Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 9 Temmuz 2016  Gösterim: 77.862  Cevap: 2

Albümin nasıl tedavi edilir?

Ziyaretçi
23 Kasım 2008 15:46       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Albümin nasıl tedavi edilir?
EN İYİ CEVABI Safi verdi

HİPOALBÜMÎNEMİ TEDAVİSİ


Plazma albümin konsantrasyonu intravasküler albümin kütlesinin plazma hacmine oranı olarak ifade edilebilir. Plazmadaki albümin miktarı sentezin azalması, katabolizmanın artışı, kayıplardaki artışlar (yanıklardaki eksudatif kayıplar, nefrotik sendrom, kanamalar ve barsak yolu ile ortaya çıkan kayıplar) ve redistribiisyon (hemodilüsyon, kapiller perme-abilite artışı, lenfatik kürensin azalması) ile azalır.
Plazmadaki albüminin azalması sonucunda ligand bağlanmasında azalma ve plazma kolloid onkotik basıncının azalması ve ödem görülür. Ödem oluşumunu ise sıvı akışının hızı ve sıvının lenfatikler tarafından klirensi belirler.
Sponsorlu Bağlantılar
Kritik durumdaki hastalarda kolloid osmotik basıncı ile total protein arasında albümin ile olduğundan daha güçlü bir korelasyon vardır ve bu hastalarda azalmış olan albümin akut faz proteinlerdeki bir artış ile karşılanır. Albüminin damar dışına kaçışında bir artış vardır ve bu da sıvıyı beraberinde sürükler. Lenfoid fonksiyon burada rol oynar ve kapiller permeabilite artışı lenfoid fonksiyonun kapasitesini aşarsa ödem oluşur. Lenfoid disfonksiyon kritik hastalık durumundaki ödem oluşumunda belirgin bir rol oynar.

HİPOALBÜMİNEMİYE EŞLlK EDEN HASTALIKLAR


Malnütrisyon
Açlıkta serum albümini azalmayabilir. Vücut serum al- büminini, kas proteinlerini yıkmak pahasına bir düzeyde tutabilir. Albüminin sentezi azalır, redistribüsyonu artar, kata- bolizması azalır. Erişkinlerde albümin düzeyindeki azalma izole protein enerji malnütrisyonunun değil eşlik eden başka bir hastalığın göstergesidir. 1970’li yılların başlarındaki çalışmalarda hipoalbüminemi malnütrisyona bağlanıyorsa da daha sonraki çalışmalar hipoalbüminemiye yol açan çok ve çeşitli mekanizmalar bulunduğunu ve birçok durumda mal- nütrisyonun çok küçük bir rol oynadığını göstermiştir.

Karaciğer disfonksiyonu
Albümin karaciğer disfonksiyonuna ait iyi bir gösterge değildir. Protrombin zamanı çok daha güvenilir bir göstergedir.

Böbrek hastalığı
Nefropatilerde (nefrotik sendrom) albümin kaybı olur. Diyaliz devrelerinden de küçük miktarda albümin yitirilir.

Preeklampsi
Normal gebelikte plazma hacminde bir artış vardır. Pre- eklampside plazma hacminde ve kapiller kaçak sendromun- da paradoksal bir azalma vardır.

Stres yanıtı
Interlökinler albümin dışındaki plazma proteinlerinin sentezinde belirgin bir azalmaya neden olurlar. Albümin ve transferrin stres yanıtı ile azalırlar. Bu olaya “negatif akut faz proteinleri” adı verilir. IL6 albümin messenger RNA’nın ekspresyonunu doğrudan azaltır. Stres yanıtında genel tablo:
1. başlangıçta albüminde bir azalma, akut faz proteinlerdeki artışın buna eşlik etmesi
2. bunun peşinden karaciğerdeki albümin dahil protein sentezinde global bir artış.

Yanıklar
Yanık yerinden masif bir protein kaybı olur. Damar geçirgenliği ileri derecede artar, albümin sentezi azalır, protein kaybına yol açan nefropati gelişir.

Travma
Redistribüsyon olur ve albüminin transkapiller kaçağı artar.

Cerrahi
Preoperatif dönemde serum albüminindeki azalma kötü bir akıbetin (outcome) bağımsız bir göstergesidir.

Sepsis
SIRS’ta bakteriyel endotoksin ve sitotoksik T hücrelerinin etkisi ile kapiller permeabilite artar. Sepsiste belirgin sıvı kaymaları ile birlikte plazma albümininde derin bir düşüş vardır.

Prognoz göstergesi olarak albümin


Birçok hastalıkta albümin düzeyi düşer. Kritik hastalarda albüminin prognozun iyi bir göstergesi olup olmadığı tartışmalıdır.
“Akut ve kronik hastalarda serum albümin konsantrasyonu ölüm riski ile ters orantılıdır. Spesifik kriterlere uyan cohort çalışmaları içeren bir sistematik derleme serum albümin konsantrasyonundaki her 2.5 g/L azalma ile ölüm riskinde % 24 - % 56 arasında bir artış olduğunu hesaplamıştır. Serum albümin konsantrasyonları hastalığın şiddeti ve seyir süresi ile orantılı olarak düşer. Bu nedenle de serum albümin düzeyinin düşüklüğü ile daha kötü akıbetler arasında bir ilişki bulunması şaşırtıcı olmaz. Serum albümin düzeylerinin izlenmesi önemli olabilir; başlangıçtaki düşmeler olayın ciddiyetini gösterirken daha sonra giderek yükselmeye başlaması olayın gerilemeye başladığını gösterebilir.

HİPOALBÜMÎNEMÎNÎN DÜZELTİLMESİ


Hipoalbüminemiye yol açan çok ve çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Bu mekanizmalar interstisyel hastalığa bağlı dilüsyon, protein aliminin azalması, gastrointestinal kayıpların artmasıdır. Hastalık koşullarında fizyolojik uyumun bozulması ile birçok homeostatik mekanizma bozulur. Hipoalbüminemi de bu bozuklukların yalnızca birisidir ve üstelik bu bozuklukların çok küçük bir bölümünü oluşturur. Hastalık koşullarında ortaya çıkan bu bozuklukların en önemlileri ekstrasellüler volüm genişlemesi, immünosupresyon, kas gücü azalması, sitokinlerin aktivasyonu ve vücut sıcaklığında bozukluklardır.

Serum albümin düzeyinin düşüklüğü bir hastalığın doğal seyri sırasında birçok etkinin sonucu olarak ortaya çıkar. Bu nedenle özgül tedavisi olan bir hastalık olarak değil bir hastalık belirteci (marker) olarak tanımlanabilir. Konjenital analbüminemili hastalar normal bir yaşam sürdürebilirler. Olguların çoğunda altta yatan hastalığın tedavisinin başarılı olması giderek serum albümininin de normal düzeylere yükselmesini sağlayacaktır. Hipoalbümineminin semptomatik tedavisi koşullar uygun olduğunda su ve sodyum kısıtlaması ve diüretiklerin verilmesi ile ekstrasellüler sıvı volümünün azaltılmasını amaçlamalıdır.
Hipoalbüminemi spesifik nütrisyonel bir belirteç de değildir. Açlık nedeni ile ölen hastalarda serum albümin düzeyi normal bulunabilir.

Serum albümin düzeyinin düşüklüğü ile hastalığının sonuçlarının daha kötü olması arasında korelasyon bulunması basit olarak albümin düzeyinin yükseltilmesinin sonucu olumlu etkileyebileceğini düşündürebilir. Ancak albümin in- füzyonu ile serum albümin konsantrasyonunun yükseltilmeye çalışılması istenilen sonuçların elde edilmesini sağlamayabilir hatta tersi de olabilir. Bu nedenle albümin tedavisi hipoalbümineminin üç ana nedeni ile ilişkili olarak düşünülmelidir: inflamasyonla birlikte redistribüsyon, kristalloidlerle dilüsyon ve metabolizmadaki değişiklikler. Ayrıca hastalıkların post akut devresinde plazma hacmindeki düşüşler eşliğinde bulunması da tedavi sırasında gözönünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır.

Sağlıklı insanlarda intravasküler alandan kapiller membran boyunca sürekli bir çıkış ve lenfatik sistem aracılığı ile de geri dönüş sözkonusudur.Bu akış albümin sentez hızını yaklaşık olarak on katıdır. Yaralanma, infeksiyon, infla- masyon veya kanser damar geçirgenliğini arttırarak bu kaçışı arttırır. Sonuçta albümin dolaşımdan interstisyel aralığa geçerek redistribüsyona uğrar. Bu etki travma ve sepsisten sonra görülen dolaşımdaki volümün azalması ve şok oluşumuna katkı yapar. Akut hastalıktaki hipovolemi koşullarında verilen albüminin de dolaşımdan hızla dışarı çıkacağı, bu nedenle de verilmesinin doğru olmadığı önemli bir tartışma konusu oluşturur. Dolaşımdaki yarı ömürleri albüminden daha kısa olan plazma volüm genişleticilerinin akut hastalık ve yaralanma koşullarında plazma yarı ömürleri daha uzun olabilir ve akut fazda volüm genişletici olarak genellikle tercih edilmelidirler. Burada güdülmesi gereken asıl amaç intravasküler volümü sürdürerek dolaşımı korumaktır ve albümin konsantrasyonu ile uğraşılmasına gerek yoktur. Redistribüsyona bağlı hipoalbümineminin tedavisinde nedene yönelmeli ve infeksiyonun tedavisi, anti-inflamasyon gibi tedaviler öncelik taşımalıdır. Nedene yönelik tedavi başarıya ulaştığında albümin konsantrasyonu da zaman içinde ve uygun beslenme ile normale dönecektir.

Serum albümin konsantrasyonu düşüklüğü sadece inflamasyona bağlı redistribüsyon sonucunda değil sıvı infüzyonlarına bağlı dilüsyon sonucunda da oluşabilir. Aşırı sodyum ve su yüklenmesinden kaçınmak ve beslenmeyi de düşük volümlü düşük sodyumlu tutmak albüminin dilüsyonunu ve postoperatif dönemdeki komplikasyonları azaltabilir.

Birçok hastalığın akut safhasındaki şokun resüsitasyonunda albümin infüzyonları gereksiz ise de belirli koşullarda özellikle de pediatride bu infüzyonların kullanımı yararlı olabilir. Akut olayın başlangıcında 1-2 hafta sonra post akut dönemde önceden kullanılmış olan su ve sodyuma bağlı ödem bulunabilir. Santral ven basıncının yüksek bulunduğu bu dönemde diüretiklerin kullanımı ile yeterli yanıt alınabilir. Interstisyel yüklenmeye yara ve fıstüllerden seröz kayıplara bağlı olarak santral ven basıncında düşüş eşlik ediyorsa tek başına diüretik kullanımı durumu daha da kötüleştirebilece- ğinden düşük tuz içeren albümin kullanılabilir. Bu durumda kullanılan albümin de hipoalbüminemiyi tedavi etmek amacı ile değil hipovolemiyi düzeltme amacı taşımaktadır.

Hastada daha önceden ağır bir malnütrisyon tablosu bulunmuyorsa hastalığın akut fazındaki hipoalbümineminin nütrisyonel veya metabolik bir nedeni yoktur. Albüminin yarılanma ömrü 18-21 gün olduğundan ortaya çıkabilecek metabolik bir etki dilüsyon ve redistribüsyon etkisine bağlı olabileceğe kıyasla çok daha yavaş olması beklenir. Tek başına albümin düzeyinin ölçümü de nütrisyon durumunun değerlendirilmesinde pek bir önem taşımaz. Primer ve sekonder (septik nedenlere, tedavi yan etkilerine bağlı olabilen) karaciğer fonksiyon bozukluğunda albümin sentezi azalabilir. Nefrotik sendromda, protein kaybına yol açan enteropatilerde veya yara ve fıstüllerden oluşan eksternal kayıplarda da karaciğerin sentez kapasitesini aşabilir ancak bu durumlarda da tedavi temeldeki hastalığı hedef almalı ve protein ve enerji alımı da buna göre ayarlanmalıdır.

Kritik hastaların tedavisinde human albümin veya plazma protein fraksiyonu verilmesinin mortalile üzerine etkisinin değerlendirildiği 30 randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarını içeren bir sistematik derlemede albümin ile tedavi edilen gruplarda ölüm riskinin karşılaştırılan gruplardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir.
Sonuç olarak hipoalbümineminin eksojen albümin solüsyonlarının infüzyonu ile bir tedavisi yoktur. Tedavi hipoalbüminemiyi ortaya çıkartan koşulları hedef almalı, su ve tuz yüklenmesinden kaçınılmalı, inflamasyon ve sepsise yönelik cerrahi ve medikal tedavi en kısa zamanda başlatılmalı ve bu arada hastaya en uygun nütrisyon desteği sağlanmalıdır.
Son düzenleyen Safi; 9 Temmuz 2016 09:55


fadedliver
23 Kasım 2008 15:55       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
 • Albumin karaciğerde sentezlenen bir proteindir. Plazma proteinlerinin %55 ‘ini oluşturur.Taşıyıcı proteindir. ( bilirubin, kalsiyum, magnezyum.vb). Toksin ve ağır metalleri bağlar. Kolloid osmotik (Onkotik) basıncı korur. Onkotik basınç sıvının kan dolaşımında kalmasını sağlamak için gereklidir.
 • Albumin karaciğerde hepatositler içinde üretilmektedir. Yaklaşık olarak 130- 200 mg/ kg gün hızında üretilmektedir. Sağlıklı yetişkinlerdeki serum albumini 35-50 g/ litre arasındadır.
Kanda Albumin seviyesinin düşmesindeki nedenler:
 • Karaciğer hastalığı
 • Böbrek Hastalığı
 • Dolaşımda ani ,yüksek albumin kayıpları (Örn: Şok)
 • Karaciğer rahatsızlığında: Düşük miktarda albumin sentezi
 • Böbrek rahatsızlığında: Yüksek miktarlarda albuminin atılması söz konusudur.
Albumin konsantrasyonu azaldığı takdirde sıvı damarlardan dokuya hareket eder.
Sonuç: ÖDEM
Sponsorlu Bağlantılar
Bu sıvı ayrıca karında ve akciğerlerde toplanır ( pulmoner ödem)
Albumin’in intravenöz yolla verilmesi bu tip problemlerin giderilmesini ve Düşük Albumin seviyesinin düzeltilmesini sağlar.
Uygun şekilde hidratasyonu sağlanmış kişiye intravenöz olarak uygulandığında, Plasbumin-25’ in her 1 mL ’si, gösterdiği onkotik etki (kolloid osmotik) sayesinde; 15 dakika içerisinde ekstravasküler dokulardan dolaşıma yaklaşık 3.5 mL sıvı çeker; böylece total kan hacmi artar ve hem hemokonsantrasyonunu hem de kan viskozitesini azaltır.

PLASBUMIN
Plazmada Cohn Oncley soğuk etanol fraksinasyon metodu ile elde edilen albumin ; pastörizasyon ve Aseton-Wash metodu ile ikili virüs inaktivasyonu sağlanır.
 • İkili virüs inaktivasyon metodu ile oldukça güvenilir bir üründür.
 • Plasbumin’in virüs uzaklaştırma işlemleri
 • Aseton süspansiyon metodu ile lipid kaplı virüsler inaktif hale getirilir.Bu virüsler : HIV,HBV,HCV,WNV,SARS
 • 2. metod olan pastörizasyon ile (600C de 10 saat inkübasyon) hem lipid kaplı hem de lipid kaplı olmayan virüsler inaktive edilir. HAV ve PV B19 Lipid kaplı olmayan virüslerdir.
Plasbumin 25
 • Plasbumin % 25 ; her 100 ml’sinde 25 gr Albumin içerir.
 • % 25’lik Plasbumin
 • Hastalara minimal ek sıvı verilmesine olanak sağlar
 • Daha kısa sürede infüzyon yapılabilir
 • Tuz kısıtlaması olan hastalarda (hipertansiyon) rahatlıkla kullanılabilir
Albumin & Sodyum
 • Hastaya 200 gr Albumin verilmesi gereken durumda;
 • 8 şişe Plasbumin %25 , 100 ml infüzyonu yaparak 800 ml sıvı 116 mEq Sodyum
 • 10 şişe H.Albumin %20 100 ml infüzyonu yaparak 1000 ml sıvı 145 mEq Sodyum verilmesi gerekmektedir.
 • Bundan dolayı ;
Hastaya 200 ml daha az sıvı ve 29 mEq daha az Sodyum verilerek GÜVENİLİR bir tedavi gerçekleştirilir.

Plasbumin % 25 ve %20 Endikasyonları:
 • Şok
 • Yanık
 • Hipoalbüminemi
 • Erişkin Solunum Yetmezliği Sendromu
 • Kardiyo Pulmoner By-Pass
 • Akut Karaciğer Yetmezliği
 • Böbrek Dializi
 • Serebral Ödemin Önlenmesi ve Tedavisi
 • Yeni Doğanların Hemolitik Hastalığı
 • Eritrosit Resüspansiyonu
Tedavi
Mikroalbuminüri teşhisi konduysa böbrek kılcal damar yumaklarında harabiyet olduğunu ve bu durumun kandaki proteinlerin idrar yollarına geçmesine izin verdiğini biliyoruz. Böbrek içi basıncın da yüksek olması bu duruma katkıda bulunmaktadır. Doktorunuz size bu dönemde önereceği ilaç damar genişlemesini sağlayacağı için hem genel kan basıncını hem de böbrek içi basıncı düşürerek kılcal damar yumaklarından oluşan süzme ünitesine gelecek hasarı azaltacaklardır. Sonuç olarak idrarla albumin atılması azalacaktır. Kan basıncı normal olsa dahi bu ilaçları böbrekleri korumak amacıyla kullanmak mümkündür. Tedavi süresince doktorunuz belirli aralıklarla idrar albumin düzeyini kontrol etmek isteyecektir.
Son düzenleyen Safi; 9 Temmuz 2016 09:56
Safi tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç