Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör Önceki Konu Sonraki Konu

Hz. Muhammed'in lakabı nedir?

  • hz muhammed in lakabi
  • peygamber efendimizin lakabi
  • peygamberimizin lakabi
17
aliosman
26 Nisan 2010 17:55   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Hz. Peygamber'in (s.a.) isimlerinin hepsi övgü isimleridir; sırf şahsı belirleyici olsun diye konmuş özel isimler değildir. Onda var olan, medhe-dilmesi ve olgunluğunu icap ettiren birtakım sıfatlardan türetilmiş isimler¬dir. Bunlardan bazıları:
1- Muhammed: En meşhur ismidir. Tevrat'ta bu ismiyle açık bir şekil¬de anılmıştır. Nitekim bu hususu: Cilâu'l-Efhâm fiFazli's-Salât ve's-Selâm ala Hayri'l-Enâm adlı eserimizde açık ve kesin delille açıkladık. Bu kitabı¬mız, anlattığı konu itibariyle eşsiz, faydalarının çokluğu ve bolluğu bakı¬mından da benzeri daha önce yazılmamış bir eserdir. Bu kitapta Hz. Pey-gamber'e (s.a.) salât ü selâm getirme konusunda gelen hadisleri aktardık ve sahih, hasen ya da malul olanlarını açıkladık. Malul olaniarındaki illetleri yeteri kadar açıkladıktan sonra sırasıyla; bu duanın esrarengiz yönleri¬ni, şerefini ve içerdiği hüküm ve faydalarını, Hz. Peygamber'e (s.a.) sala-vat getirilecek yer ve mahalleri de açıkladık. Daha sonra bunlardan ne kadarının gerekli olduğu, ilim adamlarının bu konudaki görüş ayrılıkları, aeırlıklı olanların tercihi, çürük olanların çürüklüklerinin gösterimi konu-l tanrıdan söz ettik. Kitabın okunup incelenerek öylece karar verilmesi anla-| tımından üstündür.
Sözün özü, onun ismi, ehl-i kitabın inanan kesiminden her âlimin bül görüşe katılacağı bir tarzda, Tevrat'ta Muhammed olarak açıkça geçmektedir.!
2- Ahmed: Sözünü ettiğimiz kitapta anlattığımız bir sırdan dolayı Hz.| İsa, onu işte bu isimle anmıştır.
3- Mütevekkil, 4- Mâhî, 5- Haşir, 6- Âkıb, 7- Mukaffî, 8- Nebiyyü't-Tevbe, 9- Nebiyyü'r-Rahme, 10- Nebiyyü'l-Melhame, 11- Fâtih, 12- Emin.)
Bu isimlere şunlar da ilâve edilebilir: Şâhid, Mübeşşir, Beşîr, Nezîr, Kasım, Dahûk, Kattâl, Abdullah, es-Sirâcü'1-Münîr, Seyyidu Veledi Âdem, Sâhibu Livâu'1-Hamd, Sâhibû'l-Makâmi'l-Mahmûd... vs. Çünkü onun isim¬leri övgü sıfatları olursa her sıfatından bir ismi olur. Ancak ona has, yahut onda çoğunlukla bulunup da kendisinden onun için bir isim türetilen vasıf¬la; müşterek olup da bu yüzden ona mahsus bir isim olmayacak vasfın arasını ayırmak gerekir.
Cübeyr b. Mut'im diyor ki: Allah Rasûlü (s.a.) bize, kendisinin isim¬lerini şöyle sıraladı: "Ben Muhammed'i m. Ben Ahmed'im. Ben Mâhî'yim: Allah küfrü benimle mahvedecektir. Ben Haşir'im: İnsanlar benim önüm¬de haşrolunacaklardır. Ben Âkıb'im: Benden sonra peygamber gelmeyecektir.
Hz. Peygamber'in (s.a.) isimleri iki türlüdür:
1) Ona has olup başka peygamberlerin kendisine ortak olmadıkları. Muhammed, Ahmed, Âkıb, Haşir, Mukaffî ve Nebiyyü'l-Melhame... gibi.
27. Buharı, 65/1 (Saf), 61/17; Müslim, 2354; Tirmizî, 2842; Ahmed, 4/80, 81, 84. Hadi¬sin sonundaki "Benden sonra peygamber gelmeyecek" cümlesi, râvilerden birinin Âkıb kelimesinin anlamını açıklamasıdır. Müslim ve Ahmed'deki rivayete göre Ma'mer di¬yor kî: Zührî'ye: "Âkıb, ne demektir?" diye sordum; "kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan demektir", cevabını verdi. Müslim'deki bir başka rivayette: "Ben kendisinden sonra hiçbir kimsenin gelmeyeceği Âkıb'im" ve Tirmizî'deki rivayette ise: "Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek olan Âkıb, benim" denmektedir.

2) Anlamında başka peygamberlerin ortak olup da ancak onda kemâli bulunan isimler. Ona has olan kısmı aslı değil, kemâl derecesidir. Rasûlul-lah, Nebiyullah, Abdullah, Şahid, Mübeşşir, Nezîr, Nebiyyu'r-Rahme, Nebiyyu't-Tevbe... gibi.
Şayet ona; Sâdık, Masdûk, Raûf-Rahîm... vb. gibi vasıflarından her-biri alınarak bir ad konacak olsa isimleri iki yüzü aşar. İşte "Allah'ın bin ismi, Hz. Peygamber'in (s.a.) de bin ismi vardır." sözünü söyleyenler bu
anlamı kasdetmislerdir. Bunu söyleyen Ebu'I-Hattâb b. lerden maksadı vasıflardır.
İsimlerinin Açıklanması:
Dıhye(28) olup, isim-
Muhammed: "Hamide" kökünden gelen "Hammede" fiilinden türe¬tilmiş ism-i mef'ûl ( = edilgen çatı)dür. Övgüyle karşılanacak huyları çok olana "Muhammed" denir. Bu yüzden "Mahmûd" kelimesinden daha mü¬balağalıdır. Zira "Mahmûd" kelimesi asıl kökü üç harfli olan (-sülâsî mücerred) fiilden türetilmiş; "Muhammed" kelimesinin ise mübalağa ifade etmesi için harfleri artırılmıştır. O halde "Muhammed" övülen diğer in¬sanlara göre daha çok övülen, yüceltilen demektir. Hem onun, hem dinin ve hem de ümmetinin Tevrat'ta ifade edilen övülmüş üstün niteliklerinin çokluğundan dolayı olacak ki, —Allah daha iyi bilir ya— bu yüzden Tev¬rat'ta bu adla anılmıştır. Hatta övülen niteliklerinin çokluğundan dolayı Hz. Musa (a.s.) bu ümmetten olmayı temenni etmiştir. Bu anlama şahid olacak hususları orada (yukarıda adı geçen eserde) anlattık. Ayrıca işi ter¬sine çeviren, Hz. Peygamber'in (s.a.) Tevrat'taki adının Ahmed olduğunu söyleyen Ebu'l-Kâsım es-Süheylî'nin) yanılgısını da açıkladık.


kaynak: ibni Kayyim el-Cevziyye (Eserin adı Zadul Mead, 1. Cilt, sayfa 82-87 / Meşhur islam alimlerindedir, En bilinen hocası İbni Teymiyyedir.)
Misafir
24 Mayıs 2010 21:06   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Muhammedül Emin
Misafir
14 Kasım 2010 13:33   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
daha başka lakapları var mı??
Misafir
18 Ocak 2011 21:34   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
erer
Misafir
21 Ocak 2011 19:19   |   Mesaj #15   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hz. muhammed'in başka lakabı yok mu yani
ödev var da
Misafir
24 Şubat 2011 19:15   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
peygamberimize verilen lakap ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum
puma_black
24 Şubat 2011 20:03   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Muhammed-ül Emin.



Muhammedül emin yani güvenilir insan demektir.insanlar canlarını dahi çekinmeden emanet ederlermiş efendimiz (sas)'e . güvenilir kişi emanete hıyanet etmeyen kişi demek...


Hz. Muhammed'in adı, Arapça isimlendirme şekliyle Muhammed bin Abdullah (Abdullah oğlu Muhammed) olarak geçer.

Müslümanlar adını andıktan sonra sıkça "sallallâhu aleyhi ve sellem" (Arapça: صلى الله عليه و سلم) cümlesini söylerler. Yazında ise "s.a.s", "s.a.v" veya "s.a" olarak kısaltılan bu ifade kısaca, "Allah'ın selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir.

Türk-İslamî literatürde ise Hz. Muhammed (s.a.v) olarak yazılır. Muhammed Arapçada "övgü" kökü olan "hamd" fiilinden türetilmiştir. Mutad övgü alan, kişice övülen manasına gelir.

Ayrıca halk tarafından Mustafa veyaAhmed ismiyle de anılır. Ahmed Arapça'da "daha çok övülen" anlamına gelir. Kur'an'da daha çok övülen manasında kullanılan ahmed kelimesi, kimi din adamlarına göre özel isim olarak adledilmiş ve Ahmed isminin Kur'an referansıyla Muhammed'in diğer bir ismi olduğu iddiasında bulunmuşlardır.
Kur'an'a göre Muhammed'in geleceği Tevrat'ta ve İncil'de bildirilmiştir . İslam peygamberi bir hadisinde şöyle demiştir: “Benim ismim Kur'ân’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.” . Bununla birlikte Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Kitaplarında Muhammed'den bahsedilmez. İslam'a göre bu durum Tevrat ve İncil'in zaman içerisinde tahrif edildiğine ve değiştirildiğine yorulur. Bazı İslam kaynaklarına göre İncil'de geçen Faraklit İslam peygamberidir. Bir başka iddiaya göre Tevrat'ta da Muhammed'in geleceğine işaretler vardır.


Misafir
28 Mart 2011 16:04   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
muhammedul-emin
Misafir
2 Nisan 2011 21:50   |   Mesaj #19   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Burhan-ı hak:Allah'ın delili
Dellal-i Azam:insanlara Allah2ın varlıgını ilan eden büyük rehber
Ebu'l kasım:kasım'ın babası
Misafir
13 Nisan 2011 10:42   |   Mesaj #20   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Muhammedül emin yani güvenilir insan demektir.insanlar canlarını dahi çekinmeden emanet ederlermiş efendimiz (sas)'e . güvenilir kişi emanete hıyanet etmeyen kişi demek...
Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Hz. Muhammed'in lakabı nedir? Konusuna Benzer Konular

Mevlâna'ya ''Rumi'' lakabı neden verilmiştir?
Gönderen: Kingstone45 Forum: Soru-Cevap
Cevap: 3
Son Mesaj: 15 Mart 2014 15:31
Hz. Ali'nin lakabı nedir?
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 4
Son Mesaj: 16 Aralık 2013 16:43
Kuyucu Murat Paşa'ya neden ''kuyucu'' lakabı takılmıştır?
Gönderen: Ziyaretçi Forum: Soru-Cevap
Cevap: 4
Son Mesaj: 15 Mart 2011 23:25
Hz. Fatima'ya niçin "Zehra" lakabı verilmiştir?
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 1
Son Mesaj: 6 Ocak 2010 09:11
Alipaşaoğlu lakabı hangi aileye verildi?
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 0
Son Mesaj: 15 Eylül 2009 14:01
Sayfa 0.309 saniyede 12 sorgu ile oluşturuldu