MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Misafir tarafýndan açýlmýþ Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: ben 8. sýnýf öðrencisiyim güzel sanatlar lisesine kaç puanla gidebilirim... Etiketler:
  • güzel sanatlar lisesi kaç puan
  • güzel sanatlar lisesi puanlarý
CEVAPSIZ

Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

Gösterim: 40.232 | Cevap: 36
25 Mayýs 2012 16:39   |   Mesaj #1   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
ben 8. sýnýf öðrencisiyim güzel sanatlar lisesine kaç puanla gidebilirim
Misafir
31 Mayýs 2012 15:08   |   Mesaj #2   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
müzik bölümü kaç puan
Misafir
26 Haziran 2012 13:20   |   Mesaj #3   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
resim bölümü için kaç puan almam gerekio?
Misafir
23 Eylül 2012 18:04   |   Mesaj #4   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
mimarlýk bölümü kaç puan
Misafir
26 Kasým 2012 16:18   |   Mesaj #5   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
Müzik bölümü için puan ?
Misafir
26 Kasým 2012 16:38   |   Mesaj #6   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
452 bence bu puanla geçe bilirsiniz çünlkküüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü þaka yapýyordum by Msn GrinDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Misafir
6 Aralýk 2012 12:28   |   Mesaj #7   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
tiyatro bölümü için kab puan almammmmmmmmm gerekiyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Misafir
5 Ocak 2013 15:20   |   Mesaj #8   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
güzel sanatar lisesi kaç puan
feyruze mamiþ
13 Þubat 2013 16:58   |   Mesaj #9   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi

güzel sanatlar lisesi kaç puandýr

güzel sanatlar lisesi kaç puandýr
keten_kedi_
13 Þubat 2013 18:31   |   Mesaj #10   |   
Avatarý yok
Ziyaretçi
Reklam

Güzel Sanatlar Lisesi Giriþ Koþullarý

Giriþ Koþullarý
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sýnavýna müracaat edecek öðrencilerin þu þartlarý taþýmalarý gerekir:
1. Ýlköðretim okulunu o yýl bitirenlerden;
a) Diploma notu en az 3.00
b) Girecekleri alanla ilgili dersin 4'üncü 5'inci 6'ncý 7'nci ve 8'inci sýnýflarýna ait yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasý en az 4.00
olan öðrenciler sýnava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile baþvurabilirler.
2. Öðrenimlerinin bir kýsmýný yurt dýþýnda yaparak sýnavlara baþvurunun yapýldýðý ders yýlý baþýnda 8'inci sýnýfa kaydolan öðrencilerden diploma notu 3.00 ve gireceði alanla ilgili dersin yalnýz 8'inci sýnýfa ait yýl sonu notunun en az 4.00 olmasý þartý aranýr.
3. Öðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayarak denkliðini yaptýran öðrenciler denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn en az 4.00 olduðunu
4. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olan öðrenciler; diploma notunun en az 3.00 girecekleri alanla ilgili dersin 4’üncü 5’inci 6’ncý 7’nci ve 8’inci sýnýflarýna ait yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn en az 4.00 olduðunu
belgelendirerek yetenek sýnavýna girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüðüne baþvurabilirler.
Okul ve Öðrenci Sayýlarý
Okul Sayýsý: 53
Öðrenci Sayýsý: 7948

Öðrencilerin;
-Güzel sanatlar alanýnda ilgi ve yetenekleri doðrultusunda eðitim-öðretim görmelerini
-Özel yetenek gerektiren yüksek öðretim programlarýna hazýrlanmalarýný
-Yabancý dil öðrenmelerini
-Alanlarýnda araþtýrmacýlýða yönelmelerini yetenekleri doðrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen yaratýcý ve üretken kiþiler olarak yetiþmelerini
-Millî ve milletlerarasý tarihi ve yeni sanat eserlerini tanýmalarý ve yorumlamalarýný
saðlamak amacýyla açýlmýþlardýr.
-Ýlk kez 1989-1990 öðretim yýlýnda Ýstanbul'da açýlmýþtýr.
-Bu okullara yetenek sýnavý ile öðrenci alýnmaktadýr.
-Öðrencilerin 2831’i erkek 5117’si kýzdýr.
-Öðretim süreleri 1 yýlý hazýrlýk olmak üzere 4 yýl iken “Orta Öðretimin Yeniden Yapýlandýrýlmasý” kapsamýnda; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayýlý kararýyla 2005-2006 öðretim yýlýndan itibaren hazýrlýk sýnýflarýnýn kaldýrýlarak öðrenim sürelerinin 4 yýla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiþtir.
Cevap Yaz