Arama

Ay Düğümleri - Tek Mesaj

asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
17 Haziran 2009   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
AY DÜĞÜMLERİ

Kuzey ve Güney ay düğümleri

Astronomide Ay düğümleri, Ay'ın yörüngesinin ekliptik tutu­lan düzlemini kestiği noktalardır. Kuzey düğümü, Ay'ın güneyden kuzeye geçerken, güney düğümü ise kuzeyden güneye geçerken yörüngesinin tutulum dOzlemiyle kesiştiği nokta olup, doğum hari­tasında birbiri ile 180°'lik açı ya­parak karşıt konumda yerleşmiş­lerdir.
Ay düğümleri geriye doğru ha­reket eder ve her gün yaklaşık ola­rak eksi yönde üç derecelik bir yol alırlar.
Ay düğümleri, hayatın anlamı­nı kavramak için bir anahtardır. Kader insan ilişkisi, Yaratıcı kul ilişkisi konusundaki sezgilerimizi aydınlığa kavuşturur. Ruhun beka­sı, genel anlamda insanın iyi ve­ya kötü diye adlandırılabilecek bir ruha sahip olup almadığı ay düğümleriyle tahmin edilebilir.
Bu bölüm insan ve ölüm son­rası, açısından oldukça ilginçtir. Bu düğümler, ruhun yaşamını hangi yolda durduracağını, yaşa­mına nasıl yön vereceğini ve ne­den sonuç ilişkilerini gösterir. Ay düğümleri gerçekte ruhun nokta­larıdır. Kuzey düğümü geleceği, . Güney düğümü ise geçmişe doğ­ru çeker. Yaşamımızda bu ikisini karıştırıp dengeyi kurabilmemiz için düğümler bize yol gösterirler.

Güney Ay Düğümü

Ruhun geçmişini simgeler. Bugünkü yaşamımız, güney düğü­mün simgelediği davranışlar, olaylar ve alışkanlıklar Özerine ku­rulmuştur. Güney düğüm aynı za­manda zayıf noktanızı da gösterir. Kişiyi kısıtlar ve yalıtır. Güney dü­ğüm kişinin kendine olan güveni­dir; günlük modalardan etkilen­mez. Güney düğümünün bulundu­ğu burç, iyi örgütlenme ve disip­lini gösterir. Başka kötü etkisi ol­maz.

Kuzey Ay Düğümü

insanın ve ruhun geleceğini simgeler ve hayattaki başarı ala­nını gösterir. Kuzey düğüm, şan­sın size nasıl geleceğini belirtir. Kuzey düğümünün doğum harita­nızdaki yeri, sosyal çevrenizi yük­selme ve olgunlaşma konusunda nasıl kullanacağınızı gösterir. Bu­lunduğu ev de, bugünkü koşullar­da nasıl ve hangi konuda yardım göreceğinizi belirtir.

Ay düğümlerinin burçlara göre konumuna gelince

Koç kuzey düğüm-Terazi güney düğüm

Bu konumda ruh, bilinçliğinin temel derslerini almakta, biçim­lenmemiş kişiliğinin ve kararsızlı­ğının bedelini ödemektedir. Ben­cillik batağına düşmüşlüğü sim­geler. Bu konumda ruh hâlâ ben­zer davranışlarla kendi kişiliğini saptayamamaktadır. Kendine gü­veni kolayca kırılır. Müzik ve sana­ta yatkındır. Çevresinde kendini rahat hissetmek ister ve çevresi basitleşirse kontrolünü yitirir. Yal­nız yaşamayı sevmez ama kendi haline bırakılmak ister, iç barışı ve dengesi için bu duyarlılığı, çevre­siyle uyuşmayan gereksinimlerini yenmeyi öğrenmelidir.
Genelde değeri bilinmeyen öz­verilerde bulunur. Şimdi bu ruh çabaların ürününü elde edememe ; karşısında küsmemeyi öğrenmek­tedir. Geçmiş yaşamlarında çok duyarlı olduğundan, bu kez yaşa­mının en azından ilk yarısını kalan saflıkları ile uyum sağlamakla ge­çirecektir.
Yıllar sonra okuyarak düşün­celerini kristalleştirmeyi de öğre­necektir. Yine de eski alışkanlık­ları ile kararsız olacak ve kesin ka­rarlar vermeyi zor bulacaktır. Her şeyin iki yönünü de görmek iste­diğinden, kendi de bölünecek; bu bölünmeler kendisine acı verme­ye başlayınca kararsızlığa dayana­mayıp Koç düğümünün verdiği dersi öğrenecektir.
Başkalarının istek ve düşünce­leri yüzünden kendi isteklerini şa­şırıp karıştırarak altüst olur. iyili­ği ve huzuru için, başkalarının uyumsuzlukları karşısında sağlam durması gerekir. Zaten yaşamak için savaşmak zorunda olduğu duygusundan vazgeçmekte, olumlu düşüncelerle kendini ge­liştirmeye çalışmaktadır.
Bir şey beklemeden, severek hizmet etmeyi öğrendikten sonra kendi gücünü keşfedebilir. Kısa sürede güç toplayabilmek için kendini çevresinden yalıtması ge­rekir. En büyük dersi, zihninin duygularını nasıl yönetmesi ge­rektiğidir. Çünkü yine de en ufak bir ilgi karşısında hemen erimeye hazırdır. Burçlar kuşağında kendi­ni sınama konusunda, en az geç­miş yaşam deneyi olan kişilerdir. Şimdi kendisinin kim olduğunu keşfetmesi gerekmektedir.
Güney düğümünün bulundu­ğu ev, yaşamın hangi alanında başkalarını fazla düşünmenin ken­di gelişmesini engelleyeceğini gösterir. Kuzey düğümünün bu­lunduğu ev ise, kişinin kendisini hangi konuda denemesi gerektiği­ni gösterir.

Boğa kuzey düğüm -Akrep güney düğüm

Bu konumda ruh zor dersler­den birçoğunu öğrenme duru­mundadır. Kötü alışkanlıkları red ederek kâmil, olgun bir insan ol­ma çabası içindedir.
Yoğun nefsi dürtülerle sürek­li tayakkuz halindedir. Beyinde sü­rekli cinsler imalar tayfı yaşanır. Bunlar gerçekten yanlarında arka­daşı olduğu zaman bile gerçekte içlerinden bir serüven planlamak­tadır. Ay düğümü bu konumda olan kişiler, şiddetli duygularını, aile bireyleri ve sevdikleri ile olan ilişkilerine yansıtırlar. Kimseye güvenemez ve dahası, zaman za­man saldırgan olabilirler.
İçlerinden cezalandırılmaktan kaçmaları gerektiğini düşünürler. Başkalarının kendisine yüz çevir­diğini görse bile, bunun nedeninin yine kendisi olduğunu anlamak için düşünmezler. Bu konuda ol­dukça yerleşmiş düşünceleri var­dır. Başkalarının eylemlerinin, kendi bilinçaltlannın bir yansıma­sı olduğunu görebildikleri zaman daha çok olgunlaşacaklardır.
Bu insanlar, nefislerinden kay­naklanan güçlü (şeytani) dürtüle­ri boşaltmezlarsa duyguları öfke­ye dönüşür. İncitilme korkuları çok büyük olduğundan en ufak bir fiske karşısında yaralı bir nayvan gibi olurlur.
Cinsel tutkuları Evrensel sev­giye dönüştürmesi güçtür. Akrep güney düğümü geçmişe bağlanan köprüleri yıkmayı yani günâhlara tevbe etmeyi öğretir. Boğa kuzey düğümü, sahip olduğu gücü bo­şuna harcamamayı öğretir. Bu ki­şiler, üzerinde yaşadıkları dünya­yı sevmeye başladıkları an başa­rıya ulaşabilirler. Çoğu kez ener­jilerini içgüdü ve tutkularını, ken­diler.li yalnız hissettikleri için yanlış yönde kullanmışlardır. An­cak şimdi Boğa düğümünden, Ev­rendeki büyük hareket sayesinde, istediğini istedikleri zaman elde edebileceğini anlar. Duasının makbul olduğunu görür. "İstemek" ve "Gereksinmek" söz­cükleri arasındaki ayrımı artık iyi bilmektedir.
Güney düğümün bulunduğu ev, kazanılması gereken savaşla­rın bulunduğu alanı, yani nefsin en çok hangi konularda terbiyeye ihtiyacı bulunduğunu, Kuzey dü­ğümün bulunduğu ev ise bu sa­vaşlar sırasında güvenliğini han­gi alanlarda sağlayabileceğini ne­fis derdinin devasını gösterir.

İkizler kuzey düğüm - Yay güney düğüm

Bu konumda,ruh kendini top­luma katılma konusunda zorunlu hisseder. Yabancısı olduğu bir ha­yatı denemeye başlar. Kalbin bü­yük istihaleler yaşadığı dönemdir. Bunun sonucu olarak, başkaları­nın görüşlerini değerlendirmeye alışır ve kendi davranışlarını doğ­ru değerlendirmeye başlar.
Artık özgür bir ruhtur. Ne pa­hasına olursa olsun bu duyguyu korumak ister. Evli olsun olmasın, bu bağımsız ruh, başkalarının ona fazla yakınlaşmalarını önler. Ey­lemlerin sözcüklerden daha etki­li olduğuna inandığından yaşam­larını bir kleidoskop gibi eyleme koyarlar, ibadet yoğun bir hayat yaşamaya başlar. Ancak bu dö­nemde birçok işi birden yapmaya kalkışacağı için ana yaşam tema­sını yitirerek kendini dağıtabilir.
Artık zamanının çoğunu geçmiş­te kusur saydığı hareketlerin tela­fisine harcar. Ellerindeki işleri ola­bildiğince çabuk bitirirse, toplu­mun ondan almaya çalıştığı öz­gürlüğü kazanabileceğini düşü­nür. Bunun için de zamanlarının çoğunu, kendini özgür bir duruma getirmek için harcarlar. Bunun so­nucu olarak da kendini daha faz­la kıstırılmış tevbeye daha muhtaç hisseder.
Yaşadığı bu kalbi istihaleler ve tecrübeler sayısında dünyayı baş­kalarının gözüyle görmeyi öğrenir. İnsanların onu neden dinlemedi­ğini anlamadan önce, kendisini onların yerine koyarak kusurlarını aramaya başlar. O zaman başka­larına yaptığı olumsuz davranışla­rın, kendisinde farkedemediği şeyler olduğunu kavrar.
İkizler kuzey düğümünden olanlar konuşma sanatını nasıl uy­gulayacağını öğrenmek için ener­jilerinin çoğunu harcayacaklardır. Topluma kendilerini kabul ettir­mek amacıyla eğitime yönelecek­lerdir, yaradılışları kırsal bölgede yerleşip rahat yaşamaya daha uy­gun olduğu halde, kent yaşamına uymayı öğreneceklerdir.
Sporu, doğayı ve ilkel yaşamı sevmelerine rağmen içinde yaşa­dıkları toplumun daha insancıl bir parçası olmaya başlayarak dil ça­lışmalarına eğilirler. Geçmiş ya­şamlarında Evren'i çok iyi anladık­larından, bu yaşamlarında bilgile­rini tüm insanlara yayacaklardır. Bu da onların gerginliklerinin bi­linmeyen nedenidir. Söyleyecek­leri çok sözleri ve kaplayacakları çok yerleri vardır.
Güney düğümünün bulundu­ğu ev, yaşamın hangi alanında öz­gürlük istediklerini, Kuzey düğü­münün bulunduğu ev ise katılma­ları gereken uygar, insancıl kültür­den yararlanabilmeleri için hangi alanda yürümeleri gerektiğini gös­terir.

Yengeç kuzey düğüm - Oğlak güney düğüm

Bu konumdaki ruh dünyaya çok gururiu gelmiştir, insanların ona neden büyük bir saygı göster­mediklerini anlamakta güçlük çe­ker. Bu nedenle bütün davranışla­rının nedeni onur ve saygı kazan­maktır.
Ay düğümleri bu konumda olan bir kişi yalnızca bilinçaltında yatan sosyal durumunu sağlam­laştırmak amacıyla evlenir. Kendi­ne olan saygısını yitirmeden ilgi çekmeye çalışacak olan bu ruh bütün dünyanın onun nasıl yorul­duğunu öğrenip, bir kahraman yapmasını ister. Bu nedenle işle­rini olduğundan daha ağırlaştıra­rak yaşamındaki sorumluluk ve görevlerinin hiç bitmeyecekmiş gibi olduğunu düşünür. Hayatı ol­ması gerektiğinden daha yorucu bulur.
Bu ruhun öğrenemedeği tek şey, kendi başarısızlıklarını hoş görmektir. Başarısız ve yetersiz kalabileceğini hissettiği durum­larda, olaydan kaçmak için fiziksel ya da ruhsal olarak hasta olur. An­cak kendi yararına bir fırsat görür­se hesaplı davranarak fırsatı kaçır-maz. Dünyaya kendi doğruları açı­sından baktığından, başkalarının yanlışlarını hoş görmez, tersine cezalandırır. Ayrıca onların kişisel değer yargılarını kendi kast siste­minde bir yere oturttuğunu bilme­lerini ister.
Hayatta kişisel yaşamın tü­müyle özel bir şey olduğunu dü­şünen bu ruh nasihat, öğüt alma­ya vaat dinlemeye eğilimli değil­dir. Bunlara karşı, çevresine bir Çin Şeddi çeker. Kişiliğine en ufak bir eleştiri yönelttiğiniz za­man duvarı daha da sağlamlaştı-rıp yükseltmeye başlar.
Ancak onun bu bencil tutumu fazla sürmez bencilliğini tatmin için bile almak için vermek gerek­tiğini öğrenir. Bu nedenle başka­larının duygusal gereksinmelerini öğrenmek üzere güçlü aile bağla­rı oluşturur.
Böyle olunca da katı Oğlak davranışlarını birer birer bırakıp, duygularını dürüstçe anlatacaktır. Yanlış yaptığında içtenlikle özür dilemeyi, haklı olduğu zaman da başkalarını kullanmamayı öğrene­cektir. Bunu öğrenince gerginlik­lerinin, korku ve kuruntularının kendi düşlerinin ürünü olduğunu, gerçekte varolmadığını görecek­tir. Gerçeğe paradan, duyguya ik­tidardan; yeniye eskiden daha faz­la değer vermesini öğrenecektir. Ve sonunda en büyük başarısı başkalarına yardım etmek olacak­tır. Buna ulaşabilmek için de ken­di üstünde çalışmalıdır, insanlara bir şeyler verdikçe mutlu olacağı­nı, Tann'nın kendisini düşünenle­re değil başkalarına hizmet eden­lere yardım ettiğini görecektir.
Güney düğümün bulunduğu ev, bereketin bulunduğu bölgeyi; Kuzey düğümün bulunduğu ev ise, başkalarının ondan bekledik­lerini gösterir.

Aslan kuzey düğüm -Kova güney düğüm

Aslan kuzey düğümü irade ile savaşmayı simgeler. Bu konum­daki ruh, güçlü olmayı öğrenecek­tir. Koşullar, ona yaslanacak bir omuz bulamadan kendi başına ayakta durmasını öğretecek, böy­lece yaşamını ancak kendisinin daha iyi duruma getirebileceğini anlayacaktır. Başkalarına en çok gereksinmesi olduğu anlarda ken­disini kısıtladığı için bu dönemler­de arkadaşları hiç yanında olmaz­lar. Bu yüzden de uzun yalnızlık dönemleri bu kişiler için olağan­dır. Bu yalnızlık dönemleri güçle­rini toplayabiimeleri için gerekli­dir.
Kendi kuşkularının üstüne çı-kabilirlerse, güçlü önderlik nitelik­lerini kullanabilir ve Tanrıya yak­laşabilirsiniz. Enerjilerini dağıtma­dan daha kararlı ve amaca yöne­lik olmayı öğrenmelidirler. Ne var ki başkalarının kendi sorularına cevap vermesini istemekle birlik­te öğüt dinlemedikleri için çekme­ye devam ederler.
Kişiliklerini vurgulayabilmek için her şeyi yapabileceklerinden, anlaşılması zor insanlardır. Genel­de kural dışı yaşarlar. Yahut ken­dileri koyarak toplumsal gelenek­lerden ayrılırlar. En büyük zorluk­ları kendi kendilerini kontrol ede­memeleridir. Disiplinsizlik yüzün­den güçlerini yararsız projelere harcayabilirler, faydasız ameller­le ömürlerini tüketebilirler.
Kendilerini yaşama bağlayabi­lecek bir amaç buldukları zaman mutluluğa ulaşacaklar. Amaçları ne denli yüce ise, o kadar çok şey başaracaktırlar. Zamanla hayatın belirlenmiş, bir amaca doğru git­mekte olduğunu anlayıp bütün es­ki yaptıklarından sıyrılabilirler.
Kova güney düğümü eşitlik, dürüstlük ve ilkelere bağlılık verir. Hayattaki görevleri, insanlara dün­yadaki karmaşayı yenebilmeleri için yol göstermektir. Bunu ancak kendi egolarını bırakıp insanlığa hizmet etmeyi öğrenince yapabi­lirler. Bu kişiler yerleşmiş gele­neklere karşı devrimci değişiklik­ler yapmak isterler, insanlığın eri­şebileceği olanaklara hayranlıkla bakarlar. Sevgiyi derinden duyabi-lirlerse de yüzeysel olmaya özen gösterirler. En üst manevi merte­belerde bulunurken bile halkla bir­likte olmayı başarırlar. Onun için de kendi değerlerinin, kendi dav­ranışlarının bir göstergesi olduğu­nu anlamaları gereklidir.
Zaman zaman yalnız kalmak, uzlete çekilmek isteseler de baş­kalarının onlara hayran olduğunu görme isteği yüzünden bunu ya­pamazlar. Adalete inanır, yanlışı­nı arayan insanları hemen bağış­larlar. Bazıları yaşamlarının son yıllarını yalnız inzivada geçirirler.
Güney düğümün bulunduğu ev, nefsin arzu ve gereksinelerini hangi alanda giderebileceğini,ku­zey düğümün bulunduğu ev ise, enerjilerini dünyanın iyiliği için hangi alanda kullanılabilecekleri­ni gösterir

Başak kuzey düğüm - Balık güney düğüm

Doğum haritasında kuzey Ay düğümü Başak burcunda olan ki­şiler, bütün varlıklarıyla bu dünya­ya bağlı insanlar oldukları için, ne­fislerinin bu kayıtlardan kurtulma­sı çok zordur. Bu yüzden de aşma­ları gereken engeller çok büyük­tür. Kendilerine acıma, başkaları­na dayanma ve başaramama kor­kusu gibi duyguları yenmeleri ge­rekmektedir. Görüşlerini saptıran iç çatışmalarına kapılmamalıdır­lar. Bu kişiler başkalarını incitme­meye çalışır, duygularını iyi anla­tabilmek için çok çaba harcarlar.
Bu dünya hazlarına sıkı sıkıya bağlı olan bedene rağmen, bu ko­numdaki ruhlar, başkalarının çek­tiği acıları gerçek gibi içlerinde duyarak kendileri de acı çekerler. Kendileri dışında gelişen olaylar, onların güçlerini yitirmelerine ne­den olur. Bir gün zayıf noktaları­nın yumuşak yürekleri oludğunu anlayıp Başak düğümününün ver­diği etki ile acımanın nerede ge­rekli olduğunu öğreneceklerdir. Kendi değer sistemlerini gözden geçirip ayıklamalar yaparak, duy­gusallığa kapılmadan eleştirci yar­gılar yapmalarına yarayacak bir süzgeç sistemi kuracaklardır. Dünyada nasıl bir işlev görecekle­rini unutturabilecek düzeydeki düşlerinden, nefsini arzularında ve ilahi sorumluluktan kaçmaktan kendilerini kurtarmalıdırlar.
Sonunda başkalarına yaslan­mamak gerektiğini öğrenecekler. Çünkü kime yaslanmak isteseler, o kişinin kendilerine dayandığını görürler. Başkalarına acımaları kendilerini zayıflatabilir. İnsanla­ra işitmek istemedikleri şeyleri söylemekten nefret ettikleri için somurtkan olurlar.
Bu yaşamdaki en büyük ders­lerinden biri, hayır demeyi öğren­mek ya da ima etmektir; çünkü yaşlı gözler karşısında sözlerin­den dönebilir ve kibar yaradılışla­rı yüzünden, başkaları tarafından kandırılabilirler. İncindikleri za­man uzun süre yaralarını arama­dıklarından sinir sistemleri bozu­labilir. Başak düğümü beslenme ve sağlıklarına özen göstermele­rini öğretirse kendilerini kurlara­bilirler.
Tıp ve diğer iyişeltirme alanla­rında başarılı olabilirler. Birçok ül­küleri olmasına rağmen kendileri­ne güvenleri olmadığı için, bunla­ra ulaşmakta zorluk çekerler. Vaz­geçme duygusu ile sürekli savaş­maları gerekir. Acı derslerle hik­mete ulaşırlar. Koşullar ne denli güç olursa olsun, dünyayı barış ve sevginin yöneteceğini düşlemek­ten vazgeçmezler.
Yeteneklerini iyi kullanmayan­ları çok eleştirirler. Sözlerle anla­tamadıkları düüncelerini uygula­nır duruma getirmeyi öğrenmeli­dirler. Kendilerine yardım edilme­sini istemezler, ama duygulu ve onların sorunlarını anlayıp sessiz­ce çözecek kişiler ararlar.
Bu düğümler, bulut ile Güneş ışığı ve yanılgı ile gerçeği simge­lerler. Bu kişiler her zaman en iyi­yi arar, insanların neden acı çek­tiklerini öğrenmek isterler. Bunu öğreninceye dek acı çekenlerle birlikte kendileri de üzülecekler­dir. Mutlu olabilmeleri için kendi­lerini başkalarına hizmet etmeye adamaları gerekir. En büyük ders­leri, amaçlarından şaşmamayı öğ­renmektir.
Güney düğümün bulunduğu ev, bundan önceki yaşamlarında ulaştığı Evrensel anlayışın nerede bulduğunu, Kuzey düğümün bu­lunduğu ev ise, maddesel gerçek­leri anlayışın getireceği kristali-zasyonun hangi alanda olacağını gösterir.

Terazi kuzey düğüm - Koç güney düğüm

Doğum haritasında ay düğüm­leri bu durumda olan kişiler, baş­kalarının gereksinmelerine cevap vermeyi özveriyi öğreneceklerdir. Egolarına karşı durmaları gerekti­ğini bilir insana hizmeti Tanrı'ya hizmet bilirler.
Birlikteliğe ve birlikte çalışma­ya en çok ehemmiyet verdikleri için "önce - ben" düşüncesi onla­ra acı vermekte, zorluklar çıkart­maktadır. Evlilik, ortaklık ve diğer tüm ilişkilerinde dengeyi öğren­melidirler. Yolun ortası onlar için çekici olmadığı halde, uçurumla­rı görerek mutluluğa ortadan gidi­leceğini öğreneceklerdir.
Bu kişiler genellikle ters in­sanlar olurlar. Başkalarını dinle­mek onlar için yeni bir deneydir. Bu deney onlann davranışlarını yavaşlatırsa ona karşı çıkarlar. Ya­şamlarında, madalyonun iki yüzü­nü de görmeyi öğrenerek, darka-falılığı bırakacaklardır. Bencillikle­ri yüzünden dikkafalı oldukların­dan, yalnız kalmamak için egola­rını kısıtlamaları gerekmektedir. Bu yaşamda, almaktan çok ver­mek için bu dünyada olduklarını bilmelerine rağmen, buna tüm iç­tenlikleri ile uymak onlara zor gel­mektedir. "Yalnız olmadıkları" karmik dersini öğreneceklerdir. Paylaşmayı öğreninceye dek, bir şeyler tüm çabalarını kıracak; so­nunda oynadıkları adalet oyunu­nun, kaybetmek ya da kazanmak­tan daha önemli olduğunu öğre­neceklerdir. Doğal eğilimleri kıs­kançlıktır. Yitirdikleri şeyler için savaştıkça daha çok yiyip tutku­larının, dileklerinin ve isteklerinin başkaları için hazırlandığını anla­yacaklardır.
Hayat tecrübeleriyle başkala­rının tartışmaları karşısında yan­sız kalmayı öğreneceklerdir. Kimi zaman hakemlik etme durumunda kalacak ve böylece yansızlığı öğ­renmede kendi kendilerine yardım edeceklerdir. Harekete geçmeden önce düşünmeleri gerekmektedir.
Güzel bir fiziksel görünüşleri vardır. Koç-Mars ve Terazi-Venüs dengesini sağlamak çok zordur. Koç kuzey düğümü sürekli olarak ister, güney düğümü ise kendi için istemez, başkalarını sevmek ister.
Bazı kişiler (ruhlar) kendi ge­reksinmeleri karşılandıktan sonra başkalarını sevebilirler. Bu kendi­ni sevme duygusu, evlilikte sorun yaratabilir. Koç düğümü kendisi­ni sevdiği için güney düğümüne ulaşmak güçleşebilir. Egolarını bı­rakmaya zorlandıkça, başkalarının isteklerini görerek mutlu olabilir­ler.
Güney düğümün bulunduğu ev, nefsin derinliklerinden gelen tutkuların hangi alanda bulundu­ğunu; kuzey düğümün bulunduğu ev ise özveri, birliktelik ve karşılık beklemeden severek nasıl doyu­ma ulaşılacağını gösterir.

Akrep kuzey düğüm-Boğa güney düğüm

Bu konumda kişi, kendisinde­ki devrimci değişiklikleri ve yaşa­mın getirdiği koşulları ömrünün sonuna kadar hissedecektir. Mümkün olduğu kadar düzgün bir yaşam, dinginlik, dinlenme ve bir yere yerleşmeye özlem duyar. Bu nedenle de gelecek için değişik­lik yapma gücünü kendinde bula­maz. Alışkanlıklarından inatla vaz­geçmek istemez ve işleri zor tara­fından ele alır. Başkalarının yan­lışlarını görmekle birlikte bunlar­dan hiç almaz. Bunun yerine ken­di yaşayarak deney kazanmak is­ter. Bunun sonucu olarak da, ge­reğinden fazla zaman, enerji ve ça­ba harcar.
Güven duyabilmek için, mal-mülk ister; ancak ne kadar mal sa­hibi olursa o kadar onun tutsağı olur. önüne çıkan şeyleri inatla saklamaya çalıştığı için yükü git­gide ağırlaşır. Emniyetini kırarak değerli bir insan olduğunu kanıt­lamaya çalışır. Başkaları onu ek­sik bulduğu zaman altüst olur. Bu nedenle ne pahasına olursa olsun başarmak ister. Yaşamının bir dö­neminde karma'sının bir sonucu olarak polisle bir işi olacaktır.
Akrep kuzey düğümünün ders­lerine ulaşınca yani kırkından son­ra bu kişi tümüyle değişir. Arka­sındaki köprüleri yıkarak eski bağ­ları ile alışkanlıklarını koparır ve takıntısız olarak geleceğe yürür. Düşünceleriyle eylemlerinin de­ğişmesi iç güvenine bağlıdır. Yıl­lar geçtikçe güçlenerek bilinçle­nir, öz saygısını kazanbilmek için ruh, bilinçaltı tutkularının sonuç­larını değerlendirmeyi öğrenecek ve tüm birikmiş, çürümüş düşün­celeri bırakacaktır. Bu nedenle sevdiklerini ve sahip olduklarını yitirebileceğinden çok acı veren bir yoldadır. Bu karmayı tamamla­ma süreci çok zor olduğundan, bu düğümleri olan kişiler genellikle uzun yıllar yalnız kalırlar, çünkü her şeylerini yitirirler. Sonunda bu simgesel ölümden yeniden doğ­muş gibi çıkarak, gerçeklerle bir­likte kendilerini de oldukları gibi görürler.
Güney düğümün bulunduğu ev hangi alanda kayıplara uğraya­cağını kuzey düğümün bulunduğu ev ise, yeniden doğuşun tevbe ve istifaların hangi alanda gerçekle-. şeceğini gösterir.

Yay kuzey düğüm-lkizler güney düğüm

Ruhun kararsızlığının en yo­ğun görüldüğü alandır. Bu durum­daki ruhlar hangi yanı tutacakla­rını bilmediklerinden, kesin karar verip bir tarafı tutarlarsa diğer fır­satı kaçıracaklannı sanmaktadır­lar. İkiyüzlü olmamak onlar için hemen hemen olanaksızdır. Buka­lemun gibi hemen çevreye uyarak renk değiştirirler. Mürai olurlar.
Kendilerini hiçbir şeye tümüy­le veremediklerinden, ne iyi din­dar, ne iyi arkadaş, ne güvenilir in­san olurlar. İkiyüzlüdürler. El ve yüz hareketleri cümleden cümle­ye değişerek konuştukları kişinin görünüşünü alır, nabza göre şer­bet verirler. Gerçekte olumlu ve kesin bir cümle kurduklarında, gözleri doğru cevabı almadıkları­nı kontrol etmektedir. Öyle yapmı­yorlarsa iş olsun diye konuşmak­tadırlar.
Hareketi çok severler. Çevre­lerine bağımlı olduklarını hisse­dince sinirli ve huzursuz olurlar. Çok programsızdırlar. Yaşamların­daki kişi ve ayrıntılarla sürekli sa­vaşırlar. Dikkatlerini toplayama­dıkları için düşünceleri sürekli de­ğişir. Tanrıya bile iman ile iman­sızlık arasında tereddüttedirler. Büyük kentte mi, kırsal alanda mı yaşayacaklarına karar veremezler. Ana-baba ya da yaşlı bir kişinin yardımı ile ve büyük bir olasılıkla yirmisekiz yaşlarından sonra yön­lerini çizerler. Bu kişilerin yaşam­larındaki en önemli şey eğitim ve öğrenimdir. Yay kuzey düğümü­nün armağanı gerçekleri öğrenme isteğidir. Egosantik yalanları unu­tarak gerçeklere yönelip, aydın­lanmak zorundalar. "Büyük Bilinç"e ulaşınca da kendileriyle ruhsal birlik kuracaklardır. Bu dünyaya, iki yüzü de olan madal­yonun tek bir madalyon olduğunu öğrenmeye gelmişlerdir. Bu görü­şe ulaşınca bilgilerini Evrensel Birlik'e dönüştüreceklerdir.
Güney düğümün bulunduğu ev, geçmiş yaşamlarındaki çatış­maların hangi alanlarda kafalarını karıştırdığını, kuzey düğümün bu­lunduğu ev ise Yüksek Bilinç'le çatışma alanlarının hangi yolla üs­tüne çıkarabileceklerini gösterir.

Oğlak kuzey düğüm-Yengeç gü­ney düğüm

Bu ruhlar öğrenmeye, olgun­laşmaya gelmiş ruhlardır. Sorun­larını çözmek onlara güç gelir. Bu nedenle ana-babalarının her an yanlarında olmalarını istemekte­dirler. Bildikleri, karşılaştıkları herkesi (arkadaş, ortak, eş olsun) hemen simgesel bir ana-baba ola­rak kabul ederek, onu yalnızca düşlerinde başlarına geçen gök­yüzünden korumasını beklerler. Bunu sağlayabilmek için hastala­nırlar bile.
Bu kişiler hiç büyümeden ço­cuk kalmak isterler. Birçok deney­den geçmeleri gerektiğini düşü­nürler. Ülkelerine bağlı olurlar, hiz­met ederler. Vatanseverlik duygu­ları çok güçlüdür.
ilgi ve dikkatlerini gençler üze­rinde yoğunlaştınrlar. Başkalarını dinler ama sorunlarını çabuk çö­zemez, her şeyi içlerinde saklarlar. Yengeç güney düğümünün en büyük zorluğu sorunları ve duygu­sallığı geride bırakmaktır. Duygu­sal sorunlarıyla başkalarının sab­rını taşırabilirler. Kendilerine çö­züm gösterilse bile, duygusal ka­rartılarından ötürü mantık kullan­madıklarından pek ileri gidemez­ler. Unuttuklarını bile yeniden'ha­tırlatmakta direndiklerinden işle­rinin neden ters gittiğini bulmak­la ilgilenmezler.
Son'lara dayanamazlar. Hoşçakal, sözcüğü onların sözlüğüne hiçbir zaman girmez; çünkü tüm ilişkilerini olabildiğince sürdür­mek isterler. Oğlak kuzey düğü­münden alacakları ana karmik ders, kişisel yaşamlarından daha büyük b'r ülkü edinebilmektir. Bir şeyler yapmak için çalışıp, gerçek sorumluluğu kavramaiıdırlar.
Duygularını kontrol etmeyi öğ­rendikten sonra kişisel sorunları karşısında ayakta durabilirler. Yöntemli ve planlı çalışırlar. Bir kadının doğum haritasında bu dü­ğümler varsa, baba arama isteği güçlüdür. Kişi erkek ise, baba ro­lünü üstlenme yeteneği vardır. Kuzey düğüm başkalarının arkası­na saklanma ve olaylarla olabildi­ğince geç karşılaşma isteği verdi­ğinden bu kişiler yaşlarının insa­nı olamazlar.
Oğlak burcu ruhun fiziksel be­deni bırakmaya gittiği çıkış kapı­sı ve yargılamaya gitmeden bir ön­ceki burçtur. Düğüm hangi evdeyse, o evin karmik dersini almanız beklenir. Yaşamınızın ilk yarısın­da yardımsız kalacaksınız.
Güney düğümün bulunduğu ev, ölümün eşiğine gelindiğende hala olgunlaşmamış yönlerinizi,
kuzey düğümün bulunduğu ev Is onur gelenek ve saygı ilkeler:-olgunlaşma alanını gösterir.

Kova kuzey düğüm-Aslan gün ; düğüm

Bu düğümler kişisel yaşamla kişisel olmayan insancıl duygular arasındaki savaşı gösterir. Aslan güney düğümü kişinin kendi kişi­liği çevresinde döndüğünü belir­tir. Kuzey düğüm ise, insanlıf a hizmet için görev alacağını göst rir. Bunu başarabilmek için Önce güney Aslan düğümünün gücü ile ilgilenmek gerekir. Bu noktada ta­biatına teslim olan kişi, başkalarina yukardan bakar ve onların düşûncelerini beğenmez. Kendisi özel insanlar sınıfına koyarak in­sanları soylular ve basitler olarak ayırır. Kendini evrenin merkez olarak gördüğünden, her istediği ni elde edeceğini sanır. Ego, enaniyeti istediği mutluluğa kavur­masına engel olmaktadır. Kendi­sine yakın olan kişilere kumanda etme isteği yüzünden evlilikte büyük sorunlarla karşılaşabilir.
Kumanda edemediği zaman yalnız kalmak ister ve sorumluluk­ları atarak ortadan çekilir. Başka­larından öğüt ister ama yine ken­di bildiğini yapar. Neyin gerçek, neyin görüntü olduğu konusunda kendisiyle büyük bir çatışma ha­lindedir.
Aslan güney düğümünde ken­disini Don Kişot yapabilecek bir şövalye duygusallığı vardır. Ego gösterişlerinin ona mutluluk getir­meyeceğini sonunda anlayacak­tır. Yakınları ve sevdikleri için ko­ruyucu bir melektir ama topluma yabancı gibi davranır. Kumanda yaradılışının, insanlar tara­fı ian kabul edilir derecede törp inmesine dek yalnız yaşamak u. re cezalandırılmıştır. Herkesin yüce davranışlarını tanıyıp etmesini istemekle birlikte o arı izlemeye tenezzül etmez; çünkü ruhu makamından ödün vermeyi engelleyen bir gurur taşı­maktadır.
Doğcu amacı bulursa tüm ya­şamını bu amaç uğruna esirgeme­yecektir. Onu. ilgilendiren başka­larının yakınlığı değil, görkemli davranışlarına hayranlık toplaya­bilmektir. Olumsuz birtipse, baş kaiartni kendi çıkarları için kulla­nabilir. Arkadaşları, komşu ve yakınlar onun için bir basamak ola­bilirler.
Kova kuzey düğümünden, çev­resi 'ni büyüleme duygusunu yenip "Cinsel Kardeşlik" kavramını yerleştirmeyi öğrenecektir. Kendi­ne Evreh'in bir parçası olan insan­lığın ilerlemesine çalışan biri ola­ra', görmek için bu dünyadadır. Kendi gereksinimlerini bir kenara bırakıp çevresindekilere insancıl yaklaşımlarda bulunduğu zaman mutluluğa ulaşacaktır. Gururu unutup yeni ufuklar aramalıdır. K :oy düğüm ona uygarlığa bü­yük katkılarda bulunabileceği eşle serüvenler hazırlar.
Güney düğümünün bulundu­ğa av, kişisel ilerleme tutkularının yoğunlaştığı alanı; Kuzey düğü­mün bulunduğu ev ise, hangi alan­da insanlık için görev yapmak üze­re geldiğini ve egosundan nasıl kurtulabileceğini gösterir.

Balık kuzey düğüm-Başak güney düğüm

Bilinçlilik alanında alışılması en zor olan düğüm konumudur. Birçok yaşamdan sonrakisi ken­di katılığım anlamaya başlamıştır. Davranışlarının kendisini ne kadar incittiğini anlıyorsa da onları bir türlü bırakamaz. Çünkü düzenli ve disiplinli yaşamayı sever.
Bazı tecrübelerle doğruluğun, düşüncelerinin ötesinde olduğu­nu anlayacaktır. Yine de 'doğa güçlerine karşı akıntıya kürek çek­mektedir..
Düzene gereksinme duyar. Gerçekte bedensel gerginlikleri nedeniyle fiziksel olarak hastala­nabilir. Uyumlu hareket etmek is­tediğinden isteklerini bastırarak gerginleşir. Sözün ancak en bü­yük otoriteden gelenlerini kabul edebilir.
Dünyanın tehlike ile dolu oldu­ğuna inanarak geldiğinden insan­lardan kuşkulanır. Bu nedenle cin­sel deneylerden yoksunluk, ya da bu nedenle duygusal incinmeler­den kaçma eğilimindedir. Bu kişi­lerin kimi evlenmez, kimi de fizik­sel uyum gösterdiği halde duygu­sal olarak soğuk kalırlar.
Düşünceleri çok mantıklı ol­duğu halde ayrıntılara bağlanır.' Ana temayı yitirir ve mantığı ken­di huzurunu kaçırır.
Balık kuzey düğümünden itila­sı, samimiyeti öğrenecektir. Yaşa­mı küçük parçalara ayırmayı bıra­kınca, "Evrensel Bilinç"i ayırdede-bilir ve herşeyin "Tek"ten geldiği­ni ve yine ona döneceğini öğrenir.
Hazırladığı planların bozuldu­ğunu görünce başkalarını da de­ğişik bir gözle görecek, kendini güçlendirecek "Evrensel Sevgi"yi anlayıp daha büyük bir sevgi ile Evren'e girecektir. Bu ruhsal ge­lişme onu geçmişte kendi koydu­ğu kısıtlamalardan kurtaracak ve bütünlüğe ulaşacaktır.
Güney düğümün bulunduğu ev hangi alanda kişisel düşünce­leri yüzünden katılaştığını, kuzey düğümün bulunduğu ev ise ruhun biçimsel bağlarını nasıl koparıp Tanrı ile birlikte olabileceğini gös­terir.

Ay düğümlerinin gezegenlerle oluşturduğu açılann anlamı

Güney düğüm iyi çalıştığı za­man, kişi kuzey düğümden kaza­nacağı bereket ve derse ulaşa­maz.
Güney düğümün oluşturduğu kavuşumlar, karmik dersleri öğ­renmenin bir yaşamdan fazla za­man alacağını gösterir. Kavuşum konumundaki gezegenin enerjisi ruhun geçmişi ile birleşip zorun­lu koşullar yaratacak, kişiye yap­maktan kaçındığı dersleri bir kez daha yaşamak zorunda bırakır. Bu kişinin öğrendiklerini en üst düze­ye vardırması için ikinci bir şansa gereksinimi vardır. O da ateşli ve acılı olacaktır.
Kuzey kutbu ile olan kavuşum­da, gezegenin enerjisi kişiyi geç­mişini geride bırakmaya zorlar. Bir sonraki yaşamında yeni bir dene­ye girmeye hazırlar.
Düğümlerin her ikisi de başka gezegenlerle kavuşum konumundaysa kişi dünyada güçlü bir çe­kişmeyi çözmek zorundaağırenfüsi deneylerden geçerek olgun­luğunu tamamlayacaktır. Bu çö­züm ertelenemez. Bu durumda ki­şi tüm enerjisini en iyi durumda bulunan gezegene yönlendirerek, kötü etkili gezegenin enerjilerin­den sakınabilir. Gezegenlerden bi­ri onu kısıtlıyorsa, iyi güçleri ka­bul ettikten sonra derslerini öğ­renmesi gereklidir.
Düğümlere kare açısı oluştu­ran gezegenler, kişinin yaşam amacını saptırmaya çalışır ve geç­miş yaşamında hangi alanlarda şaşırdığını simgelerler. Düğümler kaç adet kare açı oluşturuyorsa, kişinin o kadar sıkıntı çekeceğini ve amacı doğrultusunda engeller­le karşılaşacağını belirtir.' Bu du­rumda düğümlerin dersine ulaşa­cak yerde, engellerle uğraşmakla enerjisini tüketecek ve bu dünya­da amacı ile birlikte özveriyi öğre­necektir.
Güney düğümü üçgen bakış açısı oluşturan bir kişi, geçmiş ya­şamının ödülünü almak üzere ya­şar. Bu koşullar kendisinin dışın­da oluşur; ancak her şeyi kolaylaş­tırdığı için kişi tembelleşmemeye özen göstermelidir. Özellikle Gü­ney düğüm Değişken ya da Su grubu bir burçta ise kendi kendi­sine sevgiyi öğrenmesi gereklidir. Aksi takdirde sert tecrübelerle öğ­retilir.
Kuzey düğüm üçgen bakış açı­sı oluşuyorsa, çok zengin yaşam deneyleri elde edeceksiniz. Dışı­nızda gelişen olaylar, ruhunuzun amacı ile uyumlu olacak ve yaşam koşulları ile ruhsal olgunlaşmanın birlikte rahatça ilerleyecek de­mektir.
Kuzey düğüm ufuk çizgisi ile kavuşum halinde ise, kibar ve in­cesiniz. Aynı zamanda Başucu ile olumlu açı oluşturuyorsa, ciddi, güvenilir yaradılışınız, şans ve ba­şarı kazanmanızı sağlar. Birinci ev, kişinin fiziksel görünümünü de etkileyeceği için, Kuzey düğümü birinci evde olan kişiler uzun boy­lu olurlar.
Tersine güney düğüm ufuk çizgisi ile kavuşum durumunda ya da yakınında bir gezegen varsa, kı­sa boylu ve gülünç bir görünüş ve­rir. Kuzey düğüm birinci evde ise etkileyici, yetenekli, başarılı ve saygıdeğer bir kişi olursunuz. Gü­ney düğüm birinci evde ise, pek şanslı olmamakla birlikte dikkati çeken bir tipsiniz. Biraz kaba ama kendine güvenen bir kişi olup eği­time pek önem vermezsiniz.
Kuzey düğüm onuncu evde ise başarı ve On getirir. Güney dü­ğüm onuncu evde ise engeller ve başarısızlıklar peşinizi bırakmaz. Kötü ünü olan, istenmeyen işler­de başarılı, oldukça rezil bir kişi olursunuz. Doğum haritası kötü ise, durum daha da tehlikelidir.

Kaynak: MsXLabs.org & Astroloji Ansiklopedisi
Son düzenleyen asla_asla_deme; 18 Haziran 2009 15:51
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....