Masaüstü Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Kurumlar ve Kuruluşlar > TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
«Önceki KonuSonraki Konu»
Blue Blood11:45, 22 Aralık 2006 
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

TÜBİTAK’ın kuruluşu, 1963 yılında Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcıyla çakışmaktadır. Kurum başlangıçta, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı araştırmaları düzenlemek, koordine etmek ve özendirmek amacıyla kurulmuştur. Sosyal ve beşeri bilimler alanında da benzer bir yapılanmanın gerçekleşmesi beklenmektedir.
Kurumun başlangıçtaki iki temel görevi, akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, Temel Bilimler, Mühendislik, Tıp, Tarım ve Hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu ile en üst karar organı olan Bilim Kurulu’na bağlı bir Bilim Adamı Yetiştirme Grubu kurulmuştur.
TÜBİTAK, 1967 yılında Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi’ni kurarak araştırmacılara ar-ge alanında hizmet verme görevini üstlenmiştir. Bu merkez, 1996’da akademik bilgisayar ağı kurulduktan sonra Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’ne dönüştürülmüştür. Şu sırada, bu merkezin yanı sıra, Metroloji Enstitüsü, Gözlemevi ve Test ve Analiz Laboratuvarları gibi bir çok kolaylık birimi araştırmacılara hizmet vermektedir.
Ankara’da, Yapı Araştırma Enstitüsü (1971) ile Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçüm Merkezi’nin (şimdi Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) (1973) ve Gebze’de Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü’nün (şimdi Marmara Araştırma Merkezi) (1972) kurulmasıyla birlikte kurumun görevleri arasına araştırma yapmak da eklenmiştir. Sonraki yıllarda, bu listeye başka araştırma enstitüleri de katılmış, Yapı Araştırma Enstitüsü ise kapatılmıştır.
TÜBİTAK, ülkenin bilim ve teknoloji politikasını belirleme sorumluluğunu, ilk kez “Türk Bilim politikası; 1983-2003” dokümanını hazırlama görevini üzerine alarak, üstlenmiştir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 1983 yılında kurulması ve bu kurulun sekreterya görevinin TÜBİTAK’a verilmesi, bu sorumluluğu belirgin ve somut bir görev haline getirmiştir. Bu görevle bağlantılı olarak, önümüzdeki yirmi yıllık dönemde uygulanacak bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine yönelik olarak “Vizyon 2023” adlı kapsamlı bir proje şu sırada yürütülmektedir.
Devletin, sanayi kuruluşlarında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek üzere vermeyi öngördüğü desteği düzenlemek üzere 1993’de Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’nın kurulması ile ortaya çıkan bir başka önemli işlev de, endüstriyel ATG’nin değerlendirilmesi ve desteklenmesidir.
TÜBİTAK, uluslararası platformda tanındığından bu yana Türkiye’yi hemen her uluslararası bilim ve teknoloji işbirliği faaliyetlerinde temsil etmiştir. Bununla beraber Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programına katılımı TÜBİTAK’ın bu alandaki sorumluluklarını önemli ölçüde artırmıştır. Ulusal İrtibat Noktası sisteminin kurulması ve işletilmesinin de büyük çaba gerektirdiği görülmektedir.

TÜBİTAK Vizyonu
Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak
TÜBİTAK’ın misyonu ise, “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak” tır.

Temel İşlevler


TÜBİTAK, sadece araştırmalara destek sağlayan bir kurum, yalnızca bilim ve teknoloji politikaları belirleyen bir oluşum, sadece ar-ge insan kaynakları geliştiren bir düzen ya da yalnızca araştırma enstitülerinden oluşan bir yapı olmayıp; bunların tümü ve daha fazlasıdır. Ulusal bir araştırma kurumunun alışılagelmiş görevlerinin yanı sıra, TÜBİTAK’a genelde Bilim Bakanlıkları tarafından yürütülen bir çok ek görev verilmiştir. Kurumun aşağıda sıralanmış olan temel işlevleri, ilgili sayfalarda kısaca açıklanmıştır:
• Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek
• Akademik ar-ge desteği vermek, özendirmek ve izlemek
• Endüstriyel Araştırma-Teknoloji-Geliştirme ve yenilikleri desteklemek, özendirmek ve izlemek
• Üniversite sanayi ilişkilerini geliştirmek
• Ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten ar-ge enstitüleri işletmek
• Ar-Ge faaliyetleri için kolaylık ve teknik hizmet sağlayan birimler işletmek
• Geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve teşvik etmek
• Bilimsel mükemmelliği teşvike yönelik yıllık ödüller vermek
• Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek
• Bilimsel dergiler, popüler bilim kitapları ve dergileri yayımlamak
Yapı ve İşleyiş
TÜBİTAK, bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TÜBİTAK, Başbakanlığın “ilgili” kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kurumun en yüksek düzeyde karar organı olan Bilim Kurulu;

a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş bulunan kişiler arasından, Başbakan tarafından belirlenecek üç, Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından belirlenecek bir, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek üç,
b) Türkiye Bilimler Akademisinin asli üyeleri arasından Başbakan tarafından belirlenecek fen ve teknik bilimler alanlarından bir, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından bir ve sağlık bilimleri alanından bir olmak üzere toplam üç,
c) Lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından, Başbakan tarafından belirlenecek bir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenecek iki, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bir,
olmak üzere ondört üye ile Başkandan oluşmaktadır.

Bilim Kurulu,
• Kurumun politikalarını, çalışma ilkelerini ve önceliklerini belirler;
• Araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma üniteleri, çalışma grupları ile diğer birimleri kurar ve organizasyon şemasını onaylar;
• Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri, Merkez ve Enstitü Müdürlerini ve Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Sekreterlerini atar;
• Kurumun çalışma programını, bütçe önerilerini ve yönetmelikler ile esaslarını onaylar.
Bilim Kurulu (a) bendinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından, biri Bilim Kurulu dışından olmak üzere iki başkan adayı belirleyerek Başbakana sunar. Başbakan, bu adaylardan birini seçerek Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif eder. TÜBİTAK Başkanı Bilim Kurulu’na Başkanlık eder ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Kurumu yönetir.
Aşağıdaki örgütlenme düzeni, Kurumun yönetim yapısını göstermektedir.
Başkan Yardımcıları, TÜBİTAK Başkanı tarafından, yine aynı niteliklere sahip kişiler arasından önerilir ve Başbakan tarafından atanır. Halen üç Başkan Yardımcısı bulunmaktadır; Prof. Dr. Ömer Cebeci; akademik araştırma destekleri, teknoloji izleme değerlendirme ve bilim adamı yetiştirme programlarından, Prof. Dr. Ömer Anlağan; merkez ve enstitüler eşgüdüm ile uluslararası işbirliğinden, Dr. Güldal Büyükdamgacı Alogan; bilim ve teknoloji politikaları, kurumsal gelişim ve yayınlardan sorumludur. Genel Sekreter Ali Şimşek, kurumun insan kaynakları, mali işler ve sağlık hizmetleri ile TÜBA Sekreterya Ofisi’nden sorumlu olarak görev yapmaktadır.


Kaynak:
tubitak.gov.tr

Cevap
nötrino11:21, 6 Temmuz 2012 
TÜBİTAK'a Avrupa'dan Ar-Ge Ödülü

Avrupa Bölgesel Ekonomik Forumu'nun devamı olarak kurulan Bilgi Ekonomisi Ağı (KEN) tarafından 2012 KEN Ar-Ge Ödülü'ne TÜBİTAK layık görüldü.TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ar-Ge projelerine önemli destekler sunan ve örnek yenilikçi stratejiler gerçekleştiren TÜBİTAK'ın başarısı Bilgi Ekonomisi Ağı (KEN) tarafından ödüllendirildi. Uluslararası düzeyde bilgi ekonomisi oluşturulması için çalışan KEN, başarılı yenilikçi stratejiler ve kamu Ar-Ge fonlarının ekonomik kalkınmaya katkısı dolayısıyla 2012 Ar-Ge Ödülüne TÜBİTAK'ı layık gördü.

Slovenya'da düzenlenen törende TÜBİTAK adına 2012 Ar-Ge Ödülünü Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ali Rıza Özdemir aldı. Aynı kategoride eğitim alanında Japonya, inovasyon alanında Danimarka ve girişimcilik alanında ABD ödül almaya hak kazandı.

Kaynak : AA (05 Temmuz 2012,14:23)
Cevap
nötrino16:42, 24 Temmuz 2012 
TÜBİTAK 2012 Ödülleri Sahiplerini Buldu

120724tubiodulhlarge

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülleri sahipleri belli oldu.

TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, 2012 yılında üç Bilim ödülü, bir özel ödül ve 11 Teşvik ödülü verilmesine karar verildi.

Bilim ödülü alanında, Mühendislik bilimleri ödülü Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Z. Keskin Özkaya ödüle layık görüldü. Sağlık bilimleri ödülü, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik’e verildi. Sosyal Bilimler ödülünü ise Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi ve GLODEM başkanı Prof. Dr Ziya Öniş kazandı.Özel ödül, Michigan Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Galip Ulsoy’a verildi.

Teşvik Ödüllerini Kazanan Akademisyenlerin İsimleri :

-Temel Bilimler alanında Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın ve Prof. Dr. Ali Koşar,
-Mühendislik bilimleri alanında; Yrd. Doç. Dr Mehmet Atilla Taşdelen, Doç. Dr. Ömer Civelek ve Doç. Dr. Ali Koşar,
-Sağlık Bilimleri alanında Prof. Doç. Dr. Muşturay Karçaaltıncaba, Doç.Dr. Fatih Tanrıverdi, Doç. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz,
-Sosyal bilimler alanında; Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, Prof. Dr. Ümit Özlale ve Yrd. Doç. Dr. Katia Doerschner.

Kaynak : Ntvmsnbc (24 Temmuz 2012,12:30)

Cevap
_Yağmur_12:34, 4 Ocak 2013 
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu),
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

1963 yılında özel bir yasayla kurulmuş olan, Başbakanlığa bağlı bilimsel kuruluş.

TÜBİTAK'ın kuruluş amacı, pozitif bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek ve düzenlemektir. Kurum birçok birimden meydana gelmiştir. Temel birimlerden biri Bilim Kurulu'dur.

Bilim Kurulu, beşi matematik, fizik ve biyoloji; dördü uygulamalı bilimler alanında yapıt, araştırma ve buluşlarıyla tanınmış; biri kamu iktisadî kuruluşlarında, biri özel sanayi kesiminde uygulamalı araştırmalarıyla tanınmış kişiler arasından seçilen on bir kişiyle bir genel sekreterden oluşur. Bu kurulun görevleri arasında çalışma ilkelerini saptamak, programları hazırlamak, araştırma gruplarını oluşturmak, genel sekreterleri seçmek, enstitüleri kurmak ve çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaları izleyip denetlemek sayılabilir.

TÜBİTAK'ın kurduğu çeşitli bilimsel alanlarda çalışmalar yapan araştırma gruplarının başlıcaları şunlardır: Matematik, fizik ve biyolojik bilimler, mühendislik, tıp, veterinerlik ve hayvancılık; tarım ve ormancılık, bilim adamı yetiştirme. Ayrıca kurum, eğitim alanında çeşitli kademelerde burslar verir, kurslar açar, yayınlar çıkarır ve yarışmalar düzenler. Bilim Ödülü, Teşvik ve Hizmet Ödülü verir.

Cevap
AndThe_BlackSky13:10, 22 Haziran 2013 
TÜBİTAK Bilim Ödülleri

Tübitak Bilim Ödülleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl, bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilmekte olan ödüldür.
Ödüllere ilişkin duyuru Ekim ayı içinde yapılır.

Geçmiş Yıllarda Bilim Ödülü Alanlar

Matematik

Fizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Kimya
Biyoloji
Yer Bilimleri
Mühendislik Bilimleri
Tarım ve Ormancılık
Veteriner ve Hayvancılık
Sağlık Bilimleri
Sosyal bilimler
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Cevap
nötrino12:44, 25 Temmuz 2013 
TÜBİTAK Ödüllerini Kazananlar Açıklandı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, özel ve teşvik ödüllerini kazananları açıkladı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından bu yıl 2 bilim ödülü, 2 özel ödül ve 11 teşvik ödülü ile beraber bir TÜBİTAK-TWAS teşvik ödülü de verildi.

*Bu yıl TÜBİTAK bilim ödüllerini, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu ile Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cihan Yurdaydın, TÜBİTAK özel ödüllerini British Columbia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yük. Müh. Yusuf Altıntaş ile Boston Üniversitesi'nden Prof. Dr. M. Utku Ünver kazandı.

*TÜBİTAK teşvik ödüllerine ise Sabancı Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. İnanç Adagideli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sibel Akar, Zirve Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zübeyir Çınkır, Bilkent Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgür Güler, Bilkent Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selçuk Aktürk, Koç Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Haluk Külah, Sabancı Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Burç Mısırlıoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Münire Erman Akar ve Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zekai Halıcı layık görüldü.

*Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Turgay Ünver de TÜBİTAK - TWAS teşvik ödülünü almaya hak kazandı.

Kaynak: AA (24 Temmuz 2013,12:55)
Cevap
Misafir14:37, 21 Nisan 2014 
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.

TÜBİTAK 'ın görevleri şunlardır:
• Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek;
• Akademik ar-ge desteği vermek, özendirmek ve izlemek;
• Endüstriyel Araştırma-Teknoloji-Geliştirme ve yenilikleri desteklemek, özendirmek ve izlemek;
• Üniversite sanayi ilişkilerini geliştirmek;
• Ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten ar-ge enstitüleri işletmek;
• Ar-ge faaliyetleri için kolaylık ve teknik hizmet sağlayan birimler işletmek;
• Geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve teşvik etmek;
• Bilimsel mükemmelliği teşvike yönelik yıllık ödüller vermek;
• Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek;
• Bilimsel dergiler, popüler bilim kitapları ve dergileri yayımlamak.
Cevap
nötrino12:40, 15 Temmuz 2014 
TÜBİTAK'a 17 'Akıllı' Başvuru

Akıllı telefonların milli olarak geliştirmesi için TÜBİTAK'a 17 firma başvuruda bulundu.TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, ithalatta önemli yer tutan akıllı telefonların, milli olarak geliştirilmesi için TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında şubat ayında "Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi" başlıklı çağrı açıldı.

Proje süresi üst sınırı 36 ay ve proje başına 5 milyon liraya kadar destek verilecek çağrı kapsamında 4 alanda başvuru alındı. "Engelliler için insan-makine etkileşimine dayalı çözümlerin geliştirilmesi", "Mobil cihazlara yönelik donanım ve yazılım için güvenlik çözümleri geliştirilmesi", "Özelleştirilmiş akıllı mobil cihaz geliştirilmesi" ve "Akıllı mobil cihaz kullanımını destekleyen bileşenlerin geliştirilmesi" konularında 17 firma, 15 proje ile başvuruda bulundu. Firmaların projelerinin toplam bütçesi ise 32 milyon 623 bin lira olarak gerçekleşti. Yapılacak değerlendirmenin ardından destek alacak projeler belirlenecek.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından başlatılan çağrı ile uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihazlar yerli olarak geliştirilecek. Böylece akıllı telefon alanında ulusal bilgi birikimine katkı sağlanacak ve yerli teknolojilerin oluşmasına imkan hazırlanacak. Akıllı telefonun yanı sıra katma değeri yüksek olan kamera, algılayıcı, dokunmatik ekran ve 3G/4G modem gibi akıllı mobil cihaz bileşenleri de geliştirilecek. Cihaz ve bileşenler, ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacak.


Kaynak: Ntvmsnbc(11 Temmuz 2014,14:29)

Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Tüm Kurumlar ve Kuruluşlar Konuları
Benzer Konular
Bilimsel araştırma nedir?
Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Araştırma Basamakları
Bilimsel araştırma basamakları kullanılarak hangi konularda araştırma yapılabilir?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ankara
Bilimsel Yöntem (Bilimsel Araştırma Yöntemleri)