Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Bohr Atom Modeli

Gösterim: 18.739 | Cevap: 3
9
  • 3 Gönderen ThinkerBeLL
  • 2 Gönderen ThinkerBeLL
  • 2 Gönderen byz_qny
  • 2 Gönderen mhmmdcngz
2 Haziran 2009 01:49   |   Mesaj #1   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.867
11.434 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Bohr Atom Modeli

Bohr Atom Modeli
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Niels Hendrik Bohr 1919 yılında kendinden önceki Rutherford Atom Modeli atom modellerinden yaralanarak yeni bir atom modeli fikrini öne sürdü.
Çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel hareket yapan elektron kararlıdır, ışık yaymaz. Elektron'a yeterli enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır. Kararlı hale gelmek için elektron tekrar eski enerji seviyesine dönerken almış olduğu enerji seviyesini eşit enerjide bir Foton (ışın taneciği) fırlatır. Atom bu şekilde ışıma yapar.
Buraya kadar anlatılan atom modellerinde, atomun çekirdeğinde, (+) yüklü proton ve yüksüz nötronların bulunduğu, çekirdeğin etrafında dairesel yörüngelerde elektronların dolaştığı ifade edildi. Bu elektronların çekirdek etrafında nasıl bir yörüngede dolaştığı, hız ve momentumlarının ne olduğu ile ilgili bir netice ortaya konmadı. Bohr ise atom teorisinde elektronların hareketini bu noktadan inceledi.
1913 yılında Neils Bohr, hidrojen atomunun spektrum çizgilerini ve Planck'ın kuvantum kuramını kullanarak Bohr kuramını ileri sürdü. Bu bilgiler ışığında Bohr postulatları şöyle özetlenebilir:
1. Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde hareket eder ve bu yörüngelerdeki açısal momentumu h/2pi'nin tam katlarıdır. Her kararlı hâlin sabit bir enerjisi vardır.
2. Her hangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede (orbitalde) hareket eder. Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya kabukları denir.
3. Elektron kararlı hâllerden birinde bulunurken atom ışık (radyasyon) yayınlamaz. Ancak, yüksek enerji düzeyinden daha düşük enerji düzeyine geçtiğinde, seviyeler arasındaki enerji farkına eşit bir ışık kuantı yayınlar. Burada
E = Eson-Eilk
bağıntısı geçerlidir.
4. Elektron hareketinin mümkün olduğu kararlı seviyeler, K, L, M, N, O gibi harflerle veya en düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere, her enerji düzeyi pozitif bir tam sayı ile belirlenir ve genel olarak "n" İle gösterilir (n: 1,2,3 .....¥).
Bugünkü bilgilerimize göre Bohr kuramının, elektronların dairesel yörüngelerde hareket ettikleri, ifadesi yanlıştır.
Bohr Atom Modeli
atommodel03
asla_asla_deme, darkeagle2008 ve _KleopatrA_ bu mesajı beğendi.
31 Temmuz 2012 09:30   |   Mesaj #2   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.867
11.434 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Cvp: Bohr Atom Modeli


Bohr Atom Modeli

1908 yılında Geiger ve Marsden tarafından gerçekleştirilen α- parçacığı saçılması deneyleri, elektronların artı yükün sürekli bir dağılımı içinde gömülü olduğunu kabul eden Thomson’ un atom modeli ile açıklanamadı. Bunun üzerine, Rutherford; atomun arı yükünün ve zorunlu olarak kütlesinin hemen hemen tamamının atomun boyutu ile karşılaştığında çok küçük bir bölge içinde toplandığını kabul eden yeni bir atom modeli geliştirildi. Bu modele göre, atomlar çekirdeği oluşturan artı yük tarafından 1/r²ile orantılı bir kuvvetle çekilmektedir.
Rutherford atom modeli , α- parçacığı saçılması olayını başarılı ile açıklamasına rağmen iki ana güçlükle karşılaştı. Bunlar:

a) Modelde, elektronlar için çekirdek tarafından periyodik bir hareket olarak kabul edildiği için, böyle bir hareket harmonik hareketten beklenen sürekli enerji dağılımı vermeliydi. Halbuki atomların saldığı ışıma kesikli spektrum vermektedir.

b) Rutherford atom modeli, atomların kararlılığını da açıklayamadı: dairesel veya eliptik bir yörüngede dolanan bir elektron ivmeli hareket yapmaktadır. İvmeli hareket yapan bir q elektrik yükü, elektromagnetik teoriye göre, birim zamanda
ε= 2/3*q² a² /c³
büyüklüğünde enerji yayar. Bu enerji, hem a ivmesinin ve hem de q yükünün karesiyle orantılıdır. Bir başka deyimle ivmenin yönüne ve yükün işaretiyle bağlı değildir. Yine, hidrojen çekirdeği etrafında r yarıçaplı bir yörüngede bir v hızıyla dolanan bir elektronun merkezcil ivmesi
a = v²/r
dir. Merkezcil kuvvet, Coulomb çekimine eşitlenerek
a = e²/(mr²)
bulunur. Buna göre, ivmeli hareket yapan elektronun birim zamanda yaydığı enerji
ε = (2/3 )*(e²/c³)*(e²/mr²)²
olur. Böylece elektronun sahip olduğu Eκ= e²/(2r) kinetik enerjisinin tamamını kaybederek, spiral bir şekilde çekirdeğe düşmesi için geçen zaman;
t = Eκ/ε
'dir.
Rutherford Modeli'nden iki yıl sonra, 1913 yılında, Niels Bohr; klasik fizikten kesin çizgilerle ayrılan bir seri postulat ortaya atarak kendi adı ile anılan atom modelini geliştirdi. Bu model, ışığın spektral yapısını ve atomların kararlılığını büyük bir başarı ile açıkladı.


Bohr Postulatları ve Bohr Atom Modeli
1- Bir atom sadece belirli enerji durumlarında bulunabilir. Böyle bir atomda elektronlar, açısal momentumu h/2nin tam katları olarak sınırlanmış yörüngelerde ederler. Yani, r yarıçaplı bir yörüngede v hızı ile dolanan bir elektronun açısal momentumu
Formül 1
m v r = nh/2∏ , (n tam sayı)
dir. ilave olarak, bu yörüngelerdeki elektronlar , ivmeli hareket yapıyor olmalarına rağmen, klasik elektromagnetik teorinin söylediğinin aksine, ışıma yapmaz.

2- Bohr atomundaki bir elektron E enerjili bir yörüngeden daha düşük bir Ε′ enerjili yörüngeye atlar ve bu sırada enerjinin tek bir kuantumu büyüklüğünde ışıma yapar. Işımanın enerjisi veya enerjideki değişme, yani, E-Ε′enerji farkı
Formül 2
γ = Ε-Ε′
frekanslı bir ışıma olarak ortaya çıkar. Eğer Ε′ enerjili bir yörünge elektronu γ frekanslı bir ışığı yutarsa E enerjili yörüngeye çıkar.
Bu postulatlar, hidrojen atomu gibi tek elektronlu atomlar, bir kere iyonlaşmış helyum, v.s., de; dairesel yörünge kabulü altında çok basit sonuçları verir. Yörüngelerin eliptik seçilmesi, sonuçları zenginleştirir.
Çekirdeğin yükü Ze ve elektronun yükü de –e olduğuna göre, çekirdeğin kütlesi sonsuz kabul edilerek ; Coulomb kuvveti merkezcil kuvveti doğuracak şekilde
Formül 3
Ze²/r² = mv²/r
yazılabilir. Formül 1 eşitliğinden elde edilen
Formül 4
r = nh/2∏mv
Formül 3 eşitliğinde yerine yazılarak, elektronun hızı
Formül 5
V = (2∏Ze²)/(nh)
bulunur. Formül 4, Formül 5'de yerine yazarak da, yörüngenin yarıçapı,
Formül 6
r = (1/4∏²)*(n²h²/Ze²m)
elde edilir.
Durgun çekirdek ve bu çekirdeğin etrafındaki r yarıçaplı yörüngede v hızı ile dolanan elektronun oluşturduğu sistemin toplam enerjisi
Formül 7
E = (1/2mv²)-(Ze²/r)
dir.
Bohr atom modelinin başarısı, onun hidrojene benzer (tek yüklü) atomlara uygulanabilmesindedir. Büyük başarısına rağmen, Bohr Modeli atomların ne zaman elektron salacağı konusunda bir şey söylenemez.


Bohr Atom Modeli'nden Çıkan Sonuçlar
1- Klasik fizik sonuçları, kuantum mekaniğinden elde dilen sonuçların sınır hali olarak elde edilmelidir. Buma “uygunluk ilkesi” (Correspondence principle) denir.
Klasik fizik ise, dairesel bir yörüngede dolanan elektronun hızı v olduğunda, dolanımın frekansının
γκ1 = v/2∏r
olduğunu söylemektedir.
Uygunluk ilkesi göre, kuantum fiziğine dayalı olarak elde edilmiş olan ifade, klasik fiziğe dayalı olarak elde edilen sonucu sınır halde vermelidir. Gerçekten de n>>1 için, bu yaklaşmanın sağlandığı görülmektedir. Bu n+1 → n geçişi, büyük n ler sınırında bile klasik olarak geçerli değildir. Dairesel yörüngeler için, n+2 → n geçişi, kuantum mekaniği tarafından da yasaklanmaktadır.

2- Açısal momentumun kuantumlanması, daha başka durumlarda ortaya çıkarır. Açısal momentumun kuantumlanmasının eliptik yörüngelere uygulanması, hidrojene benzer atomların spektrumlarını daha tam verir. Bu durum deneysel olarak da doğrulanmaktadır.


BenceHicBakmaxD ve zeynepbılge bu mesajı beğendi.
6 Ağustos 2012 11:14   |   Mesaj #3   |   
byz_qny - avatarı
VIP »ѕüĸûт-υ нάуάl«
Msxlabs MK
490
727 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 06-12-2011

Cvp: Bohr Atom Modeli

BOHR ATOM MODELİ

Niels Hendrik Bohr, Rutherford atom modeli ile Planck’ın kuantum teorisini kullanarak 1913 yılında yeni bir atom modeli öne sürdü. Bu yeni model Rutherford modelinin açıklayamadığı noktalara ışık tutuyordu. Bohr’un atom teorisi 3 temel varsayıma dayanır.

Bir atomda bulunan her elektron çekirdekten ancak belirli uzaklıklardaki yörüngelerde bulunabilir. Her yörünge belirli bir enerjiye karşı gelir ve elektron yörüngelerden birinde hareket ederken enerji kaybederek çekirdeğe doğru yaklaşmaz.
Yüksek enerji düzeyinde bir elektron düşük enerji düzeyine inerse enerji düzeyleri arasındaki enerji farkına eşit enerji yayınlanır.
Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngeler izlerler ve elektronların açısal momentumları ancak belirli değerler alabilirler. Bu değerler planck sabitine bağımlıdır.
Bu yaklaşımlarla Bohr spektrumlardaki çizgileri ve Rutherford atom teorisinin açıklayamadığı diğer noktaları açıklamayı başardı


Bohr Atom Modeli

BOHR YÖRÜNGELERİNİN YARIÇAPI


Bohr’un bu modeli H atomu, He+, Li+2, Be+3 iyonları gibi tek elektronl sistemlerin spektrumlarını kolyca açıklayabilmektedir. Bu tip türlerin atomik yarıçaplarının ne kadar olduğunu hesaplamaya çalışalım.

Elektron atom çekirdeği etrafında hareket ederken Coulomb çekme kuvveti ve merkezkaç kuvveti etkisi altındadır. Elektron sürekli aynı yörüngeyi izlediğine göre bu iki kuvvet birbirine eşit olmalıdır.Bohr Atom Modeli

Yukarıdaki eşitlikten r değeri

Bohr Atom Modeli

olarak elde edilebilir. Ayrıca Bohr varsayımına göre bir elektronun açısal momentumu (mvr),Bohr Atom Modeli nin katlarına bağlı değerler alacaktır.

Bohr Atom Modeli
olup buradan Bohr Atom Modeli ;

Bohr Atom Modeli (4)kadar olacaktır. Son bağıntı; 2 nolu bağıntıda yerine konursa;

Bohr Atom Modeli (5)

bağıntısı elde edilmiş olur.
ThinkerBeLL ve zeynepbılge bu mesajı beğendi.
6 Ağustos 2012 12:22   |   Mesaj #4   |   
mhmmdcngz - avatarı
VIP **_ŔoąđŚŢąŔ_**
İstanbul
274
259 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-10-2011

Cvp: Bohr Atom Modeli

BOHR ATOM MODELİ

Bohr yaptığı çalışmalarda Rutherford atom modeline göre, elektronların çekirdek etrafında dönmeleri ile enerji yaymaları sonucunda enerjilerinin azalacağını ve çekirdek üzerine düşeceklerini hesapladı, fakat böyle bir elektron düşmesi gerçekleşmediği için Rutherford atom teorisinin bazı yanlışlıklarının olması gerektiğini fark etti ve bu teoriye bazı eklemeler yaptığı yeni bir atom modeli ortaya attı.
Bohr atom modeline göre;
1. Elektronlar çekirdek çevresinde rasgele dairesel bir yörüngede değil, belli enerjiye sahip olan dairesel yörüngelerde bulunabilirler. Bu yörüngelere enerji seviyesi adı verilir.
2. Elektronlar bulundukları enerji seviyesinin enerjisine sahiptir. Enerji seviyeleri atom çekirdeğine yakınlığına göre n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi tamsayılarla veya K, L, M, N, O, P, Q gibi harflerle ifade edilirler.
3. Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron daha düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar halinde ışık enerjisi yayar, tersi bir şekilde bir elektron bulunduğu enerji düzeyinden daha yüksek bir enerji düzeyine geçebilmek için dışardan enerji almalıdır. Bir atomun elektronları dışardan enerji alarak yüksek enerji düzeyine yükselirse bu atoma “uyarılmış atom” denir.
darts ve zeynepbılge bu mesajı beğendi.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Bohr Atom Modeli benzer konular

Rutherford atom modeli ve atom hakkında görüşleri hakkında bilgi verir misiniz?
Rutherford atom kuramı nedir, neyi öngörür? Rutherford atom modeli hangi hipotezlere dayanır?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 6
Son Mesaj: 26 Kasım 2015 09:59
De Broglie'un atom modeli ve atom hakkında görüşleri hakkında bilgi verir misiniz?
De Broglie atom kuramı nedir, neyi öngörür? De Broglie atom modeli hangi varsayımlara dayanır?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 2
Son Mesaj: 26 Kasım 2015 09:16
Dalton Atom Modeli
Dalton Atom Modeli MsXLabs.org Dalton Atom Modeli, John Dalton'un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir. Daltonun atom kuramına göre elementler kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu atom...
Forum: Fizik Cevap: 2
Son Mesaj: 14 Kasım 2013 21:51
Thomson Atom Modeli
Thomson Atom Modeli 1897 yılında, İngiliz bilim adamı J. J. Thomson bir atomun daha küçük parçalardan oluştuğunun ipuçlarını verdi. Thomson üzerinde çalıştığı deneyler ve gözlemler sonucunda atomların eksi yüklü elektronları ve bunları dengeleyecek artı yüklü tanecikleri içerdiği sonucuna...
Forum: Fizik Cevap: 1
Son Mesaj: 24 Eylül 2013 11:18
Rutherford Atom Modeli
Rutherford Atom Modeli Thomson'un modeline pek inanmayan Rutherford ünlü alfa saçılması deneyi ile kimya tarihine nükleer atom kavramım sokarak yeni çığır açmıştır. İnce altın levhayı radyoaktif atomların yayınladıkları alfa ışınlarıyla bombardımana tabii tutan Lord Ernest Rutherford gözlemlerine...
Forum: Fizik Cevap: 0
Son Mesaj: 2 Haziran 2009 02:04
 
Sayfa 0.266 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu