PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Grafik ve fotoğraf alanı bölümü hakkında bilgi verir misiniz?
1 2311...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
zLy20:50, 17 Temmuz 2010 
Bu sene 8. sınıfa geçtim.Meslek Liselerini tercih etmeyi düşünüyorum.Fakat Grafik ve Ftoğraf alanı hakkında bilgi edinmem gerekli.Acaba bu bölümün önü açıkmı?Yoksa bu bölümden mezun işsiz insanlar fazlamı?
En iyi cevap oyuncu_girl tarafından gönderildi

GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI


ÖNSÖZ


Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğraf alanını doğrudan etkilemektedir.
Günümüzde mesleki eğitim, her yaşta ve her düzeyde bireye yönelik olarak her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan fotoğraf ve grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Bu çerçevede sektör ihtiyaçları doğrultusunda Grafik ve Fotoğraf alanı altında; “grafik”, “fotoğraf çekim” ve “fotoğraf baskı” dallarında öğretim programları hazırlanmıştır.
Grafik ve Fotoğraf alanı ile bireylere, öncelikle temel bilgileri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra çağımızın gereği olan insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterliklerini kazandırmak hedeflenmiştir. Programın genel amacı; bireylerin, temel yeterlikler üzerine, temel mesleki bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamaktır. Kazandırılan mesleki bilgi ve becerilerle sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çevre ve toplum bilincine sahip, güç birliği bilinci ile kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirebilen ve işin her aşamasında kaliteden sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.










GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
SEKTÖR
BASIM VE YAYIM
ALAN
GRAFİK VE FOTOĞRAF
ALANIN TANIMI
Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
1.GRAFİK
Tanımı: Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.FOTOĞRAF ÇEKİM
Tanımı: Ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında fotoğraf çekim elemanı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

3.FOTOĞRAF BASKI
Tanımı: Çeşitli özelliklerdeki, klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında fotoğraf baskı operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
Grafik ve Fotoğraf alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında,
2. Grafik tasarım stüdyolarında,
3. Reklam ajanslarında,
4. Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları,
5. Fotoğraf stüdyoları,
6. Fotoğraf laboratuarları,
7. Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb.
yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Grafik ve Fotoğraf alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Grafik ve Fotoğraf alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Grafik ve Fotoğraf alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Grafik ve Fotoğraf alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Grafik ve Fotoğraf alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, grafik ve fotoğraf sektöründe yer alan işletmeleri, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Grafik ve Fotoğraf alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.



bu alanda bulabildiğim en kapsamlı bilgi bu idi! umarım işinize yarar
Benzer Konular:
Etiketler:
  • grafik ve fotograf alani
  • grafik ve fotografcilik
  • grafik ve fotografcilik bolumu
Cevap
oyuncu_girl14:20, 18 Temmuz 2010 
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI


ÖNSÖZ


Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğraf alanını doğrudan etkilemektedir.
Günümüzde mesleki eğitim, her yaşta ve her düzeyde bireye yönelik olarak her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan fotoğraf ve grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Bu çerçevede sektör ihtiyaçları doğrultusunda Grafik ve Fotoğraf alanı altında; “grafik”, “fotoğraf çekim” ve “fotoğraf baskı” dallarında öğretim programları hazırlanmıştır.
Grafik ve Fotoğraf alanı ile bireylere, öncelikle temel bilgileri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra çağımızın gereği olan insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterliklerini kazandırmak hedeflenmiştir. Programın genel amacı; bireylerin, temel yeterlikler üzerine, temel mesleki bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamaktır. Kazandırılan mesleki bilgi ve becerilerle sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çevre ve toplum bilincine sahip, güç birliği bilinci ile kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirebilen ve işin her aşamasında kaliteden sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.










GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
SEKTÖR
BASIM VE YAYIM
ALAN
GRAFİK VE FOTOĞRAF
ALANIN TANIMI
Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
1.GRAFİK
Tanımı: Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.FOTOĞRAF ÇEKİM
Tanımı: Ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında fotoğraf çekim elemanı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

3.FOTOĞRAF BASKI
Tanımı: Çeşitli özelliklerdeki, klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında fotoğraf baskı operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
Grafik ve Fotoğraf alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında,
2. Grafik tasarım stüdyolarında,
3. Reklam ajanslarında,
4. Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları,
5. Fotoğraf stüdyoları,
6. Fotoğraf laboratuarları,
7. Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb.
yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Grafik ve Fotoğraf alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Grafik ve Fotoğraf alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Grafik ve Fotoğraf alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Grafik ve Fotoğraf alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Grafik ve Fotoğraf alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, grafik ve fotoğraf sektöründe yer alan işletmeleri, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Grafik ve Fotoğraf alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.



bu alanda bulabildiğim en kapsamlı bilgi bu idi! umarım işinize yarar
Cevap
Misafir19:20, 27 Ocak 2011 
ben kız meslek lisesinde grafik fotoğrafçılık bölümündeyim ve çok güzel bir bölüm tavsiye ederim gerçekten.ayrıca lise son sınıfta reklam ajanslarında ,mimarlık bürolarında, fotoğrafçılarda ve daha bir çok yerde staj yaparak kendini geliştiriyorsun.ayrıca çok para kazanılacak bir alan .
Cevap
Misafir15:48, 6 Şubat 2011 
Ben 8.sınıfa gidiyorum grafik ve fotoğrafçılık bölümünü istiyorum ama bu bölüm hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim bu bölüme girerken mülakat yapılıyor mu? yani bir hazırlık yapacak mıyım bu bölüme girerken cevaplarsanız sevinirim.
Cevap
Misafir21:17, 20 Şubat 2011 
evet ben de grafik bölümündeyim 10. sınıftayım gayet memnunun önü açık bir bölüm çoğu üni. de bölüm bulmak mümkün. ve ayrıca evet mülakat yapıyorlar (:
Cevap
Misafir15:29, 19 Mart 2011 
ben 10.sınıf ögrencisi grafik ve fotografcılık alanında okuyorum çok eylenceli çok yorucu çokda emek isteyen bir bölüm kesinlikle yetenek istiyor ve iş bulma imkanları daha fazla kii hele üviversiteyi 4 yıllık kazanırsan )tabiki geliride
Cevap
Misafir15:45, 21 Mart 2011 
Slm..ben lise mezunuyum bu aralar grafik ve fotografa merak saldım.duyduğuma göre teknik yada meslek liselerinde 2 yıl okunup h.sonları dışarıdan eğitim alınıyormuş bu dallarda..tam da kesin emin değilim ama eğer böyle bir durum varsa ne mutlu bana..üniversitede de önüm açılır hem...bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse sevinirim ((:
Cevap
Misafir21:27, 17 Nisan 2011 
bencede çok güzel bi bölum. önce puanının tutması snrada yetenek sınavından geçmen gerkiyo.
merak etme ön hazırlık yapmana gerek yok orda egitime deil yetenege bakıolar kalm tutmn resimlerdeki cizgilerine falan .
Cevap
Misafir17:41, 20 Nisan 2011 
yetenek sınavında neler soruyorlar?
Cevap
Misafir17:01, 21 Nisan 2011 
ben 8. sınıfa gidiyorum ve bende grafik ve fotoğrafçılık bölümüne gitmek istiyorum çizimlerim süper fotoğrafda çok güzel çekiyorum ve cekmeye bayılıyorum ama puanım yeter mi bilmiyorum yetmeyedebilir
Cevap
1 2311...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Anestezi bölümü hakkında bilgi verir misiniz?
Muhasebe bölümü hakkında bilgi verir misiniz?
Adalet bölümü hakkında bilgi verir misiniz?
Hukuk bölümü hakkında bilgi verir misiniz?
Arkeoloji bölümü hakkında bilgi verir misiniz?