Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi?

Gösterim: 19.937 | Cevap: 31
Misafir
Cevaplanmış   |    16 Mart 2012 12:46   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi?

Alıntı

munazara konulari ve cevaplari ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum


toplumun gelişmesinde kadın mı önemli erkek mi?
En iyi cevap _AERYU_ tarafından gönderildi

Toplumun ilerlemesinde kadın mı, erkek mi daha önemlidir?

Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü görevini görür Kadının toplumlarda yerine getirdiği görevleri itibariyle, sosyal sistemin işleyişine katkısı büyüktür Bu açıdan kadının toplumdaki statüsü incelenirken, önce onun birey olarak kişiliğini kazanması, daha sonra aile ve toplum içerisindeki durumu düşünülmelidir
Atatürk’ün bu konuya ilişkin yaklaşımı dikkate değerdir“Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüteceğimiz yol vardır Bu yol,Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, ilmî, ahlâkî, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur” (Bu düşünce yapısı, Türk toplumunda kadının bir kişilik kazanmasına yol açmıştır Bu açıdan bakıldığı zaman, Atatürk’ün kendine özgü bir kadın anlayışı vardırO, bugün dünya aydınlarının birleştiği ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’nın yaymaya çalıştığı ileri düzeydeki görüşü çok daha önceleri dile getirmiştir 1923 yılında İzmir’de yaptığı konuşmada “Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz herşey kadının eseridir” diyen Atatürk, her toplumun iki cinsten oluştuğunu, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinilmesini o toplumu yarı yarıya zayıflattığını vurgulamıştır

Toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebini, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurumuzun sonucunda gören Atatürk, kadınlarımızın erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmak zorunda olduklarını belirtmiştir Çünkü, O’na göre “Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın, en saygın yerde, herşeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır”

Atatürk, Türk kadınına Türk ordusu saflarında resmen ve üniformalı olarak yer veren ilk generaldir O,“kadın meselesinde cesur olalımKuruntuyu bırakalım, açılsınlar, zihinlerini ciddi ilimler ve fenlerle süsleyelim”derken, kadının hem kişiliğini kazanmasını, hem topluma katkısını hem de eğitilmesini istemiştir

Türk Kadınının Farkı

Atatürk’e göre, dünyada hiçbir milletin kadını “Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere ***ürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim”(5)diyemez Dolayısıyla Türk Kadını kendisine tanınan bütün haklara lâyık olduğunu, hem söz konusu haklar tanınmadan önce asaleten ve kahramanlığı ile hem de bu haklar tanındıktan sonra kısa zamanda çeşitli mesleklerde gösterdiği başarılarla kanıtlamıştır

Türk Kadınının Fedakârlığı

5 Aralık 1934’te Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin bir lütuf olarak değerlendirilmemesini önemle belirterek “ Belki erkeklerimiz memleketi istila edenlere karşı süngüleriyle, düşman süngülerine göğüslerini germekle düşman karşısında hazır bulundular Fakat, erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir” diyen Atatürk, çift süren, tarlayı eken, ormandan odunu getiren, mahsülleri pazara ***ürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber sırtıyla, kağnısıyla, kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip, sıcak demeyip cephenin harp malzemesini taşıyanların Anadolu’nun fedakâr kadınları olduğunu vurgulamıştır

Türk Kadınının Toplumun Sosyal ve Ekonomik Yapılanmasındaki Yeri

Atatürk,Türk toplumunun yapılanmasını ve kalkınmasını, Türk kadınının kalkınmasına bağlı olduğu kanısındaydı Gerçekten de İstiklâl Savaşı boyunca cephede döğüşen, cephe gerisinde sırtında cephane taşıyan Türk kadınının bu davranışları dışında ülkenin kurtuluşu yolunda mitinglere katılmak, dernekler kurmak ve yabancı devletlerin dikkatlerini çekici bildiriler yayınlamak suretiyle bir çok etkinlikleri olmuştur

Atatürk, bir toplumun kadın-erkek birlikte kalkınabileceğini, bunlardan birinin ihmal edilmesinin ülke için büyük bir hata olacağını şu ifadelerle dile getirmiştir:“Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşur Mümkün müdür ki, bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini görmemezlikten gelelim de kitlenin tümü ilerlemeye imkân bulabilsin? Şüphe yok ki, ilerleme adımları, dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmak, ilerlemek ve yenileşme sahasına birlikte geçmek lazımdır İşte, böyle olursa inkılâp başarılı olur” Atatürk’e göre, toplumu kalkındırmak istiyorsak,Türk Kadını’nı çalışmalarımızda ortak etmek, sosyal hayatımızı onunla birlikte yürütmek, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı yapmak zorundayız

Türk Kadınının Eğitimi

Sağlıklı bir toplum, dengeli ve tutarlı bir aile yapısını gerektirir Toplumların sosyal yapılarının sağlamlığının, kadınlarının iyi eğitilmişliği ile paralel olduğunu gözlemleyen Atatürk, Türk toplumu için aynı düşünceleri gerçekleştirmek üzere bütün yurt gezilerinde ve meclis konuşmalarında kadınların eğitimi konusunu dile getirmiştir

Millet Meclisi’nde “milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her bakımdan yükselmelerini temindir” hitabında bulunan Atatürk, bir toplumun iki cinsten oluştuğunu hatırlattıktan sonra, bunlardan sadece birinin çağın gereklerine uymasıyla ilerlemenin yarım kalacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürmüştür:“Bizim toplumumuzda bilim ve fen gerekiyorsa bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın elde etmeleri gereklidir Kadınlarımız da bilim adamı, fen adamı olacaklar, erkeklerin geçtikleri bütün öğrenim kademelerinden geçeceklerdir”

İşte bu ifadelerle,Türk kızına bütün okulların, bütün mesleklerin kapıları erkek çocuklarla aynı koşullarda açılmıştır

SONUÇ
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde “Kadın ve Eğitimi” anlayışı, bugün çağdaş dünya aydınlarının birleştiği ve uluslar arası teşkilâtlarca yayılmaya çalışıldığı görüşler çizgisindedir
Toplumun ilerlemesi, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi için,“Türk Kadını”nın şu boyutlardaki niteliklere sahip olması gerekir

1 Kadın, yasal ve eğitim-öğretim alanlarında erkekle eşit fırsatlara sahip olmalıdır
2 Kadının en önemli görevi analıktır
3 Kadın, toplum hayatının her alanında aktif bir şekilde yer almalıdır
4 Kadının analık sorumluluğunu ve toplumdaki görevini aktif bir şekilde yerine getirebilmesi için çağdaş bilgilerle donatılması gerekmektedir

Görüldüğü gibi,Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde “Kadın ve Eğitimi”ne ilişkin görüşler, kadının hem topluma katılması hem de eğitilmesi biçimindedir Kadının eğitilmesi ise, onun kişiliğinin gelişmesi ve çocuğunun eğitimcisi olması bakımından önem kazanmaktadır
Ancak, kadının bu görev ve sorumluluklarına karşılık, toplumsal statüsü, Cumhuriyet’ten günümüze istenilen düzeye yükselememiştir Çünkü, herşeyden önce, teknolojik değişmenin yaşandığı Türkiye’de, değişen toplumsal yapıda kadının layık olduğu konuma ulaşması için gerekli bilgi ve becerileri tüm kadınlar aynı derecede elde edememişlerdir Eğitim görme şansına genellikle kent kadını sahip olabilmiştir Kırsal kesim kadınları, zaman zaman açılan yaygın eğitim faaliyetlerinden bir ölçüye kadar yararlanmışlar, okuma-yazma öğrenmişlerdir Fakat, sadece okuma-yazma öğrenmek kadına, sahip olduğu konumda fazla yarar sağlayamamıştır Bunların büyük bir kısmı, okuyacak zaman ve okuyacak materyal bulamadıkları için kısa sürede okuma-yazmayı unutmuşlardır Öte yandan, kırsal kesim kadınlarının çok az bir kısmı orta ve yüksek öğretime devam etmektedir Kent kadınları arasında öğrenim fırsatı elde edenler ise, kültürel yapının kendilerine çizdiği çerçevenin dışına pek fazla çıkamamaktadırlar

Aile, toplumun en küçük birimidir ve anne-baba-çocuklardan oluşur. Bu birimdeki baba ise ailenin temel direği; esas olarak evi geçindiren, ailesini kötülüklerden ve zorluklardan koruyan çok önemli bir "KAHRAMAN"dır.
Bu kahraman uzun yıllar boyunca kız ve erkek çocukları için ayrı anlamlar ifade etmesine rağmen hep vazgeçilmez bir kişidir. Babanın varlığı evdekilere güven verir, çoğu zaman da biraz çekinmeyle karışık saygı görür. Geleneksel Türk aile yapısına baktığımızda baba; evde her şeye karışmayan, ağır, saygı duyulan, hatta korkulan, çocuklarıyla iletişimi yüz-göz olmak şeklinde algılayan, çocuklarıyla ilgili kararlarda ve olaylarda asla ön plana çıkmayan genelde anneyi aracı olarak kullanan bir figür olarak karşımıza çıkar. Bu geleneksel yapı, toplumdaki değişime paralel olarak bugün epey değişmiştir. Evde annenin de artık çalışması, babanın bu rolleri üzerinde oldukça değişim sağlamıştır. En azından artık babalar da çocuklarını dinlemekte, ihtiyaçları olduğunda çocuklarıyla birlikte olabilmekte, anlamaya çalışmaktadırlar.Ailede ebeveynlerden herhangi birinin eksikliği çocukta kayıplar ve maddi manevi travmalar yaratır. Ancak babanın yokluğundan kaynaklanan maddi yetersizlikten daha önemli olan manevi kayıplardır ki bunların başında da güven eksikliği gelir. Çünkü çocuklar için baba = güvendir.

Kaynak:
Misafir
23 Nisan 2013 20:58   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

toplumun gelişmesinde kadın mı önemli erkek mi?

toplumun gelişmesinde erkek önemlidir.telefon bilgisayar elektrik gibi icatlar bilim ADAMLARI yani erkekler tarafından yapılmıştır madam curie den baska çağımızı ilerleticek buluş yapan bir kadın yoktur.bir çok kadın ev hanımlığı yaptıgı için toplumda erkek daha aktif ve üstündür.erkek her ortama girebilir ama bir bayan erkeğin yaptığı her işi yapamaz mesela hamallık gibi.türk topluluklarına baktığımız zaman ataerkillik denen erkek otoritesine dayanan bir toplumsal düzen görüyoruz bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur ve baktığımız zaman soy erkekler tarafından belirlenir
Zagros bu mesajı beğendi.
23 Nisan 2013 21:16   |   Mesaj #3   |   
Electrify - avatarı
MsXLabs Üyesi
Ankara
768
392 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 06-12-2012

Cvp: Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi?

Toplum ilerlemesinde kadınlar erkeklere oranla elbette ki daha baskındır. Çünkü bir çocuğun hayata hazırlanmasında annelerin rolü yadsınamaz.
Zagros bu mesajı beğendi.
_ÜmiT_
24 Nisan 2013 11:00   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi?

Toplumun gelişmesinde hem kadın hem erkek önemlidir.

Erkek açısından.Telefon bilgisayar elektrik gibi icatlar bilim adamları yani erkekler tarafından yapılmıştır madam curie den baska çağımızı ilerleticek buluş yapan bir kadın yoktur.bir çok kadın ev hanımlığı yaptıgı için toplumda erkek daha aktif ve üstündür.erkek her ortama girebilir ama bir bayan erkeğin yaptığı her işi yapamaz mesela hamallık gibi.türk topluluklarına baktığımız zaman ataerkillik denen erkek otoritesine dayanan bir toplumsal düzen görüyoruz bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur ve baktığımız zaman soy erkekler tarafından belirlenir.

Kadınlar açısından.Toplum ilerlemesinde kadınlar erkeklere oranla elbette ki daha baskındır. Çünkü bir çocuğun hayata hazırlanmasında annelerin rolü yadsınamaz.
Zagros ve esma24 bu mesajı beğendi.
Misafir
1 Mayıs 2013 08:51   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

toplumun gelişmesinde kadın mı önemli erkek mi?

erkek daha önemli NOKTA......
1 Mayıs 2013 12:01   |   Mesaj #6   |   
_Jade_ - avatarı
MsXLabs Üyesi
İstanbul
14
31 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 03-12-2012

Cvp: Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi?

Bence bu sorunun yanıtı hiçbir ayrımcılık yapılmadan her ikisi de olur ...
esma24 bu mesajı beğendi.
boşver
8 Aralık 2013 13:01   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

yok

bizcede eşitt ama münazara yapıyoruz ve bizim ki erkeği savumnma malesef kanıtlama yolları arıyorum
Misafir
19 Şubat 2014 16:02   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

bana yardım et

bizede aynı konuyu verdiler yardımcı olur musunuz
Misafir
5 Mart 2014 20:06   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi?

bnce erkektir HAHAHHAAA
Misafir
11 Mart 2014 13:07   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Kadının önemi

en önemlisi kadın çünkü kadın olmassa erkek hiçbir şey olmaz
esma24 bu mesajı beğendi.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Toplumun gelişmesinde kadın mı önemlidir erkek mi? benzer konular

Toplumun gelişmesinde bilimin önemi nedir?
Toplumun gelişmesinde bilimin önemi nedir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 23 Ekim 2014 11:46
Bir toplumun gelişmesinde en önemli faktör eğitim midir yoksa ekonomi mi?
lütfen bana yardım edin iyi bir savunma yapıp çok örnek vermm gerekiyor 3 günüm kaldı hazırlanamadım.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 3 Mart 2013 12:18
Toplumun gelişmesinde sanatın önemi nedir?
toplumun gelismesinde sanatın onemi nedir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 12 Mart 2012 17:33
Toplumun gelişmesinde öğretmenin rolü nedir ?
toplumun gelişmesinde öğretmenin rolü nedir? kompozisyon lütfen yardım edin aciiillllll
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 25 Ekim 2011 22:53
Kültürün toplumun gelişmesinde rolü nedir?
Cevap acill cok acil cevap lütfen
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 24 Şubat 2010 22:32
 
Sayfa 0.317 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu