Arama

Kutsal Kitaplar - İncil

Güncelleme: 22 Aralık 2016 Gösterim: 66.465 Cevap: 11
we come one - avatarı
we come one
Ziyaretçi
15 Ocak 2008       Mesaj #1
we come one - avatarı
Ziyaretçi

İncil

Ad:  İncil.JPG
Gösterim: 9374
Boyut:  53.3 KB

İslamda, Hz. İsa’ya indirilen kutsal kitap; Hıristiyanlıkta, Hz. İsa’nın yaşamını ve ölümünü konu alan dört kutsal metinden her biri.
Sponsorlu Bağlantılar

İslam inancına göre Hz. İsa’ya vahyedilen kutsal kitap sonradan Hıristiyanlarca çarpıtılmış ve bugüne ulaşamadan ortadan kalkmıştır. Hıristiyanlığın, Tanrı esiniyle kaleme alındığı inancıyla kanonik (Yunanca kanonikos: “kurallara uygun”, “sahih”) saydığı dört İncil (Yunanca evangelion: “iyi haber”, “müjde”) sırasıyla Aziz Matta, Aziz Markos, Aziz Luka ve Aziz Yuhanna’nın adlarıyla anılır ve Yeni Ahit’in ilk dört kitabını oluşturur.

Özgün metinleri Yunanca kaleme alman dört İncil yaklaşık 150’de Suriye’de Tatianos tarafından tek bir öykü biçiminde birleştirilmiş, Diatessaron (Yunanca “dörtten”) adıyla anılan bu metin 400’e değin Ortadoğu’da kullanılan tek İncil metni olmuştur. Arapça ve Farsça yazmaları da bulunan Diates saron’un başlangıçta Yunanca mı, Süryanicemi kaleme alındığı bilinmemektedir.

Matta, Markos ve Luka İncilleri, İsa’nın yaşamını ve ölümünü benzer biçimde işledikleri için, 18. yüzyıldan bu yana “Sinoptik” (Yunanca synoptikos: “bir arada görülmüş”) adıyla anılmaktadır. Dört İncil dışında, Hıristiyanlığın bütün kollarınca apokrif sayılan ve değişik yazarlara (örn. Petrus, Tomas, Yahuda İskaryot, Filipus, Yakub, Barnabas) dayandırılan İncil metinleri de vardır. İncil terimi Türkçede Yeni Ahit’in tümünü tanımlamak için de kullanılmaktadır. Ayrıca bak. Kitabı Mukaddes.

BAKINIZ

> Peygamberler Tarihi - Hz. İsa


Kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Baturalp; 22 Aralık 2016 03:26
Kral_Aslan - avatarı
Kral_Aslan
VIP MsXTeam
5 Mart 2008       Mesaj #2
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam

İncil


İncil, Hıristiyanliğin kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes'in, Yeni AhitMatta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil yazarlarının adıyla anılır. İnciller İsa'nın hayatını ve öğretilerini anlattığına inanılır.
Sponsorlu Bağlantılar

Kökenbilim


Türkçeye Arapçadan geçen kelimenin aslı Yunanca "Ευαγγελιον" (Evangelion) şeklindedir ve 'iyi haber, müjde' anlamına gelir. İncil kelimesi gerçekte Yeni Antlaşma'nın ilk dört kitabını (bölümünü) karşıladığı halde, bazen Yeni Antlaşma'nın tamamı için de kullanıldığı olur. Bazen ise, hatalı olarak, Kitab-ı Mukaddes'in tümü yerine kullanılır. Yeni Ahit'in ilk dört kısmını oluşturan kanonik İncil'ler: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.

Tarihçe


Hıristiyanlar, çok sayıda incil arasından sadece dört tanesinin ilahi vahiy sonucu yazıldığına inanır ve Yeni Ahit'in bir parçası olarak kabul eder. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Bunlara Kanonik İnciller de denir. Bunlar dışındaki çok sayıda İncile ise apokrif denir.

İsa'nın hayatı


İncil'ler Celile'li bir marangoz, öğretmen ve şifa dağıtıcı olan İsa'nın hayatını özetle anlatırlar. İsa bir Yahudi olarak Roma İmparatorluğu'nda dünyaya geldi (M.Ö. 8-M.Ö. 2). Hıristiyan ve İslami kaynaklara göre bir mucize eseri olarak Bakire Meryem'den babasız dünyaya geldi.

Yahudilerin yüzyıllardır beklediği Mesih olduğunu ileri süren İsa, dini öğretilerini yaydı ve geniş bir kitleyi peşinden sürükledi. Bazı Yahudi din adamlarının teşviki ve Roma'nın Yahudiye eyaletinin valisi Pontius Pilatus'un emri ile Kudüs'te çarmıha gerildi (M.S. 29-M.S.36). İslamiyet'e göre çarmıha gerilen kişi İsa değildir ve tanrı tarafından İsa gibi gösterilmiştir. Bununla birlikte az sayıda tarihçi ve araştırmacı İncil'ler ve Kur'an'da bahsi geçen ve tarihi dökümanlarda ismine rastlanılmayan İsa'nın mitolojik bir karakter olabileceğini düşünmektedir.

İncil'lerin yazım süreci


Hıristiyan kaynaklarına göre, İsa'nın çarmıhta öldüğü ve üç gün sonra dirildiği inancı havarileri ve diğer öğrencileri arasında büyük etki yarattı. Havariler İsa'nın göğe alınışından sonra bir süre Filistin'de kaldılar. Ancak hem YahudiRomalılar'dan gördükleri baskılar nedeniyle dünyanın değişik yerlerine göç etmek zorunda kaldılar. Bunun sonuçlarından biri de Hıristiyanlığın yayılması oldu. Havarilerden Petrus Roma'da, BartalmayYehuda (Taday) ve Yurtsever Simun Pers topraklarında öldürülmüşlerdir muhafazakarlar hem de Ermenistan'da, Hıristiyan kaynaklarının aktardığına göre, İsa'nın havarileri ve onların yakın çevresinde yer alan kişiler İsa'nın öğretilerini anlatmayı sürdürdüler. Öğrencilerin önderi konumundaki Petrus Roma'da yaşamaktaydı. Onun yakın çalışma arkadaşı Markos büyük olasılıkla Petrus'un anlattıklarını bir araya getirerek İsa'nın yaşamını anlatan en eski İncil kitapçığını yazmıştır (M.S. 50-60 yılları).

Diğer İncil yazarları İsa'nın öğrencisi Matta Levi ve Pavlus'un yakın çalışma arkadaşı doktor Luka, Markos'un yazdığı metni geliştirerek değişik alıcılara göndermek üzere İsa'nın yaşam öyküsünden kesitleri yazmışlardır. Her iki kitapçığın da 70 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Yine İsa'nın öğrencisi olan Yuhanna ise İncil'ini 85 yılından sonra kaleme almıştır. İncil'lerin yazım tarihleri ile hangi dilde yazıldığına dair güvenilir bir bilgi yoktur. Yeni Antlaşma 27 kitapçıktan oluşmaktadır. İsa'nın yaşamını anlatan ilk dört kitapçığa İncil denilmektedir. Sonraki kitapçıkların büyük bir bölümü ise İsa'nın öğrencilerinin (elçilerinin) kiliselere yazdığı mektupları içerir.

Dört kanonik İncilin belirlenmesi


İsa'dan sonraki ilk iki yüzyılda çok sayıda İncil ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bunların hangilerinin "kutsal" ve "kanonik" kabul edilmesi gerektiği konusunda bir görüş birliği yoktu. Dört İncil olması gerektiğini savunan ilk belge M.S. 180 yılında Piskopos Irenaeus tarafından yazılmıştır. Dört İncil konusunda Hıristiyanların bir görüş birliğine varması bu tarihten de daha ileride gerçekleşmiştir. M.S. 397'deki Üçüncü Kartaca Konsili, günümüzdeki haliyle Yeni Ahit'in onaylandığı ilk büyük Hıristiyan kuruludur.

Sinoptik İnciller


Kitabı Mukaddes'teki İncillerin üçü; Matta, Markos ve Luka'nınkiler, gerek verdikleri bilgi gerekse üslup açısından birbirini andırır. Bunlara sinoptikler denir. Yuhanna'nın incili, diğerlerinden farklıdır. Sinoptik İncillerin ortak bir kaynaktan (Q metni) kaynaklandığı öne sürülmüştür.

KANONİK İNCİLLER

Matta İncili


Matta İncili, İsa'nın oniki havarisinden biri olan, Roma vergi memuru Celile'li Matta tarafından yazıldığı kabul edilen incildir. Yeni Ahit'in ilk bölümünü meydana getirir. Kelime anlamı olarak Matta, İbranice "efendimizin (tanrımızın) hediyesi" anlamına gelmektedir. M.S. 52 - 68 yılları arasında, Kudüs düşmeden önce yazıldığı tahmin edilmektedir.

Matta İncili, İsa'nın soyağacı ile başlar, hayatını ve dinî faaliyetlerini özetler. Havarilerin seçimini ve İsa'ya katılışlarını anlatır. Muhtemelen ilk olarak İbraniceMarkos İncili temel alınmıştır. Diğer üç kanonik incilden çok daha fazla Eski Ahit referansı içermektedir. İsa'nın da mensubu olduğu Yahudi toplumunu hedeflediği düşünülmektedir. Yahudileri, Nasıra'lı İsa'nın yüzyıllardır bekledikleri Mesih (kurtarıcı) olduğuna inandırmayı amaçlar. İsa'nın kral olduğu belirtilir. Yahudilerin fizikî ve materyalist bir kurtarıcı ve krallık beklemelerinden ötürü Matta İncili'nde İsa'nın manevî krallığı vurgulanır. yazılmıştır.

Markos İncili


Markos İncili, Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik incillerdenEvanjelist Markos" olarak da bilinen Yuhanna Markos tarafından yazılmıştır. Markos, Barnabas'ın kuzeni ve İsa'nın havarisi Petrus'un (Simun) yakın arkadaşıdır. Markos'un incili Petrus'a dayanarak yazdığı kabul edilir. M.S.Matta ve LukaVaftizci Yahya'dan İsa'nın göğe yükselişine kadar olan kısmı anlatır. Kısa versiyonunda İsa'nın boş mezarına kadar olan kısmı anlatır. 60'lı yılların sonlarında veya 70'li yılların başlarında yazılmıştır. İncillerine kaynak teşkil ettiği ve incillerin en eskisi olduğuna inanılır. ikincisidir. "

Kelime olarak "nazik ve parlayan" anlamlarına gelen Markos İncili'nin Roma'da yazıldığına inanılır. Diğer kanonik incillere kıyasla çok fazla Latince kelime içerir. İsa'nın gösterdiği mucizeler en fazla bu incilde örneklenir. Yahudisikkelerinden ve Aramice deyimlerden bahsedilir. Bu yönleriyle Markos İncili'nin Romalılara hitaben yazıldığı düşünülebilir. İsa'nın "Tanrı'nın Oğlu" ve "Seçilmiş Kişi" olduğu vurgulanır. geleneklerinden, yaşadıkları yerlerden,

Luka İncili


Luka İncili, Vaftizci Yahya'nın doğumundan İsa'nın göğe yükselişine kadar olan yaklaşık 35 yılı kapsar. M.S. 60'lı yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Markos İncili'ni baz aldığı kabul edilir. Karakteristikleri, dönemin Yunanlılarına hitap ettiğini düşündürür. İncilin yazıldığı dönemlerde Romalılar askerlikte ustalaşmış iken, Yunanlılar bilgelikleriyle meşhurdurlar. Bu nedenle Luka İncili İsa'yı kusursuz bir insan ve tanrının bilgeliğinin insan şekline bürünüşü olarak resmeder. İsa'nın ibret verici kısa hikayelerine geniş yer verir. İsa'nın Kutsal Ruhkilisesini kurduğunu ve Kutsal Ruh'tan akan sözlerini, vaatlerini anlatır. ile olan bağlantısını anlatır. Kutsal Ruh'un doğmuş şekli olduğunu, Kutsal Ruh'un gücü sayesinde

Yuhanna İncili


Yuhanna İncili, Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü meydan getiren kanonik incillerden sonuncusudur. Kelime anlamı olarak "sevgili" veya "sevilen" demektir. Balıkçılık yaparak geçinen, "Evancelist Yuhanna" olarak da bilinen, havari Yuhanna tarafından yazılmıştır. M.S. 90'lı yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Vaftizci Yahya'nın (Yahya Peygamber) dini faaliyetlerinden, İsa'nın göğe yükselişine kadar olan zaman aralığını kapsar.

Yuhanna İncili, İsa'nın kilisesinin oluşumunu anlatır. Cennetteki krallığından insanlığa yol göstermeye devam edeceği vurgulanır. Bu anlamda, diğer inciller doktrinlerine geniş yer ayırır. gibi belirli bir kesimi değil, tüm insanlığı hedeflediği düşünülebilir. "Dünya" kelimesi birçok yerde tekrarlanır. Diğer incillerde vurgulanan İsa'nın insanî veya dünyevî faaliyetlerinden ziyade

İncillerin mesajı


İncil'in mesajı İsa'nın kimliği ve eylemleridir. Hıristiyanlar için insanlığın temel sorunu günahtır. Günahkar insan kutsal tanrı ile ilişki kuramaz. Günah insana ölüm getirir ve herkes bu ölümü hak etmektedir. Dünyada yaşamış tek günahsız kişi olan İsa ise insanların günahlarını bağışlatan bir kurban olarak çarmıhta ölmüştür. Tanrı bu kurbanı kabul ederek, İsa'yı ölümden diriltmiştir. Eğer bir insan İsa'nın ölümü ve dirilişine ve bu gerçeklerin onun yaşamındaki etkilerine iman ederse (güvenirse) günahlarından ve sonuçlarından kurtulacaktır. İsa'nın ölümü günahları bağışlatan bir kurban (kefaret kurbanı) işlevi görmüştür. Bu nedenle Hıristiyanlar kurban kesmezler. Dört kanonik incilde sık sık İsa'nın Mesih olduğu belirtilir.

İslamiyet açısından İncil


İslamiyet'te İncil'ın Tanrının kelamı olduğu ve İsa'ya Cebrail aracılığıyla geldiği kabul edilir. Hıristiyanlığın kutsal kitabının bir kısmını oluşturan İncil'lerin, İsa'nın ölümünden sonra, iddia edildiğine göre havariler veya onların arkadaşları tarafından yazılmış olması müslümanların nazarında İncil'lerin doğruluğuna gölge düşürür. Müslümanlara göre İncil, doğrudan Tanrı sözü olarak İsa'ya vahyedilmiş, ancak kısa süre içinde tahrif edilmiş, ortaya sahte kitaplar çıkmıştır. Müslümanlar, bugünkü İncil kopyalarının gerçek İncil'den bilgiler, hatta kısımlar içerebileceğine inanır, bu nedenle İncil'e (ve Kitabı Mukaddes'in diğer bölümlerine) saygı gösterirler.
Son düzenleyen Baturalp; 21 Aralık 2016 15:42 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Hayatın ne anlamı var.. Yanımda sen olmayınca....
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Ağustos 2008       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İlk üç müjdede (incil) birçok benzerliğin bulunması ve hatta bazı bölümlerin kelimesi kelimesine aynı olmakla birlikte birçok farklılığında olmasına "Sinoptik Sorun" denir. Bu tutucu Mesih imanlılarından çok, Kutsal Kitap'ın esinini inkar edenler için genellikle bir sorun oluşturmaktadır.

Bunu açıklamak için, birçok karmaşık teoriler oluşturulmuştur. Bunlar sık sık da yazılı biçimde elimize geçmemiş olan, teoride kaybolmuş belgelerle ilgilidirler. Bunlardan bazıları Luka 1:1’e uyarlar ve gerçek Mesih İnancına göre en azından olasıdırlar.

Ancak bu teorilerden bazıları, ilk yüzyıldaki kilisenin, İsa Mesih hakkında "mit"ler oluşturduğunu söyleme noktasına kadar uzanmıştır. Bu "eleştirisel biçimde" iddia edilen teorilerin, bütün Hıristiyan Kutsal Yazılarına ve kilise tarihine küfür etmelerinin yanısıra, hiçbirini kanıtlayacak belge de yoktur.

Ayrıca, "hiçbir bilgin" bu teorilerin Sinoptik Müjdeleri nasıl kategorilere ve parçalara ayırdığı konusunda "görüş birliğine varamazlar". Buna daha iyi bir çözüm yolu, Yuhanna 14:26 daki Rab'bimizin sözlerinde bulunmaktadır:" Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size herşeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak." Bu, görgü tanıkları oldukları için Matta ve yuhanna'yı ve belkide kilise tarihinin söylediği gibi, Petrus'un hatırladıklarını kaydettini varsaydığımız Markos'uda içerir.

Bunlara, Luka 1:1'de sözü edilen yazılı belgelere Kutsal Ruh'un dolaysız yardımını, Yahudi halkının hayret verici bir doğrulukla aktarılan "sözel geleneklerini" ekleyince Sinoptik sorun yanıtlanır.

Bu kaynakların ötesinde olan gerekli gerçeklerin, ayrıntıların yada yorumların hepsi Kutsal Ruh'un öğrettiği "sözlerle" açıklanmıştır. (1.korintliler 2:13) Böylece, apaçık bir çelişki yada ayrıntılarda bir değişiklik bulduğumuzda, "Bu müjde neden bu olayı yada konuşmayı içermiyor (yada içeriyor yada vurguluyor)?" diye sormakla iyi ederiz.

Örneğin, Matta iki kez, iki insanın (körlükten ve cinlerden) kurtarıldığını kaydederken, Markos'la Luka sadece birinden söz ederler. Bazıları bunu bir çelişki olarak görürler. Yahudilere yönelik yazıldığı kabul edilen (yahudilerin anlayabilecekleri stilde yani: eski antlaşmadan alıntılar, ayrıntılı tartışmalar, Rabbimizin soy ağacı ve geneldeki Yahudi tarzı, yeni bir okur tarafından bile hemen fark edilir.)

Matta'yı yasa "iki yada üç şahit" gerektirdiği için, iki adamdan ve diğerlerinide ün sahibi, meşhur bir adamdan (kör Bartimay) söz ediyor görmek çok daha iyidir. Aşağıdaki seçilmiş bölümler, Müjdelerdeki aynı şeyin ikinci kez tekrarı gibi görülen kısımların aslında ilgiyi önemli farklılıklara çekmek olduğunu anlatırlar: Luka 6:20-23, Dağdaki vaazı tekrarlıyor gibidir, ama Luka 6:20-23 düzlük yerde verilen bir vaazdır.(Luka 6:17) Matta 5:2-10, Tanrı Krallığına ait ideal bir vatandaşın karakterini tanımlar, ama Luka Mesih'in öğrencilerinin yaşam biçimlerini gösterir. Luka 6:40, Matta 10:24'le aynı gibidir. Ama Matta'da İsa Efendi, bizlerde O'nun öğrencileriyiz.

Luka'da öğrenciyi yetiştiren Efendidir, eğittiği kişi ise öğrencidir. Matta 7:22 Kral için hizmeti vurgular, Luka 13:25-27 ise Efendiyle paydaşlığı tanımlar. Luka 15:4-7 Ferisileri suçlamasıdır, Matta 18:12-13 çocuklar ve Tanrı'nın onlar için olan sevgisi ile ilgilidir.

Yahya, yanında sadece inanlılar varken, "O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir" demiştir (Markos 1:8, Yuhanna 1:33). Etrafta özellikle Ferisileri içeren karışık bir kalabalık olduğunda ise, "O sizi Kutsal Ruh ve ateşle (bir yargı vaftizi olan) vaftiz edecek" demiştir. (Matta 3:11; Luka 3:16) "Hangi ölçekle ölçerseniz" sözü, Matta 7:2'de "diğer insanlara karşı yargılayıcı tavırlarımızdan", Markos 4:24'de Tanrı'nın Sözünü kendine mal etmekten ve Luka 6:38'de de cömertliğimizden söz etmektedir.

Öyleyse bu farklılıklar çelişki olmayıp Tanrı Sözü üzerinde derin düşünen imanlıların düşüncesine hizmet eden Ruhsal gıdadır.
Son düzenleyen Baturalp; 21 Aralık 2016 15:43
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
27 Kasım 2010       Mesaj #4
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

İncil


Hıristiyanların kutsal kitabı. Bir adı da Ahd-i Cedid'dir. İncil'in keli­me anlamı "müjde" ve "müjde geti­rene verilen armağan" demektir. Hz. İsa'ya verilmiştir. Müslümanların inancına göre İncil tektir. Fakat incil hiç bir zaman tek olarak ortaya çık­mamıştır. Bugün Hıristiyanların elin­de Matta, Markos, Yuhanna ve Luka olmak üzere 4 tane İncil vardır. Bu İndiler de 325 yılında İznik şehrinde toplanan bir papazlar konseyi tarafın­dan Hz. İsa'ya gönderilen İncil'e en yakın diye birbirinden farklı şekilde yazılmış yüzlerce İncil'in arasından seçilmiştir.

Gerçek incil tektir. Hıris­tiyanların elinde bulunan bu dört in­cil'den en eskisi Matta'dır. Hz. İsa'­nın 12 havarisinden biri olan Matta tarafından lbranice olarak yazılmış­tır. Diğer üç İncil Hz. İsa'dan yıllar­ca sonra yazılmıştır. Matta dışında kalan üç İncil havariler tarafından ya­zılmamıştır. Yuhanna İncil'ini yazan Yuhanna'nın havari olduğu iddia edildiyse de kanıtlanamamıştı. Sonuç olarak denebilir ki Hz. İsa'ya Allah tarafından indirilen gerçek incil hiç­bir zaman gün ışığına çıkamamıştır. Esas İncil hakkında en doğru bilgile­ri biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'-den öğrenmekteyiz.

İslam Ansiklopedisi
Son düzenleyen Baturalp; 21 Aralık 2016 15:44 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
1 Temmuz 2012       Mesaj #5
buz perisi - avatarı
VIP Lethe

İncil


Yeni Antlaşma’nın ilk dört kitabı İsa Mesih’in yaşamı, öğretileri, işleri, ölümü ve dirilişini farklı açılardan işlemektedir. Bunlar ‘müjde’, ‘iyi veya hoş haber’ anlamına gelen ‘İncil’ olarak bilinir. Çünkü İsa Mesih’in dünyaya gelişi, ölümü ve dirilişi biz insanlığın kurtuluşu ve yararı için olduğundan buna ‘İyi Haber’ denilmiştir.

Elçilerin İşleri kitabı ise ilk kilisenin nasıl oluştuğunu ve nasıl dünyanın en uzak bölgelerine kadar yayıldığını anlatır. Bundan sonra özellikle Pavlus ve İsa Mesih’in diğer elçileri tarafından yazılan mektuplar vardır ki, bu mektuplarda imanlıların olgunlaşmasına yardım eden bir sürü öğüt, talim, uyarılar vs… bulunur.

En son olarak da Esinleme kitabıysa bizlere gelecekte neler olacağını ve her şeyin nasıl Tanrı’nın iradesi doğrultusunda sonuçlanacağını sembolik bir dille açıklar.

Bu kitabın ana mesajı İsa Mesih’in kimliği ve eylemleridir. Hıristiyanlar için insanlığın temel sorunu günahtır. Günahkar insan kutsal tanrı ile ilişki kuramaz. Günah insana ölüm getirir ve herkes bu ölümü hak etmektedir. Dünyada yaşamış tek günahsız kişi olan İsa Mesih ise insanların günahlarını bağışlatan bir kurban olarak çarmıhta ölmüştür. Tanrı bu kurbanı kabul ederek, İsa’yı ölümden diriltmiştir. Eğer bir insan İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine ve bu gerçeklerin onun yaşamındaki etkilerine iman ederse (güvenirse) günahlarından ve sonuçlarından kurtulacaktır. İsa Mesih’in ölümü günahları bağışlatan bir kurban (kefaret kurbanı) işlevi görmüştür. İsa Mesih, ölüp dirilmekle biz insanlar için kurtuluş yolunu açmıştır. O’na iman eden, gerçek Müjde’ye kavuşur.
Son düzenleyen Baturalp; 21 Aralık 2016 15:45 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
In science we trust.
Mavi Peri - avatarı
Mavi Peri
Ziyaretçi
22 Temmuz 2012       Mesaj #6
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi

İncil


Hristiyanların kutsal kitabı. Tek bir yazar tarafından kaleme alınmış tek bir metin değildir. Her biri İsa'nın yaşamını ve öğretisini, kendi görüşlerini de katarak aktaran çeşitli yazarlara ait İnciller vardır. Bunlardan İ.S. 60-110 yılları arasında yazılmış olan dördü Katolik Kilisesi tarafından resmen kabul edilmiştir ve "Kilise İncili" adını alırlar. Bu dört kitaptan birincisini Aziz Matta, ikincisini Aziz Markos, üçüncüsünü Aziz Luka ve dördüncüsünü Aziz Yohanna derledi. Bunlardan ilk üçü birbirine benzer biçimlerde yazılmışlardır. İçlerinde edebî değeri en yüksek olan, Luka İncili'dir. Aziz Yohanna ise bu üç İncil'i inceleyerek onların eksikliklerini tamamladığını iddia ettiği bir metin yazmıştır. Bu nedenle İncil'den söz edildiğinde, söyleneceklerin hangi İncil'e ait olduğu da belirtilir. Yunanca olan "incil" sözcüğünün anlamı "müjde" demektir. İncil, ilk olarak Yunanca ve İbranice yazıldı; daha sonra Lâtinceye çevrildi ve Orta Çağ boyunca, Martin Luther, İncil'i Almancaya çevirene dek hep Lâtince okundu. İncil, İsa'ya kaynaklık eden Yahudi kültüründen ve Tevrat'tan büyük ölçüde esinlenmiştir. Hatta onun, Tevrat'ın yenilenmesi olduğunu iddia edenler de çıkmıştır. Bu yüzden Tevrat'a "Ahdiatik" (Eski Ahit), İncil'e "Ahdicedit" (Yeni Ahit) denmiştir.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Baturalp; 21 Aralık 2016 15:45
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
2 Ağustos 2012       Mesaj #7
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
İncil'in de Tevrat gibi asıl ve sahih bir nüshası yoktur. Bugün Hristiyanlarm elinde bulunan ve "Ahd-i Cedit" adını taşıyan kitaplar. Hz. İsa'ya Allah tarafından gönderilen İncil değildir. Hz. İsa'dan çok sonra değişik kimseler tarafından yazılmış kitaplardır. Halen, hristiyanlarca İncil olduğu kabul edilen dört ayrı incil nüshası, birbirini tutmamakta, birinde bulunan bahisler diğerinde yer almamaktadır.

Bilindiği üzere Luka, Matta. Yuhanna ve Markos isimli şahısların yazdığı dört İncil vardır. Bunların dışında daha pek çok İncil ortaya atılmışsa da. Milâdî 325 yılında İznik'te toplanan ruhanî meclis tarafından diğerleri yakılmış, sadece bu dört tanesi bırakılmıştır.

Ancak Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından peygamberimize indirildiği gibi korunmuş ve ondan da bize tevatür yoluyla gelmiştir. Bugün elde mevcut yegâne semavî kitap, Kur'an-ı Kerim'dir ve kıyamete kadar da.hiç bir değişikliğe uğramadan devam edecektir.

Biz müslümanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den önce Tevrat, İncil ve Zebur adlı büyük kitaplar ile bazı sahifeler indirmiş olduğuna iman ederiz. Ancak bugün, elde bulunan bu isimlerdeki kitapların, bütünüyle ilâhî kitap olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar tahrif edilmişlerdir.

Diyanet İslam İlmihali
Son düzenleyen Baturalp; 21 Aralık 2016 15:46
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
7 Aralık 2016       Mesaj #8
perlina - avatarı
Ziyaretçi

Markos İncili

, Yeni Ahit’te yer alan dört Incil’den İkincisi. Matta ve Luka ile birlikte üç “Sinoptik” (Yunanca synoptikos: “bir arada görülmüş”) İncil’den biridir. Yazarının, Paulus’un arkadaşı ve Petrus’un müridi Yuhanna Markos olduğu söylenir (Resullerin İşleri 12:12;15:37); kitabın Petrus’un görüşlerini yansıtması olasıdır.

Dört İncil’in en kısası ve en eskisi olan bu metnin Kudüs’ün yıkıldığı İS 70 dolaylarında yazıldığı sanılmaktadır. Matta ve Luka’nın kendi İnciller’inde Markos İncil’nden yararlandığı konusunda uzmanların çoğu görüş birliği içindedir. Süssüz, yalın ve dolaysız bir dili vardır. En eski İncil olduğu için Hz. İsa’nın peygamberlik yaşamına ilişkin temel bilgi kaynağıdır.

Markos İncili’nin Yahudi gelenekleriyle ilgili açıklamaları ve Aramcadan çevirerek aktardığı deyimler, Markos’un özellikle Yahudi kökenli olmayan yeni Hıristiyanlara seslendiğini düşündürmektedir. Giriş bölümünden (1:1-13) sonra Hz. İsa’nın Galile’ de dolaşması (1:14-8:26), Kudüs yolculuğu (11-13), Son Akşam Yemeği’nden sonra çektikleri (Pasyon) (14-15) ve dirilişi (16) anlatılır. Bazı yazmalarda son bölümle (16:9-20) en eski iki bölüm yer almaz; onun yerine daha kısa bir bölüm vardır. Birçok uzman bu son bölümü Markos’un
yazmadığı, en azından kitabın geri kalan bölümüyle aynı zamanda yazmadığı, İsa’nın dirilişini anlatmak üzere bu bölümün kitaba sonradan eklendiği görüşündedir.

Markos İncili, İsa’nın kötü güçleri yenmeye ve Roma’nın iktidarına meydan okumaya yönelik eylemlerini ve kararlılığını yurgular. Öte yandan daha 8. bölümde Hz. İsa’nın ele verildikten sonra çektiklerini önceden haber verir ve son üç bölümünü İsa’nın yaşamının son haftasına ayırır (11-16). Markos İncili’nin en çarpıcı özelliklerinden biri, İsa’nın Mesih olarak kimliğini açığa vurmaktaki gönülsüzlüğünü işlemesidir. Bu metinde İsa kendisini yalnızca İnsan Oğlu olarak tanıtır ve Petrus’un onu Mesih ilan etmesini üstü kapalı kabul etse de, müritlerini bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için uyarır.

Kaynak :Ana.Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
21 Aralık 2016       Mesaj #9
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

İNCİL


Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir. Esas itibariyle Hz. İsa'nın hayatını, mucize ve faaliyetlerini, söylediği hikmetli sözleri, tebliğ etmiş olduğu şeriat hakkındaki peygamberane hakikatları anlatmak için kullanılmıştır. Bu kelime ile ilk hristiyanlar; İsa'nın insanlara bildirisini, onları kötülük ve günahtan kurtarmağa ve selamete götürmeğe geldiğine dair vaadini anlatmış ve adlandırmışlardı. Hz. İsa da onu; "Tanrı'nın Krallığı'nın müjdesini (iyi haberini) duyurma" olarak tanımlar (Kitâb-ı Mukaddes, Matta, I, 1, 14; S.C.F.Brandon, A Dictionary of Comparative Religion, London, 1970, s. 310; Anne Merie Sechimmel, Dinler Tarihine Giriş Ankara 1955, s. 210).

Her ne kadar Kur'an-ı Kerîm, Hz. İsa'ya gönderilen İncil'i tasdik ederse de, bugünkü İncillerin Hz. İsa'ya gönderilen İncil'in tahrif edilmiş şekilleri olduğuna ayetlerde şöyle işaret edilir:

"İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fasık olanlardır" (el-Mâide, 5/47).

"Ey Kitab ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabb'inizden size indirileni gereği gibi uygulamadıkça bir temeliniz olmaz" de (El-Mâide, 5/68).

"Onların izleri üzerinden peygamberlerimizi ardarda gönderdik; Meryem oğlu İsa'yı da ardlarından gönderdik ve ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet duyguları koyduk; üzerlerine bizim gerekli kılmadığımız fakat kendilerinin güya Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya attıkları ruhbaniyete bile gereği gibi riayet etmediler; içlerinde inanmış olan kimselere ecirlerini verdik; ama çoğu yoldan çıkmışlardır" (el-Hadid, 57/27).

Geçmiş peygamberlerde olduğu gibi, Hz. İsa'nın sağlığında da İncil, yazılı kitap hâline getirilmemiştir. Çünkü İsa (a.s)'ın tebliğ süresinin kısa oluşu ve yaşadığı devrin şartları buna elvermiyordu. En erken yazıları İncil, İsa'dan sonra 70'li yıllarda kaleme alınmıştır. Dolayısıyla Hz. İsa'nın tebliğ ettiği hakikatler anında kaydedilememiş, sonradan yazıları İncillere insan sözü karışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır.

Bugün kilisece kabul edilmiş dört resmi İncil vardır: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri. Bunların Havarilerden geldiği ve sahih olduğu kabul edilir. Bunlardan ilk üçü -birtakım ayrılıklara rağmen- ana mesele ve bölümlerinde birbirlerine yakındırlar. bunlar, "aynı bakış açısıyla yazılmış anlamında", "Sinoptik" İnciller adı verilir. Bu üç İncil, zaman bakımından dördüncü incilden öncedirler (Maurice Bucaıller, Kitâb-ı Mukaddes Kur'an ve Bilim (trc. Suat Yıldırım), İzmir, 1981, s. 90 vd.; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi İstanbul 1983, s. 206 207).

Bu dört incilden Markos'un incilinin en eskileri olduğu, Matta ve Luka incillerinin, hem bunun eski şeklinden, hem de kaybolan ve "o" denilen bir kaynaktan metinlerini aldıkları söylenmektedir. Bu incillerin dördüncüsü olan yuhanna incili ise, oldukça geç yazılmış mistik yönü ağır basan bir incildir (Schimmel a.g.e., s. 118; Bucaıller, a.g.e., s. 96).

Dört incil ve yazarları şunlardır:


Matta İncili; 28 babtır. Matta, Havarilerden biri olup, M. 70 yılında hristiyanlığı yaymak için yerleşmiş olduğu Habeşistan'da ölmüştür. İncilde Hz. İsa'nın Mesihliği üzerinde durur.

Markos İncili: Markos, Havarilerin reisi olan Petrus'un talebesidir. Hristiyanlığı yaymak için yerleşmiş olduğu Mısırda M. 62 yılında ölmüştür. İncili 16 bab olup Hz. İsa'nın hayatından bahsetmektedir.

Luka İncili: Doktor veya ressam olduğu söylenen Luka, Pavlos'un talebesidir, Havari değildir. İncili M. 60 yıllarında yazmıştır. 24 babtır. İsa'nın hayatı ve tebliğ ettiği şeylerden bahsetmektedir.

Yuhanna İncili: 24 bab olan bu incili yazanın Yuhanna'nın talebesi olduğu sanılmaktadır. Bu İncil'de İsa'nın, Allah'ın oğlu olduğu tezi üzerinde ısrarla durulmaktadır. Aslında bugün elimizde bulunan İncil'de bu dört incilin dışında 23 incil daha olup toplam 27 incilden meydana gelmiştir. Halbuki Allah'ın Hz. İsa'ya indirmiş olduğu İncil birdir (Ahmet Kahraman, Dinler tarihi, İst. 1968, s. 189).

Bir ilim adamının tespitlerine göre bugünkü incillerin gayesi; Hz. İsa'nın sözlerini ve işlerini aktarmakla, onun yeryüzündeki risaletinin tamamlandığı sırada, insanlara bırakmak istediği talimatları onlara tanıtmak olmuştur. Talihsizlik İncil yazarlarının, bildirdikleri olayların görgü tanığı olmamalarından ileri gelir. Onlar, Hz. İsa'nın hayatı hakkında muhtelif Yahudi-Hristiyan cemaatlerinin, bugün kaybolmuş bulunan ve sözlü rivayetle nihai metinler arasında vasıta rolü oynamış olan, sözlü veya yazılı durumda korunan bilgilerin, o toplulukların sözcüleri tarafından anlatılmalarından başka bir şey değildir (Maurıce Bucaılle, a.g.e., s. 369).

Kur'an-ı Kerim'de semavi kitaplardan ve İncil'den şöyle bahsedilmektedir:
"Sana kitabı hak ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti. (Doğruyu ve eğriyi birbirinden) ayırdeden (kitaplar)ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için mutlaka çetin bir azap vardır. Allah daima üstündür ve öc alandır" (Âlu İmran, 3/34).

"Allah demiştir ki: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Ruhu'l- Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun; sana kitab'ı, hikmet'i Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun, benim iznimle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacayı benim iznimle iyileştiriyordun; benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun ve İsrailoğullarını senden savmıştım; hani sen onlara açık deliller getirdiğin zaman, içlerinden inkar edenler; bu açık bir büyüden başka bir şey değil demişti (el-Mâide, 5/110).

Ahmet GÜÇ
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
21 Aralık 2016       Mesaj #10
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

Luka İncili


Yeni Ahit’teki dört Incil’den üçüncüsü.

Markos ve Matta İncilleriyle birlikte üç Sinoptik İncil’den (Yunanca synoptikos: “bir arada görülmüş) biridir. Geleneksel olarak, Havari Paulus’un yakın arkadaşlarından “sevgili hekim Luka’ya” (Kolossaililere Mektup 4:14) dayandırılır. Luka İncili’nin Yahudi kökenli olmayan Hıristiyanlar için yazıldığı açıkça bellidir. Örneğin Hz. İsa’nın soyağacı, Yahudilerin atası Hz. jtbrahim yerine, insan soyunun atası Hz. Âdem’e kadar götürülür. Metnin yazıldığı yer ve tarih kesin olarak bilinmemektedir. Pek çok araştırmacı İS 63-70 tarihinde, bazılarıysa daha geç yazıldığını öne sürerler.

Matta gibi Luka da İncirinin büyük bölümünü Markos İncili’ne dayandırır. Genel olarak olayların sıralanışında Markos’u izler, Markos Incili’ndeki malzemenin yaklaşık yansı Luka’nın metninde de yer alır. Ama Luka ve Matta İncillerinin Markos İncili’nde bulunmayan pek çok bilgiyi de içermesi, Luka ile Matta'nın bir başka ortak kaynaktan da yararlanmış olabileceklerini düşündürür.

Luka İncili Hz. İsa’nın çocukluğu konusunda öteki İncillerde bulunmayan ayrıntılar verir. Caesar Augustus’un hükümdarlığı sırasında yapılan nüfus sayımı, Beytlehem’e yolculuk, Hz. İsa’nın doğumu, çobanların tapınması, Hz. İsa’nın sünnet oluşu ve 12 yaşındayken tapmakta din öğretmenleriyle (Luka 2:46) konuşması vb anlatılır. Ayrıca İsa’nın Göğe Çıkışı’nı anlatan tek İncil, Luka’nın metnidir.

Luka İncili, bakış açısıyla da öteki İncillerden ayrılır. İsa’nın peygamberlik görevini anlatması, Tanrı’nın genel tarihsel amacını ve kilisenin bu amaç içindeki yerini göz önüne alacak biçimde bakış açısını genişletmesi bakımından Sinoptik İncilleri aşar. Luka İncili ile onu tamamlayan Resullerin İşleri, kiliseyi, İsa’nın ölümü ile İkinci Gelişi arasındaki dönemde, Tanrı’nın yeryüzünde kurtuluşu sağlama aracı olarak betimler. Tanrı’nın amacını üç tarihsel dönemde kavrayan bu iki kitap böylece Hıristiyanlığın ilk tarih metnini oluşturur. Buna göre tarihin üç dönemi şunlardır: Eski İsrail’den Vaftizci Yahya zamanına değin süren şeriat ve peygamberler dönemi, Hz. İsa’nın yeryüzünde bulunduğu dönem ve İsa’nın Göğe Çıkışı’ndan İkinci Gelişi’ne değin yeryüzünde kilisenin görevli olduğu dönem.

Kaynak: Ana Britannica

Benzer Konular

4 Haziran 2013 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
21 Aralık 2016 / Kral_Aslan Din/İlahiyat
1 Ekim 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
8 Mart 2013 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
26 Aralık 2014 / Misafir Cevaplanmış