MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan mşl tarafından açılmış Televizyonun hayatımızdaki yeri ve getirdiği değişiklikler nedir? - Sayfa 2 konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: tv.nin hayatımızdaki yeri evdir çünkü genellikle evde kullanırız çevremize yaptığı değişiklik zararları ve faydaları çünkü ...
CEVAPSIZ

Televizyonun hayatımızdaki yeri ve getirdiği değişiklikler nedir?

Gösterim: 23.319 | Cevap: 17
4 Mayıs 2011 10:49   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

tv.nin yaşamımızdaki yeri çevremize yaptığı değişiklik

tv.nin hayatımızdaki yeri evdir çünkü genellikle evde kullanırız çevremize yaptığı değişiklik zararları ve faydaları çünkü çevremizde zararları için çok yaralanlar var faydaları ise onlardan yararlanıp bilgi almamız
Misafir
8 Mayıs 2011 17:42   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
cevap?
Misafir
20 Mayıs 2011 20:24   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ben açamadım yaaaMsn SadMsn Sadaçılmadı
Misafir
8 Şubat 2012 21:13   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Cevap veren yok mu ?
8 Şubat 2012 21:18   |   Mesaj #15   |   
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Who cares?
2.039
4.081 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 27-10-2011
TELEVİZYONUN YAŞAMIMIZDAKİ ÖNEMİ


Televizyon
Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısınokta
1nokta Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin, sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli ya da siyah beyaz yayınınokta
2nokta Televizyon alıcısınokta Resim tüpü, şase, kabin, tuner gibi temel bileşenlerden oluşurnokta
3nokta Kelime kökenine göre Yunanca Tele: Uzak, Latince Visio'dan gelen Vision: Görüşnokta Birleşimiyle "Television: Uzagörüm, Uzaktan görüntü" anlamına gelmektedirnokta Televizyonun bulunmasından sonra bu teknolojiyi ithal eden Türkiye, alete Türkçe bir isim bulmak yerine birçok dünya ülkesi gibi aynen kullanmıştırnokta Almanca'da Fernsehen olarak söylenirnokta
4nokta Sayısal yayınların başlamasına kadar televizyon izleyicisi sadece alıcı durumunda idinokta Sayısal yayınlar sayesinde kullanıcının etkileşime geçmesi süreci başladınokta İzleyicilerin sürekli alıcı olması, televizyonun kolay ulaşılabilir bir 'kaynak' olması, kullanılan etkili görsel ve işitsel öğelerle etkisinin yüksek olması, birçok aydının televizyona soğuk bakmasına neden oldunokta Günümüzde televizyon yayıncılığının ilk amacı, reklam ve ticaret üzerine kuruludurnokta

TELEVİZYON KÜLTÜRÜ VE TOPLUM
Asrımızda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, kitle iletişim araçlarının, ferdî ve sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi artmıştırnokta Bu durum, gelişmiş ülkelerin ve birtakım güçlerin, kitle iletişim araçlarını ele geçirme isteğini kamçılamıştırnokta Çünkü kitle iletişim araçları, bir yandan geleneksel kültürlerde değişikliklere sebep olurken, bir yandan da hâkim güçlerin ürettiği medya kültürünün, egemen bir kültür haline gelmesinde önemli bir rol üstlenmiştirnokta Bu yeni kültürün adı, popüler kültürdürnokta Kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi sayesinde, her yerde ve herkes için hazır olan bu kültür, sınır tanımayan kargo kültürüne veya hâkim bir dünya kültürüne (global kültüre) dönüşmektedirnokta
Yüzlerce kanalın yirmi dört saat yayım yapabildiği, her türlü bilgi ve yayımın kaydedilerek internet ortamında bütün dünyaya ulaştırılabildiği iletişim ağı içerisinde, en önemli medyatik güç, kuşkusuz televizyondurnokta Bu bakımdan televizyon aracılığı ile yayılan kültür, popüler kültürün en yaygın türüdürnokta Televizyon sadece teknolojik bir araç değil, toplumu değiştirme sürecinde yaygın olarak kullanılması sebebiyle, diğer iletişim araçlarından daha tesirli bir vasıtadırnokta Televizyon, sosyal kimliğin şekillenmesinde önemli bir rol oynarnokta Bugün her yaştan insanın kültür alışverişinde en çok kullandığı araç olan televizyon, kültür sömürgecilerinin de vazgeçemedikleri bir vasıta haline gelmiştirnokta Bugün televizyon aracılığı ile yayılan popüler kültür, bir yandan geleneksel kültürü unuttururken, diğer yandan dünyayı kültürsüzleştirme görevi yapıyornokta Sanayileşmiş toplumların ürettiği kültürü, evrensellik adına güncelleştirerek, kültürel yapısı zayıf toplumların kültürü haline getiriyornokta Oysa, "Kültür, bir toplumun dil, terbiye, âdet ve sanat gibi değerlerinden doğmuş, sonra da işlene işlene o toplumun hayat tarzı haline gelmiş, hemen her parçası çok ehemmiyetli bir kısım esaslardırnokta Bu esasları görmezlikten gelmek körlük; toplumu onlardan uzaklaştırmaya kalkışmak ise, onu yolsuz, yöntemsiz hale getirerek, şaşkına çevirmek demektirnokta"
Televizyon yayınlarıyla ilgili önemli bir nokta da, bunların toplumda belli fikirleri "yaygın görüş" hâline getirmesidirnokta Televizyonlar, bazı fikirlerin toplum tarafından kabulünü sağlamakta, belli konularda aynı şekilde düşünenlerin sayısını yükseltmektedirnokta Yapılan bir araştırma Türkiye'de "yaygın görüşün" oluşmasında televizyonun % 50 nispetinde rol oynadığını ortaya koymaktadırnokta Diğer bir husus ise, bizzat bazı televizyon kanallarının yaydığı bazı görüşlerin toplumda benimsendiği gerçeğidirnokta
Popüler kültür, hiç şüphesiz hızlı yayılmasını teknolojiye borçludurnokta Teknoloji ile popüler kültür arasındaki münasebet, popüler kültürün bir bakıma "meta kültür" olduğunu ortaya koyarnokta Bu, alınıp satılabilen, maddî boyuta sahip bir "kitle kültürü"dürnokta Ayrıca kitle iletişimindeki ticarî zorunluluk, ikili bir şekilde kendini gösterir: Ürünler ve hizmetler reklâm yoluyla tüketiciye "satılırken", kitle iletişim araçları da, reklâmcılara ve firmalara satılan izleyici toplulukları meydana getirmektedirnokta Bu sebeple, izlenme oranını artırma ve reklâm pastasından daha fazla pay alma uğruna, en ciddi haber programları magazine kurban edilmekte, fert ve toplumu doğrudan ilgilendiren konular, ikinci plâna atılmakta, belgesellere yer verilmemektedirnokta Reyting, sansasyona müsait olmayan ciddi ilim, kültür ve sanat konularına televizyonun kapılarını kapatırken, seyirciyi değer tanımazlığa ve kontrolsüz tüketime yönlendirmektedirnokta
Neil Postman: "Bir teknolojinin kendine göre bir içtimaî değişim programıyla donanmış olduğunu fark etmemek, teknolojinin tarafsız olduğunu iddia etmek, teknolojinin daima kültürün dostu olduğunu sanmak gerçekten düpedüz saflık olurnokta" dernokta Nitekim, modern dünyanın iletişim ideolojileri -onu doğrular şekilde- birinin bittiği yerde yeni bir teknolojiyi hızla devreye koyuyor, iletişim tokadı, insanlığın doğusunu batıya çeviriyor, kuzeyini güneyenoktanoktanokta İnsan popüler kültürün oyuncağı oldukça, yönünü bulmaya yardımcı olabilecek şifreleri de bulamıyornokta Televizyonlarda; gelir düzeyi ne olursa olsun, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, insanlar, sıradan birisinin gündelik hayattan edindiği birikimle meselelerini kolaylıkla cevaplayabileceği yarışma ve kültürel derinliği olmayan eğlence programları sık sık yayımlanıyornokta
Bu durum ülkemizde de kendini belirgin bir şekilde göstermektedirnokta Birçok kanalda, televizyon yayınları kültürel bakımdan fazla doyurucu değildirnokta Buna karşılık televizyon karşısında geçirilen saatler giderek artmaktadırnokta İletişim araçlarının gücünü istismar ederek kazanç, itibar ve iktidar peşinde koşan bir yayın politikası öne çıkmıştırnokta Televizyon kanallarında, renkli -ama esas gâye ticarî kazanç olduğundan izleyicilere kalıcı şeyler vermeyen- eğlence programlarının ön plânda tutulduğu bir yayın politikası ağırlık kazanmıştırnokta Ekranlarda çok fazla şiddet görülmektedirnokta Reality Show'larda, filmlerde, haberlerde; aşırı kabul edilebilecek ölçüde hiddet, şiddet, toplumun değerlerinden uzak, gayr-ı ahlâkî ve kültürel muhtevadan yoksun yayınlar bulunmaktadırnokta Diğer taraftan, drama programlarındaki karakterlerin demografik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri ile (yaş-meslek, eğitim, gelir, din, milliyet) toplumumuzun karakteristik çizgileri arasında benzerlik yokturnokta Meselâ, son zamanlarda yaygınlaşan yerli dizilerdeki karakterlerin sık sık içki içmesi, içkinin ve sarhoşluğun özendirilmesi, argo ifadelere yer verilmesi, çocuklara yönelik ahlâkî olmayan davranışların sergilenmesi, toplumun ekranlardaki karakterlerle özdeşleşme eğiliminin menfî sonuçlar vermesine yol açacaktırnokta Benzer durum haber programlarında da görülmektedirnokta Televizyonların topluma sunduğu dünya ile insanımızın içinde yaşadığı dünyanın aynı dünya olmadığı söylenebilirnokta Yani toplum, içinde yaşamadığı bir hayatı, günde en az 4-5 saat seyretmek zorunda kalmaktadırnokta Böylece televizyon başka bir dünyanın kültürünü topluma ekmekte ve hasadını beklemektedirnokta Halbuki, "Bir milletin gelişip ilerlemesi, o millet fertlerinin fikrî ve hissî sahada terbiye görmelerine bağlıdırnokta Fertlerinde düşünce ve iç aydınlığı gelişmemiş milletlerin terakki etmesi de beklenemeznokta Müşterek bir terbiye görmemiş nesiller, aldıkları farklı kültüre göre hep ayrı ayrı kamplara ayrılmış ve birbirlerini düşman görmüşlerdirnokta Kendi içinde böyle didik didik olmuş bir toplumdan terakki beklemek, imkânsız denecek kadar zordurnokta"
Bazen duyuyorum, “Düğmesi nasıl olsa elimizde, istediğimiz zaman açar, istemediğimiz zaman kapatırız” sözününokta Ama gelin görün ki çoğu zaman öyle olmuyornokta İnsanlar televizyonu kendilerine göre ayarlamaları gerekirken, televizyona göre hayatlarını düzenliyorlarnokta

Hatırladığım zamanlarda, evlere misafirliğe gidilirdi, sohbet etmek, hasbıhal etmek içinnokta Ve dört gözle beklenirdi bu sohbetlernokta Şimdi yine gidiliyor , ama baş köşede televizyonnokta Sohbetler azalıyor, televizyon azaltıyor, belki farkındayız, belki de değilnokta Kendine çekiyor izleyenleri televizyonnokta Sohbeti, yarenlikleri öldürüyornokta

Televizyonun hiç mi faydası yok ? Elbette ki her modern cihaz insanların faydası için yapılıyornokta Zararlı ve boş, hiçbir şey vermeyen programlar yerine, eğitici ve öğretici konular izlenildiğinde tabii ki faydalınokta Hatta görüntülü ve hareketli olması, kitaplardan daha üstün yönlerindennokta Ama faydalı da olsa aşırılığa kaçmadan izlenilmelinokta Çünkü, fazla televizyon izleyenlerde dikkatsizlik, stres, konsantrasyon eksikliği ve göz bozukluğu çok sık görülen rahatsızlıklarnokta Sürekli olarak şiddet, dayak, işkence vbnokta içerikli film izleyenlerde görülen rahatsızlıkların en başında ise şiddet, dayak ve zorbalığa eğilimdirnokta Bu yazıda daha çok televizyonun olumsuzlukları, özellikle çocuklarda sebep olduğu,okuyup anlama kabiliyetlerine olan etkisi ve şiddete neden olan programlar üzerinde duracağımnokta

Televizyon çocukların okuyup anlama kabiliyetlerinin gelişimini olumsuz olarak etkilemektedirnokta Bu konuyla ilgili olarak 17nokta09nokta1993 tarihli ABD’nde yayınlanan USA TODAY gazetesindeki araştırma sonuçlarını aktaracağımnokta Bu araştırma sonuçlarına baktığınızda ülkemizdeki durumunda aşağı yukarı aynı düzeyde olduğunu görebilirsiniznokta

Aşırı televizyon izleyen, özellikle ilköğretim öğrencileri, bu yüzden kitap okuyamıyorlarnokta Okuma kabiliyetleri de son derece zayıflıyor ve düşüyornokta

Bu araştırmanın sonuçlarından bazıları :

4nokta sınıfların yüzde 60’a yakını ve 8nokta sınıfların yüzde 70’e yakını, okudukları metindeki olayları ve fikirleri ancak basit bir şekilde yani seviyelerinden daha aşağı bir şekilde anlatabilmişlerdirnokta

4nokta sınıfların yüzde 25’i ve 8nokta sınıfların yüzde 28’i, bulundukları sınıf seviyesinde okuyabiliyorlar ve metnin ana fikrini bulabiliyorlarnokta

Bu öğrencilerin televizyon izleme süreleri :

4nokta sınıfların yüzde 61’i ve 8nokta sınıfların yüzde 65’i günde 3 saat veya daha fazla televizyon izlediklerini ifade ediyorlarnoktaicon1 Cevap: Televizyonun hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?
Televizyon; hayatımızı, vizyonumuzu, görüşlerimizi değiştiren bir kitle iletişim aracınokta 1975’li yıllarda, evinde televizyonu olan komşular ziyarete gidilirdi, herkesin izlediği Kaçak, görevimiz tehlike dizisi, uzay yolu konuşulurdunokta Ayrıca, denizlerin altındaki yaşamı Kaptan Cousto’yu heyecanla takip ederek öğrendiknokta
1990’lara kadar üç dört kanalla devam eden yaşamımız, 1990 sonrasında özel televizyonların yayına başlamasıyla birlikte birden bire renklendinokta Televizyon yayıncılığı insanların beklenti ve talepleri doğrultusunda hizmet veren bir sektör haline geldinokta
Özel televizyonların giderek artması, yayınlanan programların çeşitlenmesi ve sürekli olarak sektörün gelişip, yenilenmesi ve tüm bunların görsel ve işitsel olarak alıcıya ulaşması, televizyonu diğer kitle iletişim araçlarından daha çok tercih edilir bir konuma getirdinokta

Artık, televizyonsuz bir ev ve yaşam düşünülemiyornokta Televizyonun kapalı olduğu yemek masalarının sayısı çok azaldınokta Aile içindeki paylaşım ve sohbetin yerini televizyondaki diziler aldı, televizyon dizilerinin aile içinde ve aile dışındaki yorumları sohbetlerin yerini aldınokta

Bir dönem brezilya dizileri vardı, bir dönem magazin programları gündemdeydi, bir dönem yarışmalar vardı, şimdi de dizilerin en yoğun izlenildiği dönemnokta Biz hepsinde kendimizden birşeyler bularak izliyoruznokta

Aslında televizyon, çok önemli bir iletişim aracınokta Topluma ulaşmaktaki en etkin iletişim aracınokta Bir yandan dünyadan bilgilere ulaşırken, diğer yandan da kuruluşların kendini ve faaliyetlerini kamuoyuna ulaştırmaktaki en önemli iletişim aracınokta

Bütün iletişim araçları gibi televizyonun da iyi ve kötü yanları varnokta Ancak, burada en önemli nokta, bireylerin kendilerini ve çocuklarını yönlendirmedeki bilgi, beceri ve donanımınokta Çünkü televizyonların kitle iletişim aracı olarak bilgilendirme, haber verme, tanıtma ve eğlendirme gibi görevleri varnokta
Günümüzde gazete, dergi ve kitap okuma seviyesinin düşüklüğü hepimizce biliniyornokta İletişim fakültesi öğrencileri ile çok fazla bir aradayım ve gazete okuma alışkanlığının olmadığını veya çok düşük olduğunu üzülerek görüyorumnokta Bu ise düşünme geleneğinin ve yaratıcılığın yerleşmesine bir engel teşkil ederken, televizyon yayınlarından etkilenme oranını da çok daha yükseltiyornokta

Aslında televizyon bir eğlence aracı olmaktan çok daha öte, toplumun kültürünün de oluşmasında çok etkili bir araçtırnoktaTelevizyon sosyal kimliğin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynarnokta Bu bakımdan televizyon aracılığı ile yayılan kültür, popüler kültürün en yaygın türüdürnokta Televizyon toplumun sosyal kimliğinin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynarnokta Bugün televizyon aracılığı ile yayılan popüler kültür, bizim geleneksel kültürümüzü unutturuyornokta Bunları unutturmak ise, toplumu şaşkınlaştırmak, yöntemsiz hale getirmektirnokta
Televizyonların hayatımıza girmesiyle birlikte insanların hayatında elbette olumlu etkileri oldunokta Örneğin çocuklar televizyonda çizgi film izleyerek oyalanıyor, böylece yaramazlık yapmıyor, ya da sorun çıkarmıyornokta

Anne ve babalar, güncel olaylardan haberdar olmak için gazete okumak zorunda kalmıyor, saat başı yayınlanan haber programlarını takip edebiliyor, film izleyebiliyor, müzik dinleyebiliyor, belgesel programları izleyerek bilgi sahibi oluyor, hayranı olduğumuz sanatçıların özel hayatlarına girebiliyor, yeni çıkan ürünleri takip edebiliyor kısacası arzu ettiğimiz her şeyi ve herkesi evlerimizde konuk edebiliyoruznokta
Peki bize bunca şey kazandıran yayınlar, neden son yıllarda bazı tepkiler alır oldu? Bizleri bu derece bilgilendirdiğini gördüğümüz yayınlar acaba bize zarar mı veriyorlar? Her yaştan insanın hayranlıkla izlediği dizilerin, merakla takip ettiğimiz magazin programlarının, bilgilendirici ve eğlenceli haber bültenlerinin, eş arayan, sesini, dansını ispat etmek isteyen kişiler için yarışmalar, aile sorunlarını anlatmak isteyenler için kadın programların toplumdaki etkileri neler ve en çok kimleri etki altında?

Televizyon ve Çocuk

Televizyon yayınlarından en çok etkilenen kuşkusuz çocuklardırnokta Televizyonda işlenen tüm konuları yetişkinler gibi algılayamamakta ve yetişkinlerden farklı şekillerde etkilenmektedirlernokta Televizyon kullanım nedenlerine bakıldığında da çocuklar ile yetişkinler arasında farklılıklar görülmektedirnokta Yetişkinlerin çoğu televizyonu eğlenmek amacıyla izlerken, çocuklar ise eğlendirici buldukları televizyonu dünyayı tanımak ve anlamak için izlemektedirlernokta

Çocuklar kurmaca ve gerçek arasındaki farkı çoğu kez yetişkinler kadar kolay bir biçimde algılayamamaktadırlarnokta Birçok açıdan çocuklar televizyon karşısında yetişkinlere oranla daha korumasız durumdadırlarnokta Olaya bu açıdan bakıldığında zararlı çıkanlar çocuklar gibi görülmektedirnokta Çocuklar kendi yerlerini öğrenmek amacıyla içinde yaşadıkları toplumu gözlemlemektedirlernokta Çocuklar bu gözleme eylemini gerçekleştirirken yetişkinlerden yeterince yardım alamamakta bunun yerine televizyona yönelmektedirlernokta Ancak bu yönelme televizyonun çocuk davranışları üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermeznokta

Televizyon yayınları en yıkıcı etkisini, etkiye en fazla açık durumdaki çocuklar ve gençler üzerinde gösteriyornokta Şiddet onların davranışlarına, sözlerine, oyunlarına yansıyornokta Çocukların küçük yaşlardan itibaren 12 – 13 yaşlarına kadar çizgi film izledikleri, bunun yanı sıra erişkinler için yapılan televizyon yayınlarını da izledikleri düşünüldüğünde çocukların yoğun olarak televizyonun etkisi altında kaldığı görülüyornokta

Televizyonun Yetişkinlere ve Kültüre Etkisi
Kitle iletişim araçları, bir yandan geleneksel kültürlerde ve değerlerde değişikliklere sebep olurken, bir yandan da hâkim güçlerin ürettiği medya kültürünün, egemen bir kültür haline gelmesinde önemli bir rol üstlenmiştirnokta Bu yeni kültürün adı, popüler kültürdürnokta Kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi sayesinde, her yerde ve herkes için hazır olan bu kültür, sınır tanımayan argo kültürüne veya hâkim bir dünya kültürüne (global kültüre) dönüşmektedirnokta

Televizyon yayınlarıyla ilgili önemli bir nokta da, bunların toplumda belli fikirleri "yaygın görüş" hâline getirmesidirnokta Televizyonlar, bazı fikirlerin toplum tarafından kabulünü sağlamakta, belli konularda aynı şekilde düşünenlerin sayısını yükseltmektedirnokta Yapılan bir araştırma Türkiye'de "yaygın görüşün" oluşmasında televizyonun % 50 nispetinde rol oynadığını ortaya koymaktadırnokta Diğer bir husus ise, bizzat bazı televizyon kanallarının yaydığı bazı görüşlerin toplumda benimsendiği gerçeğidirnokta Buna karşılık televizyon karşısında geçirilen saatlerde giderek artmaktadırnokta

Yani toplum, içinde yaşamadığı bir hayatı, günde en az 4-5 saat seyretmek zorunda kalmaktadırnokta Böylece televizyon başka bir dünyanın kültürünü topluma ekmekte ve hasadını beklemektedirnokta
TV yayıncılığı sadece dizi üzerine kurulamaznokta Televizyon çocuk, yaşlı, kadın, erkek çok geniş kitleye seslenirnokta Toplumun tek ihtiyacı dizi değildirnokta Televizyon, izleyiciye çeşitlilik sunmak zorundadırnokta Çünkü televizyon sinema değildirnokta Televizyon stüdyo demektirnokta İnteraktif ilişki demektirnokta

Ayrıca, çocuklar ve yetişkinlerin televizyon programlarını değerlendirmeleri çok farklınokta Televizyonda gösterilen yaşam ile gerçek yaşam çok farklı, aslında bunu herkes biliyornokta Ama büyülü, hareketli, şaşalı, zengin yaşama karşı modaya karşı ne yapmalıyız?

Amerikalılar buna bir isim bulmuşlar “The Beautiful People Syndrome”nokta Çok televizyon seyrettiğinizde ne oluyor, oradaki yaşama inanıyoruz, bekliyoruz, sıradan bireyleriz ama televizyon yıldızları gibi görünmeye başlıyoruznokta TV mi yaşamı taklit ediyor? Yaşam mı televizyonu taklit ediyor/ veya ikisi birden mi oluyor? Televizyonun çizdiği insan görünümü, güzel, akıllı, sağlıklı, yaratıcı, anlayışlı, heyecanlı, pratik, özelliklere sahip, kötü bir görünüm yoknokta Kim seyrederse de buna inanıyornokta Saatlerce televizyon seyretmeden sonra, yakışıklı, güzel, ince, sevimli karakterler, yazarlardan, şairlerden, politikacılardan çok daha şöhretli ve öğretmenden, polisten, doktordan çok daha önemli oluyornokta Güzel bayan ve yakışıklı erkek tiplerinin standartlaşması, buna ulaşamayan kişilerde psikolojik bozukluğa sebep oluyornokta

Bunun sonucu nedir? Mutsuz bireyler, mutsuz bir toplum

Sonuç Olarak,
Yüzlerce yabancı tv yayınının seyredildiği, küreselleşmenin yaygınlaştığı günümüzde kendi değerlerini ve güzelliklerini koruyan, geliştiren bir toplum olmanın önemi çok büyüknokta
Bu konuda Türk televizyonları ciddi bir strateji geliştirerek, bu alanda uluslararası rekabete dayanabilir hale gelmesi gerekmektedirnokta
Türk toplumunun kimliğini koruyabilmesi, kendi kültür, sanat, tarih ve diline sahip çıkması, ile ancak mümkün olabilirnokta
Televizyon ve toplum iletişimindeki en önemli konu, toplum değerlerini koruyan, anlatan yerleştiren kavramların iyi işlenmesinokta
Bugün dünyada etik kavramı bütün çalışmalarda ilk sıralarda yer alıyornokta Bunun temelinde ise bireysel değerler ve bireysel etik kavramı yer alıyornokta Yayınlarda yer alan Türkçe’nin kullanımındaki bozukluklar ve argo kullanımı, kişiler arası iletişimdeki bozukluklar, şiddet, cinsellik ve manevi değerlerin kullanımdaki uçurumlar birey olarak hepimizi etkiliyornokta Ancak, çocukları yani toplulumuzun gelecekteki bireylerini çok daha fazla etkiliyornokta Televizyon programlarının, bilgilendirme yanının daha artırılması ve dizilerdeki iletişimlerde ve ilişkilerde bireysel ve toplumsal değerlerimize sahip çıkılması önem kazanıyornokta

Tabi burada anne ve babalara da görev düşüyor, çocuklarını gündüz programlarını dahi kontrollü seyrettirmeleri önemlinokta Bu arada akıllı işaretlerin ülkemizde de başlaması ve uygulanmasındaki çabaları nedeniyle RTÜK yetkililerine teşekkür etmek istiyorum, önemli bir başlangıç yapıldığını düşünüyorumnokta
Misafir
16 Şubat 2012 22:15   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hadi acelem var cewap bekliom
Misafir
14 Şubat 2013 14:12   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

yaz

biraz daha yazın. Sizin yazdıklarınız güzel ama kısa
Misafir
14 Şubat 2013 14:16   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam

tm

Televizyonun Hayatımızda ve Çevremizde Yaptığı Değişiklikler

Teknolojik ürünler günümüzde hayatımızın çoğu anında kullandığımız elektrikli aletlerden meydana gelmektedir. Televizyon da bize dünyada olup biten olayları aktarmada etkili olan bir kitle iletişim aracıdır. Televizyon, görsel ve işitsel duyulara yönelik bir kitle iletişim aracı olması nedeniyle hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Televizyon yaşamımızda en az yazılı medya kadar etkilidir.
Televizyonun insana sağladığı yararlar arasında yeni bilgiler öğretmesi, hayal gücünü geliştirmesi, boş zamanları değerlendirmekte kullanılması söylenebilir. Zararları arasında ise fazla tv izlemenin insanları sosyallikten uzaklaştırdığı, obeziteye neden olduğu söylenebilir. İzlediğimiz programları bize yarar sağlamasına göre seçmeliyiz.
Cevap Yaz