Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 26.024|Cevap: 56|Güncelleme: 24 Mayıs 2015

Düz liseden güzel sanatlar liselerine geçiş yapılabiliyor mu?

Misafir
2 Eylül 2010 09:45   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ben geçen sene mimar sinan lisesine qittim ama sınfta kaldım bu senede güzel sanatlar lisesine qitmek ve tiyatroculuk bölümünü okumak istiyorum okulnuza kayıt yapabilir miyim kayıt yapabirsem kayıt için ne gerekiyor ve kayıt tarihleri ne zaman
Sponsorlu Bağlantılar
ener
2 Eylül 2010 10:45   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ben geçen sene mimar sinan lisesine qittim ama sınfta kaldım bu senede güzel sanatlar lisesine qitmek ve tiyatroculuk bölümünü okumak istiyorum okulnuza kayıt yapabilir miyim kayıt yapabirsem kayıt için ne gerekiyor ve kayıt tarihleri ne zaman


Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi

Sponsorlu Bağlantılar
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, aynı tür orta öğretim okul/kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, aynı tür orta öğretim okul/ kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Orta Öğretim Kurumu: İlköğretime dayalı resmî ve özel; genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumları,
c) Nakil: Öğrencilerin, aynı tür program uygulayan başka bir okul/kurumda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini,
d ) Geçiş: Öğrencilerin farklı tür okul/kurum/programlar arası geçişlerini,
e ) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğini,
f ) Özel Yönetmelik: Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, fen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslekî ve teknik eğitim ile Açıköğretim Lisesi yönetmeliklerini,
g) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
h) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen süreyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okullar Arası Nakil ve Geçişler
Genel liselere nakil ve geçişler

Madde 5- Genel liselere nakil ve geçişler:
a) Resmî ve özel Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi ve sosyal bilimler lisesinden genel liselere öğrenci nakli;
1 ) Öğrenci velisinin ikametinin değişikliği,
2 ) Özel bir orta öğretim kurumundan nakil isteği,
3) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması,
4 ) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunması ve bu isteğin rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi,
5) Hazırlık sınıfından ayrılmak istenmesi
durumları göz önünde bulundurularak, velinin yazılı isteği üzerine Yönetmelik hükümlerince yapılır.
b) Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından genel liselere öğrenci nakil ve geçişleri;
1) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflarda şartsız olarak
2) 10 uncu sınıfın sonunda; geçeceği alana 9 uncu sınıfta kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az “3.00” ve alan değişikliğinde sorumlu olacağı dersler dikkate alınmadan üst sınıfa devam etmeye hak kazanmış olması durumunda ders yılı sonundan itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde yapılır.
Ancak sağlık durumu açısından öğrenim gördüğü alan/dalda öğrenime devam etmesinin mümkün olmadığına dair resmî sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna dayalı isteklerde not şartı aranmadan yapılır.
Nakil ve geçiş isteği kabul edilen öğrenciler; önceki okullarında görmedikleri dersler ile gördükleri hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan derslerden sorumlu tutulur ve bu öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları dönemlerinde sınavlara alınırlar.

Açıköğretim lisesi öğrencilerinin örgün öğretim kurumlarına nakillerle geçişleri

Madde 6- Örgün öğretim kurumlarına kayıt-kabul şartlarını taşıyan ve okuma hakkını kullanmamış olan açıköğretim lisesi ile meslekî açıköğretim programına devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri bu yönergenin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki esaslar doğrultusunda, naklen gidilecek okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükçe belirlenecek kriterlere göre yapılır.

Aynı tür orta öğretim kurumları arasında öğrenci nakilleri

Madde 7- Aynı tür orta öğretim kurumları arasındaki öğrenci nakilleri, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları başlangıcının beş gün öncesinden itibaren sınavların bitimine kadarki dönemin dışında ikamete dayalı olarak öğrenci velisinin yazılı isteğiyle yapılır.Ancak okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan, sınıf geçen ve ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girmek istemeyen öğrencilerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır.
Özel yönetmeliği bulunan orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişler

Madde 8-Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına nakillerde, yurt dışından gelenler de dahil kendi özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Farklı Tür Program Uygulayan Okullar ile Aynı Tür Program Uygulayan Okullarda Alan/ Bölüm/Dallar Arası Geçişler
Genel orta öğretim kurumlarında alanlar arası geçişler

Madde 9- Genel orta öğretim kurumlarında alanlar arası geçişler, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır.
Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumları Alan/dallar arası geçişler

Madde 10- Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumları alan/dallar arası geçişler, ilgili Yönetmelik ve Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile kendi özel yönetmeliklerindeki hükümlere göre yapılır.

Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler

Madde 11- Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler;
a) Farklı tür program uygulayan orta öğretim okul/kurumlarından meslekî ve teknik orta öğretim okul/kurumlarına geçişler için başvurular;
1) 9 uncu sınıf sonunda ve 10 uncu sınıfta başarısız olanlar, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk haftası içinde,
2) 10 uncu sınıf sonunda yapılacak geçiş başvuruları, telâfi eğitimi uygulanmak üzere ders kesimini takip eden hafta içinde
kuruma yapılır.
b) 10 uncu sınıf sonunda nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak seçtikleri alan/dala ait okumadıkları teorik ve uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yoğunlaştırılmış olarak telâfi eğitimine alınırlar. Telâfi eğitiminin yapılabilmesi için en az sekiz öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Telâfi eğitiminin süresi yetiştirme programları ile ilgili esaslar çerçevesinde belirlenir.
Telâfi eğitimi programlarında öğrenci başarısını ölçme-değerlendirme ile devam-devamsızlık konularında, Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Telâfi eğitimine konu olan dersler ve yıl sonu notları 10 uncu sınıf Sınıf Geçme Defterlerine işlenir ve yıl sonu başarı ortalamaları yeniden belirlenir.
c) Telâfi eğitiminde, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Telâfi eğitimi uygulama planları, çalışma takvimine göre ders öğretmenlerince yapılır. Eğitim yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır.
d) Telâfi eğitimi sonunda; tüm derslerden başarılı olanlar ile yıl sonu başarı ortalamasıyla doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçmeye hak kazananların 11 inci sınıfa kayıtları yapılır. Başarısız olanlar önceki okullarında ya da sınıf tekrarı yapmamış olmaları kaydıyla meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıflarında öğrenimlerine devam edebilirler.
e) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının farklı programlarında ve alanlarında öğrenim gören öğrenciler 10 uncu sınıf sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde de bu Yönerge hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 12- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ağustos 2002 tarih ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.axi_Jadu
2 Eylül 2010 19:45   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
gecemzsin ancak yeniden o liseye baslayabilirsin ama bastan lise 1 den ama bence yapma üniversiteni meslegine göre ayarlamlısın böylesi hem kariyer seviyen hemde maasın için daha ii olur
Misafir
31 Ekim 2010 13:26   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
evet gençler yatay geçiş yaprsanız olur diploma puanı en az 65,00 olacaktır 3 bölüm bulunuyor resim / beden /MÜSİC/ BAŞARILAR
Misafir
29 Mart 2011 20:43   |   Mesaj #15   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ya lütfen yardım edin aydın nazlli kız meslek lisesine gidiyorum anadoluyum 9 snıf öğrencsiyim kız yetiştirme yurdunda kalıyorum bana yardm edin güzel sanatlara nasıl geçebilirim
Sponsorlu Bağlantılar
mavi
3 Nisan 2011 23:50   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
düz lisden güzel sanatlar lisesine girme şartları neler
iyonbatuhan
4 Nisan 2011 00:07   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Arkadaşlar her liseden güzel sanat liselerine geçiş yapılabilir fakat bu geçişler sırasında SBS puan ortalamnız önemlidir ayrıca güzel sanatlar lisesi için ek olarak küçük bir sınava tabi tutulabilirsinz.Tekrar söylüyorum SBS puan ortalamanızın gideceğiniz güzel sanatlar lisesine alınmanızda önemli rol oynayacaktır.
Misafir
4 Mayıs 2011 14:38   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bende anadolu lisesinde okuyorum geçrnsene başvurumu yaptım ama sınavı kaçıdım.Acaba geçiş yapabilir miyim?ne olursunuz yardımcı olun yoksa çıldıracam valla burda...
tibet üren
16 Haziran 2011 13:52   |   Mesaj #19   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ben düz lise 1. sınıfım ; Bölümümü Güzel sanatlara verecem ! lakin rehberlik servisininde tam bir bilgisi yok yani yakınlarda güzel sanatlar lisesi varsa onlara baş vurmak gerekir. EGER alınırsanız okula eski okulunuza gelip tastiknamenizi alıp güzel sanatlara yetenekle alına bilirsiniz ? tabii yetenegin yoksa asla girme , hayatın kararır , fen lisesi gibi gelir sana Msn Grin ona göre açık gözlü olun
Misafir
24 Haziran 2011 16:19   |   Mesaj #20   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ben lise 2 deyim düz lisede sbs ortalamam 380 kemana başladım ilerletiyorum ama bıktım okuldan geçmek istiyorum oraya kesinlikle ama nasıl sınavlar ne zaman hiçbir fikrim yok yardımcı olabilecek biri varsa lütfen ?
Sponsorlu Bağlantılar
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç