Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 131.945|Cevap: 48|Güncelleme: 3 Temmuz 2015

Sağlık meslek lisesi 1. sınıf dersleri nelerdir?

Misafir
5 Eylül 2010 12:19   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ben sağlık meslek lisesine yeni başlayacak bir öğrenciyim ama dersler hakkında hiç bi bilgim yok ve internetten bulamıyorum bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz dersleri öğrenmek istiyorum lütfenMsn Sad
EN İYİ CEVABI Intersect verdi
9. SINIF ORTAK DERSLER(bütün lise türleri için geçerlidir)

DİL VE ANLATIM
Sponsorlu Bağlantılar
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
COĞRAFYA
MATEMATİK
GEOMETRİ
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK


9. SINIF ALAN DERSLERİ(sadece sağlık meslek liselerinde okutulur)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
Diğer Konular:
oyuncu_girl
5 Eylül 2010 14:43   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İnceleyiniz; ...SALIK LER DARES BAKANLII...

Hangi alanı cesiceğinize dair bir fikrim olmadığından siteyi incelemenizi öneriyorum, umarım yardımcı olur.
Misafir
11 Aralık 2010 20:07   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
anatomi_meslek esasları_ve tıbbi etik
Misafir
6 Ağustos 2011 13:59   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü dersleri nelerdir bilen varmı?
Misafir
8 Ağustos 2011 17:29   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
benim bölümüm A.T.T 9. sınfa geçtim derselerimin adlarını öğrenmek istiyorum. bilen varsa yardımcı olabilirmi ?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
28 Ağustos 2011 17:57   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Peki 1. sınıfta uygulamalı ders yok mu
Misafir
9 Eylül 2011 15:13   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ARKADAŞLAR MESLEK LİSELERİNİN DERSLERİ ZORMU SİZCE LÜTFEN YARDIMCI OLUN
seaberk
9 Eylül 2011 16:09   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
9. SINIF ORTAK DERSLER(bütün lise türleri için geçerlidir)

DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
COĞRAFYA
MATEMATİK
GEOMETRİ
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK


9. SINIF ALAN DERSLERİ(sadece sağlık meslek liselerinde okutulur)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM

http://sdb.meb.gov.tr/dersprogramlari.html
Collio
9 Eylül 2011 17:56   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Meslek Liseleri
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek
liselerinde sınıf geçme ve sınavlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerini
kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 181
sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık, Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,
c) Okul, Sağlık Meslek Lisesini,
ç) Müdür, Sağlık Meslek Lisesi Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı, Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcısını,
e) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğretmen, Okulda kadrolu, ücretli
ve stajyer olarak ders okutmakla görevli öğretim elemanlarını,
f) Bölüm, Okullarda açılan bölümleri,
g) Ders, Teorik, laboratuvar ve alan uygulamasını,
h) Laboratuvar Uygulaması, derse özgü okul laboratuvarında yapılan
uygulamayı,
ı) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Alan Uygulaması, Okulun derslik
ve laboratuvarları dışında bölümlerin özelliğine göre çeşitli kurum ve kuruluşlarda
yapılan uygulamayı,
i) Dönem, Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili
bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
j) Ders Yılı, Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki
dönemi kapsayan süreyi,
k) Öğretim Yılı, Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı
tarihe kadar geçen süreyi,
l) Bölüm Dersi, Ders dağıtım çizelgesinde gösterilen bölüm derslerini,
2
m) Seçmeli Bölüm ve Diğer Seçmeli Ders, Ders dağıtım çizelgelerinde
gösterilen seçmeli bölüm ve diğer seçmeli dersleri,
n) Sınıf Öğretmeni, Okul yönetimince sorumluluğu kendisine verilen sınıf
öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelmelerine yardımcı olan,
seçmeli bölüm dersleri ile diğer derslerin belirlenmesinde öğrenci ve veliyle yakın iş
birliği yapan, öğrencinin okul yönetimi, öğretmen ve çevre ile ilişkilerini sağlıklı bir
şekilde düzenleyip yürüten öğretmeni,
o) Zümre Öğretmenler Kurulu, Aynı dersi ve birbiriyle ilgili dersleri okutan
öğretmenlerden oluşan kurulu,
ö) Sınıf Öğretmenler Kurulu, Aynı sınıfa dersi olan öğretmenlerden oluşan
kurulu,
p) Öğretmenler Kurulu, Stajyer öğretmenler dahil, okulun tüm
öğretmenlerinden oluşan kurulu,
r) Ölçme Araçları, Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının
değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödevleri,
s) Ortalama Yükseltme Sınavı, Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını
yükseltme amacıyla yapılan sınavı,
ş) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Yetiştirme Programı, Ders yılı
içinde çeşitli nedenlerle boş geçen dersler için ders yılının ikinci döneminde veya yaz
tatilinde düzenlenen programı,
t) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Sorumluluk Sınavı, Öğrencilerin,
sorumlu olarak geçtikleri dersler için yapılan sınavı,
u) (Mülga: 23.08.2002 / 24855 S.R.G.)
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
(Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.)
Madde 5 - (Değişik 1. fıkra: 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Eğitim-öğretim
sistem ve süreçlerine ilişkin olarak tüm etkinliklerde Toplam Kalite Yönetimi ve Plânlı
Okul Gelişim Modeli anlayışına uygun olarak öğrenci başarısıyla ilgili ölçme ve
değerlendirme konularında yeni ve çağdaş yaklaşımları da içeren ilkeler göz önünde
bulundurulur.
a) Bir ders yılı iki dönemden oluşur.
b) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Her öğrencinin ilgi, istek, yetenek
ve derslerdeki başarısına göre yönlendirilmesine, geliştirilmesine ve ilerlemesine
olanak sağlanır.
c) Öğrencilerce alınacak bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin
tespitinde ilgili sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenci ve velisinin ortak görüşüne
göre karar verilir.
ç) Sınıf öğretmeninin, okul rehberlik servisi ile yakın bir iş birliği içinde
çalışması esas alınır.
d) Öğrencinin derslerdeki başarısı ve psiko - sosyal gelişimi için sınıf
öğretmeninin diğer öğretmenler, veli ve okul rehberlik servisi ile yakın işbirliği
yapması esas alınır.
e) Ölçme ve değerlendirme işlemlerinde de, eğitim programlarında belirtilen
özel ve genel amaçlar ile bu programlarda hedeflenen davranışlar esas alınır.
f) Ölçme ve değerlendirmede anayasanın eşitlik ilkesine uyulur.
3
g) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğrenci başarısının tespiti;
derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulama puanları, ödev, proje, ders içi ve
ders dışı etkinliklere dayandırılır. Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme
sonuçları ile birlikte, öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve
davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları
ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları,
edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme gibi özelliklerini de göz önüne alarak
başarıları hakkında karar verir.
h) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı
olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.
ı) Öğrenci başarısının ölçümü; geçerlik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik ve
ayırt edicilik özelliklerine sahip ölçme araçları ile yapılır.
i) Öğrenci başarısının belirlenmesinde kullanılan ölçme araçlarında bilginin
yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki
davranışların ölçülmesine de ağırlık verilir.
j) Öğrencinin ders, ödev, alan uygulaması, lâboratuvar ve yaz uygulamaları
ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılması zorunludur.
k) Eğitim - öğretim sürecinde başta sağlık kurumları olmak üzere diğer
kurum ve kuruluşların öğretim kadroları ve uygun eğitim ortamından yararlanılır.
l) (Ek : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik
bütün süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi esastır.
m) (Ek : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğrencinin başarısı çeşitli yöntemlerle
sürekli olarak izlenir.
n) (Ek : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Her ölçme sonucunun öğrencinin
gelişimi için değerlendirilmesi esastır.
o) (Ek : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğrencinin kapasite ve yeteneği
doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla, verilen eğitimin sürekli
ilişkilendirilmesi esastır.
ö) (Ek : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Eğitimde toplam kalite yönetimi
ilkelerine uyulur.
p) (Ek : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Tüm eğitim etkinliklerinde demokrasi ve
insan hakları ile ilgili kurallara uyulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölümler ve Öğretim Programları İle İlgili Esaslar
Bölümler
Madde 6 -Sağlık meslek liselerinde, mesleğin özel ve genel amaçları
doğrultusunda sağlık mesleğine yönelik bölümler bulunur.
Öğretim Programları
Madde 7 - Sağlık meslek liselerinde uygulanan öğretim programları,
bölümlerin özelliklerine uygun olarak; bölüm dersleri ile ortak genel bilgi dersleri ve
bölüm seçmeli dersleri ile seçmeli derslerden oluşur.
Ortak genel bilgi dersleri, bölüm dersleri ve bölüm seçmeli dersleri ile diğer
seçmeli derslerin her biri, bunların haftalık saatleri ve bu derslerin hangi yıllarda
okutulacakları Bakanlıkça belirlenir, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanır.
4
Müdürler Kurulu
Madde 8 - Müdürler kurulu; sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık
müdür yardımcısı, eğitim şube müdürü, il ve ilçe sağlık meslek lisesi müdürlerinden
oluşur. Anılan kurul, sağlık müdürü veya görevlendireceği sağlık müdür yardımcısı
başkanlığında en geç dönemin başlamasından 15 gün önce toplanır. Bu toplantıda;
öğretmen ihtiyacı olan okulların bu ihtiyaçlarının giderilmesi ve eğitim - öğretimle ilgili
konular tartışılarak gerekli önlemler alınır. Ayrıca gerek görüldüğü takdirde bazı
bölüm seçmeli derslerin veya seçmeli derslerin birlikte yapılması gibi kararlar alınır.
Ortak Genel Bilgi Dersleri
Madde 9 - Ortak genel bilgi dersleri, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar
almakla yükümlü olduğu derslerdir.
Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, toplum
sorunlarını kavrama, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda
bulunma bilinç ve gücünü kazandırmak amacına yöneliktir.
Bölüm Dersleri
Madde 10 - Bölüm dersleri; öğrenciyi tümüyle meslekî alana yönelten ve ona
bu alanda meslekî bilgi ve beceriyi sağlayan zorunlu derslerdir.
Bölüm Seçmeli Dersleri
Madde 11 - Bölüm seçmeli dersleri; öğrenciye yöneldiği bölümde meslekî
gelişmeyi sağlayan derslerdir.
Seçmeli Dersler
Madde 12 - Seçmeli dersler; ortak genel bilgi ve bölüm dersleri ile bölüm
seçmeli dersleri dışında kalan; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli
programlarda ilerlemelerini, kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayıcı derslerdir.
Ders İlânı ve Seçimi
Madde 13 – (Değişik 1. fıkra : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Okul
müdürlüğünce, ders yılı sonunda okulun derslik, laboratuvar, atölye ve benzeri
bölümlerinin sayısı, kullanılabilme durumları ile mevcut branş öğretmenlerinin aylık
karşılığı okutmak zorunda oldukları veya ücret karşılığı okutabilecekleri dersler göz
önünde bulundurularak; takip eden ders yılında öğretime açılabilecek olan seçmeli
dersler ile bölüm seçmeli derslerin tümü ders kesiminin 10 gün öncesinden ilan edilir.
Bu sürenin bitiminden itibaren 20 gün içerisinde müracaatlar alınarak ilan edilen
dersler arasından sınıf öğretmeni, veli ve öğrencinin katılımı ile öğrencinin okumak
istediği bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler belirlenir.
Belirlenen bölüm seçmeli dersler ve seçmeli dersler öğrenci veya velisi
tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Ancak; okulun yeni imkânlara kavuşması durumunda derslerin başladığı
hafta içinde de bazı derslerin seçimi yapılabilir.
Bölüm seçmeli dersler ve seçmeli derslerin seçiminde;
a) Öğrencinin kişisel gelişim dosyasındaki bilgiler değerlendirilerek, önceki
yıllara ait gelişim ve başarı durumu,
b) Kayıtlı olduğu bölümde alması gereken derslerin hangileri olduğu,
c) Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
Bu değerlendirmeler her sınıf için tekrarlanır.
5
Seçmeli Bir Dersin Eğitim - Öğretime Açılması
Madde 14 - Seçmeli bir dersin eğitim - öğretime açılabilmesi için, en az 10
öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir.
İKİNCİ KISIM
Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başarısının Tespiti,
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci Başarısının Tespiti
Madde 15 - Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve
uygulamalı sınavlar, ödevler ve alan uygulamaları ile ders içi ve ders dışı eğitim -
öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.
Öğretmen, her türlü sınav, ödev ve uygulamalar ile ders içi ve ders dışı
eğitim – öğretim faaliyetlerini değerlendirerek öğrencinin amaçlanan davranışları
kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol eder.
Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
Madde 16 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Bir dönemde yapılacak
yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı, haftalık ders saati toplamı üç ve daha çok olan
dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. Zorunlu
durumlarda bir yazılı sınav eksiği ile dönem notu verilebilir.
Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 17 - Ölçme sonuçları, yalnız not verme amacıyla değil, eğitim -
öğretimde amaçlanan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, başarısız olunan
konuları ortaya çıkarmak ve bu konularda önlem almak amacı ile de kullanılır.
Öğretmen, her sınav sonunda, özellikle yazılı sınavlardan sonra öğrencilerin
hangi konularda ve ne derece başarılı olduğunu belirler. Başarı oranı az ise,
sebeplerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya
öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi önlemleri alır.
Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa,
öğretmen başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava, isteyen
başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınav sonuçlarından öğrencinin en yüksek puanı
aldığı sınav sonucu geçerli sayılır.
Karşılaştırmalı Sınavlar
Madde 18 - Bir okulda aynı programları okutan öğretmenlerin ortak
değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere yazılı sınavların en az biri birlikte
düzenlenir. Bu ortak sınavlar, o dersi okutan zümre öğretmenleri tarafından ortak
sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır. Ortak sınavın sadece bir defa
yapılması durumunda bunun, dönemin son ayı içinde yapılması esastır.
Bakanlık tarafından gönderilecek testler ve başka ölçme araçları ile de başarı
seviyesi belirlenebilir. Bunlarla öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sonuçları
karşılaştırılır. Öğretmenler, bu karşılaştırma sonuçlarından yararlanarak sonraki
ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için gerekli önlemleri alabilirler. Karşılaştırmalı
sınavlar, cumartesi - pazar günleri yapılabilir.
6
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen
zamanlarda toplanacak olan zümre öğretmenler kurulunda görüşülür ve ortak çözüm
yolları araştırılır.
Yazılı ve Uygulamalı Sınavların Niteliği ve Zamanı
Madde 19 - Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önceden
öğrencilere duyurulur ve sınıf defterine yazılır. Bir sınıfta bir gün içinde uygulanacak
yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçemez.
Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır.
Derslerin özelliklerine göre gerektiğinde az sorulu, uzun cevaplı ölçme araçlarına da
başvurulabilir.
Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır. Yazılı sınav ve
ödev zamanlarının belirlenmesinde sınıf öğretmeni, aynı sınıfta dersi olan
öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul
müdürlüğü tarafından düzenlenir. Tekniğine uygun olarak, bir dersten her dönemde
son yazılı sınavları test olarak yapılabilir.
Uygulamalı Derslerin Değerlendirilmesi
Madde 20 - Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki
meslek ve diğer derslerin sınavları, her dönemde 16 ncı maddede belirtildiği gibi
dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya yalnızca biriyle yapılabilir.
(Değişik 2.fıkra : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Alan uygulaması olan
derslerin alan uygulama puanlarını belirlemek için; öğrencinin aynı ders için
gönderildiği her uygulama alanından bir uygulama puanı verilir. Uygulama
alanlarından aynı dersle ilgili ayrı ayrı verilen uygulama puanlarının aritmetik
ortalaması o dersin uygulama dönem puanı olur.
Sözlü Sınavlar
Madde 21 - Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav
puanının verilmesi esastır. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü
puanı öğrencilerin; eğitici çalışmalarındaki etkinlikleri, derse hazırlıkları, ders içindeki
etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.
Öğrencilere anında duyurulur.
Soruların Yıllık Plân ve Programlara Uygunluğu
Madde 22 - Öğretmenler, yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken,
ders yılı başında zümre öğretmenlerince dersin programına uygun olarak hazırlanan
yıllık ders plânlarındaki ders konularını ve dersin amaçlarını göz önünde
bulundururlar.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde 23 - Öğretmenler yaptıkları sınavların ve verdikleri ödevlerin
sonuçlarını öğrencilere bildirirler ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar.
Yazılı sınavlar, uygulamalar ve ödev sonuçları yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya
ödevin teslim tarihine göre en çok 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin
istemesi hâlinde, sınav kağıdı ders öğretmeni ile birlikte bir defa daha incelenir.
Ölçme ve Değerlendirmeye Dair Diğer Hükümler
Madde 24 - Sınavlara katılmayan ve ödevlerini zamanında teslim etmeyen
öğrenci, varsa özrünü, başlangıç tarihinden itibaren 7 gün içinde bildirmek, özrün
7
bitimini izleyen 7 gün içinde özrüne ilişkin belgeleri okul yönetimine vermek
zorundadır. Ancak; kaza ve birinci derecede yakınının ölümü, yangın, doğal afet ve
benzeri durumlarda bu süre okul yönetiminin takdirine bırakılır.
Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu, ders öğretmenine
yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve
önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken
yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Ödevleri de öğretmenin belirleyeceği bir
zamanda kabul edilir.
Özrü okul yönetimince kabul edilmeyen veya özürsüz olarak sınavlara
katılmayan ve ödevlerini zamanında teslim etmeyen veya sınavlarda kopya çeken ya
da kopya veren öğrenciye puan olarak sıfır verilerek, durumu okul yönetimine ve
velisine yazılı olarak bildirilir. Okul yönetimince gerekli işlem yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi
Öğretmen Not Defteri
Madde 25 - Öğretmen Not Defteri ile İlgili Esaslar;
a) Öğretmen, her ders için bir not defteri tutar. Not defterine bu Yönetmelikte
gösterilen esaslara göre tespit ettiği puanları ve dönem notlarını yazar.
b) Öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından temin edilen ve onaylanan
not defterleri, imza karşılığında öğretmene verilir.
c) Puanların ve dönem notlarının mürekkepli kalemle yazılmasına, silinti ve
kazıntı olmamasına özen gösterilir.
ç) Her öğretmen, not defterini, okul yönetiminin vereceği not cetvelleri için
esas olarak kullanmakla ve istendiği zaman okul müdürüne veya denetleme yetkisi
olanlara göstermekle yükümlüdür.
d) Öğretim yılı sonunda not defterleri okul yönetimine teslim edilir. Bu
defterler yönetim tarafından en az iki öğretim yılı saklanır.
e) Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan öğretmenler de not
defterlerini tutanak karşılığında yönetime teslim etmek zorundadırlar.
f) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Not defterine; dönemlere ait yazılı,
sözlü ve uygulama puanları ile varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik
ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.
Öğrenci Karnesi
Madde 26 - Her dönem sonunda öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere
başarı, gelişme ve devam durumlarını gösteren bir karne verilir. Ayrıca Takdir,
Teşekkür ve ödül alan öğrenciler ile başarısız olan ve disiplin cezası alan öğrencilerin
durumları velilerine bildirilir.
Not Düzeni
Madde 27 - Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, “beşli not düzeni”
kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.
Bütün sınavlar ile ödev ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine
puan olarak yazılır. Bir dersin dönem notu ise o dersten alınan puanların aritmetik
ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.
Puanların not defteri ve derecesi aşağıdaki gibidir.
8
Puan Not Derece
85 - 100 5 Pekiyi
70 - 84 4 İyi
55 - 69 3 Orta
45 - 54 2 Geçer
25 - 44 1 Geçmez
0 - 24 0 Etkisiz
Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler
tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler ise dikkate alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönem Notlarının Tespiti
Dönem Notu
Madde 28 - (Değişik 1. ve 2. fıkra : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Bir dersin
dönem notu o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulama puanları ile varsa ödev ve
projelere verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak ve nota çevrilerek belirlenir.
Öğretmen, öğrencinin sınıf içi etkinlik ve başarı durumunu dikkate alarak takdir
hakkını kullanabilir. Projelerin tamamlanma süresinin bir dönemi aşması durumunda
her dönemdeki çalışma aşamaları puanla değerlendirilir. Zorunlu hâllerde bir yazılı
sınav eksiği ile dönem notu verilebilir.
Ancak takdir edilen not yazılı, sözlü uygulamalı sınavlar ile varsa ödev ve
projelere verilen puanlarla izah edilebilmeli, bu puanların aritmetik ortalamasının nota
çevrilmesi ile elde edilen nottan aşağı olmamalıdır.
Bir dönemde, öğrenciye her dersten bir dönem notu verilir. Ancak;
a) Kompozisyon ayrı, dil ve edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem
notu olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not verilir. Bu notun nasıl tespit
edileceği dersin programında belirtilir.
b) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Yabancı dil dersinden okuma,
anlama, konuşma ve yazmadan verilen yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının
aritmetik ortalaması nota çevrilerek dönem notu takdir edilir.
c) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Teorik, laboratuvar ve alan
uygulaması bulunan derslerin dönem notlarının değerlendirilmesi; teorik ve
laboratuvar puanlarının aritmetik ortalaması ayrı, alan uygulama puanlarının aritmetik
uygulaması ayrı alınır. Bu puanların aritmetik ortalaması nota çevrilerek o dersin
dönem notu verilir.
ç) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğretmenin raporlu veya izinli
olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu
durumlarla, doğal afet, salgın hastalık, olağan üstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı
yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programları ile tamamlanır. Bu programlara
ayrılacak ders saati sayısı dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati
sayısından az olamayacak şekilde düzenlenir.
9
Gerektiğinde, söz konusu programlar için okulun bulunduğu mahallin mülkî
amirinin onayıyla cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da öğretim
yapılabilmesi için gerekli önlemler alınır.
d) Okula kayıt yaptırdıktan sonra oluşan sağlık sorunları veya beden
bozuklukları sebebiyle beden eğitimi dersine veya bazı beden eğitimi etkinliklerine
katılamayacak durumda olan öğrenciler, resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından rapor
almak zorundadır. Bu rapor kısa süreli rahatsızlıklar için bir hekimden, bir dönemi ya
da bir öğretim yılını kapsaması hâlinde sağlık kurulundan alınır.
Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının hangi beden
eğitimi faaliyetlerine geçici bir süre için mi, sürekli olarak mı engel oluşturduğu
açıklanacaktır.
Rapora göre, beden eğitimi faaliyetlerinin bazı uygulamalı bölümlerinden
muaf tutulanlar, bu bölümlerden sorumlu tutulmazlar ve sadece teorik bilgilerle ve
sakıncalı görülmeyen uygulamalı bölümlere; bütün uygulamalı bölümlerden muaf
tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilirler.
Dönem İçinde Nakil Olan Öğrencinin Not Tespiti
Madde 29 - Öğrencinin bir okuldan başka bir okula nakledilmesi halinde
önceki aldığı dersler ve puanlar yeni okulunda dikkate alınır. Buna göre;
a) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okul değiştiren öğrencinin
dönem notları önceki okulu tarafından verilir. Dönemin bitimine 21 ve daha fazla
işgünü kala nakledilen öğrencinin dönem notları, önceki okulundan getirdiği puanlar
dikkate alınarak yeni okulu tarafından verilir.
b) Yabancı ülkelerde okudukları okullardan ayrılan öğrenciler, denklik
işlemlerini tamamlattıktan sonra, ders yılı içerisinde okulun açıldığı tarihten itibaren
en çok 15 günlük sürede; ikinci dönem başından itibaren ise en çok 15 gün sonrasına
kadar kayıt olmak istedikleri okulları belirterek Bakanlığa başvururlar. Bakanlığa
yapılan başvurular, 7 gün içerisinde değerlendirilir ve öğrenci okula yerleştirilir.
c) Önceki okulunda aldığı bölüm seçmeli veya seçmeli derslerden
bazılarının yeni okulunda okutulmaması hâlinde öğrenci;
1. Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almış ise o
derslere ait dönem notları, mevcut puanlarına göre okul yönetimince tespit edilir.
2. (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Önceki okulunda dönem notu
verilebilecek kadar puan almamış ise yeni okulunda öğretime açılmış olan bölüm
seçmeli veya seçmeli dersleri alır. Bu derslerden aldığı puanlara göre dönem notu
tespit edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yıl Sonu Başarısının Tespiti
Bir Dersin Yıl Sonu Notu
Madde 30 - Bir dersin yıl sonu notu:
a) Öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik
ortalamasıdır.
b) Aritmetik ortalama hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama
yükseltilir.
c) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan
öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.
ç) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Hiç dönem notu yoksa, yetiştirme
programında alınan nottur.
1 0
d) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Ortalama yükseltme ve sorumluluk
sınavları sonunda sınava girilen ders / derslerin en son belirlenmiş yıl sonu notu ile
sınavda alınan notun aritmetik ortalamasıdır.
e) Yıl sonu notu, derslerin ağırlıklı notlarının ve yıl sonu başarı ortalamasının
hesaplanmasında esas alınır.
f) (Ek : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) İkinci dönem notunun en az ”Geçer”,
ancak birinci dönem notu “Etkisiz” ise ikinci dönem notunun en az “Orta” olması
gerekir.”
Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme
Madde 31 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Ders yılı sonunda;
a) 9 uncu sınıfta;
1. Tüm derslerden başarılı olan,
2. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders veya dersler
hariç, herhangi bir ders veya derslerden başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı
ortalaması 2.50 ve daha yukarı olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
b) Diğer sınıflarda;
1. Tüm derslerden başarılı olan,
2. Bölüm ders / dersleri ve yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı
sayılamayacak ders / derslerden başarılı olup diğer derslerden başarısızlığı bulunan
öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50 olan,
3. Sadece bölüm ders / derslerinden başarısızlığı bulunan öğrencilerden,
bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olan,
4. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders / derslerden
başarılı olup bazı derslerle birlikte bölüm derslerinden de başarısızlığı olanlardan
bölüm derslerinin ağırlıklı ortalaması en az 3.00, yıl sonu başarı ortalaması en az
2.50 olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.
Ortalama Yükseltme Sınavı ile Sınıf Geçme
Madde 32 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Ortalama yükseltme
sınavı sonunda; başarısız oldukları derslerin her birinden geçer not alan öğrenciler ile
31 inci maddedeki şartları taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.
Sınıf Tekrar Etme ve Okulu Bitirme Süresi
Madde 33 - ( Madde başlığı ile Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.)
Ortalama yükseltme sınavı sonunda da sınıf geçemeyen 9 uncu sınıf öğrencileri ile
bütün sınıflarda devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrar
ederler. Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır.
Öğrenciler, kayıt oldukları öğretim yılından itibaren en çok beş öğretim yılı
okula devam edebilirler.
9 uncu sınıfı, ikinci ders yılının ortalama yükseltme sınavı sonunda da
başaramayan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir. Ancak ortalama yükseltme sınavı ile
sorumluluk sınavları sonucunda da başarısızlığı devam eden son sınıf
öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir öğretim yılı, yapmamış olanlar iki
öğretim yılı daha sorumluluk sınavına katılabilirler.
55 inci maddede belirtilen nedenlerden dolayı okula devam edemeyen
öğrenciler ile ders yılı başlamadan tasdikname alarak okuldan ayrılan öğrenciler o
yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayılırlar.
1 1
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme
Madde 34 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) 9 uncu sınıflarda, yıl sonu
başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan dersler de dahil olmak üzere;
a) Başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler bu dersten,
b) Yıl sonu başarı ortalaması 2.00 - 2.49 olanlardan başarısız oldukları ders
sayısını en fazla iki derse indirenler bu derslerden
sorumlu olarak 10 uncu sınıfa devam ederler.
Diğer sınıflarda ;
a) Yıl sonu başarı ortalaması 2.50’den aşağı olanlar, başarısız oldukları tüm
derslerden,
b) Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olmasına rağmen bölüm
derslerinden başarısız ders / dersleri bulunanlardan yıl sonu notlarının ağırlıklı
ortalaması 3.00’ den aşağı olanlar, başarısız oldukları bölüm derslerinden,
c) Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılma şartlarını taşıdıkları hâlde 39
uncu maddeye göre başarısız dersleri bulunan öğrenciler yalnız bu derslerden
sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.
Ortalama Yükseltme Sınavı
Madde 35 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Yıl sonu başarı
ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla üç dersten
ortalama yükseltme sınavına girebilir.
12 nci sınıfta öğrenim görüp mezun olamayan öğrenciler, yeni ders yılı
başlamadan önce tamamlanacak şekilde ikinci bir ortalama yükseltme sınavına
alınırlar. Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencileri, bundan
sonra ortalama yükseltme sınavına alınmazlar.
Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrencilerin sınavına gireceği ders /
dersler; öğrenci, veli ve sınıf öğretmeninin katılımı ile belirlenir ve yazılı olarak okul
yönetimine bildirilir.
Sorumluluk Sınavı
Madde 36 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Sorumluluk sınavları,
ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavı sonunda olmak
üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır. Öğrenciler, okulla ilişikleri kesilinceye kadar
sorumluluk sınavlarına girebilirler.
12 nci sınıfa devam eden öğrenciler, ikinci ortalama yükseltme sınavı ile
birlikte alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden ayrıca sorumluluk sınavlarına
alınırlar. Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre sınav hakları devam eden son sınıf
öğrencileri de bu sorumluluk sınavına girebilirler.
Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları İle İlgili Usul ve Esaslar
Madde 37 - Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları ile ilgili usul ve
esaslar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlıkça
hazırlanacak yönerge ile belirlenir.
Sorumluluğun Kalkması
Madde 38 - Öğrencinin, sorumlu olduğu derslerden sorumluluğu;
a) Sorumluluk sınavı sonunda en az “Geçer” not alması,
b) O dersin bir üst sınıfta okutulan programından başarılı olması,
1 2
c) (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Sorumluluk sınavı sonunda,
sorumlu olarak geçilen sınıfa ait derslerin yıl sonu başarı ortalamasının en az 2.50;
ayrıca bölüm derslerinden de sorumlu olduğu ders / dersleri var ise bölüm derslerine
ait yıl sonu notlarının ağırlıklı not ortalamasının da en az 3.00 olması durumunda
kalkar.
Sorumlu olunan dersin üst programında başarılı olunması durumunda
sadece bir alt sınıfın programındaki sorumluluğu kalkar. Yıl sonu başarı ortalaması ile
başarılı sayılamayacak ders / derslerden sorumluluğu bulunan öğrencilerin
sorumluluğu, Sorumluluk Sınavında en az “Geçer” not alınmadıkça kalkmaz
Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Başarılı Sayılamayacak Dersler
Madde 39 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğrenciler, Türk Dili ve
Edebiyatı dersi ile her sınıfta, okulun ders dağıtım çizelgesinde belirtilen derslerden
başarılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve
başarmadıkça mezun olamazlar.
Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu
Madde 40 - Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan
sayı o dersin ağırlıklı notudur.
Yıl Sonu Başarı Ortalaması
Madde 41 - Yıl sonu başarı ortalamasının hesaplanması;
a) Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin
haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı, öğrencinin “Yıl sonu başarı
ortalaması” dır.
b) Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki
basamak yürütülür.
c) Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez.
“Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayıldı” yazılır.
ç) Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma
defterine yazılır ve mezuniyet notunun hesaplanmasında esas alınır.
Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti
Madde 42 - (Mülga : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.)
1 3
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diploma Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Diploma Düzenlenmesi
Diploma Verilmesi
Madde 43 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Okulu bitiren her
öğrenciye diploma verilir.
Öğrenim Belgesi Verilmesi
Madde 44 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Diploma almaya hak
kazanan her öğrenciye, okuldan ayrılanlardan isteyenlere kimliğini, diploma bilgilerini,
okul öğrenimi boyunca aldığı derslerin ders notlarını ve mezuniyet notunu gösteren
bir öğrenim belgesi verilir.
Mezuniyet Notu ve Bölümü
Madde 45 - Mezuniyet notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Mezuniyet notu; dört yıllık öğrenim süresinin yıl sonu başarı ortalamalarının
aritmetik ortalamasıdır.
Mezuniyet notu tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak
yürütülür.
(Ek : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Mezun olunan bölüm diplomada gösterilir.
Diploma Tarihi
Madde 46 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Diplomalara;
a) Ders kesiminde mezun olanlar ile yetiştirme programları sonunda mezun
olanlar için derslerin,
b) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda mezun olanlar için
bu sınavların,
sona erdiği tarih diploma tarihi olarak verilir.
Yurt Dışından Gelenlerin Mezuniyet Notu
Madde 47 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğrenimlerinin bir kısmını
yurt dışında yaparak ülkeye dönen öğrencilerin mezuniyet notları;
a) Ülkemizde ve yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı
ortalamalarına,
b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullarda yıl sonu başarı ortalamalarının
sağlanamaması durumunda ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl
sonu başarı ortalamalarına
göre tespit edilir.
Diplomaların Düzenlenmesi ile İlgili Diğer Hususlar
Madde 48 – (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Diplomaların
düzenlenmesi ile ilgili diğer hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur.
1 4
İKİNCİ BÖLÜM
Okul Birincilerinin Seçimi
Okul Birincilerinin Seçimi
Madde 49 - Okulların son sınıflarında, her ders yılı sonunda, disiplin
kurulunun da görüşü alınarak bölüm ayrımı yapılmaksızın mezuniyet notu en yüksek
olan öğrenciler arasından, öğretmenler kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak, “Kısa
Süreli Uzaklaştırma” ve daha ağır disiplin cezası almış öğrenciler okul birincisi
seçilemezler.
(Değişik 2. fıkra : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğrencilerin mezuniyet
notlarının eşit olması halinde son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci
okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye
doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit
edilir. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa; son ders yılından başlanarak derslerin yıl
sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı
ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde,
devamsızlığı en az olan öğrenci okul birincisi seçilir. Devamsızlık durumlarında da
eşitlik bozulmuyorsa öğretmenler kurulunda, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile
kura çekilerek okul birincisi tespit edilir.
Tespit edilen okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında “Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ne bildirilir.
Okul ikinci ve üçüncüleri de aynı usul ve esaslara göre seçilir.
Bütün sınıflarda dereceye giren öğrencilere onur belgesi ile birlikte uygun
armağanlar öğretim yılı sonunda düzenlenecek bir törenle verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetiştirme Programları ve Devam - Devamsızlık
(Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.)
Yetiştirme Programları
Madde 50 - (Madde başlığı ile Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Ders
yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen veya yapılamayan dersler için ders yılı içinde
veya yaz tatilinde yetiştirme programları uygulanır.
Yetiştirme programlarında görev alacak öğretmenler valilikçe görevlendirilir.
Yetiştirme programlarında işlenecek konular ve programın süresi, okul
müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenler tarafından tespit edilir.
Programın süresi, o dersin bir dönemindeki ders saati toplamından az olamaz.
Programda, dersin haftalık saat sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda
yazılı ve sözlü puanı verilir. Yıl sonu notu, bu puanlara göre takdir edilir.
Ders Yılı Süresi ve Devamsızlığın Hesaplanması
Madde 51 - Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne
kadar, okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve
mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Sabah ve öğleden sonraki süreler
yarımşar gün sayılır.
1 5
(Değişik 2.fıkra : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) İlk derse girmeyenler ile ilk
derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen
öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.
Devam Zorunluluğu
Madde 52 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Öğrenciler okula devam
etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan öğrencilerden:
a) Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen
öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.
b) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin
toplamı 30 günü aşamaz. Özürlerin resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum
veya kuruluşlarından usulüne göre alınmış ve zamanında okul yönetimine teslim
edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edilmiş özür belgesinin, özrün sona erdiği
tarihten itibaren en geç 7 gün içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir.
c) Yurt içinde ve yurt dışında, tiyatro, spor, müzik, folklor ve benzeri eğitici ve
kültürel etkinliklere katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süreler için izinli
sayılırlar.
Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere o ilin Sağlık Müdürlüğünce, yurt
dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere de Valilikçe izin verilir. Bu izin süresince
yapılan devamsızlıklar özürlü devamsızlıktan sayılır.
Ancak ulusal ve uluslar arası nitelikteki resmî etkinlikler ile bunların hazırlık
çalışmalarına katılan öğrencilerin bu organizasyonun devamı süresince izinli
sayıldıkları süreler, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için en az iki dönem notu
almış olmaları gerekir.
ç) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına
devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda
biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.
Öğrenim Hakkının Kullanılmamış Sayılması
Madde 53 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Yönetmeliğin 55 inci
maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrenciler ile ders
yılı başlamadan tasdikname alarak okuldan ayrılan öğrenciler, o yıla ait okuma
hakkını kullanmamış sayılırlar ve takip eden öğretim yılında bu haklarını kullanmak
zorundadırlar. Öğrenim hakkını kullanacak öğrenciler, eğitim - öğretimin başladığı
tarihten itibaren 10 gün içinde kendi okuluna başvurmamaları halinde okulla ilişikleri
kesilir.
Geç Gelme
Madde 54 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Okula zamanında
gelmeyen öğrenciler derslere alınırlar. Geç gelme birinci ders saati için geçerlidir.
Birinci ders saatinden sonra okula gelenler hakkında bu Yönetmeliğin 51 inci madde
hükümleri uygulanır. Geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında
öğretmenler kurulunca kararlaştırılır. Karar, veli ve öğrencilere duyurulur.
Özel Durumlar
Madde 55 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Yangın, deprem ve diğer
doğal afetlerden dolayı ya da sürekli tedaviyi gerektiren bir hastalık nedeni ile yataklı
tedavi kurumlarında yatarak tedavi gören ve sonrasında tedavisi devam ettiğinden
sağlık kurulu raporuna dayalı olarak okula devam edemeyen öğrenciler ile ana, baba,
1 6
kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı veya ölümü gibi önemli nedenlerle
kendilerine izin verilenler ve tutuklanıp serbest bırakılan veya beraat eden öğrenciler;
a) En az bir dönem notu almış bulunmak,
b) Özrünü belgelendirmek,
c) Sınıf öğretmeninin başkanlığında, rehberlik servisinde görevli okul rehber
öğretmeninin de katılımı ile o sınıfta derse giren öğretmenlerden oluşturulan kurulca
çalışkanlığına karar verilmiş olmak
kaydıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tâbi tutulurlar.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İş ve Tatil Günleri İlgili Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
İş ve Tatil Günleri
İş ve Tatil Günleri
Madde 56 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Okullarda ders yılı süresi
180 iş gününden az olamaz. Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci
dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili, ocak - şubat aylarında iki hafta
süre ile yapılır. Yaz tatili ise ders yılının bitiminden itibaren başlar.
Öğretim yılının başlaması, yarıyıl tatili ve ders kesim tarihleri Milli Eğitim
Bakanlığınca belirlenen tarihler göz önünde bulundurularak Bakanlıkça hazırlanan ve
onaylanan çalışma takvimi ile belirlenir Valilikçe uygulanır.
Not Çizelgelerinin Teslimi
Madde 57 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Dönemlere ait not
çizelgeleri, dönemin sona ermesine üç gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu
çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla varsa ödevlere verilen
puanlar belirtilir ve puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu
rakamla yazılır.
Karnelerin Verilme Zamanı
Madde 58 - Birinci döneme ait karneler sınıf öğretmeni, ilgili müdür
yardımcısı ve okul müdürü tarafından imzalandıktan sonra dinlenme tatilinden önce
verilir ve öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra dinlenme tatili sonunda sınıf
öğretmenleri tarafından toplanır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
İkinci dönem sonunda verilen karneler, okula iade edilmez.
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 59 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 60 - Bu yönetmeliğin Sağlık Meslek Liselerinin bütün sınıflarında
uygulanmaya başlamasından itibaren 17/12/1979 tarihli ve 16842 sayılı Resmi
1 7
Gazete’ de yayımlanan “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık
Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1 - (Değişik : 23.08.2002 / 24855 S.R.G.) Bu Yönetmelik
hükümleri Bakanlığımıza bağlı sağlık meslek liselerinde bu Yönetmeliğe tabi olarak
öğrenim gören tüm öğrencilere yayımı tarihinden itibaren uygulanır.
Bu Yönetmeliğin “Sorumlu Olarak Sınıf Geçme” ile ilgili hükümleri 2001-
2002 öğretim yılında 9 uncu sınıfta öğrenim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde
uygulanır.
2001-2002 Öğretim Yılında 9 uncu sınıfı tekrar edip başarısız olan
öğrencilerin 25/06/2000 tarih ve 24090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”
hükümlerine göre iki sınav hakları saklıdır.
Yürürlük
Madde 61 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 62 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Misafir
9 Eylül 2011 21:00   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bulamıyorum
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç