MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan By_Dark tarafından açılmış Egemenlik sözcüğünün anlamı nedir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Egemenlik sözcüğü size ne çağrıştırıyo acil cevap bekliyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmm...
CEVAP VAR

Egemenlik sözcüğünün anlamı nedir?

Gösterim: 25.010 | Cevap: 21
5 Eylül 2009 16:17   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Egemenlik sözcüğü size ne çağrıştırıyo acil cevap bekliyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sponsorlu Bağlantılar
En iyi cevap Blue Blood tarafından gönderildi

Egemenlik (Hakimiyet);egemen olma, hakimlik, üstünlük, amirlik manalarına gelmekte ve hükmeden, buyuran, buyruğunu yürütebilen üstün gücü ifade etmek için kullanılmaktadır. Egemenlik ,devlet kudretinin bir vasfıdır. İç hukukta en üstün kudreti, milletlerarası hukukta da bağımsız bir gücü anlatmaktadır.
Blue Blood
5 Eylül 2009 16:55   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
By_Dark adlı kullanıcıdan alıntı

Egemenlik sözcüğü size ne çağrıştırıyo acil cevap bekliyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Egemenlik

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara
Egemenlik ya da hâkimiyet, bir Devlet'in ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder. Bir başka deyimle egemenlik, Devlet'i başka tüzel kişiliklerden ve örgütlenme biçimlerinden -- örneğin şirketlerden, derneklerden, kulüplerden, çetelerden, din ve mezhep birliklerinden, feodal bağlılık ve yönetim birimlerinden -- ayıran özelliktir. Egemen olmayan Devlet olmaz; kaynağını Devlet'ten almayan egemenlik de olmaz.
Fransızca souverainité (İng: sovereignty) teriminin karşılığı olarak geç dönem Osmanlı Türkçesinde hakimiyet (Osm: حاكمية) sözcüğü benimsenmiş, 1935 yılı dolayında da bunun Yeni Türkçe karşılığı olarak egemenlik kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." (Eski dilde: "Hakimiyet bila kayd ü şart milletindir.")
Günümüz Türkçesinde egemenlik, anlam genişlemesiyle, her türlü iktidar ve güç anlamında kullanılmaktadır. (Örnek: X ilinde falan partisi egemendir; Ali Ayşe üzerinde egemenlik kurdu.) Bu maddede, egemenliğin, sadece siyasi teori ve devletler hukukundaki özgün anlamı ele alınacaktır.


Konu başlıkları

[gizle]
  • 1 Kavramın Tarihçesi
  • 2 Egemenlik ve Halk
  • 3 Türkiye'de "Egemenlik Milletindir" İlkesi
  • 4 Günümüzde Egemenlik Tartışmaları
  • 5 Kaynakça

Kavramın Tarihçesi [değiştir]

Ortaçağ Avrupası'nın büyük bir bölümünde, kaynağını kralla vassalleri veya vassallerle diğer yerel güç odakları arasındaki sözleşmelerden alan feodal ilişkiler egemendi. Bunun yanısıra, çeşitli derecelerde bağımsız olan şehirler, köy birlikleri, federasyonlar, ortak yönetim alanları vb. mevcuttu. Ayrıca bazı yönleriyle krala bağlı, bazı yönlerden tamamen bağımsız olan Kilise de önemli bir siyasi güçtü.
Modern krallıkların ortaya çıkmasıyla birlikte, Devlet'i Devlet yapan temel hak ve yetkilerin tanımlanması sorunu ortaya çıktı. Fransız hukukçu Jean Bodin (1530-1596) modern egemenlik kuramının kurucusu sayılır. 1576'da yayımladığı Les six livres de la république (Devlet'e Dair Altı Kitap) adlı eserde Bodin egemenliği "Devlet'in mutlak ve kalıcı gücü" olarak tanımladı. "Mutlak", egemenliğin bölünemeyeceği ve paylaşılamayacağı anlamındaydı (ancak bu mutlaklık sadece kamu hakları alanındaydı ve bireyin özel haklarına tecavüz edemiyordu). "Kalıcı" olması ise bu gücün hükümdarın ölümü ile sona ermediği ve bireylerden bağımsız olduğunu gösteriyordu. Egemenlik belirtilerinin bir bölümünü hükümdar şahsen kullanabilir, bir bölümünü memurlarına ve kurumlara kullandırabilirdi. Ancak egemenliğin kendisi devredilemezdi.
17. yüzyılda Holandalı hukukçu Hugo Grotius (1583-1645) modern devletler hukukunun ilkelerini egemenlik kavramıyla temellendirdi. 1648 Westfalya Barışı ile, egemen devletlerin hukuki eşitliği ilkesi modern Avrupa devletler sisteminin temeli olarak benimsendi. 17. ve 18. yüzyıllarda Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau gibi düşünürler egemenlik hakkının felsefi ve analitik temelleri üzerinde günümüze dek etkili olan düşünceler ürettiler.
Charles de Montesquieu (1689-1755), 1745'te yayımladığı Esprit des Lois (Kanunların Ruhu) adlı eserinde, egemenliğin üç uygulama alanını birbirinden ayırarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin dengelenmesinin önemine değindi. 1789'da kabul edilen ABD Anayasası, Montesquieu'nün görüşlerinin etkisiyle, yasama, yürütme ve yargının mükemmel denge içinde olacağı bir Devlet düzeni tasarladı.

Egemenlik ve Halk [değiştir]

Klasik dönem düşünürlerinin hemen hepsinde egemenliğin nihai kaynağı olarak halkın iradesi gösterilir. Roma hukukundaki omnis imperium ex populo ilkesi bu düşüncenin kaynağıdır. Devletin bir "Toplum Sözleşmesi" ile kurulduğu görüşü de aynı düşünceyi ifade eder. Ancak ilk kaynağı halk olan egemenliğin nasıl ve ne ölçüde hükümdara aktarıldığı, sınırlarının ne olduğu, o sınırlar aşıldığı zaman hangi tedbirlere başvurulacağı, egemenlik aktarımından sonra halkta hangi bakiye güçlerin kaldığı, tartışma konuları olarak kalır. Egemenliği halka dayandıran görüşle demokrasi fikri ilk kez 19. yüzyılda bağdaştırılmaya başlamış ve bu fikir ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında genel kabul görmüştür.

Türkiye'de "Egemenlik Milletindir" İlkesi [değiştir]

Türkiye'de milli egemenlik fikri ilk kez, padişahın cülusunda "anayasaya riayet ve vatana ve millete sadakat" yemini etmesini zorunlu kılan 3 Ağustos 1909 tarihli Kanun-ı Esasi (anayasa) değişikliğiyle gündeme geldi. 1876 Anayasası'nda hükümranlık hakkının temelleri tanımlanmamış, sadece bu hakkın "eski usul gereğince" Osmanlı hanedanından bir kimse tarafından kullanılacağı belirtilmişti. 1909 Anayasa değişikliğiyle hükümranlık hakkı vatan ve millete sadakat koşuluna bağlanıyor, "vatan ve milletin" anayasa yoluyla ifade bulan üstünlüğü teyit ediliyordu.
Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin 20 Ocak 1921'de kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesi, "Hakimiyet bila kayd ü şart milletindir" (egemenlik koşulsuz ve sınırsız olarak ulusundur) ilkesini ilan ederek radikal bir adım attı.
Bu ilke, öncelikle padişaha ve onun şahsında somutlaşan geleneksel güçler dengesine verilmiş bir cevaptı. "Milleti" temsil ettiği kabul edilen Meclis'in, kendi dışında hiçbir güç ve irade tanımadığı bildiriliyordu.

Günümüzde Egemenlik Tartışmaları [değiştir]

Recep Tayyip Erdoğan'ın: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak yalan koskoca bir yalan.Ve Maddede ve manada egemenlik kayıtsız şartsı Allah'ındır."[1] sözleri günümüzde hala tartışmalara neden olmaktadır.Abdurrahman Yalçınkaya'nın açtığı AKP'yi kapatma davasında iddianamede yer almıştır.[2]

Egemenlik - Egemenlik Nedir - Egemenlik Hakkında
Misafir
5 Ekim 2009 14:17   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
[QUOTE]egemenlik sözcüğünün zıt anlamı
Misafir
28 Ekim 2009 15:30   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
YÖNETİM İN EŞ ANLAMLISI
Misafir
11 Kasım 2009 10:15   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hakimiyet
Misafir
30 Aralık 2009 18:13   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
eemenliğin eş anlamlısı nedir? Çok acil yarın gitmesi lazım=((
Misafir
6 Ocak 2010 22:05   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hakimiyet
_KleopatrA_
12 Ocak 2010 01:57   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

eemenliğin eş anlamlısı nedir? Çok acil yarın gitmesi lazım=((

hakimiyet
Blue Blood
12 Ocak 2010 10:56   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Egemenlik (Hakimiyet);egemen olma, hakimlik, üstünlük, amirlik manalarına gelmekte ve hükmeden, buyuran, buyruğunu yürütebilen üstün gücü ifade etmek için kullanılmaktadır. Egemenlik ,devlet kudretinin bir vasfıdır. İç hukukta en üstün kudreti, milletlerarası hukukta da bağımsız bir gücü anlatmaktadır.
Cevap Yaz