Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?

Bu konu Soru-Cevap forumunda Ziyaretçi tarafından 13 Kasım 2008 (14:39) tarihinde açılmıştır.
97410 kez görüntülenmiş, 39 cevap yazılmış ve son mesaj 3 Mayıs 2012 (15:51) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 13 Kasım 2008, 14:39

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?

#1 (link)
Ziyaretçi
Ziyaretçi
Ziyaretçi - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunu görevleri nelerdir ???
En iyi cevap Hi-LaL tarafından gönderildi

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı
MsXLabs.org & Temel Britannica
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde göreve seçimle gelen devlet başkanlarına cumhurbaşkanı adı verilir.
Devlet biçimi olarak cumhuriyeti seçen ül­kelerin yönetim sistemlerinde farklılıklar var­dır. Bu nedenle cumhurbaşkanının yetki ve sorumlulukları ülkeden ülkeye değişir. Parla­menter sistemlerde cumhurbaşkanının yetki­leri sınırlıdır. Yürütme yetkisini başbakan ve bakanlar kurulu üstlenir. Bu nedenle cum­hurbaşkanının siyasal sorumluluğu da yok­tur.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde egemen­lik Osmanlı ailesinin elindeydi. Kurtuluş Savaşı'nın anayasası olan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenlik yetkisinin kayıtsız şart­sız millete ait olduğu kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasayla milletin tek ve gerçek temsilcisi sayıldı. Savaşın başarıyla sonuçlanmasını izleyen günlerde önce 1 Ka­sım 1922'de saltanat kaldırıldı; ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyeti ilan etti. Aynı gün mecliste yapılan oylama sonucu Mustafa Kemal (Ata­türk) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Türkiye'de cumhurbaşkanı 1982 Anayasası'na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim gör­müş üyeleri arasından, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayanların da cumhurbaşkanı seçilebilme olanağı vardır. Bu durumda 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğre­nim görmüş olmanın yanı sıra milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte birinin imzalı önerisi ile aday gösterilmek gerekir. Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır. Bir kimse iki kez cumhurbaşkanı seçi­lemez.
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolma­sından 30 gün önce ya da ölüm gibi bir nedenle cumhurbaşkanlığı makamının boşal­masından 10 gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır. Seçim 30 gün içinde sonuç­landırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi top­lantı halinde değilse cumhurbaşkanı seçimi için hemen toplantıya çağrılır. İlk 10 günde adaylar meclis başkanlık divanına bildirilir. Geri kalan 20 gün içinde ise seçimin sonuçlan­dırılması gerekir. İlk iki oylamada meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin, son iki oyla­mada ise, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olan salt çoğunluğunun oyunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamalar en az üçer gün ara ile yapılır. Dördüncü oylama­da da cumhurbaşkanı seçilemezse milletvekili seçimleri yenilenir. Cumhurbaşkanının taraf­sızlığını sağlamak amacıyla, eğer cumhurbaş­kanı bir siyasal parti üyesiyse partisi ile ilişkisi kesilir; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyse üyeliği sona erer.
Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eder. Anayasanın uygulanması­nı, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanının yürüt­me, yasama ve yargı alanları ile ilgili olarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler anaya­sada belirtilmiştir.

Görevleri

Yasama ile ilgili olanlar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya ça­ğırmak;
 • Yasaları yayımlamak;
 • Yasaları yeni­den görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek;
 • Anayasa değişikli­ğine ilişkin yasaları gerekli görürse halkoyuna (referandum) sunmak;
 • Anayasaya aykırı gör­düğü yasalar için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak;
 • Belli koşulların gerçek­leşmesi durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
Yürütme ile ilgili olanlar
 • Başbakanı ve başbakanın önerdiği bakanları atamak;
 • Ge­rekli gördüğünde bakanlar kuruluna başkan­lık etmek;
 • Yabancı devletlere elçi göndermek, onların elçilerini kabul etmek;
 • Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak;
 • Tür­kiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil et­mek;
 • Bakanlar kurulunun önerdiği genelkur­may başkanını atamak;
 • Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak;
 • Başkanlığında top­lanan bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararname­leri imzalamak;
 • Ağır hasta, sakat ya da yaşlı kişilerin cezalarını azaltmak ya da kaldırmak;
 • Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, kurula inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak;
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyelerini seçmek; üniversite rektörlerini seçmek.
Yargı ile ilgili olanlar
 • Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yük­sek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerin­den dolayı sorumlu değildir. Ancak vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Mecli­si üye tam sayısının en az üçte birinin önerisi üzerine ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün suçlu olduğuna karar vermesi duru­munda yüce divanda yargılanır.
Cumhurbaşkanının hastalık, yurtdışına çık­ma gibi geçici olarak görevinden ayrılması ya da ölüm, çekilme gibi nedenlerle cumhurbaş­kanlığı makamının boşalması durumunda ye­nisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı cumhurbaşkanının yerini alır. Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma­sına ve görevlerini yerine getirmesine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yardımcı olur.

Ayrıca bakınız:
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 13 Kasım 2008, 14:43

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?

#2 (link)
Blue Blood
Ziyaretçi
Blue Blood - avatarı
Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri (Madde 104)

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:


a) Yasama ile ilgili olanlar :

* Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
* Yasaları yayımlamak,
* Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,
* Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
* Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,


b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :

* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
* Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
* Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
* Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
* Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,
* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
* Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
* Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
* Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,
* Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
* Kararnameleri imzalamak,
* Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
* Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,
* Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
* Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
* Üniversite rektörlerini seçmek,


c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.


Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tek tek saymak mümkün değildir. Zira, böyle bir sayma Anayasada ve kanunlarda yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu, yürütmenin genel karar organıdır. Anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirdiği gibi, kanunların uygulanmasıyla ilgili bütün görevleri yerine getirir. Zira, Bakanlar Kurulu merkezî idare teşkilâtının en yüksek karar organıdır. Bakanlar Kurulu, yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapmamak şartıyla yürütme fonksiyonu alanında istediği her işlemi yapabilir. Ancak, yürütme alanına giren bu işlemlerinde Bakanlar Kurulu, bir kanuna dayanmak ve Anayasaya ile kanunlara aykırı olmamak zorundadır. O nedenle, Bakanlar Kurulunun yürütme alanına giren görev ve yetkilerini tespit ederken kullanmamız aramamız gereken iki şart vardır: (1) Bakanlar Kurulunun yaptığı işlemin bir kanuna dayanması; (2) Anayasaya ve kanunlara aykırı olmaması.

Bu iki şarta uyarak Bakanlar Kurulu, yürütme alanına giren her konuda işlem yapabilir. Yani Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri konu itibarıyla sınırlandırılmamıştır. Ancak burada, Bakanlar Kurulunun işlemlerinin “yürütme fonksiyonu” kapsamında kalması gerektiği, Bakanlar Kurulunun yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapamayacağı ortadadır.
Rapor Et
Eski 17 Şubat 2009, 16:25

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?

#3 (link)
napolin
Ziyaretçi
napolin - avatarı
ben 3/a ya gidiyom ama bu sitede istediğim şeyi bir türlü bulamadım-(
Rapor Et
Eski 18 Nisan 2009, 18:56

Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?

#4 (link)
-iyaretçi____*
Ziyaretçi
-iyaretçi____* - avatarı
cUMHURBAŞKANININ GÖREVLERİ NELERDİR?kISACA YAZARMISINIZ?
Rapor Et
Eski 23 Nisan 2009, 16:20

Cumhurbaşkanının kanun maddesi üzerinde hak, sorumluluk ve görevleri nelerdir?

#5 (link)
mayhul
Ziyaretçi
mayhul - avatarı
Cumhurbaşkanının,kanun maddesi üzerinde hangi hak,sorumluluk ve görevleri vardır?
Rapor Et
Eski 23 Nisan 2009, 17:53

Cumhurbaşkanın görevleri nelerdir?

#6 (link)
oHİST
Ziyaretçi
oHİST - avatarı
LÜFTEN SÖLEYİNİZ
Rapor Et
Eski 23 Nisan 2009, 18:17

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?

#7 (link)
Hi-LaL
Ziyaretçi
Hi-LaL - avatarı
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı
MsXLabs.org & Temel Britannica
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde göreve seçimle gelen devlet başkanlarına cumhurbaşkanı adı verilir.
Devlet biçimi olarak cumhuriyeti seçen ül­kelerin yönetim sistemlerinde farklılıklar var­dır. Bu nedenle cumhurbaşkanının yetki ve sorumlulukları ülkeden ülkeye değişir. Parla­menter sistemlerde cumhurbaşkanının yetki­leri sınırlıdır. Yürütme yetkisini başbakan ve bakanlar kurulu üstlenir. Bu nedenle cum­hurbaşkanının siyasal sorumluluğu da yok­tur.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde egemen­lik Osmanlı ailesinin elindeydi. Kurtuluş Savaşı'nın anayasası olan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenlik yetkisinin kayıtsız şart­sız millete ait olduğu kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasayla milletin tek ve gerçek temsilcisi sayıldı. Savaşın başarıyla sonuçlanmasını izleyen günlerde önce 1 Ka­sım 1922'de saltanat kaldırıldı; ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyeti ilan etti. Aynı gün mecliste yapılan oylama sonucu Mustafa Kemal (Ata­türk) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Türkiye'de cumhurbaşkanı 1982 Anayasası'na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim gör­müş üyeleri arasından, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayanların da cumhurbaşkanı seçilebilme olanağı vardır. Bu durumda 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğre­nim görmüş olmanın yanı sıra milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte birinin imzalı önerisi ile aday gösterilmek gerekir. Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır. Bir kimse iki kez cumhurbaşkanı seçi­lemez.
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolma­sından 30 gün önce ya da ölüm gibi bir nedenle cumhurbaşkanlığı makamının boşal­masından 10 gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır. Seçim 30 gün içinde sonuç­landırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi top­lantı halinde değilse cumhurbaşkanı seçimi için hemen toplantıya çağrılır. İlk 10 günde adaylar meclis başkanlık divanına bildirilir. Geri kalan 20 gün içinde ise seçimin sonuçlan­dırılması gerekir. İlk iki oylamada meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin, son iki oyla­mada ise, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olan salt çoğunluğunun oyunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamalar en az üçer gün ara ile yapılır. Dördüncü oylama­da da cumhurbaşkanı seçilemezse milletvekili seçimleri yenilenir. Cumhurbaşkanının taraf­sızlığını sağlamak amacıyla, eğer cumhurbaş­kanı bir siyasal parti üyesiyse partisi ile ilişkisi kesilir; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyse üyeliği sona erer.
Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eder. Anayasanın uygulanması­nı, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanının yürüt­me, yasama ve yargı alanları ile ilgili olarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler anaya­sada belirtilmiştir.

Görevleri

Yasama ile ilgili olanlar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya ça­ğırmak;
 • Yasaları yayımlamak;
 • Yasaları yeni­den görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek;
 • Anayasa değişikli­ğine ilişkin yasaları gerekli görürse halkoyuna (referandum) sunmak;
 • Anayasaya aykırı gör­düğü yasalar için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak;
 • Belli koşulların gerçek­leşmesi durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
Yürütme ile ilgili olanlar
 • Başbakanı ve başbakanın önerdiği bakanları atamak;
 • Ge­rekli gördüğünde bakanlar kuruluna başkan­lık etmek;
 • Yabancı devletlere elçi göndermek, onların elçilerini kabul etmek;
 • Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak;
 • Tür­kiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil et­mek;
 • Bakanlar kurulunun önerdiği genelkur­may başkanını atamak;
 • Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak;
 • Başkanlığında top­lanan bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararname­leri imzalamak;
 • Ağır hasta, sakat ya da yaşlı kişilerin cezalarını azaltmak ya da kaldırmak;
 • Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, kurula inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak;
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyelerini seçmek; üniversite rektörlerini seçmek.
Yargı ile ilgili olanlar
 • Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yük­sek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerin­den dolayı sorumlu değildir. Ancak vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Mecli­si üye tam sayısının en az üçte birinin önerisi üzerine ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün suçlu olduğuna karar vermesi duru­munda yüce divanda yargılanır.
Cumhurbaşkanının hastalık, yurtdışına çık­ma gibi geçici olarak görevinden ayrılması ya da ölüm, çekilme gibi nedenlerle cumhurbaş­kanlığı makamının boşalması durumunda ye­nisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı cumhurbaşkanının yerini alır. Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma­sına ve görevlerini yerine getirmesine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yardımcı olur.

Ayrıca bakınız:
Rapor Et
Eski 29 Nisan 2009, 18:00

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?

#8 (link)
ReturnALLStarz
Ziyaretçi
ReturnALLStarz - avatarı
Ellerine Sağlık İstediğim Konuyu Buldum...
Rapor Et
Eski 27 Ocak 2010, 15:04

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?

#9 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
bakanlar kurulunun görevi ne zaman sona erer
Rapor Et
Eski 11 Nisan 2010, 11:33

işte budur

#10 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar :

* Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
* Yasaları yayımlamak,
* Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,
* Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
* Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :

* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
* Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
* Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
* Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
* Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,
* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
* Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
* Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
* Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,
* Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
* Kararnameleri imzalamak,
* Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
* Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,
* Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
* Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
* Üniversite rektörlerini seçmek,

c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.


Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tek tek saymak mümkün değildir. Zira, böyle bir sayma Anayasada ve kanunlarda yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu, yürütmenin genel karar organıdır. Anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirdiği gibi, kanunların uygulanmasıyla ilgili bütün görevleri yerine getirir. Zira, Bakanlar Kurulu merkezî idare teşkilâtının en yüksek karar organıdır. Bakanlar Kurulu, yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapmamak şartıyla yürütme fonksiyonu alanında istediği her işlemi yapabilir. Ancak, yürütme alanına giren bu işlemlerinde Bakanlar Kurulu, bir kanuna dayanmak ve Anayasaya ile kanunlara aykırı olmamak zorundadır. O nedenle, Bakanlar Kurulunun yürütme alanına giren görev ve yetkilerini tespit ederken kullanmamız aramamız gereken iki şart vardır: (1) Bakanlar Kurulunun yaptığı işlemin bir kanuna dayanması; (2) Anayasaya ve kanunlara aykırı olmaması.

Bu iki şarta uyarak Bakanlar Kurulu, yürütme alanına giren her konuda işlem yapabilir. Yani Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri konu itibarıyla sınırlandırılmamıştır. Ancak burada, Bakanlar Kurulunun işlemlerinin “yürütme fonksiyonu” kapsamında kalması gerektiği, Bakanlar Kurulunun yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapamayacağı ortadadır.
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.322 saniyede (81.28% PHP - 18.72% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 11:19
 • YASAL BİLGİ

 • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
 • » Site ve Forum Kuralları
 • » Gizlilik Sözleşmesi