Masaüstü Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
X-Sözlük > Encümen Nedir?
«Önceki KonuSonraki Konu»
The Unique12:59, 7 Ekim 2008 
Encümen


encumen
Encümen Nedir?
Encümen Alt Kurul demektir.
Belediye Encümeni
Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren, özel kanunlarla Belediye meclisi tarafından verilen görevleri, belediye meclisi toplu bulunmadığı zaman tetkik eden ve karara bağlayan organdır.
Belediye Encümeni, belediye yönetiminin ikinci derecede karar ve danışma organıdır. Encümen üyelerinin yarısı meclis üyelerinden yarısı da belediye bürokratlarından ( departman müdürlerinden ) teşekkül eden karma nitelikli bir organdır.
Encümen belediye başkanının ya da görevlendireceği bir kişinin başkanlığında toplanır ve çoğunlukla karar alır. Gündemi belediye Başkanı düzenler. Belediye Encümeni düzenli olarak toplanan, sürekli görev yapan ve önemli kararlar alan bir organdır.
Belediye Encümeni
3030 Sayılı Kanun döneminde tamamen belediye yöneticilerinden oluşan belediye encümeni, 5216 Sayılı Kanunla seçilmiş meclis üyelerinin de katılımının sağlaması sonucu daha demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturulmuştur.
Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim Amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim Amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter Başkanlık etmektedir. ( 5216 Say.Kanun Md.16 )
Belediye Encümenlerinin Görev ve Yetkileri
Encümenin görevleri 5216 Sayılı Kanunda açıkça sayılmamakla birlikte, söz konusu kanunun 28. maddesine göre Belediye Kanunun hükümleri Büyükşehir, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe Belediyeleri hakkında da uygulanmaktadır.
5272 sayılı Belediye Kanunu’nun 34.maddesine göre Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
Belediye İhalelerinde Encümen
Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aynı zamanda ‘’İhale Komisyonu’’ görevini de yürüterek, kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb işlemleri gerçekleştirmektedir. (2886 Sayılı D.İ.K. Md.13)
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu Kanuna göre yapılacak ihaleler için ayrı bir ihale komisyonu kurma imkanı doğmuştur. Ancak, 5216 Sayılı Kanunun çıkmasından sonra Kamu İhale Kanununa tabi işlerin ihale komisyonları tamamen ayrılmıştır.
İl encümeni
eski kanundaki adıyla il daimi encümeni, yeni kanundaki adıyla sadece il encümeni olarak bilinmektedir. il özel idaresinin danışma / karar organıdır. 5302 sayılı il özel idaresi kanuna göre: il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
MADDE 25. - İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
İl Encümenin görev ve yetkileri
MADDE 26.- Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:
Encümen toplantısı
MADDE 27.-
Encümen üyelerine verilecek ödenek
MADDE 28.- Encümen başkanına 14000, üyelerine 12000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine encümen üyeleri için belirlenen gösterge rakamının yarısı ödenir.
Cevap
Mira14:52, 4 Ocak 2012 
Encümen
TDK

isim Farsça encumen
Alt kurul:
"Nadir eserleri kopya etmek üzere encümenin kararı ile Fransa'ya gönderildim."- H. Taner.
Birleşik Sözler
  • belediye encümeni


Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Tüm X-Sözlük Konuları
Benzer Konular
Osmanlı Kurumları - Encümen-i Daniş