Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 95.381|Cevap: 55|Güncelleme: 16 Şubat 2015

Ayet, cüz, sure ne demektir?

Misafir
18 Nisan 2011 17:32   |   Mesaj #21   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ayet ve sure nedir
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
30 Nisan 2011 14:14   |   Mesaj #22   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
KURAN-I KERİM
Kuran-ı Kerim İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir.
Arapça olan ve 114 sûrede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed (S.A.V)’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Allah tarafından bildirilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V)’de gelen vahyi ezberlemiş, sonra da hangi sureye ait olduğunu belirterek vahiy katiplerine yazdırmıştır. Ayrıca bu ayetler birçok sahabi (Hz. Muhammed (S.A.V)’in yakın çevresinde bulunanlar) tarafından da ezberlenmişti. Kuran’ın inmesi Hz. Muhammed (S.A.V)’in yaşamı boyunca sürdüğünden kitap haline getirilmesi düşünülmemiştir. Ama Hz. Muhammed (S.A.V)’in ölümünden sonra elindeki ayetlerin dağılıp kaybolmasını önlemek amacıyla ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) adı verildi.
Sponsorlu Bağlantılar

Kur'an sözcüğü Arapça'da QRE (qare'e/kare'e) (okudu) sözcüğünün sülasi (üç harfli kelime kökü sistemine göre) mastarıdır. "Okumak", "okunan" "okuyuş" "okuma" anlamlarını ifade eder. Bir başka tanıma göre QRE (qare'e/kare'e) (birkaç nesneyi biriktirip birbirine kattı, ekledi, derledi) ifadesinin sülasi mastarıdır. Kerîm, "soylu, asil" ve "eli açık, cömert" anlamlarına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Kur'an ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitab, Nur ve Ümmülkitap isimleriyle bilinir.

Âyet Nedir? Kuran-ı Kerim Kaç Âyetten oluşur?
'Âyet' sözlükte, açık alamet (belirti) demektir Bir şeyin ve bir amacın varlığını gösteren alamettir
Açıkça ortada görülmeyen şey âyetiyle bilinir ve tanınır Bir yolu bilmeyen, o yola ait alametleri bilirse, yolu tanır Her şey kendi alametiyle bilinir Bu açıdan âyet, duyuların, düşüncelerin veya akılla bilinen şeylerin dışa vurmuş şeklidir denilebilir
Kurân’ın kaç ayet olduğu hususunda âlimler arasında ihtilaf vardır. Fakat bu ihtilaf sadece numaralandırma hususundadır. Kurân’ın tümü için her hangi bir ihtilaf mümkün değildir.

Kuran ayetlerinin sayısı hakkında tam bir mutabakat yoktur. Bunun bazı sebepleri vardır:

1- Ayetlerin tamamında veya kur'anın umumunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani Kur'anın tamamı bellidir. Fakat alimler arasında ayet sayısında bir görüş ayrılığı mevcuttur. Şöyleki, Kur'anı açtığınızda ayetlerin yerini tayin eden yuvarlak işaretler vardır. İşte bazı alimlere göre, bu iki yuvarlak arasındaki ifadeler ayettir. Fakat bazı alimlere göre, bu iki yuvarlakların aralarındaki ifadelerin bazısı bir ayet değil, iki veya daha fazla ayettir. Bu görüş ayrılığından dolayı, ayet sayısında farklılık olabilir. Yoksa Kur'anın tamamında veya ayetlerin kendilerinde herhangi bir anlaşmazlık veya terslik söz konusu değildir.

2- Şafiî âlimleri besmele-i şerifi, başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde Hanefi âlimleri besmeleyi ayrı bir ayet olarak saymışlardır. Sure başlarındaki “yasin, ha mim” gibi huruf-u mukattaa için de benzer durum geçerlidir.

3- Ayrıca, Kuranda bulunan “durmayınız” anlamına gelen “LA” işaretinin olduğu yerlerin de birer ayet sayılıp sayılmayacağı da bu farklılığın başka bir nedeni olabilir.

Bu ve benzeri nedenlerle Kur’an’ın bir harfinde bile değişiklik olmadığı halde, ne kadar ayet olduğu konusu tam netlik kazanmamıştır. Elinizde bir kitap olsa kaç parağraf veya cümleden meydana geldiği sorulsa değişik anlayışlara göre farklı rakamlar çıkacaktır. Bu anlayış farklılığı kitabın azalacağı veya fazlalaşacağı anlamına gelmez. İşte Kuran da esas olarak içindeki her şey ile meydandadır. Ancak değerlendirme farklılığından rakamlar da farklı çıkmaktadır.
Bu farklı sayımın bir sonucu olarak; İbn-i Abbas 6616, Nafi, 6217, Şeybe, 6214, Mısır âlimleri 6226, Zemahşeri, İbn-i Huzeyme, Şeyhulislam İbn-i Kemal ve Bediüzzaman Said Nursi ise 6666 ayet olduğunu söyler.

Cüz Nedir? Kuran-ı Kerim Kaç Cüzden oluşur?
Kur'anın yirmişer sayfalık bölümlerine cüz adı verilir. Kur'an'da 30 cüz vardır. Her cüz 4 hizbden (bölümden) meydana gelir. Hizbler de aşır'lardan oluşmuştur. On ayete bir aşır denir.
Misafir
30 Nisan 2011 14:15   |   Mesaj #23   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Sûre Nedir? Kuran-ı Kerim Kaç Sûreden oluşur?
Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür. Kur'an-ı kerim içerisinde 114 adet sure bulunur. Sure ile dua birbirinden farklıdır. Çoğu insan bu ikisi arasındaki farkı unutup sureye dua diyebilmektedir. Dualar kur'an-ı kerim'de geçmez. Kur'an-ı kerimdekiler surelerdir.
KURAN’I KERİM’DE BULUNAN SÛRELER:
Sıra No

1 Sûre Adı

Fâtiha
Ayet Sayısı

7 Cuz

1 Sayfa

0
2 BakaraMsn Star
286 1 1
3 Âl-i İmrânMsn Star
200 3 49
4 NisâMsn Star
176 4 76
5 MâideMsn Star
120 6 105
6 En’âm
165 7 127
7 A’râf
206 8 150
8 EnfâlMsn Star
75 9 176
9 TevbeMsn Star
129 10 186
10 Yûnus
109 11 207
11 Hûd
123 11 220
12 Yûsuf
111 12 234
13 Ra’d
43 12 248
14 İbrahim
52 13 254
15 Hicr
99 14 261
16 Nahl
128 14 268
17 İsrâ
111 15 281
18 Kehf
110 15 292
19 Meryem
98 16 304
20 Tâ-Hâ
135 16 311
21 Enbiyâ
112 17 321
22 HacMsn Star
78 17 331
23 Mü’minûn
118 18 341
24 NûrMsn Star
64 18 349
25 Furkân
77 18 358
26 Şu’arâ
227 19 366
27 Neml
93 19 376
28 Kasas
88 20 384
29 Ankebût
69 20 395
30 Rûm
60 21 403
31 Lokman
34 21 410
32 Secde
30 21 414
33 AhzâbMsn Star
73 21 417
34 Sebe’
54 22 427
35 Fâtır
45 22 433
36 Yâsîn
83 22 439
37 Sâffât
182 23 445
38 Sâd
88 23 452
39 Zümer
75 23 457
40 Mü’min
85 24 466
41 Fussilet
54 24 476
42 Şûrâ
53 25 482
43 Zuhruf
89 25 488
44 Duhân
59 25 495
45 Câsiye
37 25 498
46 Ahkâf
35 26 501
47 MuhammedMsn Star
38 26 506
48 FetihMsn Star
29 26 510
49 HucurâtMsn Star
18 26 514
50 Kâf
45 26 517
51 Zâriyât
60 26 519
52 Tûr
49 27 522
53 Necm
62 27 525
54 Kamer
55 27 527
55 Rahmân
78 27 530
56 Vâkı’a
96 27 533
57 HadîdMsn Star
29 27 536
58 MücâdeleMsn Star
22 28 541
59 HaşrMsn Star
24 28 544
60 MümtehineMsn Star
13 28 548
61 SaffMsn Star
14 28 550
62 Cum’aMsn Star
11 28 552
63 MünâfikûnMsn Star
11 28 553
64 TeğâbunMsn Star
18 28 555
65 TalâkMsn Star
12 28 557
66 TahrîmMsn Star
12 28 559
67 Mülk
30 29 561
68 Kalem
52 29 563
69 Hâkka
52 29 565
70 Me’âric
44 29 567
71 Nûh
28 29 569
72 Cin
28 29 571
73 Müzzemmil
20 29 573
74 Müddessir
56 29 574
75 Kıyâme
40 29 576
76 İnsanMsn Star
31 29 577
77 Mürselât
50 29 579
78 Nebe’
40 30 581
79 Nâzi’ât
46 30 582
80 Abese
42 30 584
81 Tekvîr
29 30 585
82 İnfitâr
19 30 586
83 Mutaffifîn
36 30 587
84 İnşikâk
25 30 588
85 Bürûc
22 30 589
86 Târık
17 30 590
87 A’lâ
19 30 591
88 Gâşiye
26 30 591
89 Fecr
30 30 592
90 Beled
20 30 593
91 Şems
15 30 594
92 Leyl
21 30 595
93 Duhâ
11 30 595
94 İnşirâh
8 30 596
95 Tîn
8 30 596
96 Alak
19 30 597
97 Kadr
5 30 598
98 BeyyineMsn Star
8 30 598
99 ZilzâlMsn Star
8 30 599
100 Âdiyât
11 30 599
101 Kâri’a
11 30 600
102 Tekâsür
8 30 600
103 Asr
3 30 601
104 Hümeze
9 30 601
105 Fil
5 30 601
106 Kureyş
4 30 602
107 Mâ’ûn
7 30 602
108 Kevser
3 30 602
109 Kâfirûn
6 30 603
110 NasrMsn Star
3 30 603
111 Tebbet
5 30 603
112 İhlâs
4 30 604
113 FelâkMsn Star
5 30 604
114 NâsMsn Star
6 30 604
Not: Yanında Msn Star işareti bulunan sureler Medeni (Medine'de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke'de inmiş)tir.
Misafir
1 Mayıs 2011 10:10   |   Mesaj #24   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
söyleyin performans yazıcam lütfennn
Misafir
16 Mayıs 2011 21:12   |   Mesaj #25   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
CÜZ =AYETLERİ OLUŞTURAN KISIMLAR
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
31 Mayıs 2011 22:40   |   Mesaj #26   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
lütfen ayet ve sureyi tanımlar mısınız?
Misafir
26 Eylül 2011 21:09   |   Mesaj #27   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ayet kuran ı kerim de allah ın söylediği sözler
Misafir
31 Ekim 2011 18:08   |   Mesaj #28   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ayet nedir
Misafir
24 Aralık 2011 12:54   |   Mesaj #29   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri:
31 Ocak 2012 16:05   |   Mesaj #30   |   
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Ayet Sure Cüz Nedir ?

Ayet;
sözlük anlamı kanıt, işaret, anlamına gelen ayet kelimesi, sureleri oluşturan bir veya bir kaç cümleden oluşan bölümlere denir. Bir sayfadan oluşan ayetler olabildiği gibi tek bir harften oluşan ayetler de vardır. Toplam 6666 ayet bulunmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar


Sure;
sözlük anlamı, yüksek mevki, etrafı etrafı surlarla çevrili şehir demektir. Kavram olarak, Kur’anı Kerim’in değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlere sure denir. Toplam 114 sure bulunmaktadır. En kısa sure üç ayetten oluşan Kevser suresi, en uzunu ise 286 ayetten oluşan Bakara suresidir. İlk sure Fatiha, son sure ise Nas suresidir.

Tevbe suresi dışındaki her bir sure başında Besmele bulunmaktadır. Mekke’de indirilen surelere “Mekkî”, Medine’de indirilenlere ise “Medenî” sure denir. Sureler genellikle uzun olandan kısa olana doğru sıralanmıştır.

Her surenin yaygın olarak bilinen bir adı vardır. Fatiha, Kevser, İhlas sureleri gibi. Bazı surelerin birden fazla adı bulunmaktadır. Örneğin İhlas suresine Tevhit suresi de denir. Sureler, isimlerini içinde geçen bir olaydan veya bir kelimeden almışlardır.

Cüz;
Kur’an’ın her yirmi sayfasına bir “cüz” denilmektedir ve toplam 30 cüz bulunmaktadır.
Kur’an okunup ezberlenmesi kolay bir kutsal kitap olduğu için en çok okunup ezberlenen kutsal kitaptır. Hem şiir, hemde düz yazı özelliklerine sahiptir.
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç