, karasinekler neden gündüz aktiftir?
Karasinekler gündüz çok aktif ve hızlı iken gece neden pasif ve yavaş olurlar?
Gece ve gündüz arasında neden sıcaklık farkı olur?
Kutuplarda neden deprem olmaz, volkanik kuşak neden yoktur?
Gece Gündüz