Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

Gösterim: 62246 | Cevap: 133
10
Misafir
Cevaplanmış   |    5 Aralık 2009 10:21   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş kaç puan
En iyi cevap ener tarafından gönderildi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

düz liseden sağlığa geçilmiyoooo haberiniz olsun şu an sağlıkta okuyorum

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

benim puanım düsük ama saglık meslek lısesıne gitmek istıyorum lutfen yardımcı olun?

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, aynı tür orta öğretim okul/kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, aynı tür orta öğretim okul/ kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3-Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Orta Öğretim Kurumu: İlköğretime dayalı resmî ve özel; genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumları,
c) Nakil: Öğrencilerin, aynı tür program uygulayan başka bir okul/kurumda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini,
d ) Geçiş: Öğrencilerin farklı tür okul/kurum/programlar arası geçişlerini,
e ) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğini,
f ) Özel Yönetmelik: Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, fen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslekî ve teknik eğitim ile Açıköğretim Lisesi yönetmeliklerini,
g) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
h) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen süreyi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Okullar Arası Nakil ve Geçişler
Genel liselere nakil ve geçişler
Madde 5- Genel liselere nakil ve geçişler:
a) Resmî ve özel Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi ve sosyal bilimler lisesinden genel liselere öğrenci nakli;
1 ) Öğrenci velisinin ikametinin değişikliği,
2 ) Özel bir orta öğretim kurumundan nakil isteği,
3) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması,
4 ) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunması ve bu isteğin rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi,
5) Hazırlık sınıfından ayrılmak istenmesi
durumları göz önünde bulundurularak, velinin yazılı isteği üzerine Yönetmelik hükümlerince yapılır.
b) Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından genel liselere öğrenci nakil ve geçişleri;
1) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflarda şartsız olarak
2) 10 uncu sınıfın sonunda; geçeceği alana 9 uncu sınıfta kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az “3.00” ve alan değişikliğinde sorumlu olacağı dersler dikkate alınmadan üst sınıfa devam etmeye hak kazanmış olması durumunda ders yılı sonundan itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde yapılır.
Ancak sağlık durumu açısından öğrenim gördüğü alan/dalda öğrenime devam etmesinin mümkün olmadığına dair resmî sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna dayalı isteklerde not şartı aranmadan yapılır.
Nakil ve geçiş isteği kabul edilen öğrenciler; önceki okullarında görmedikleri dersler ile gördükleri hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan derslerden sorumlu tutulur ve bu öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları dönemlerinde sınavlara alınırlar.
Açıköğretim lisesi öğrencilerinin örgün öğretim kurumlarına nakillerle geçişleri
Madde 6- Örgün öğretim kurumlarına kayıt-kabul şartlarını taşıyan ve okuma hakkını kullanmamış olan açıköğretim lisesi ile meslekî açıköğretim programına devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri bu yönergenin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki esaslar doğrultusunda, naklen gidilecek okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükçe belirlenecek kriterlere göre yapılır.

Aynı tür orta öğretim kurumları arasında öğrenci nakilleri
Madde 7- Aynı tür orta öğretim kurumları arasındaki öğrenci nakilleri, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları başlangıcının beş gün öncesinden itibaren sınavların bitimine kadarki dönemin dışında ikamete dayalı olarak öğrenci velisinin yazılı isteğiyle yapılır.Ancak okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan, sınıf geçen ve ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girmek istemeyen öğrencilerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır.
Özel yönetmeliği bulunan orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişler
Madde 8-Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına nakillerde, yurt dışından gelenler de dahil kendi özel yönetmelik hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Farklı Tür Program Uygulayan Okullar ile Aynı Tür Program Uygulayan Okullarda Alan/ Bölüm/Dallar Arası Geçişler
Genel orta öğretim kurumlarında alanlar arası geçişler
Madde 9- Genel orta öğretim kurumlarında alanlar arası geçişler, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır.
Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumları Alan/dallar arası geçişler
Madde 10- Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumları alan/dallar arası geçişler, ilgili Yönetmelik ve Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile kendi özel yönetmeliklerindeki hükümlere göre yapılır.
Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler
Madde 11- Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler;
a) Farklı tür program uygulayan orta öğretim okul/kurumlarından meslekî ve teknik orta öğretim okul/kurumlarına geçişler için başvurular;
1) 9 uncu sınıf sonunda ve 10 uncu sınıfta başarısız olanlar, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk haftası içinde,
2) 10 uncu sınıf sonunda yapılacak geçiş başvuruları, telâfi eğitimi uygulanmak üzere ders kesimini takip eden hafta içinde
kuruma yapılır.
b) 10 uncu sınıf sonunda nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak seçtikleri alan/dala ait okumadıkları teorik ve uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yoğunlaştırılmış olarak telâfi eğitimine alınırlar. Telâfi eğitiminin yapılabilmesi için en az sekiz öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Telâfi eğitiminin süresi yetiştirme programları ile ilgili esaslar çerçevesinde belirlenir.
Telâfi eğitimi programlarında öğrenci başarısını ölçme-değerlendirme ile devam-devamsızlık konularında, Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Telâfi eğitimine konu olan dersler ve yıl sonu notları 10 uncu sınıf Sınıf Geçme Defterlerine işlenir ve yıl sonu başarı ortalamaları yeniden belirlenir.
c) Telâfi eğitiminde, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Telâfi eğitimi uygulama planları, çalışma takvimine göre ders öğretmenlerince yapılır. Eğitim yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır.
d) Telâfi eğitimi sonunda; tüm derslerden başarılı olanlar ile yıl sonu başarı ortalamasıyla doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçmeye hak kazananların 11 inci sınıfa kayıtları yapılır. Başarısız olanlar önceki okullarında ya da sınıf tekrarı yapmamış olmaları kaydıyla meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıflarında öğrenimlerine devam edebilirler.
e) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının farklı programlarında ve alanlarında öğrenim gören öğrenciler 10 uncu sınıf sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde de bu Yönerge hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 12- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ağustos 2002 tarih ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Misafir
6 Aralık 2009 14:33   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

ya ben endüstiri meslek lisesinde okuyarum lise 1 sağlık meslege gecebiliozmu
Misafir
21 Aralık 2009 12:54   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

meslekten meslege tabiki geçilir 2 döneme
Misafir
5 Ocak 2010 19:33   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

yha bn düz liseye gidiyorum ama sağlık meslek lisesine geçmek istiyorum geçebilirmiyim ltfen yardımcı olurmusnuz??
Misafir
11 Ocak 2010 18:22   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

geçilmez çünkü onlar da anadolu ama genede araştır istiyosan
Misafir
16 Ocak 2010 09:19   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

Alıntı

duz liseden meslek lisesine gecis

düzliseden anadolu kız mesleğe qeçiş oluyormu aciiiiiiiillllllllllll
Misafir
22 Ocak 2010 15:36   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

oluyor düz liseden anadolukız mesleğe geçebilrsn de. bende bişey sorcam lise1deyim düz lisede karnem teşekkür hiç 12yok iki tane 3 var bakırköy sağlık mesleğe nasıl geçicem. buarada sbsden 380 puan aldım ACİL öğrenmem lazım!!!!
Misafir
31 Ocak 2010 00:02   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

düz liseden sağlığa geçiş var mı? varsa nasıl?
Misafir
4 Şubat 2010 11:54   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

ya ben yanlış tercih yaptım puanım sağlık mesleğe hatta anadolu lisesine yetiyor ben sağlık meslek lisesine geçiş yapabilirmiyim(puanıımm yetiiyo)
Misafir
7 Şubat 2010 15:16   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi?

ben düz liseye gidiorm sağlık mesleğe gçmek istiorm ortalamamyla gçilio die duydm doğrumu lütfn yrdımcı oln takdir aldm ortalamam 86,27 yardım edinn bilen cvp yazssınn!!!!
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Düz liseden sağlık meslek lisesine geçiş yapılabilir mi? benzer konular

Düz liseden Anadolu lisesine geçiş yapılabilir mi?
Düz lisede 1. sınıftayım . anadoluya geçmem için 4.00 puan ve üstünün lazım olmasını duydum!! Doğru mudur Yardım Edin . SBS PUANIM 383 ANADOLU LİSESİNİN 394
Forum: Soru-Cevap Cevap: 155
Son Mesaj: 9 Ağustos 2015 03:10
Düz liseden imam hatip lisesine geçiş yapılabilir mi?
iyi günler ben açıkögretim düz lisede okuyorum imamhatip lisesine geçmek istyorum ve 41 kredim var nasıl geçebilirim
Forum: Soru-Cevap Cevap: 8
Son Mesaj: 1 Mart 2015 11:34
Düz liseden açıköğretim lisesine geçiş yapılabilir mi?
ben lise 4 e gectim bu sene ama derslere yani oss ye daha iyi çalısmak için açık ögretime geçmek istiyorum bunun bir sakıncası varmıdır
Forum: Soru-Cevap Cevap: 23
Son Mesaj: 20 Eylül 2014 17:30
Düz liseden denizcilik lisesine geçiş yapılabilir mi?
düz lisedeyim denizcilik meleğe geçebilirmiyim?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 23
Son Mesaj: 2 Mayıs 2013 18:56
Düz liseden meslek lisesine geçiş nasıl olmaktadır?
meslek lisesinden düz liseye geçmek istiyorum fakat nasıl bir işlem yapacağım konusunda bilgim yok bana yardımcı olabilirseniz sevinirim TEŞEKKÜRLER
Forum: Soru-Cevap Cevap: 51
Son Mesaj: 7 Aralık 2012 23:53
 
Sayfa 0.326 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu