Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir?

Gösterim: 31538 | Cevap: 8
335577
Cevaplanmış   |    11 Mart 2009 18:37   |   Mesaj #1   |   
335577 - avatarı
Ziyaretçi

Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir?

TÜRKLERİN İSLAMTARİHİ BİLİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
En iyi cevap Blue Blood tarafından gönderildi

TÜRKLERİN BİLİMİN GELİŞMESİNE KATKILARI
Türklerin Müslümanlığa hizmetleri sadece siyasî ve askerî alanla sınırlı kalmamıştır. Devlet idaresi ve askerî yapılanmada bütün İslâm dünyasını etkileyen Türklersmiliv - İslâm medeniyetinin gelişmesinde de büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bilimsmiliv - sanat ve edebiyat alanında İslâm rönesansısmiliv - Türklerin katkıları ve sağladıkları huzur ve emniyet sayesinde gerçekleşmiştir.

İslâm dininin ve medeniyetininsmiliv - evrensel hâle gelmesi Türkler sayesinde mümkün olmuştur. Meselâsmiliv - Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat'ta kurulan Nizamiye Medreseleri (1066)smiliv - öyle büyük bir üne sahip oldu kismiliv - bu medreseler İslâm medreselerinin ilk örneği olarak kabul edilmişti. Halbuki Samanoğulları ve Gazneliler devrinde de medreselerin bulunduğu bilinmektedir. Ancak Nizamiye Medreseleri dinî bilimler yanında müspet ilimlerin de okutulduğu ilk medreseler olmaklasmiliv - modern üniversitelere öncülük etmiştir.
Abbasiler zamanında başlayan eski Yunan ve Helen medeniyetlerine ait eserler ve felsefe akımlarının çevirilerismiliv - Türk hâkimiyeti devresinde zirveye ulaşmıştı.

İSLAM MEDENİYETİNİN ÖNCÜLERİ: TÜRKLER
Türklerin İslam davasına sahip çıkmasıyla İslâm medeniyetinde büyük gelişmeler olmuştur. Batıda unutulmuş olan Yunan ve Helen medeniyetismiliv - Haçlı Seferleri sayesinde İslâm medeniyeti ile birlikte tekrar Avrupa'ya taşınmıştır. İslâm medeniyetinin öncüleri durumunda olan Türk bilginler bütün dünya tarafından tanınmış ve eserleri yüzyıllarca bilime rehberlik etmiştir. Bu Türk bilginlerinin en ünlüleri Farabismiliv - Birunî ve İbni Sina'dır.

Oğuzların Karaçuk (Farab) şehrinde doğan Farabi (870-950)smiliv - matematiksmiliv - fiziksmiliv - astronomi vb. konularda 160 kadar kitap yazmıştır. Ancak onu asıl önemli kılan Helen felsefesinin akılcısmiliv - mantığa dayalı yönüyle İslâm düşüncesini kaynaştırdığı felsefe alanındaki çalışmaları olmuştur. Aristo'nun düşüncelerini en iyi açıklayan kişi olduğundan "Muallim-i Sâni" (İkinci öğretmen) adıyla anılmıştır. Eserlerinin çoğu Latinceye çevrilmiş ve batıda "Al-Farabıus" adıyla ün yapmıştır. İhsâ'ül-Ulûm isimli eseriyle bilimleri ilk kez sınıflandıran Farabi aynı zamanda Öklit geometrisini de açıklamıştır.

Farabî'nin düşüncelerinden etkilenen İbni Sînâ (980-1037)smiliv - çeşitli konularda 220 civarında eser vermiş diğer ünlü bir Türk bilginidir. Avrupa'da "Avicenna" adıyla bilinmektedir. Felsefe ve müspet bilimlerle uğraşan İbni Sina asıl ününü tıp alanında kazanmıştır. "El-Kanun fi't-Tıb" adlı eseri Latinceye çevrilmiş ve yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulmuştur.

BİLİMİN ÖNCÜSÜ OLAN DİĞER TÜRKLERDEN BİRKAÇ ÖRNEK...
Birûnî (973 -1051)smiliv - Harzemşahların sarayında yetişti ve Gazneli Mahmud'un himayesine girdi. Matematiksmiliv - geometrismiliv - tıp ve coğrafya gibi alanlarda 113'ten fazla eser veren Birûnî'nin asıl başarısı astronomi dalındadır. Yıldızların yüksekliğinismiliv - açılarını ölçen hassas aletler geliştirdi. Dünya çekirdeğinin çapını sadece 15 kilometrelik yanılmayla 6338.8 km olarak tespit etmiştir. Yazdığı astronomi kitabısmiliv - dünyanın ilk astronomi ansiklopedisi olarak kabul edilmektedir.

Farabî ve İbni Sina'nın açtığı yoldan birçok Türk âlim ilerlemiştir. Felsefe dalında; El-Harezmîsmiliv - Şehristânî ve tasavvufun öncülerinden Gazalismiliv - İbni Rüşdsmiliv - Fahreddin Razismiliv - geometride Abdurrezzak Türkîsmiliv - trigonometrinin kurucularından Abdullah el-Baranî ilk akla gelenlerdir. Selçuklu Sultanı Melikşah İsfehan ve Bağdat'ta birer rasathane kurdurdu. Dönemin Bilim adamlarısmiliv - Melikşah adına güneş yılına dayanan Celâlî veya Takvim-i Melikşâh adlarıyla anılan bir takvim hazırladılar. Sanat ve mimarlık alanlarında da Türk-İslâm Medeniyeti zamanında büyük gelişmeler görülmektedir. Türk-İslâm kültürü ve sosyal hayatına uygun olarak gelişen mimarlığın en önemli örnekleri camismiliv - medresesmiliv - kervansaraysmiliv - imaretsmiliv - darüşşifa (hastane) vb.dir. İlk Türk-İslâm mimarî örneğismiliv - Tolunoğlu Ahmed tarafından Kahire'de yaptırılan Tuluniye Camisi'dir ve bugün dahi varlığını korumaktadır.

Türkler tarafından geliştirilen kubbesmiliv - kemer ve sütun biçimlerismiliv - Orta Asya yaşantısı ve çadır kültürününsmiliv - İslâm mimarîsine yansıtıldığı yeni bir mimarî üslûbu getirmiştir. Özellikle tekkesmiliv - kümbetsmiliv - cami ve medrese gibi yapılardasmiliv - Türk mimarî üslûbunun eşsiz örnekleri görülür. Yazısmiliv - ciltsmiliv - çinismiliv - minyatür sanatları ile seramiksmiliv - dokumacılıksmiliv - taş ve maden işçiliği vb. alanlarda Türkler eşsiz örnekler vermişlerdir. Türkler heykel ve kabartma sanatlarında da başarılı örnekler vermişlerdir. Örneğin birçok yapıda hayvan figürleri kullanılmışsmiliv - Sultan Tuğrul bastırdığı madalyona kabartma resmini koydurmuştur. Müzik alanında da Türkler yenilikler getirmişlerdir. Farabî müzik üzerine iki eser yazmış ve bunlar dünya müzik tarihine geçmiştir.

Eserinde ses ve müziğin fizik temellerini inceleyereksmiliv - ses perdesinin özelliklerini ilk defa ortaya koymuştur. Saraylardaki nevbet (bando)smiliv - Osmanlı askerî mehterine örnek olmuştur. Ayrıca bazı tarikatlerin yaptıkları dinî müzik ve rakslarsmiliv - Türk tasavvuf musikisinin ve semahların özünü oluşturmuştur.

Türkler sadece din ilimlerinde değilsmiliv - diğer ilim dallarındasmiliv - teknikte ve müsbet ilimlerde de büyük ilerlemeler göstermişsmiliv - dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirmiştir.

İSLAM MEDENİYETİNİN OLUŞMASI
Büyük bir Türk bilgini olan İbni Sina'nın tıp alanında yazdığı kitaplar Avrupa'da yüzyıllarca okutulmuşsmiliv - yine bir Türk bilgini olan Ebû Bekir Razi'nin eserleri bilim dünyasına ışık tutmuştur. Tıpsmiliv - fiziksmiliv - kimyasmiliv - matematik ve astronomi ilimlerine önemli katkılarda bulunansmiliv - birçok bilim dalının temellerini atarak dünyaya öncülük eden çok sayıda Türk bilgini yetişmiştir. İslâm dünyasının her tarafını süsleyensmiliv - bugün bile çoğu ayakta duran sanat eserlerinin çoğu Türk mimarları tarafından yapılmıştır. İslâm dünyasında Sinan gibi bir mimarsmiliv - Selimiye Camii gibi başka bir şaheser görmek mümkün değildir.

İslâm tarihine baktığımız zaman açıkça görürüz kismiliv - Müslümanlığın ilk devirlerinden sonra Müslümanlığa büyük hizmetlerde bulunarak Allah'ın rızası yönünde hareket eden milletsmiliv - Türk Milleti olmuştur. Kur'an-ı Kerim'desmiliv - İslâm'a hizmet eden hayırlı milletler şöyle müjdelenmiştir:

"Ey iman edenlersmiliv - içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)sesmiliv - Allah (yerine) kendisinin onları sevdiğismiliv - onların da kendisine sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllüsmiliv - kâfirlere karşı ise 'güçlü ve onurlusmiliv - ' Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Busmiliv - Allah'ın bir fazlıdır; onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandırsmiliv - bilendir." (Maide Suresismiliv - 54)

Bu ayetlesmiliv - İslâm'a en önemli hizmetleri gerçekleştiren Türk Milleti de müjdelenmiştir.

Peygamber Efendimiz de şu müjdeyi vermiştir:

"İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir."

İstanbul'un fethedilmesismiliv - büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ile onun kahraman askerine nasip olmuş ve böylece Milletimiz Peygamberimizin övgüsüne hak kazanmıştır

Blue Blood
11 Mart 2009 19:46   |   Mesaj #2   |   
Blue Blood - avatarı
Ziyaretçi
TÜRKLERİN BİLİMİN GELİŞMESİNE KATKILARI
Türklerin Müslümanlığa hizmetleri sadece siyasî ve askerî alanla sınırlı kalmamıştır. Devlet idaresi ve askerî yapılanmada bütün İslâm dünyasını etkileyen Türklersmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? İslâm medeniyetinin gelişmesinde de büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bilimsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? sanat ve edebiyat alanında İslâm rönesansısmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Türklerin katkıları ve sağladıkları huzur ve emniyet sayesinde gerçekleşmiştir.

İslâm dininin ve medeniyetininsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? evrensel hâle gelmesi Türkler sayesinde mümkün olmuştur. Meselâsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat'ta kurulan Nizamiye Medreseleri (1066)smiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? öyle büyük bir üne sahip oldu kismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? bu medreseler İslâm medreselerinin ilk örneği olarak kabul edilmişti. Halbuki Samanoğulları ve Gazneliler devrinde de medreselerin bulunduğu bilinmektedir. Ancak Nizamiye Medreseleri dinî bilimler yanında müspet ilimlerin de okutulduğu ilk medreseler olmaklasmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? modern üniversitelere öncülük etmiştir.
Abbasiler zamanında başlayan eski Yunan ve Helen medeniyetlerine ait eserler ve felsefe akımlarının çevirilerismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Türk hâkimiyeti devresinde zirveye ulaşmıştı.

İSLAM MEDENİYETİNİN ÖNCÜLERİ: TÜRKLER
Türklerin İslam davasına sahip çıkmasıyla İslâm medeniyetinde büyük gelişmeler olmuştur. Batıda unutulmuş olan Yunan ve Helen medeniyetismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Haçlı Seferleri sayesinde İslâm medeniyeti ile birlikte tekrar Avrupa'ya taşınmıştır. İslâm medeniyetinin öncüleri durumunda olan Türk bilginler bütün dünya tarafından tanınmış ve eserleri yüzyıllarca bilime rehberlik etmiştir. Bu Türk bilginlerinin en ünlüleri Farabismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Birunî ve İbni Sina'dır.

Oğuzların Karaçuk (Farab) şehrinde doğan Farabi (870-950)smiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? matematiksmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? fiziksmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? astronomi vb. konularda 160 kadar kitap yazmıştır. Ancak onu asıl önemli kılan Helen felsefesinin akılcısmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? mantığa dayalı yönüyle İslâm düşüncesini kaynaştırdığı felsefe alanındaki çalışmaları olmuştur. Aristo'nun düşüncelerini en iyi açıklayan kişi olduğundan "Muallim-i Sâni" (İkinci öğretmen) adıyla anılmıştır. Eserlerinin çoğu Latinceye çevrilmiş ve batıda "Al-Farabıus" adıyla ün yapmıştır. İhsâ'ül-Ulûm isimli eseriyle bilimleri ilk kez sınıflandıran Farabi aynı zamanda Öklit geometrisini de açıklamıştır.

Farabî'nin düşüncelerinden etkilenen İbni Sînâ (980-1037)smiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? çeşitli konularda 220 civarında eser vermiş diğer ünlü bir Türk bilginidir. Avrupa'da "Avicenna" adıyla bilinmektedir. Felsefe ve müspet bilimlerle uğraşan İbni Sina asıl ününü tıp alanında kazanmıştır. "El-Kanun fi't-Tıb" adlı eseri Latinceye çevrilmiş ve yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulmuştur.

BİLİMİN ÖNCÜSÜ OLAN DİĞER TÜRKLERDEN BİRKAÇ ÖRNEK...
Birûnî (973 -1051)smiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Harzemşahların sarayında yetişti ve Gazneli Mahmud'un himayesine girdi. Matematiksmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? geometrismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? tıp ve coğrafya gibi alanlarda 113'ten fazla eser veren Birûnî'nin asıl başarısı astronomi dalındadır. Yıldızların yüksekliğinismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? açılarını ölçen hassas aletler geliştirdi. Dünya çekirdeğinin çapını sadece 15 kilometrelik yanılmayla 6338.8 km olarak tespit etmiştir. Yazdığı astronomi kitabısmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? dünyanın ilk astronomi ansiklopedisi olarak kabul edilmektedir.

Farabî ve İbni Sina'nın açtığı yoldan birçok Türk âlim ilerlemiştir. Felsefe dalında; El-Harezmîsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Şehristânî ve tasavvufun öncülerinden Gazalismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? İbni Rüşdsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Fahreddin Razismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? geometride Abdurrezzak Türkîsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? trigonometrinin kurucularından Abdullah el-Baranî ilk akla gelenlerdir. Selçuklu Sultanı Melikşah İsfehan ve Bağdat'ta birer rasathane kurdurdu. Dönemin Bilim adamlarısmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Melikşah adına güneş yılına dayanan Celâlî veya Takvim-i Melikşâh adlarıyla anılan bir takvim hazırladılar. Sanat ve mimarlık alanlarında da Türk-İslâm Medeniyeti zamanında büyük gelişmeler görülmektedir. Türk-İslâm kültürü ve sosyal hayatına uygun olarak gelişen mimarlığın en önemli örnekleri camismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? medresesmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? kervansaraysmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? imaretsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? darüşşifa (hastane) vb.dir. İlk Türk-İslâm mimarî örneğismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Tolunoğlu Ahmed tarafından Kahire'de yaptırılan Tuluniye Camisi'dir ve bugün dahi varlığını korumaktadır.

Türkler tarafından geliştirilen kubbesmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? kemer ve sütun biçimlerismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Orta Asya yaşantısı ve çadır kültürününsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? İslâm mimarîsine yansıtıldığı yeni bir mimarî üslûbu getirmiştir. Özellikle tekkesmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? kümbetsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? cami ve medrese gibi yapılardasmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Türk mimarî üslûbunun eşsiz örnekleri görülür. Yazısmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? ciltsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? çinismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? minyatür sanatları ile seramiksmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? dokumacılıksmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? taş ve maden işçiliği vb. alanlarda Türkler eşsiz örnekler vermişlerdir. Türkler heykel ve kabartma sanatlarında da başarılı örnekler vermişlerdir. Örneğin birçok yapıda hayvan figürleri kullanılmışsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Sultan Tuğrul bastırdığı madalyona kabartma resmini koydurmuştur. Müzik alanında da Türkler yenilikler getirmişlerdir. Farabî müzik üzerine iki eser yazmış ve bunlar dünya müzik tarihine geçmiştir.

Eserinde ses ve müziğin fizik temellerini inceleyereksmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? ses perdesinin özelliklerini ilk defa ortaya koymuştur. Saraylardaki nevbet (bando)smiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Osmanlı askerî mehterine örnek olmuştur. Ayrıca bazı tarikatlerin yaptıkları dinî müzik ve rakslarsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Türk tasavvuf musikisinin ve semahların özünü oluşturmuştur.

Türkler sadece din ilimlerinde değilsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? diğer ilim dallarındasmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? teknikte ve müsbet ilimlerde de büyük ilerlemeler göstermişsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirmiştir.

İSLAM MEDENİYETİNİN OLUŞMASI
Büyük bir Türk bilgini olan İbni Sina'nın tıp alanında yazdığı kitaplar Avrupa'da yüzyıllarca okutulmuşsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? yine bir Türk bilgini olan Ebû Bekir Razi'nin eserleri bilim dünyasına ışık tutmuştur. Tıpsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? fiziksmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? kimyasmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? matematik ve astronomi ilimlerine önemli katkılarda bulunansmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? birçok bilim dalının temellerini atarak dünyaya öncülük eden çok sayıda Türk bilgini yetişmiştir. İslâm dünyasının her tarafını süsleyensmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? bugün bile çoğu ayakta duran sanat eserlerinin çoğu Türk mimarları tarafından yapılmıştır. İslâm dünyasında Sinan gibi bir mimarsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Selimiye Camii gibi başka bir şaheser görmek mümkün değildir.

İslâm tarihine baktığımız zaman açıkça görürüz kismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Müslümanlığın ilk devirlerinden sonra Müslümanlığa büyük hizmetlerde bulunarak Allah'ın rızası yönünde hareket eden milletsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Türk Milleti olmuştur. Kur'an-ı Kerim'desmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? İslâm'a hizmet eden hayırlı milletler şöyle müjdelenmiştir:

"Ey iman edenlersmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)sesmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Allah (yerine) kendisinin onları sevdiğismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? onların da kendisine sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllüsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? kâfirlere karşı ise 'güçlü ve onurlusmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir?' Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Busmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? Allah'ın bir fazlıdır; onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandırsmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? bilendir." (Maide Suresismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? 54)

Bu ayetlesmiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? İslâm'a en önemli hizmetleri gerçekleştiren Türk Milleti de müjdelenmiştir.

Peygamber Efendimiz de şu müjdeyi vermiştir:

"İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir."

İstanbul'un fethedilmesismiliv - Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ile onun kahraman askerine nasip olmuş ve böylece Milletimiz Peygamberimizin övgüsüne hak kazanmıştır
Misafir
23 Şubat 2010 12:50   |   Mesaj #3   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türklerin bilime katkıları nelerdir
Misafir
1 Mart 2010 12:58   |   Mesaj #4   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İbni sinanın Mata Verdigi Önemler Nelerdir?
Misafir
10 Ekim 2011 15:03   |   Mesaj #5   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türklerin Dünya medeniyetine sağladığı katkılar?????
Misafir
15 Kasım 2011 09:32   |   Mesaj #6   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

turkler

türk milletinin insanlığa katkıları nelerdır??
Misafir
24 Mart 2012 23:05   |   Mesaj #7   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Farabî ve İbni Sina'nın açtığı yoldan birçok Türk âlim ilerlemiştir. Felsefe dalında; El-Harezmî Şehristânî ve tasavvufun öncülerinden Gazali İbni Rüşd Fahreddin Razi geometride Abdurrezzak Türkî trigonometrinin kurucularından Abdullah el-Baranî ilk akla gelenlerdir. Selçuklu Sultanı Melikşah İsfehan ve Bağdat'ta birer rasathane kurdurdu. Dönemin Bilim adamları Melikşah adına güneş yılına dayanan Celâlî veya Takvim-i Melikşâh adlarıyla anılan bir takvim hazırladılar. Sanat ve mimarlık alanlarında da Türk-İslâm Medeniyeti zamanında büyük gelişmeler görülmektedir. Türk-İslâm kültürü ve sosyal hayatına uygun olarak gelişen mimarlığın en önemli örnekleri cami medrese kervansaray imaret darüşşifa (hastane) vb.dir. İlk Türk-İslâm mimarî örneği Tolunoğlu Ahmed tarafından Kahire'de yaptırılan Tuluniye Camisi'dir ve bugün dahi varlığını korumaktadır.
Ziyaret%u00E7i
2 Aralık 2013 22:50   |   Mesaj #8   |   
Ziyaret%u00E7i - avatarı
Ziyaretçi
Dinin bireye katkıları nelerdir? teşkürederim
Misafir
23 Nisan 2014 18:16   |   Mesaj #9   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

cevap

TÜRKLERİN BİLİMİN GELİŞMESİNE KATKILARI
Türklerin Müslümanlığa hizmetleri sadece siyasî ve askerî alanla sınırlı kalmamıştır. Devlet idaresi ve askerî yapılanmada bütün İslâm dünyasını etkileyen Türklersmiliv İslâm medeniyetinin gelişmesinde de büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bilimsmiliv sanat ve edebiyat alanında İslâm rönesansısmiliv Türklerin katkıları ve sağladıkları huzur ve emniyet sayesinde gerçekleşmiştir.

İslâm dininin ve medeniyetininsmiliv evrensel hâle gelmesi Türkler sayesinde mümkün olmuştur. Meselâsmiliv Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat'ta kurulan Nizamiye Medreseleri (1066)smiliv öyle büyük bir üne sahip oldu kismiliv bu medreseler İslâm medreselerinin ilk örneği olarak kabul edilmişti. Halbuki Samanoğulları ve Gazneliler devrinde de medreselerin bulunduğu bilinmektedir. Ancak Nizamiye Medreseleri dinî bilimler yanında müspet ilimlerin de okutulduğu ilk medreseler olmaklasmiliv modern üniversitelere öncülük etmiştir.
Abbasiler zamanında başlayan eski Yunan ve Helen medeniyetlerine ait eserler ve felsefe akımlarının çevirilerismiliv Türk hâkimiyeti devresinde zirveye ulaşmıştı.

İSLAM MEDENİYETİNİN ÖNCÜLERİ: TÜRKLER
Türklerin İslam davasına sahip çıkmasıyla İslâm medeniyetinde büyük gelişmeler olmuştur. Batıda unutulmuş olan Yunan ve Helen medeniyetismiliv Haçlı Seferleri sayesinde İslâm medeniyeti ile birlikte tekrar Avrupa'ya taşınmıştır. İslâm medeniyetinin öncüleri durumunda olan Türk bilginler bütün dünya tarafından tanınmış ve eserleri yüzyıllarca bilime rehberlik etmiştir. Bu Türk bilginlerinin en ünlüleri Farabismiliv Birunî ve İbni Sina'dır.

Oğuzların Karaçuk (Farab) şehrinde doğan Farabi (870-950)smiliv matematiksmiliv fiziksmiliv astronomi vb. konularda 160 kadar kitap yazmıştır. Ancak onu asıl önemli kılan Helen felsefesinin akılcısmiliv mantığa dayalı yönüyle İslâm düşüncesini kaynaştırdığı felsefe alanındaki çalışmaları olmuştur. Aristo'nun düşüncelerini en iyi açıklayan kişi olduğundan "Muallim-i Sâni" (İkinci öğretmen) adıyla anılmıştır. Eserlerinin çoğu Latinceye çevrilmiş ve batıda "Al-Farabıus" adıyla ün yapmıştır. İhsâ'ül-Ulûm isimli eseriyle bilimleri ilk kez sınıflandıran Farabi aynı zamanda Öklit geometrisini de açıklamıştır.

Farabî'nin düşüncelerinden etkilenen İbni Sînâ (980-1037)smiliv çeşitli konularda 220 civarında eser vermiş diğer ünlü bir Türk bilginidir. Avrupa'da "Avicenna" adıyla bilinmektedir. Felsefe ve müspet bilimlerle uğraşan İbni Sina asıl ününü tıp alanında kazanmıştır. "El-Kanun fi't-Tıb" adlı eseri Latinceye çevrilmiş ve yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulmuştur.

BİLİMİN ÖNCÜSÜ OLAN DİĞER TÜRKLERDEN BİRKAÇ ÖRNEK...
Birûnî (973 -1051)smiliv Harzemşahların sarayında yetişti ve Gazneli Mahmud'un himayesine girdi. Matematiksmiliv geometrismiliv tıp ve coğrafya gibi alanlarda 113'ten fazla eser veren Birûnî'nin asıl başarısı astronomi dalındadır. Yıldızların yüksekliğinismiliv açılarını ölçen hassas aletler geliştirdi. Dünya çekirdeğinin çapını sadece 15 kilometrelik yanılmayla 6338.8 km olarak tespit etmiştir. Yazdığı astronomi kitabısmiliv dünyanın ilk astronomi ansiklopedisi olarak kabul edilmektedir.

Farabî ve İbni Sina'nın açtığı yoldan birçok Türk âlim ilerlemiştir. Felsefe dalında; El-Harezmîsmiliv Şehristânî ve tasavvufun öncülerinden Gazalismiliv İbni Rüşdsmiliv Fahreddin Razismiliv geometride Abdurrezzak Türkîsmiliv trigonometrinin kurucularından Abdullah el-Baranî ilk akla gelenlerdir. Selçuklu Sultanı Melikşah İsfehan ve Bağdat'ta birer rasathane kurdurdu. Dönemin Bilim adamlarısmiliv Melikşah adına güneş yılına dayanan Celâlî veya Takvim-i Melikşâh adlarıyla anılan bir takvim hazırladılar. Sanat ve mimarlık alanlarında da Türk-İslâm Medeniyeti zamanında büyük gelişmeler görülmektedir. Türk-İslâm kültürü ve sosyal hayatına uygun olarak gelişen mimarlığın en önemli örnekleri camismiliv medresesmiliv kervansaraysmiliv imaretsmiliv darüşşifa (hastane) vb.dir. İlk Türk-İslâm mimarî örneğismiliv Tolunoğlu Ahmed tarafından Kahire'de yaptırılan Tuluniye Camisi'dir ve bugün dahi varlığını korumaktadır.

Türkler tarafından geliştirilen kubbesmiliv kemer ve sütun biçimlerismiliv Orta Asya yaşantısı ve çadır kültürününsmiliv İslâm mimarîsine yansıtıldığı yeni bir mimarî üslûbu getirmiştir. Özellikle tekkesmiliv kümbetsmiliv cami ve medrese gibi yapılardasmiliv Türk mimarî üslûbunun eşsiz örnekleri görülür. Yazısmiliv ciltsmiliv çinismiliv minyatür sanatları ile seramiksmiliv dokumacılıksmiliv taş ve maden işçiliği vb. alanlarda Türkler eşsiz örnekler vermişlerdir. Türkler heykel ve kabartma sanatlarında da başarılı örnekler vermişlerdir. Örneğin birçok yapıda hayvan figürleri kullanılmışsmiliv Sultan Tuğrul bastırdığı madalyona kabartma resmini koydurmuştur. Müzik alanında da Türkler yenilikler getirmişlerdir. Farabî müzik üzerine iki eser yazmış ve bunlar dünya müzik tarihine geçmiştir.

Eserinde ses ve müziğin fizik temellerini inceleyereksmiliv ses perdesinin özelliklerini ilk defa ortaya koymuştur. Saraylardaki nevbet (bando)smiliv Osmanlı askerî mehterine örnek olmuştur. Ayrıca bazı tarikatlerin yaptıkları dinî müzik ve rakslarsmiliv Türk tasavvuf musikisinin ve semahların özünü oluşturmuştur.

Türkler sadece din ilimlerinde değilsmiliv diğer ilim dallarındasmiliv teknikte ve müsbet ilimlerde de büyük ilerlemeler göstermişsmiliv dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirmiştir.

İSLAM MEDENİYETİNİN OLUŞMASI
Büyük bir Türk bilgini olan İbni Sina'nın tıp alanında yazdığı kitaplar Avrupa'da yüzyıllarca okutulmuşsmiliv yine bir Türk bilgini olan Ebû Bekir Razi'nin eserleri bilim dünyasına ışık tutmuştur. Tıpsmiliv fiziksmiliv kimyasmiliv matematik ve astronomi ilimlerine önemli katkılarda bulunansmiliv birçok bilim dalının temellerini atarak dünyaya öncülük eden çok sayıda Türk bilgini yetişmiştir. İslâm dünyasının her tarafını süsleyensmiliv bugün bile çoğu ayakta duran sanat eserlerinin çoğu Türk mimarları tarafından yapılmıştır. İslâm dünyasında Sinan gibi bir mimarsmiliv Selimiye Camii gibi başka bir şaheser görmek mümkün değildir.

İslâm tarihine baktığımız zaman açıkça görürüz kismiliv Müslümanlığın ilk devirlerinden sonra Müslümanlığa büyük hizmetlerde bulunarak Allah'ın rızası yönünde hareket eden milletsmiliv Türk Milleti olmuştur. Kur'an-ı Kerim'desmiliv İslâm'a hizmet eden hayırlı milletler şöyle müjdelenmiştir:

"Ey iman edenlersmiliv içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)sesmiliv Allah (yerine) kendisinin onları sevdiğismiliv onların da kendisine sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllüsmiliv kâfirlere karşı ise 'güçlü ve onurlusmiliv' Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Busmiliv Allah'ın bir fazlıdır; onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandırsmiliv bilendir." (Maide Suresismiliv 54)

Bu ayetlesmiliv İslâm'a en önemli hizmetleri gerçekleştiren Türk Milleti de müjdelenmiştir.

Peygamber Efendimiz de şu müjdeyi vermiştir:

"İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir."

İstanbul'un fethedilmesismiliv büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ile onun kahraman askerine nasip olmuş ve böylece Milletimiz Peygamberimizin övgüsüne hak kazanmıştır

Kaynak: Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir?
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Türklerin bilime ve İslam dinine katkıları nelerdir? benzer konular

İslam dinine göre eti yenebilen kuşlar hangileridir?
Mesela Avlayarak Olsun veya Tavuk veya Hindide Kuştur ve günah değildir. Mesela şahin veya doğan gibi hayvanların etide zor durumda kalırsak yiyebilirmiyiz?? Bilgisi olan varsa duacı olurum : ) teşekkürler.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 20 Haziran 2014 17:58
Atatürk'ün bilime katkıları nelerdir?
Atatürkün bilime katkıları?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 45
Son Mesaj: 14 Mart 2014 14:58
İbni Sina'nın bilime katkıları nelerdir?
İbni sinanın bilime katkısı nelerdir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 23 Aralık 2013 17:27
Hidrojen alanındaki gelişmelerin bilime katkıları nelerdir?
biyologlar sadece su ve bakteri kullanarak bir enerji kaynağı olarak kullanılabilen hidrojen gazı üretmeyi başardılar. hidrojen, belkide var olan en temiz yakıttır. çünkü oksijenle yanması sonucu açığa çıkan sadece su buharıdır. ayrıca hidrojen üreten bu bakteriler, sudaki bazı maddeleri besin...
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 8 Ekim 2013 20:12
Türklerin İslam medeniyetlerine katkıları ile ilgili bulmaca örnekleri verir misiniz?
türklerin islam medeniyetlerine katkıları 20 soruluk bulmaca varmı yardım edermisiniz performans ödevim var da :))
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 5 Nisan 2012 19:44
 
Sayfa 0.478 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu