Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Evimi istediğim şekilde satabilmem için okuyabileceğim bir dua var mı?

Gösterim: 31715 | Cevap: 5
1
  • 1 Gönderen Nisyan-ı Bâtın
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    29 Aralık 2008 01:12   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Evimi istediğim şekilde satabilmem için okuyabileceğim bir dua var mı?

evimi satmak istiyorum hemen satılması için ve istedim fiyata satılması için yapılan dua cevabınız için teşekkürler
En iyi cevap Nisyan-ı Bâtın tarafından gönderildi

Maalesef dinimizde dua siparişi bulunmuyor... ev satış duası vs... gibi
Siz yürekten Allah'a sığının, yürekten dua edin.. İnş. Allah hayırlısı ile gönlünüze göre versin..
Nisyan-ı Bâtın
29 Aralık 2008 01:27   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Evimi istediğim şekilde satabilmem için okuyabileceğim bir dua var mı?

Maalesef dinimizde dua siparişi bulunmuyor... ev satış duası vs... gibi
Siz yürekten Allah'a sığının, yürekten dua edin.. İnş. Allah hayırlısı ile gönlünüze göre versin..
Keten Prenses bu mesajı beğendi.
Misafir
11 Haziran 2010 00:29   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

evsatışı duası

evimi satabilmek için okunacak dua
Misafir
4 Eylül 2010 09:17   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Bu Duvayi kalpten oku.

Karınca DuasıKarınca Duası (Helâl Kazanmak İçin Duâ)
Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine vedükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır. Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz. Hakk Tealâ, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır. Satılmayan bir meta'ın (malın) üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah'In izni ile o meta', birkaç içinde satılır.

Bismillahirrahmanirrahiym
“Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya’kube ve münzile’l-berekati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübin.Muhammedün rasulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya ze’l-celali ve’l-ikram.Es’elüke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn. Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna, Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”
Kaynak: Mecmuatü'l Ed'iyye, s.99.
Misafir
8 Temmuz 2011 13:53   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Evimi istediğim şekilde satabilmem için okuyabileceğim bir dua var mı?

dükkanımı satabilmem için dua varmı
yucedigital
15 Ocak 2012 02:21   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Evimi istediğim şekilde satabilmem için okuyabileceğim bir dua var mı?

Duanýn kabul olmasý için

Evini de Ýþ Yerini de Satmak Ýçin Almak Ýçin Yada Baþka Hayýrlý Ýþler Ýçin Duanýn Kabul Edilmesini Ýsteyen Þartlarýna Uymalýdýr.

Duanýn kabul edilmesi için gereken þartlardan bir kýsmý þöyle:
1- Haram lokmadan sakýnmalýdýr!
Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:
(Haramdan sakýnýn! Midesine haram lokma girenin kýrk gün duasý kabul olmaz.) [Taberani]

Sad bin Ebi Vakkas hazretleri dedi ki: Ya Resulallah, dua buyur da, Allahü teâlâ, benim her duamý kabul etsin! Cevabýnda buyurdu ki:
(Duanýzýn kabul olmasý için helal lokma yiyiniz! Çok kimse vardýr ki, yedikleri ve giydikleri haramdýr. Sonra ellerini kaldýrýp dua ederler. Böyle dua nasýl kabul olunur?) [Þir’a]

Yine buyurdu ki:
(Duanýn kabul olmasý için iki þey gerekir. Duayý ihlas ile yapmalýdýr. Yediði ve giydiði helalden olmalýdýr. Müminin odasýnda, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptýðý dua kabul olmaz.) [Tergibüs-salât]

2- Ýtikadý düzgün olmalýdýr.
Bid’at ehlinin dualarý kabul olmaz. Hadis-i þerifte, (Bid’at ehlinin duasý ve ibadetleri kabul olmaz) buyuruldu. (Ýbni Mace)
Âyet-i kerimenin, duanýn tesir edebilmesi için, okuyan ve okunan kimsenin buna inanmasý ve okuyanýn itikadýnýn düzgün olmasý, Allah rýzasý için okumasý, kul hakkýndan sakýnmasý, haram yememesi ve karþýlýðýnda ücret istememesi þarttýr.

3- Uyanýk kalble ve kabul edileceðine inanarak dua etmelidir.
Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâya, kabul edileceðine tam inanarak dua ediniz! Biliniz ki, Allahü teâlâ gafil bir kalb ile yapýlan duayý kabul etmez.) [Þir’a]

4- Dualarým niçin kabul olmuyor dememelidir.
Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, duanýzý kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadý diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.) [Buhari]

Ýstenilen þeyin olmamasý, duanýn kabul olmadýðýný göstermez. Onun için duaya devam etmelidir! Duanýn kabulünün gecikmesinin baþka sebepleri de vardýr. Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Mümin dua edince, Allahü teâlâ, Cebraile, "Ben onu seviyorum, isteðini hemen yerine getirme!" Facir, [günahkâr] dua edince de "Ben onun sesini sevmiyorum. Ýsteðini hemen yerine getir" buyurur.) [Ýbni Neccar]
Þu halde, duanýn kabulünün gecikmesi zararlý deðildir.

5- Bela gelmeden önce çok dua etmelidir.
Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Sýkýntýlý iken duasýnýn kabul edilmesini isteyen, refah zamanýnda çok dua etsin!) [Tirmizi]
Ebu Ýshak hazretlerinden dua istediler. Dua etti. Duasýnýn kabul edildiðini gören bir talebesi, (Efendim, bu duayý bana da öðretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim) dedi. Buyurdu ki: (Duamýn kabul edilmesinin sebebi, otuz yýldýr kýldýðým namazlar, ettiðim dualar ve haram lokmadan sakýnmamdýr.)

6- Duaya hamd ve salevatla baþlamalýdýr.
Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Ey namaz kýlan, acele ettin. Namaz kýldýktan sonra dua ederken önce Allahü teâlâya layýk olduðu þekilde hamd et, sonra bana salevat getir, sonra dua et!) [Tirmizi]

7- Yalvararak dua etmelidir.
Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Gafil olan kalb ile yapýlan dua makbul deðildir.) [Tirmizi]

Hazret-i Davud zamanýnda kuraklýk oldu. Halk dua etmek için aralarýndan üç âlimi seçtiler.
Âlimlerden biri þöyle dua etti:
(Ya Rabbi, Kitabýnda kendimize zulmedenleri affetmemizi bildirdin. Ýþte biz, nefslerimize zulmettik. Senden af diliyoruz. Bizi affet!)

Ýkinci âlimin duasý da þöyle:
(Ya Rabbi, Kitabýnda köleleri, azat etmemizi bildirdin. Ýþte biz kul olarak huzurundayýz. Bizleri azat eyle!)

Üçüncü âlim de þöyle dua etti:
(Ya Rabbi, Kitabýnda, kapýmýza gelen saili kovmamamýzý, yüz çevirmememizi bildirdin. Ýþte biz de sail olarak huzurundayýz. Senden rahmet istiyoruz. Bizi boþ çevirme!)

Dualarý kabul olarak rahmet yaðdý.

8- Sebeplere yapýþmadan istemek kuru bir temennidir.
Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Çalýþmadan dua eden, silahsýz harbe giden gibidir.) [Deylemi]

9- Günah iþlemeyen dil ile dua etmelidir.
Peygamber efendimiz, (Allahü teâlâya günah iþlemeyen dil ile dua edin) buyurdu. Böyle bir dilin nasýl bulunacaðý sual edilince,(Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah iþlemiþtir) buyurdu. [Tergibüs-salât]

10- Ýsm-i a’zam ve esma-i hüsna ile dua etmelidir.

Sual: Gafletle dua etmektense hiç dua etmemek daha iyi deðil mi?
CEVAP
Gaflet içinde olduðunu söyleyerek, duayý býrakmak doðru deðildir. Kalbine geldiði gibi dua etmek, ezberlediði duayý okumaktan daha iyidir. (Bezzâziyye)

Dua dinin direðidir. (Allahü teâlâ indinde duadan daha þerefli bir þey yoktur), (Düþmandan kurtulmak, bol rýzka kavuþmak için dua edin! Çünkü dua, müminin silahýdýr) hadis-i þerifleri duanýn önemini açýkça bildirmektedir. Allahü teâlâdan bir þey istememek ise çok kötüdür. Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, kendisinden bir þey istemeyene, dua etmeyene gadap eder.) [Tirmizi]

Baþka bir hadis-i þerifte, (Dua ibadettir) buyuruldu. Ýbadeti terk etmek ise hiç uygun deðildir. Kur'an-ý kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Bana dua edin kabul edeyim. [Bana halis kalb ile dua ederseniz kabul ederim.] Bana ibadet etmek istemeyenleri, zelil ve hakir eder, Cehenneme atarým.) [Mumin]
Duafem den alintidir.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Evimi istediğim şekilde satabilmem için okuyabileceğim bir dua var mı? benzer konular

Fistül tedavisi için tavsiye edebileceginiz bir doktor veya bir hastane var mı?
merhaba yönetici ben 38 yasında bir bayanım 2.5 aydır akıntım var makat bölgemin 2_3 cm ilerisinde olusan bir fistül sürekli akıntılar yapıyor. doktora gittim fistülnografi cektirmemi söyledi .bu hastalıgın tekçözümü ameliyat fakat benim korkularım var .... bazı riskler içeriyor bana...
Forum: Soru-Cevap Cevap: 12
Son Mesaj: 26 Ekim 2015 10:25
İbadetlerimizi samimi bir şekilde yerine getirmek için nelere özen göstermeliyiz?
İbadetlerimizi samimi bir şekilde yerine getirmek için nelere özen göstermeliyiz?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 14 Kasım 2012 08:46
Ücretsiz online kitap okuyabileceğim bir yer var mı?
acaba ücretsiz online kitap okuyabiliceğim bir yer varmı
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 21 Aralık 2011 17:32
Tercihimde istediğim yer bulunmadan da istediğim yere girebilir miyim?
ben sbs den 395 aldım 2 kez tercih yaptım ama biyer gelmedi.şimdi arastırıdm ve kız teknik lisesinden cocuk gelişimi bölümünü cook istiyorum ama tercihte yazamıcam galiba olmuyomus cünkü.diploma puanım 96.tercihte bulunmadanda yazılabilirmiyimmmm.yardım edinnnnn nolur !acil!
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 13 Temmuz 2011 12:21
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 23 Eylül 2009 17:43
 
Sayfa 0.275 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu