Arama


ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
7 Ağustos 2012   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Fonoloji (Ses Bilimi)
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ses bilimi (fonoloji, fonetik dil), belirli dil seslerini (fonemler) inceleyen bir bilim dalıdır. Ses bilimi dil içindeki seslerin işlevlerini inceler. Konuşma seslerinin eklemlenmesi (articulatory), nakli (transport), alınması (receival) ile ilgili bir bilim dalıdır. Fonetiğin bu üç çalışma alanına karşılık gelen üç branşı vardır: eklemleme (articulatory), akustik ve işitim fonetiği (auditory phonetics). Fonolojiye zıt olarak, fonetik konuşma seslerinin fizikî yönüyle ilgilenir. Konuşma seslerinin tam bir transkripsiyonunu vermek için, birkaç özel alfabe vardır. Bu alfabelerden en çok kullanılanı bu metinde bulacağınız alfabe olan IPA’dır.

Ses bilgisinin alanı olan Fonoloji modern dilbiliminin alt alanıdır. Hangi şartlar altında hangi sesler ile kelimelerin birbirinden ayrılabileceğini araştırır. Bir kelime veya sesin ilk hecesini belirlemeye çalışır. Böyle sesler farklı fonemlerin temsilcisidir. Bu fonemler de bir dildeki anlam ayırt eden en küçük birimlerdir.
Fonoloji; fonemlerin farklı sistemlerini, -bir dildeki anlam ayırt eden en küçük birimleri- kapsar. (Bir dildeki anlam taşıyan en küçük birimlere morfem denir ve Morfoloji’nin araştırma alanına girer.) Fonetik, fonolojik bağlamdan bağımsız olarak seslerin detaylı tanımıyla ilgilenirken, Fonoloji, her bir dildeki ses birimleriyle uğraşır.
Sesbilim, dilin seslerini, dilsel iletişim dizgesindeki işlevleri açısından inceleyen bilim dalıdır. Sesbirim ve bürünbilim gibi soyut birimlerin incelenmesi üzerine kuruludur. F. de Saussure, J. Baudouin de Courtenay gibi araştırmacılardan esinlenen Prag Dilbilim çevresinde oluşmuştur.Alanları
Sesbilimde, sesbilgisi gibi, kendi içinde birçok alana ayrılır. Bu alanlararı aşağıdaki biçimde gösterebiliriz:

1. Genel sesbilim

Bu bilimin inceleme alanı oldukça geniştir. Sadece bir dilin sesbilimsel dizgesini değil, bütün dillerin sesbilimsel dizgelerini ve bunların işleyiş kurallarını incelemeyi amaç edinir.

2. Karşılaştırmalı sesbilim

Bir ya da birçok dilin sesbilimsel dizgelerini birbiriyle karşılaştırarak bunlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymayı amaçlar. Bu bilimin elde etmiş olduğu bulgular çeşitli amaçlar için uygulanabilir.

3. Eşsüremli

Kısaca tanımlamak gerekirse, bir dilin sesbilimsel düzgesindeki evrimi göz önünde bulundurmadan, sadece bu dilin belli bir döneminde yer alan sesbilimsel dizgesini bir bütün olarak alır.

4. Artsürmeli sesbilim

Eşsüremli sesbilim aksine, sesbilimsel dizgelerin evrimini, bir dil durumundan öbürüne geçişte ortaya çıkan değişimleri ortaya çıkarmaya çalışır.


5. Ayırt edici özellikler

Fonolojinin bir başka önemli alanı ise ayırt edici özelliklerle ilgilenir. Bu bağlamda örneğin “sessiz” veya “seslendirici” gibi “üst sınıf özellikleri”nden bahsetmek mümkündür. Anılan bu özellikler yine “laryngal” özelliklerden ayrı tutulur (örneğin seslilik veya nefes vurgusu gibi); bunun yanı sıra seslendirmenin biçimine göre özellikler taşıyabilir (örneğin “burun sesi”); ya da seslendirmenin yerine göre özellikler belirlenebilir (örneğin dudaklı, gırtlaktan seslendirme vs.) Bu anlamda sesler farklı özelliklerin birer “matrix”i olarak da betimlenebilmektedir.


Sesbilimsel kurallar ve süreçleri

Fonolojinin diğer araştırma alanı ise, Türkçe ve Fincede var olan ünlü uyumu gibi ses ile ilgili olan olguları açıklamaya çalışan fonolojik kuralların nasıl oluştuğudur. Sesbilimsel süreçler şu şekilde açıklanabilir:
 • Benzeşme (İki sesin benzeşmesi)
 • Ayrışma
 • Ses Türemesi (Telaffuz kolaylığı için bir sesin eklenmesi)
 • Ses (ünlü) Düşmesi (Genellikle kelime sonundaki sesin düşmesi)
 • Bir kelimenin vurgusuz bir ünlüsünün kaldırılması
 • Zıtlığın kaldırılmasıKaynak

Ses ve söz uyumsal fonoloji

Ses ve söz uyumsal Fonoloji, Çincede olduğu gibi tonlamaya göre anlamı değişen sözcüklerin özelliklerini açıklar ve uygun olarak tanımlamaya çalışır.Farklar
"Okunduğu gibi yazılan diller" kavramı ile "fonetik dil" kavramı arasında fark vardır, zira her dil kendi yazım stilini ve kurallarını üretmiştir ve o dilde yazılmış bir yazı o dilin okunuş kurallarına göre okunduğunda gayet yazıldığı gibi okunan(ya da tersi) bir dil olur. dolayısıyla yazıya aktarılmış her dil okunduğu gibi yazılan dillerdir ama bu onların fonetik dil oldukları anlamına gelmez.
Her dil ilk yazıya geçirildiğinde fonetik kurallara olabildiğince saygılı olduğu kabul edilir. Dilin yazımını fonetik olmaktan uzaklaştıran ise zamanla konuşulan dilde (spoken language) görülen değişikliklerdir. Konuşmada ortaya çıkan değişikliklerin anında yazıya yansıması hiçbir zaman söz konusu olamayacağından dolayı, yazım konuşulan dilin evrim hızına yetişemez, bu da zamanla yazıyla konuşulan dilin kopmasına, yazımın fonetik olmaktan uzaklaşmasına neden olur. Kimi dillerde bu evrim süreci çok dramtik yazım farklılıklarına yol açmışken (ing, fr) kimi dillerde daha az farklılık gözlenir (İspanyolca, Almanca vs).
Türkçe yazımı daha yeni adapte edilmiştir (1928). dolayısıyla herhalde günümüzde türkçe dünya üzerindeki en fonetik dillerden birisidir. dil evriminde 80 yıllık bir süre bir nefes alıp verme kadar olduğundan türkçe yazımı ile okunuşu arasında farklılıklar çok ama çok nadirdir. öte yandan süreç içerisinde her dil gibi türkçenin de yazımı ile okunuşları arasında farklar oluşacaktır, bu kaçınılmazdır. hatta şimdiden birkaç belirgin örnek ortaya çıkmıştır. Örneğin "değil mi" yerine "di mi", "geleceğim" yerine "gelcem", "peki, abi" gibi... Bu sayılan örnekler her ne kadar gözümüze yanlış kullanım gibi gelse de zaman içerisinde oluşan okunuş kaymaları (pronunciation shift) böyle oluşmaktadır.Sesbilim Abecesi (Alfabesi)

Ünlüler

IPA International Phonetic Association anlamı taşımaktadır.
Harf / IPA özellikleri (çene, dudak biçimi, dilin devinimi) / Örnek
 • a [A] / geniş, düz, arkadil / anı [ÈAn1]
 • [a] / geniş, düz, öndil / laf [Èlaf]
 • e [e] / geniş, düz, öndil (kapalı) / elma [elÈmA]
 • [E] / geniş, düz, öndil (açık) / dere [deÈrE]
 • ı [1] / dar, düz, arkadil / ısı [1Ès1]
 • i [i] / dar, düz, öndil (açık) / iğde [iùÈdE]
 • [I] / dar, düz, öndil (kapalı) / simit [sIÈmIt]
 • o [O] / geniş, yuvarlak, arkadil (açık) / soru [s'ÈRu]
 • [o] / geniş, yuvarlak, arkadil (kapalı) / oğlak [oùÈlAk]
 • ö [¿] / geniş, yuvarlak, öndil (açık) / örtü [¿RÈtY]
 • [O] / geniş, yuvarlak, öndil (kapalı) / öğren [OùÈREn]
 • u [U] / dar, yuvarlak, arkadil (açık) / kulak [kUÈlAk]
 • [u] / dar, yuvarlak, arkadil (kapalı) / uğur [uùÄ]
 • ü [y] / dar, yuvarlak, öndil (açık) / ümit [YÈmIt]
 • [Y] / dar, yuvarlak, öndil (kapalı) / düğme [dyùÈmE]
Ünsüzler
Harf / IPA özellikleri (titreşim, çıkış biçimi, yeri) / Örnek
 • b [b] / ötümlü, patlamalı, çiftdudak / balık [bAÈl1k]
 • c [dZ] / ötümlü, sürtünücü, dil-öndamak / cam [ÈdZAm]
 • ç [tS] / ötümsüz, sürtünücü, dil-öndamak / seçim [seÈtSIm]
 • d [d] / ötümlü, patlamalı, dilucu-dişardı / dede[deÈdE]
 • f [f] / ötümsüz, sürtünücü, dudak-diş / firma[ÈfIRmA]
 • g [g] / ötümlü, patlamalı, dil-artdamak / karga [kARÈgA]
 • [j] / ötümlü, patlamalı, dil-artdamak (ön) / genç [ÈjEntS]
 • h [h] / ötümsüz, sürtünücü, gırtlak / hasta [hAsÈtA]
 • j [Z] / ötümlü, sürtünücü, dil-öndamak / müjde [mYZÈdE]
 • k [k] / ötümsüz, patlamalı, dil-artdamak / akıl [AÈk1l]
 • [c] / ötümsüz, patlamalı,dil-artdamak (ön) / kedi [ceÈdI]
 • l [l] / ötümlü, yandaralma, dilucu-öndamak / kul [ÈkUl]
 • [l] / / ötümlü, yandaralma, dilu.-öndamak (ön) / lale [lAùÈlE]
 • m [m] / ötümlü, genizsi, çiftdudak / dam [ÈdAm]
 • n [n] / ötümlü, genizsi, dilucu-dişeti / anı [ÈAn1]
 • [N] / ötümlü, genizsi, dil-artdamak / süngü [sYNÈjY]
 • p [p] / ötümsüz, patlamalı, çiftdudak / ip [ÈIp]
 • r [r] / ötümlü, çokçarpmalı, dilucu-dişeti / raf [ÈrAf]
 • [R] / ötümlü, tekçarpmalı, dilucu-dişeti / ırmak [1RÈmAk]
 • [Ä] / ötümlü, sürtünücü, dilucu-dişeti / bir [ÈbIÄ]
 • s [s] / ötümsüz, sürtünücü, dilucu-dişeti / ses [ÈsEs]
 • ş [S] / ötümsüz, sürtünücü, dil-öndamak / aşı [ÈAS1]
 • t [t] / ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı / ütü [YÈtY]
 • v [v] / ötümlü, sürtünücü, dudak-diş / var [ÈvAÄ]
 • [V] / ötümlü, sürtünücü [yarı ünlü] / tavuk [tAÈVUk]
 • y [j] / ötümlü, dil-öndamak [yarı ünlü] / yat [ÈjAt]
 • z [z] / ötümlü, sürtünücü, dilucu-dişeti / azık [AÈz1k]
 • [½] / ötümsüz, sürtünücü, dilucu-dişeti / yoz [Èj'½]
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!