Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Tuşlu çalgılara örnek verir misiniz?

Bu konu Soru-Cevap forumunda YORGUN ANNE tarafından 4 Ocak 2011 (20:22) tarihinde açılmıştır.
4857 kez görüntülenmiş, 6 cevap yazılmış ve son mesaj 24 Aralık 2012 (23:12) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 4 Ocak 2011, 20:22

Tuşlu çalgılara örnek verir misiniz?

#1 (link)
YORGUN ANNE
Ziyaretçi
YORGUN ANNE - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
PERFORMANS ÖDEVİMİZDE TUŞLU ÇALGILARA BEŞ ÖRNEK İSTEMİŞLER BİZ PİANO AKORDİON VE ORG U BULDUK İKİSİNİBULAMADIK LÜTFEN YARDIMCI OLUN
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 18 Aralık 2012, 15:35

Tuşlu çalgılara örnek verir misiniz?

#2 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
piyano
Rapor Et
Eski 24 Aralık 2012, 21:27

Tuşlu çalgılara örnek verir misiniz?

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Melodika tuslu bir alettir
!
Rapor Et
Eski 24 Aralık 2012, 21:39

Tuşlu çalgılara örnek verir misiniz?

#4 (link)
Moderatör
_EKSELANS_ - avatarı
Tuşlu çalgıların evrimsel tarihinde derin bir yolculuğa çıkıyoruz...


Tuş­lu çal­gı­la­rın M.Ö 200 yı­lı­na da­ya­nan yak­la­şık 2200 yıl­lık ev­rim­sel bir ta­ri­hi ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Bu sü­re içe­ri­sin­de ge­li­şen tek­no­lo­jiy­le pa­ra­lel ola­rak ken­di­ni ye­ni­le­miş ve sü­rek­li ola­rak de­ği­şi­me ayak uy­dur­muş olan tuş­lu çal­gı­lar ge­rek ge­niş ses ara­lı­ğı ge­rek ise hem akor hem de so­lo­nun ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­sı­na izin ve­ren tek­ni­ği ve ya­pı­sı gi­bi se­bep­ler­den ötü­rü gü­nü­müz aran­jör­le­ri ve ba­tı­lı kla­sik mü­zik bes­te­ci­le­rin­ce yıl­lar yı­lı en çok ter­cih edi­len çal­gı­lar ol­muş­tur.
6000-1
Org (Er­ga­nun): Org is­mi La­tin­ce or­ga­num ke­li­me­si­nin kı­sal­tıl­ma­sı­dır. Tuş­lu çal­gı­la­rın ata­sı ola­rak ka­bul edi­lir. İlk org, su gü­cüy­le ça­lış­mış M.Ö(150-200) yıl­la­rı ara­sın­da Kte­si­bi­os adın­da bir ki­şi ta­ra­fın­dan Mı­sır'da icat edil­miş­tir. Mü­zik ens­trü­man­la­rı için­de en de­va­sa bo­yut­la­ra sa­hip olan org­tur. Öy­le­dir ki dev ka­ted­ral­le­rin sa­lo­nun­da üç kat­lı bir bi­na bü­yük­lü­ğün­de org­la­ra rast­la­mak müm­kün­dür. Kla­sik ba­tı mü­zi­ğin­de org için ya­zıl­mış eser­ler bu­lu­nur.


Church Or­gan (Kli­se Or­gu):
M.S 3. yüz­yıl­dan son­ra org­lar­da su ba­sın­cı ye­ri­ne ha­va ba­sın­cı kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu dö­nem­den son­ra ya­pı­lan org­lar za­man­la ge­li­şe­rek gü­nü­müz­de ki­li­se­ler­de kul­la­nı­lan org­la­ra dö­nüş­tü. Kli­se or­gu Gos­pel mü­zi­ği­nin ana ens­trü­ma­nı ola­rak da bi­li­nir.

Ham­mond Or­gan: 20. Yüz­yı­lın baş­la­rın­da Lau­rens Ham­mond ta­ra­fın­dan icat edi­len ilk elek­trik­li org­tur. Ana­log dev­re­le­ri olan ve lam­ba­lı bir ens­trü­man­dır ve tek­nik ba­kım­dan gü­nü­müz­de­ki elek­tro­nik org­lar ile il­gi­si yok­tur. Mü­zik oto­ri­te­le­rin­ce 80'li yıl­la­rın rock mü­zik so­und’una yön ve­ren ens­trü­man ol­du­ğu da söy­le­nir.
6000-2
Synthe­si­zer (Sen­tez­le­yi­ci): 1960'lı yıl­la­rın ba­şın­da Ro­bert Mo­og ta­ra­fın­dan üre­ti­len tuş­lu çal­gı­la­rın kul­la­nım ala­nı­nı ge­niş­le­ten ve da­ha mo­dern bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­ran ens­trü­man­dır. Elek­trik akı­mı ve fre­kans de­ğer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­siy­le ses üre­tip sen­tez­len­me­si­ni sağ­la­yan synthe­si­zer’ın or­ta­ya çık­ma­sın­da the­re­min isim­li ens­trü­man il­ham kay­na­ğı ol­muş­tur.

Gü­nü­müz­de Ana­log Synthe­si­zer, Di­ji­tal Synthe­si­zer, Vir­tu­al Ana­log Synthe­si­zer ol­mak üze­re üç fark­lı ya­pı­da bu­lu­nur. Elek­tro­nik mü­zik ve tü­rev­le­rin­de kul­la­nı­mı yay­gın olup,gü­nü­müz­de R&B, Rock, Brit pop gi­bi tarz­lar­da da et­ki­li ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı gö­rü­lür.

Work­sta­ti­on (İş İs­tas­yo­nu): Synthe­si­zer’la­rın di­ji­tal ya­pı­da olan­la­rı­na ritm ve se­qu­en­cer gi­bi özel­lik­ler ek­le­ne­rek el­de edi­len klav­ye­le­re Work­sta­ti­on de­ni­lir. Geç­miş­ten gü­nü­mü­ze Aran­jör­le­rin ve or­kes­tra eş­li­ğin­de sah­ne­ye çı­kan key­bo­ard'çu­la­rın ( Elek­tro­nik dev­re­le­ri olan tuş­lu çal­gı­la­ra ge­nel ola­rak key­bo­ard/klav­ye de­nil­mek­te­dir) en çok ter­cih et­tik­le­ri klav­ye tür­le­ri work­sta­ti­on­lar’dır.

Bi­li­nen ilk work­sta­ti­on 1980'li yıl­la­rın so­nun­da üre­ti­len KORG M1 olup, bu ci­haz ki­mi aran­jör­ler ta­ra­fın­dan ha­len kul­la­nıl­mak­ta­dır.
6000-3
Akor­de­on: 1822 ta­ri­hin­de Chris­ti­an Fri­ed­rich Lud­wig Busc­hmann ta­ra­fın­dan icat edil­miş­tir.
Kö­rü­ğün ha­re­ke­te ge­çi­ril­me­siy­le olu­şan ha­va akı­mı­nın et­ki­le­di­ği ser­best me­tal­le­rin tit­reş­me­siy­le ses çı­kar­tan çal­gı­dır. Kaf­kas mü­zi­ği­nin vaz­ge­çil­mez ens­trü­ma­nı olan akor­deo­nun Çer­kez kül­tü­rün­de önem­li bir ye­ri var­dır.

Ro­land fir­ma­sı­nın geç­ti­ği­miz yıl­lar­da pi­ya­sa­ya çı­kart­tı­ğı elek­tro­nik akor­de­on ise dev­rim ni­te­li­ğin­de olup kla­sik akor­de­on gö­rü­nü­mü­ne MI­DI tek­no­lo­ji­si ve pil ile ça­lı­şa­bil­me özel­li­ği ek­le­miş­tir.

Klav­sen: Pi­ya­no­nun ata­sı ola­rak bi­lin­mek­le bir­lik­te pi­ya­no ile tek ben­zer ya­nı iki ens­trü­ma­nın da tuş­lu çal­gı­lar sı­nı­fın­dan ol­ma­sı­dır. Ana­log me­ka­niz­ma­la­rı, ça­lış tek­ni­ği ve ses ren­gi ola­rak ara­la­rın­da pek ben­zer­lik bu­lun­maz. Pi­ya­no­nun ica­dın­dan ön­ce ba­tı mü­zi­ği bes­te­ci­le­ri­nin kul­lan­dı­ğı bir ens­trü­man ol­du­ğu bi­li­nir. Hat­ta pi­ya­no­nun ica­dın­dan son­ra da ilk 50 yıl sü­re­sin­ce klav­sen ile ça­lış­ma­ya de­vam eden bes­te­ci­ler ol­muş­tur.


Pi­ya­no:1700'lü yıl­lar­da Bor­to­lom­me­o Cris­to­fo­ri ta­ra­fın­dan icat edil­miş­tir. Tuş­lu çal­gı­lar sı­nı­fı­na da­hil ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra org­tan far­kı çe­kiç me­ka­niz­ma­sıy­la ça­lı­şan tel­li bir ens­trü­man ol­ma­sı­dır. İlk adı pia­no e for­te olan ens­trü­man klav­se­nin me­ka­niz­ma­sı­nın de­ğiş­ti­ril­me­siy­le or­ta­ya çık­mış­tır. Kon­sol Pi­ya­no, Grand Pi­ya­no, Di­ji­tal Pi­ya­no, Elek­trik­li Pi­ya­no gi­bi çe­şit­le­ri bu­lun­mak­la bir­lik­te kla­sik ba­tı mü­zi­ği eser­le­rin­de kul­la­nı­lan en önem­li çal­gı­lar­dan bir ta­ne­si­dir.

Rho­des Pi­ya­no: 1950'li yıl­la­rın so­nun­da elek­trik­li pi­ya­no üre­ti­ci­si Ha­rold Rho­des ile Le­o Fen­der bir ara­ya ge­le­rek Fen­der Rho­des Bas Pi­ya­no'yu üret­ti­ler. Ken­di ha­lin­de vin­ta­ge bir to­nu olan bu ye­ni elek­trik­li pi­ya­no mo­de­li ikin­ci dün­ya sa­va­şı son­ra­sın­da jazz ve pop mü­zik­te sık­ça kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı.
6000-4
Di­ji­tal Pi­ya­no: Grand pi­ya­no­nun di­ji­tal ola­nı­dır. Elek­trik­li pi­ya­no ile ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. Ses ban­ka­sı, met­ro­nom, ritm, di­ji­tal no­ta ek­ra­nı olan mo­del­le­ri de bu­lu­nur. Di­ji­tal pi­ya­no­lar da elek­trik­li pi­ya­no­lar­da ol­du­ğu gi­bi ken­di­le­ri­ne öz­gü ses üre­teç­le­ri bu­lun­ma­dı­ğın­dan yal­nız­ca ban­ka­la­rın­da yük­lü olan samp­le ses­le­ri kul­lan­ma­mı­za ola­nak sağ­lar.

Key­tar: İki ens­trü­ma­nın sen­tez­len­me­siy­le olu­şan tuş­lu çal­gı­lar­dır. Key­bo­ard ve Gui­tar isim­le­ri bir­leş­ti­ri­lip key­tar is­mi tü­re­til­miş­tir. Ge­nel­lik­le sağ el ile klav­ye üze­rin­de so­lo atı­lır­ken sol el ile sli­de, mo­dü­las­yon gi­bi eks­tra özel­lik­ler kon­trol edi­lir. As­kı­sı bağ­la­nıp elek­tro gi­tar gi­bi ayak­ta ça­lın­ma­sı şart ol­ma­mak­la bir­lik­te te­mel özel­li­ği ve or­ta­ya çı­kış ama­cı bu­dur.


Ge­nel­de rock star­la­rın sah­ne şo­vu­na kat­kı sağ­la­ma­sı ama­cıy­la kul­lan­dık­la­rı key­tar son ge­liş­tir­me­le­rin ar­dın­dan tek ba­şı­na al­büm kay­de­de­cek ka­dar do­na­nım­lı ya­pı­ya ve MI­DI özel­lik­le­ri­ne sa­hip bir ens­trü­man ha­li­ne gel­miş­tir.

Vo­co­der: İn­san se­si si­mü­las­yo­nu yap­ma­sı için te­le­fon ope­ra­tör­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re ge­liş­ti­ri­len me­ka­niz­ma KORG fir­ma­sı ta­ra­fın­dan klav­ye ek­le­ne­rek ye­ni bir tuş­lu ens­trü­ma­na dö­nüş­tü­rül­müş olup adı­na da vo­co­der de­nil­miş­tir. Elek­tro­ni­ka,trip hop gi­bi tarz­lar­da kul­la­nı­mı yay­gın olan vo­co­der'le­rin ana­log ve di­ji­tal ola­rak iki fark­lı mo­de­li bu­lun­sa da gü­nü­müz­de da­ha çok di­ji­tal olan­la­rı kul­la­nıl­mak­ta­dır.
6000-5
Me­lo­di­ka: 1950’li yıl­la­rın ba­şın­da Hoh­ner ta­ra­fın­dan icat edi­len me­lo­di­ka İl­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­ne te­mel mü­zik öğ­re­ti­mi ve­ril­me­si ama­cıy­la ya­pıl­mış ne­fes­li ve tuş­lu bir çal­gı­dır.

Ün­lü jazz mü­zis­ye­ni Phill Moo­re Jr.’ın 1969 yı­lın­da ya­yın­la­dı­ğı Right On al­bü­mün­de me­lo­di­ka­ya yer ver­me­si ens­trü­ma­nın mü­zik çev­re­le­rin­ce ta­nın­ma­sı­nı ve ka­bul gör­me­si­ni sağ­la­mış­tır. Te­nor, al­to, sop­ra­no, bas ve çift el me­lo­di­ka ol­mak üze­re 5 fark­lı mo­de­li bu­lu­nur.

MI­DI klav­ye: Di­ğer tuş­lu çal­gı­lar­da ol­du­ğu gi­bi ken­di­ne öz­gü se­si ol­ma­yan,ta­şı­dı­ğı MI­DI sin­yal­le­ri ile bil­gi­sa­yar ya­zı­lı­mı ya­da synthe­si­zer mo­dü­lü­nün içe­ri­sin­de­ki ses ban­ka­la­rı­nı kul­la­na­rak mü­zik yap­ma­mı­zı sağ­la­yan ens­trü­man­dır. Aran­je, ka­yıt, mix gi­bi iş­lem­ler­de sık­ça kul­la­nıl­ma­sı­nın ya­nı sı­ra üst dü­zey ses kart­la­rı ile bir­lik­te sah­ne per­for­mans­la­rın­da kul­la­nı­mı­na da rast­la­ya­bil­mek­te­yiz.
Rapor Et
Eski 24 Aralık 2012, 21:44

Tuşlu çalgılara örnek verir misiniz?

#5 (link)
هانيبال
JawsKaan - avatarı
Org

Piyano tuşlu değil telli bir çalgıdır.
Rapor Et
Eski 24 Aralık 2012, 22:27

Tuşlu çalgılara örnek verir misiniz?

#6 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Piyano : Duvar (Konsol) ve Kuyruklu piyano adı verilen çeşitleri vardır.Notası iki porteye yazılır.Üstteki notaları sağ el, alttaki notaları sol el çalar.Solo ve eşlik çalgısıdır.
b)Akordeon: Portatif, körüklü tuşlu bir çalgidir.Hava basinci ile çalişir.Sag el ezgiyi çalarken, sol el hem körügü hem de bas dügmelerini yöneterek ritm ve armoni yapar.Notasi iki porteye yazilir.Büyüklügü baslarla ifade edilir. (72 baslik, 120 baslik gibi)
c)Org: Hava basıncıyla çalışan tuşlu bir çalgıdır.Bütün çalgıların en büyüğüdür.Önceleri yalnızca kilise müziğinde kullanılan bu çalgı, daha sonra din dışı müziğin de en gözde çalgılarından biri olmuştur.Günümüz hafif müziğinde kullanılan ve elektronik yapıya sahip olan çalgıy da org yada elektronik org denilmektedir.Elektronik orglar, programlanmış otomatik ritm, akor, bas eşliği ile çok sesli müzik yapmayı oldukça kolaylaştırmıştır.Büyüklükleri oktavla ifade edilir.Siyah tuşlar diyez ve bemolleri ifade eder.

Kaynak: Tuşlu çalgılar nelerdir?
Rapor Et
Eski 24 Aralık 2012, 23:12

Tuşlu çalgılara örnek verir misiniz?

#7 (link)
FeaRLeaKeRs
Ziyaretçi
FeaRLeaKeRs - avatarı
Ork,Piyano,Melodika,Akordiyon Hepsi Tuşlu Müzik Aletidir Saygılarımla: FeaRLeaKeRs
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.214 saniyede (77.04% PHP - 22.96% MySQL) 16 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 23:28
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi