Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Folklor Nedir?

Gösterim: 67.879 | Cevap: 18 Folklor ne demek, anlamı, tanımı.
  • folklor ne demek
  • folklor nedir
nünü
18 Ekim 2008 10:09   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Folklor - Folklor Nedir - Folklor Hakkında

folklor Fransızca folklor (folklore)

“Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye; sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı.” anlamındadır.
Bu bilim dalı için dilimizde halk bilimi karşılığı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu yabancı sözün dilimizde kullanılmasına gerek yoktur.
asla_asla_deme bu mesajı beğendi.
20 Ekim 2008 12:57   |   Mesaj #2   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
UnderWorld

33.800
4.916 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 12-10-2005

Cvp: Folklor Nedir?

FOLKLOR, yazılmadan kuşaktan kuşağa ak­tarılan töreler, masallar, boş inançlar ve gelenekleri içerir. "Folklor" sözcüğünü ilk kez İngiliz araştırmacı VVilliam Thoms, halk kültürü anlamında kullanmıştı. Eskiden folk­lorun bütünüyle geçmişe ait olduğu düşünü­lürdü. Oysa çağdaş kültürlerde de varlığını sürdürdüğü artık bilinen bir gerçektir. Folklor öğelerine kırsal kesimde daha sık rastlanır. Kentlerde de gözlenen bu öğeler, değişik özelliklerle dünyanın hemen her yerinde var­dır. Yazılı kültürün henüz gelişmediği top­lumlarda folklor alanındaki incelemeler an­tropolojinin kapsamına girer.
19. yüzyılda, düşünce tarihinin gelişimini izleyebilmek amacıyla, eğitim görmemiş insan topluluklarını incelemekle çalışmalarına baş­layan folklor araştırmacıları, eski inançların kökenini bulmak istediler. Bu çalışmalar za­manla büyük bir birikime ulaştı. Halk masal­ları, destanlar, türküler, halk oyunları, bilme­celer, atasözleri ve tekerlemeler yazıya geçirilerek ya­yımlandı. Masallar ve destanlar derlendikleri yere ve tarihe göre değerlendirilerek, gelenek ve göreneklerin araştırılması derinleştirildi. Müzik, dans ve geleneksel el sanatları da bu inceleme­lere ışık tuttu. Kırsal alanlardan kentlere göçenler ya da bir başka ülkede göçmen olarak yaşamlarını sürdüren topluluklarla ilgi­li folklor araştırmaları bu grupların kendileri­ne özgü sanatlarının ve geleneklerinin varlığı­nı ortaya çıkardı.
Folklora yansıyan sevgi, yaradılış, ölüm, başarı, özveri gibi insanların çağlar boyunca ilgi duyduğu konular, ninniler, adaklar, des­tanlar, fıkralar ve törelerde bugün de sürmek­tedir. Bir halk masalının konusu aynı kalmak­la birlikte, tekrarlanırken günün koşullarına uygun yeni bir içerik kazanır. Eski ezgiler yeni sözcüklerle tarlalarda, maden ocakların­da çalışanların acılarını, umutlarını, direnişle­rini dile getirir. İnsanlığın bilgi dağarcığı yalnızca okullarda öğretilen ya da kitaplarda yazılı olan bilgilerden değil, binlerce yıldan beri korumayı başardıkları folklorlarından da beslenir.

Türkiye'de Folklor Araştırmaları

Halkbilimi olarak da nitelendirilen folklor araştırmaları Türkiye'de 20. yüzyılın başların­da başlamış, Meşrutiye ve Cumhuriyet dö­nemlerinde aydınların ilgsi ve Macar türkologlarından Ignâcz Kûnos gibi yabancı araştır­macıların katkılarıyla gelişerek saygınlık ka­zanmıştır. Şinası ve Ahmed Vefik Paşa ata­sözlerini, Mehmed Tevfik ve Ahmed Midhat ise halk fıkralarını ve öykülerini derlediler. Ziya Gökalp, 1923'te derlediği halk masalları­nı Altın Işık adıyla yayımladı.
Cumhuriyet döneminde Halkevleri'nin ku­rulması folklor araştırmalarına yeni bir ivme kazandırdı. Sayıları 400'ü bulan Halkevleri ve Halkodaları, araştırmalar yapmaya ve çalış­malarını dergiler aracılığıyla yaymaya başladı­lar. 1927'de ilk kez bir Türk Halkbilgisi Derneği kuruldu. Türk Dil Kurumu'nun araş­tırmalarının da bu çalışmalara büyük katkısı oldu.
Daha önce İstanbul Üniversitesi'nde Ziya-eddin Fahri Fındıkoğlu ve Fuad Köprülü'nün halk edebiyatı konusunda başlattıkları çalış­malar, ilk kez 1946'da Pertev Naili Boratav'ın çabasıyla Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi'nde bir halkbilim arşivinin kurulma­sıyla somutlaştı ve halk edebiyatı dersleri ders programlarına alındı.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Türk Folklor Enstitüsü ve Milli Folk­lor Araştırma Dairesi kuruldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurdukları halkbilim kulüpleri de bu konuda özgün çalışmalarıyla önemli katkılar sağladılar.

MsxLabs & TemelBritannica
Misafir
3 Aralık 2009 15:57   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Folklor Nedir?

bence folklor, bir milletin hayatında var olan gelenek ve göreneklerin dili yardımıyla hafızasında sakladığı edebiyat ve müziğinin, daha geniş anlamıyla, manevi kültür ürünlerinin toplamıdır.

Folklor, halka ait olan her şeyi içine alır. Halkın malı olmuş, kaynak olarak kişisel olsa bile, çoğunlukla sözlü olarak nesilden nesile geçen ve bu geçiş sırasında yeni şartlara göre değişme eğiliminde olan edebiyat ürünleri, halk destanları, masalları, türküleri, manileri, fıkraları, temsili sözler, tekerlemeler, hayat ve tabiatın olaylarına ait inançlar ve buna benzer birçok şeyi kapsar.
Misafir
10 Nisan 2012 15:42   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Folklor - Folklor Nedir - Folklor Hakkında

Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır.

~bilgi~ "Halk bilimi", Arapça kökenli bir sözcük olan halk ve Türkçe bilim sözcüklerinin bir tamlama oluşturmasıyla ortaya çıkmıştır. En basit haliyle halkla ilgilenen bilim anlamındadır. "Folklor" terimi ise Türkçe'ye Fransızca'dan geçmiş olup, folk (halk) ve lore (bilgi)'den gelmektedir. Terim ilk kez İngiliz araştırmacı William Thoms (1803-1885) 1846 yılında, Londra’da yayınlanan “Athenaeum” adlı bir dergideki yazısında kullanmıştır[kaynak belirtilmeli]. Thomas söz konusu yazısında halk edebiyatı ve halk gelenekleri konularındaki ürünleri inceleyen bilim dalına ad olarak Folklore teriminin kullanılmasını önermiştir. Johann Gottfried von Herder de Alman halkının otantik ruhu, geleneği ve kimliğinin belgesi olan folklorün kaydedilmesi ve korunması gerektiğini ilk savunan kişilerden biri olmuştur
misafir
10 Nisan 2013 21:35   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

folklor nedir

folklor halka ait olan her şeyi içine alır fransızca bir kelimedir bir milletin hayatında yer etmiş görenek ve geleneklerin dil yardımıyla saklanan edebiyat ve müziğin geniş anlamlarıyla manevi kültür altında toplanmasıdırtürkce manası halk bilimidir
Misafir
22 Nisan 2013 21:44   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ziyaretci

Folklör halk kültürünün tümünü kapsar.
23 Nisan 2013 23:09   |   Mesaj #7   |   
_AERYU_ - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Konya
1.463
6.673 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 19-01-2012

Cvp: Folklor Nedir?

Halkbilim, halkiyat.

Kaynak:
Misafir
12 Kasım 2013 19:42   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

folklor nedir

folklor gelenek ve göreneklerdir
Misafir
12 Kasım 2013 20:28   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Folklor

Folklor Nedir ?

Folklor, (halkbilim) bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, gelenekleri, töreleri, inançları, müziği, dansları, oyunları masalları, öyküleri, halk hekimliği gibi etkinlik ve ürünleri inceleyerek birbirleriyle ilişkilerini saptayan; kaynak, evrim, yayılım, iletişim, değişim sorunlarını kendine özgü yöntemlerle çözmeye sonuç, kural, yasa ve kuramları bulmaya çalışan bilim dalıdır.

Folklor, halka ait olan kültürel ögelerin tümünü içine alır. Halkın malı olmuş, kaynak olarak kişisel olsa bile, çoğunlukla sözlü olarak kuşaktan kuşağa geçen ve bu geçiş sırasında yeni koşullara göre değişme eğiliminde olan edebiyat ürünleri, halk destanları, masalları, türküleri, mânileri, fıkraları, temsilî sözler, tekerlemeler, yaşam ve doğa olaylarına ilişkin inançlar ve buna benzer birçok kültürel ürünü kapsar.

Folklor kelimesi ile sadece halk oyunları algılana gelmiştir. Fakat yanlış kullanılmaktadır. Folklor tüm Halk kültürünün tamamını kapsar.

Folklorün faydaları, Folklorün özellikleri
1.Bireylerin doğaya ve topluma uymalarını sağlar.Folklor ile birey neyin nasıl yapılacağı bireylerle kurumlarla nasıl ilişki kuracağını öğrenir.
2.Toplumdaki maddi ve manevi değerleri bütünleştirerek kültürümüzü kuşaktan kuşağa aktarır.
3.Folklor toplumdan topluma değişir.
4.Folklor toplumların değerler sistemini yansıtır. Folklor aynı toplum içinde sosyal yapı ile uyum gösterir.
Son düzenleyen _VICTORY_; 13 Kasım 2013 08:28 Sebep: Sayfa düzeni.
Misafir
12 Nisan 2014 19:38   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Folklor Nedir?

bence kültür halk kültürüdür
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Folklor Nedir? benzer konular

Etiketler:
  • folklor ne demek
  • folklor nedir
Folklor neleri kapsar?
folklor neleri kapsar
Forum: Soru-Cevap Cevap: 17
Son Mesaj: 18 Mayıs 2014 09:51
Folklor nedir?
foklor deyince aklımıza ne gelir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 7
Son Mesaj: 1 Mayıs 2014 13:58
Folklor nerede ve nasıl oynanır?
lütfen cevabı verin
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 14 Kasım 2012 06:22
Halk Bilimi - Folklor
Folklor Vikipedi, özgür ansiklopedi Folklor veya Halkbilim. Belirli bir ülke veya bölge halkının kültürünü araştıran, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan bir bilim ve belirli bir popülasyon için ortak olan ve içinde halkoyunları, masallar, müzik,...
Forum: Sosyoloji Cevap: 0
Son Mesaj: 6 Kasım 2006 21:09
 
Sayfa 0.367 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu