PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir16:39, 25 Mayýs 2012 
ben 8. sýnýf öðrencisiyim güzel sanatlar lisesine kaç puanla gidebilirim
Benzer Konular:
Etiketler:
  • guzel sanatlar lisesi kac puan
  • guzel sanatlar lisesi puani
  • guzel sanatlar lisesi puanlari
Cevap
Misafir15:08, 31 Mayýs 2012 
müzik bölümü kaç puan
Cevap
Misafir13:20, 26 Haziran 2012 
resim bölümü için kaç puan almam gerekio?
Cevap
Misafir18:04, 23 Eylül 2012 
mimarlýk bölümü kaç puan
Cevap
Misafir16:18, 26 Kasým 2012 
Müzik bölümü için puan ?
Cevap
Misafir16:38, 26 Kasým 2012 
452 bence bu puanla geçe bilirsiniz çünlkküüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü þaka yapýyordum by DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Cevap
Misafir12:28, 6 Aralýk 2012 
tiyatro bölümü için kab puan almammmmmmmmm gerekiyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Cevap
Misafir15:20, 5 Ocak 2013 
güzel sanatar lisesi kaç puan
Cevap
feyruze mamiþ16:58, 13 Þubat 2013 
güzel sanatlar lisesi kaç puandýr
Cevap
keten_kedi_18:31, 13 Þubat 2013 
Giriþ Koþullarý
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sýnavýna müracaat edecek öðrencilerin þu þartlarý taþýmalarý gerekir:
1. Ýlköðretim okulunu o yýl bitirenlerden;
a) Diploma notu en az 3.00
b) Girecekleri alanla ilgili dersin 4'üncü 5'inci 6'ncý 7'nci ve 8'inci sýnýflarýna ait yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasý en az 4.00
olan öðrenciler sýnava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile baþvurabilirler.
2. Öðrenimlerinin bir kýsmýný yurt dýþýnda yaparak sýnavlara baþvurunun yapýldýðý ders yýlý baþýnda 8'inci sýnýfa kaydolan öðrencilerden diploma notu 3.00 ve gireceði alanla ilgili dersin yalnýz 8'inci sýnýfa ait yýl sonu notunun en az 4.00 olmasý þartý aranýr.
3. Öðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayarak denkliðini yaptýran öðrenciler denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn en az 4.00 olduðunu
4. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olan öðrenciler; diploma notunun en az 3.00 girecekleri alanla ilgili dersin 4’üncü 5’inci 6’ncý 7’nci ve 8’inci sýnýflarýna ait yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn en az 4.00 olduðunu
belgelendirerek yetenek sýnavýna girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüðüne baþvurabilirler.
Okul ve Öðrenci Sayýlarý
Okul Sayýsý: 53
Öðrenci Sayýsý: 7948

Öðrencilerin;
-Güzel sanatlar alanýnda ilgi ve yetenekleri doðrultusunda eðitim-öðretim görmelerini
-Özel yetenek gerektiren yüksek öðretim programlarýna hazýrlanmalarýný
-Yabancý dil öðrenmelerini
-Alanlarýnda araþtýrmacýlýða yönelmelerini yetenekleri doðrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen yaratýcý ve üretken kiþiler olarak yetiþmelerini
-Millî ve milletlerarasý tarihi ve yeni sanat eserlerini tanýmalarý ve yorumlamalarýný
saðlamak amacýyla açýlmýþlardýr.
-Ýlk kez 1989-1990 öðretim yýlýnda Ýstanbul'da açýlmýþtýr.
-Bu okullara yetenek sýnavý ile öðrenci alýnmaktadýr.
-Öðrencilerin 2831’i erkek 5117’si kýzdýr.
-Öðretim süreleri 1 yýlý hazýrlýk olmak üzere 4 yýl iken “Orta Öðretimin Yeniden Yapýlandýrýlmasý” kapsamýnda; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayýlý kararýyla 2005-2006 öðretim yýlýndan itibaren hazýrlýk sýnýflarýnýn kaldýrýlarak öðrenim sürelerinin 4 yýla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiþtir.
Cevap
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hýzlý Cevap
Kullanýcý Adýnýz:
Doðrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konularý
Benzer Konular
Güzel sanatlar bölümünün taban puaný kaçtýr?
Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'nin taban puaný kaçtýr?
Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nün taban puaný kaçtýr?
Kütahya Anadolu güzel sanatlar lisesinin SBS puaný nedir?
Malatya Daren'de saðlýk lisesinin puaný kaçtýr?