Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Organik ve inorganik moleküller ilgili açıklamalı test sorusu nereden bulabilirim?

Gösterim: 26043 | Cevap: 3
1
  • 1 Gönderen Keten Prenses
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    5 Ocak 2009 17:17   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Organik ve inorganik moleküller ilgili açıklamalı test sorusu nereden bulabilirim?

organik ve inorganik moleküllerle ilgili 20 tane açıklamalı test sorusu nerden bulabilirim ?
En iyi cevap Keten Prenses tarafından gönderildi

GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI


ÖSS 1995 -82 1)”Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğindesmilevişaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada smilevdaha sonrada gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.’’
Buna göresmilevişaretli karbondioksit bitki tarafından alınıpsmilevglikoz sentezlendikten sonrasmilevişaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayansmilev
1-aminoasit yapımı
2-nişasta sindirimi
3-protein yapımı
4-nişasta yapımı
olaylarısmilevaşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
a) 4-3-1-2 b) 4-2-1-3 c) 3-4-2-1 d) 2-4-3-1 e) 2-1-3-4
cevap: B
İşaretli CO2 ‘den glikoz sentezlendikten sonra ;
1-Glikoz nişasta haline getirilerek depolanır.
2-Nişasta halindeki glikozun kullanılması için nişasta sindirilir.
3-Glikoz parçalanarak aminoasityapımında kullanılır.
4-Aminoasitlerden proteinler sentezlenir.

• ÖSS 1996 -81 2) 1-İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme
• 2-Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme
3- Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapıtaşlarına ayırabilme
Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heteterof canlıların ortak özelliklerindendir?
a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e)2 ve 3
cevap: E
İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ototroflara ait bir özelliktir.Kendine özgü molekül sentezleme ve yapılarındaki organik molekülleri yapıtaşlarına ayırma iki grup canlıda da görülebilir.

ÖSS 1998 –80 3)Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde smilevdokulardasmilevaşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?
a)temel amino asitlerin b)gliserolün c)glikojenin d)yağ asitlerinin e)karbon dioksitin
cevap:A
Hayvanlar ototrof organizmalar değildir.Dışarıdan organik besin almak zorundadırlar.Ancak aldıkları bazı organikbesinlerismilevdiğer birçok organik moleküle dönüştürebilirler.Bu yöntemle gliserolsmilevyağ asitlerismilevglikojen sentezini başarırlar.CO2 zaten her organik madde çeşidinin solunum ürünüdür.Hayvanlar ve insanlar 20 çeşit amino asitin
hepsini sentezleyemezler.Sentezlenemey en ve hazır alınmasıgerekenlerine “temel(esansiyel)amino asitler” denir.
Sonuç olaraksmilevbir kobay glikozu kullanarak temel amino asit üretemez.
ÖSS 1998 -77 5)Ototrof bir organizmada glikozdan proteinsmilevyağ ve polisakkarit sentezlenirkensmilev
“ 1)klorofil
2)Enzimler
3)ATP
4)madensel tuz “ moleküllerinden hangileri harcanır?
a) 1 ve 2 b) 2 ve 3 c )3 ve 4 d)1 smilev2 ve 3 e) 2smilev 3 ve 4
cevap: C
Enzimlersmilevreaksiyonlarda katalizör olarak kullanırlarsmilevancak harcanmaz ve tüketilmezler.Bu sayede defalarca kullanılabilirler.Aynı şekildesmilevklorofil molekülü de ışığı soğrurur ve elektronlarını ortama verir.Daha sonra elektronları geri aldığı içinsmilevyapısında bir eksilme ve tükenme olmaz.ATP birçok reaksiyonda kullanılarak ADP’ye dönüşür.Bunun için harcanmış sayılır.Glikozun yapısında azot bulunmadığındansmilevaminoasit ve protein sentezi için nitrat tuzlarının tüketilmesi gerekir.


ÖSS 1990 – 69 7)Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanaraksmilevbir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA’sını işaretleyipsmilevizlemek için aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?
a)Glikoz b)Amino asit c)Fosfat d)Riboz e)Urasil

cevap:C
Bu olay için DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiğin işaretlenmesi gerekir.Verilenlerden sadece fosfat DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiktir.Diğerleri DNA’nın yapısında bulunmaz.

ÖSS 1991 –67 8)Aşağıdakilerden hangisismilevhücredeki bir protein molekülünün kalıtsal yapısının yeni döllere taşınmasını sağlar?
a)tRNA’ların nükleotid dizisi
b)Enzimlerin işlev sırası
c)Proteinin amino asit dizisi
d)İlgili lokustaki nüklotid dizisi
e)rRNA’ların nükleotid dizisi

cevap:d
Proteinin kalısal yapısının yeni döllere taşınması DNA ile sağlanır.Buna göre iligili lokustaki(DNA bölgesi) nükleotid dizisi kalıtsal bilginin aktarılmasını sağlayacaktır.Buna gen denir.

ÖSS 1992- 69 9)Ağır azot taşıyan besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA’sı işaretlenen (1.grup)bakterilersmilev DNA’sı normal olan aynı türden (2.grup)bakteriler ile birlikte normal besi ortamına konmuştur.Bir süre sonrasmilev2.gruptaki bazı bakterilerin DNA’larında da işaretli nükleotitlerin bulunduğu saptanmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2.gruptaki bakterilerin 1.gruptakilerdendaha fazla besin alması
b) 2.gruptaki bakterilerin ani bir kalıtsal değişikliğe uğraması
c) 1. ve 2.gruptaki bakteriler arasında eşeyli çoğalmanın gerçekleşmesi
d) 2.gruptaki bakterilerin normal besi ortamında daha hızlı üremesi
e) 2.gruptaki bakteri DNA’larının kendi kendini eşlemesi

cevap:C
1.grupta bulunan bakterilerin işaretli olan DNA’ları bir şekilde 2.grup bakteriye aktarılmıştır.Bu olayın olabilmesismileviki bakteri arasında eşeyli üremenin olması yani konjugasyonla açıklanabilir.

ÖSS 1994- 69 10)Canlıların tümünde; “ I.Enzim kullanabilme
II.Mitokondriye sahip olma
III.Nükleotidlere sahip olma “ özelliklerinden hangileri bulunur?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e) 1 ve 3

cevap:E
Canlıların tamamı enzim kullanabilme özelliğine sahiptirler.Yine canlılık özelliği olarak bütün canlılar nükleotidlerden yapılmış nükleik asitlere sahiptirler.Mitokondriye sahip olma sadece ökaryotik hücrelere ait bir özelliktir.

ÖSS 1995-77 11)Canlılarda görülen; “I.DNA’sını eşleyerek kendine benzer yeni organizmalar meydan getirme
II.Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme
III.Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma”
Olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)1 ve 2 d)2 ve 3 e)1-2-3
cevap:d

Tek hücreli canlılar DNA’larını eşleyerek çoğalabilirlersmilevçok hücrelilerde ise çoğalma işini belirli hücreler üstlenmiştir.(Üreme hücreleri)Bütün hücreler aldıkları besini kendilerine özgü hale getirebildikleri gibismilev büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırabilirler.Sinir dokususmilevkan dokusu ve bitkilerin değişmez dokuları belirli bir gelişmeden sonra özelliklerini kaybederler.

ÖSS 1995 – 79 12)Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın kendini doğru olarak eşlendiğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar?
a) nükleotitlerin yapısı b) organik bazların dizilişi c) deoksiribozların yapısı
d) zayıf bağların yapısı e) fosfatbağlarının dizilişi
cevap:B
DNA’nın kendini doğru olarak eşlemesi uygun bazların karşılıklı olarak dizilmesiyle sağlanır.

ÖSS 1995-80 13)Doğal ortamdaki bir bitkinin stomalarında:
I . Gece boyunca
II . Güneş ışınlarının şiddetinin fotosentez için en uygun olduğu süre içinde
III . Solunum ürünü ve fotosentede kullanılan madde miktarlarının birbirine denk olduğu zaman aralığındasmilev
IV . Bitkinin çok miktarda terleme yaptığı süre içinde
pH ölçümleri yapılmıştır.
Bu durumların hangilerinde ölçülen pH asit özelliğinde olur?
a) yalnız 1 b) yalnız 2 c) 1 ve 3 d) 2 ve 4 e)3 ve 4

cevap:A
Ölçülen pH’in asit özelliğinde olması için ortamda CO2’nin artması gerekir.Bunun içinde solunumunsmilev fotosentezden hızlı olması lazımdır.Gece boyunca solunum yapan bitki bol miktarda CO2 üreteceği için asitlik artar ve pH düşer.Diğer durumların hiçbirinde ortamda CO2 birikimi olmaz.

ÖSS 1996-80 14)Hücrede DNA’nın kendini eşleyebilmesi içinsmilevCsmilevHsmilevOsmilevNsmilevP elementlerinin de kullanıldığısmilev
“ I . Deoksiribozların sentezlenmesi
II. Organik bazların sentezlenmesi
III. nükleotitlerin sentezlenmesi
IV. Fosfatların nükleotitleri bağlaması
V . Nükleotitlerin hidrojen köprüsüyle üç boyutlu yapıyı kazanması” gibi bazı olaylar gerçekleşir.
Bunlardan azotun kullanıldığı ilk :-):-):-):-)bolik olay ve DNA’nın işlerlik kazandığı olay aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
a ) 1 ve 4 b) 2 ve 3 c) 2 ve 5 d) 3 ve 4 e) 3 ve 5

cevap:C
DNA replikasyonunda N (azot) nükleotitlerdeki bazların yapısında bulunduğu için kullanılmış olur.Buna göre azotun ilk kullanıldığı yer azotlu organik bazların sentezidir.DNA’nın işlerlik kazanabilmesi için sarmal yapıda olması gerekir.Dolayısıyla replikasyonda en son olay nükleotitlerin hidrojen köprüsüyle birbirine bağlanarak DNA’nın üç boyutlu yapısının oluşturulmasıdır.
24 Ocak 2009 23:54   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
MsXLabs Üyesi
..

32.380
8.248 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008

Cvp: Organik ve inorganik moleküller ilgili açıklamalı test sorusu nereden bulabilirim?

GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI


ÖSS 1995 -82 1)”Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğindesmilevişaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada smilevdaha sonrada gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.’’
Buna göresmilevişaretli karbondioksit bitki tarafından alınıpsmilevglikoz sentezlendikten sonrasmilevişaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayansmilev
1-aminoasit yapımı
2-nişasta sindirimi
3-protein yapımı
4-nişasta yapımı
olaylarısmilevaşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
a) 4-3-1-2 b) 4-2-1-3 c) 3-4-2-1 d) 2-4-3-1 e) 2-1-3-4
cevap: B
İşaretli CO2 ‘den glikoz sentezlendikten sonra ;
1-Glikoz nişasta haline getirilerek depolanır.
2-Nişasta halindeki glikozun kullanılması için nişasta sindirilir.
3-Glikoz parçalanarak aminoasityapımında kullanılır.
4-Aminoasitlerden proteinler sentezlenir.

• ÖSS 1996 -81 2) 1-İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme
• 2-Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme
3- Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapıtaşlarına ayırabilme
Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heteterof canlıların ortak özelliklerindendir?
a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e)2 ve 3
cevap: E
İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ototroflara ait bir özelliktir.Kendine özgü molekül sentezleme ve yapılarındaki organik molekülleri yapıtaşlarına ayırma iki grup canlıda da görülebilir.

ÖSS 1998 –80 3)Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde smilevdokulardasmilevaşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?
a)temel amino asitlerin b)gliserolün c)glikojenin d)yağ asitlerinin e)karbon dioksitin
cevap:A
Hayvanlar ototrof organizmalar değildir.Dışarıdan organik besin almak zorundadırlar.Ancak aldıkları bazı organikbesinlerismilevdiğer birçok organik moleküle dönüştürebilirler.Bu yöntemle gliserolsmilevyağ asitlerismilevglikojen sentezini başarırlar.CO2 zaten her organik madde çeşidinin solunum ürünüdür.Hayvanlar ve insanlar 20 çeşit amino asitin
hepsini sentezleyemezler.Sentezlenemey en ve hazır alınmasıgerekenlerine “temel(esansiyel)amino asitler” denir.
Sonuç olaraksmilevbir kobay glikozu kullanarak temel amino asit üretemez.
ÖSS 1998 -77 5)Ototrof bir organizmada glikozdan proteinsmilevyağ ve polisakkarit sentezlenirkensmilev
“ 1)klorofil
2)Enzimler
3)ATP
4)madensel tuz “ moleküllerinden hangileri harcanır?
a) 1 ve 2 b) 2 ve 3 c )3 ve 4 d)1 smilev2 ve 3 e) 2smilev 3 ve 4
cevap: C
Enzimlersmilevreaksiyonlarda katalizör olarak kullanırlarsmilevancak harcanmaz ve tüketilmezler.Bu sayede defalarca kullanılabilirler.Aynı şekildesmilevklorofil molekülü de ışığı soğrurur ve elektronlarını ortama verir.Daha sonra elektronları geri aldığı içinsmilevyapısında bir eksilme ve tükenme olmaz.ATP birçok reaksiyonda kullanılarak ADP’ye dönüşür.Bunun için harcanmış sayılır.Glikozun yapısında azot bulunmadığındansmilevaminoasit ve protein sentezi için nitrat tuzlarının tüketilmesi gerekir.


ÖSS 1990 – 69 7)Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanaraksmilevbir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA’sını işaretleyipsmilevizlemek için aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?
a)Glikoz b)Amino asit c)Fosfat d)Riboz e)Urasil

cevap:C
Bu olay için DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiğin işaretlenmesi gerekir.Verilenlerden sadece fosfat DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiktir.Diğerleri DNA’nın yapısında bulunmaz.

ÖSS 1991 –67 8)Aşağıdakilerden hangisismilevhücredeki bir protein molekülünün kalıtsal yapısının yeni döllere taşınmasını sağlar?
a)tRNA’ların nükleotid dizisi
b)Enzimlerin işlev sırası
c)Proteinin amino asit dizisi
d)İlgili lokustaki nüklotid dizisi
e)rRNA’ların nükleotid dizisi

cevap:d
Proteinin kalısal yapısının yeni döllere taşınması DNA ile sağlanır.Buna göre iligili lokustaki(DNA bölgesi) nükleotid dizisi kalıtsal bilginin aktarılmasını sağlayacaktır.Buna gen denir.

ÖSS 1992- 69 9)Ağır azot taşıyan besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA’sı işaretlenen (1.grup)bakterilersmilev DNA’sı normal olan aynı türden (2.grup)bakteriler ile birlikte normal besi ortamına konmuştur.Bir süre sonrasmilev2.gruptaki bazı bakterilerin DNA’larında da işaretli nükleotitlerin bulunduğu saptanmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2.gruptaki bakterilerin 1.gruptakilerdendaha fazla besin alması
b) 2.gruptaki bakterilerin ani bir kalıtsal değişikliğe uğraması
c) 1. ve 2.gruptaki bakteriler arasında eşeyli çoğalmanın gerçekleşmesi
d) 2.gruptaki bakterilerin normal besi ortamında daha hızlı üremesi
e) 2.gruptaki bakteri DNA’larının kendi kendini eşlemesi

cevap:C
1.grupta bulunan bakterilerin işaretli olan DNA’ları bir şekilde 2.grup bakteriye aktarılmıştır.Bu olayın olabilmesismileviki bakteri arasında eşeyli üremenin olması yani konjugasyonla açıklanabilir.

ÖSS 1994- 69 10)Canlıların tümünde; “ I.Enzim kullanabilme
II.Mitokondriye sahip olma
III.Nükleotidlere sahip olma “ özelliklerinden hangileri bulunur?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e) 1 ve 3

cevap:E
Canlıların tamamı enzim kullanabilme özelliğine sahiptirler.Yine canlılık özelliği olarak bütün canlılar nükleotidlerden yapılmış nükleik asitlere sahiptirler.Mitokondriye sahip olma sadece ökaryotik hücrelere ait bir özelliktir.

ÖSS 1995-77 11)Canlılarda görülen; “I.DNA’sını eşleyerek kendine benzer yeni organizmalar meydan getirme
II.Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme
III.Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma”
Olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)1 ve 2 d)2 ve 3 e)1-2-3
cevap:d

Tek hücreli canlılar DNA’larını eşleyerek çoğalabilirlersmilevçok hücrelilerde ise çoğalma işini belirli hücreler üstlenmiştir.(Üreme hücreleri)Bütün hücreler aldıkları besini kendilerine özgü hale getirebildikleri gibismilev büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırabilirler.Sinir dokususmilevkan dokusu ve bitkilerin değişmez dokuları belirli bir gelişmeden sonra özelliklerini kaybederler.

ÖSS 1995 – 79 12)Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın kendini doğru olarak eşlendiğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar?
a) nükleotitlerin yapısı b) organik bazların dizilişi c) deoksiribozların yapısı
d) zayıf bağların yapısı e) fosfatbağlarının dizilişi
cevap:B
DNA’nın kendini doğru olarak eşlemesi uygun bazların karşılıklı olarak dizilmesiyle sağlanır.

ÖSS 1995-80 13)Doğal ortamdaki bir bitkinin stomalarında:
I . Gece boyunca
II . Güneş ışınlarının şiddetinin fotosentez için en uygun olduğu süre içinde
III . Solunum ürünü ve fotosentede kullanılan madde miktarlarının birbirine denk olduğu zaman aralığındasmilev
IV . Bitkinin çok miktarda terleme yaptığı süre içinde
pH ölçümleri yapılmıştır.
Bu durumların hangilerinde ölçülen pH asit özelliğinde olur?
a) yalnız 1 b) yalnız 2 c) 1 ve 3 d) 2 ve 4 e)3 ve 4

cevap:A
Ölçülen pH’in asit özelliğinde olması için ortamda CO2’nin artması gerekir.Bunun içinde solunumunsmilev fotosentezden hızlı olması lazımdır.Gece boyunca solunum yapan bitki bol miktarda CO2 üreteceği için asitlik artar ve pH düşer.Diğer durumların hiçbirinde ortamda CO2 birikimi olmaz.

ÖSS 1996-80 14)Hücrede DNA’nın kendini eşleyebilmesi içinsmilevCsmilevHsmilevOsmilevNsmilevP elementlerinin de kullanıldığısmilev
“ I . Deoksiribozların sentezlenmesi
II. Organik bazların sentezlenmesi
III. nükleotitlerin sentezlenmesi
IV. Fosfatların nükleotitleri bağlaması
V . Nükleotitlerin hidrojen köprüsüyle üç boyutlu yapıyı kazanması” gibi bazı olaylar gerçekleşir.
Bunlardan azotun kullanıldığı ilk :-):-):-):-)bolik olay ve DNA’nın işlerlik kazandığı olay aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
a ) 1 ve 4 b) 2 ve 3 c) 2 ve 5 d) 3 ve 4 e) 3 ve 5

cevap:C
DNA replikasyonunda N (azot) nükleotitlerdeki bazların yapısında bulunduğu için kullanılmış olur.Buna göre azotun ilk kullanıldığı yer azotlu organik bazların sentezidir.DNA’nın işlerlik kazanabilmesi için sarmal yapıda olması gerekir.Dolayısıyla replikasyonda en son olay nükleotitlerin hidrojen köprüsüyle birbirine bağlanarak DNA’nın üç boyutlu yapısının oluşturulmasıdır.
MesirKentli bu mesajı beğendi.
baran
20 Aralık 2010 22:07   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Organik ve inorganik moleküller ilgili açıklamalı test sorusu nereden bulabilirim?

bana proteinlerle ilgili 10 soru lazm acill.yrdmmm edn..
Misafir
12 Ocak 2011 21:17   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

aminoasitler

organik molekülleri hidrodizi ortaya çıkar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Organik ve inorganik moleküller ilgili açıklamalı test sorusu nereden bulabilirim? benzer konular

Organik ve inorganik bileşikler nelerdir?
inorganik ve organik bileşikler nelerdir ?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 13 Nisan 2015 20:13
Organik ve inorganik bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir?
Organik ve İnorganik bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 15 Kasım 2014 17:56
Uzaydaki Organik Moleküller
Uzaydaki Organik Moleküller http://img600.imageshack.us/img600/9530/saturntitansb.jpg Diğer gezegenlerde bilim adamlarının teorik olarak tespit edebileceği organik moleküllere kükürt içeren tiyoller de eklendi, amino asitler, karboksilli asitler ve ketonlar da bu listeye dahil. Bunlar...
Forum: Uzay Bilimleri Cevap: 0
Son Mesaj: 16 Mart 2013 13:54
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 16 Mayıs 2011 21:15
1. Dünya Savaşı ile ilgili boşluk dordurma sorusu, bulmaca, efsane nasıl bulabilirim?
benim 1. dünya savaşıyla ilgili boşluk doldurma doğru yanlış bulmaca efsaneler bulmam lazım lütfen yardım edin!!!
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 3 Nisan 2010 17:29
 
Sayfa 0.298 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu