Arama

İlhan Usmanbaş - Tek Mesaj #2

SEDEPH - avatarı
SEDEPH
Ziyaretçi
11 Nisan 2009       Mesaj #2
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
İlhan USMANBAŞ
Besteciler - Türk Bestecileri
Müziksever bir aile ortamında büyü­yen ve küçük yaşta kendi kendine vi­yolonsel çalışmaya başlayan İlhan Usmanbaş, Galatasaray Lisesi'ndeki öğ­renciliği boyunca Sezai Asal ile mü­zik çalışmaları yaptı. 1941'de liseyi bi­tirerek İstanbul Edebiyat Fakltesi' ne ve Belediye Konservatuvarı'na öğ­renci oldu. Konservatuvarda Cemal Reşid Rey'in armoni, Sezai Asal'ın viyolonsel derslerini izledi. 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Kom­pozisyon Bölümü'ne geçerek Ferit Alnar ve Ahmet Adnan Saygun ile ar­moni, David Zirkin ile viyolonsel ça­lışmaya başladı. Öğrencilik yıllarında, Faure, Ravel ve Stravinski'nin etkile­rini taşıyan ilk yapıtı piyano için Altı Prelüd'ü (1945) gerçekleştirdi. 1946'da bestelediği, yaylı çalgılar or­kestrası için Küçük Gece Müziği 'nde Mozart'ın aynı adı taşıyan yapıtına öykündü, ancak armoni kullanışı ve ezgi yapısı açısından XX. yy. renkleri taşıyan yeni-klasik (neo-klasik) bir de­neme ortaya koydu. Öğrencilik yılla­rının sonlarına doğru, 1947'de yazdı­ğı Yaylı Dördül'de Hindemith ve Bartok'un yanı sıra, Türk halk müziği öğe­lerinden de esinlendi (bu yapıt 1955'te A.B.D'nde FROMM Müzik Ödülü'nü kazanmasını sağladı). 1948'de Ankara Devlet Konservatu­varı'nın ileri dönemini bitiren İlhan Usmanbaş, aynı yıl solfej öğretmenli­ğine başladı, Birinci Senfoni'sini or­taya çıkardı. 1951'de ilk on iki ton ya­zısını içeren Çello ve Piyano İçin Mü­zik no.l 'i besteledi. Aynı yıl Kemal İlerici ile birlikte Türk müziği ve makamları üstüne çalışma­lar yaptı. Bu çalışmaların doğrultu­sunda bestelediği Çello ve Piyano İçin Müzik no. 2'yi (1951) Türk makamları üstüne yazdı.

1952'de Unesco aracılığıyla A.B.D'ne gitti. Dört ay sonra yurda dönüp An­kara'da Helikon Derneği'nin kurucu­ları arasına katıldı. Bu dönemde yazdığı Üç Müzikli Şiir (1952), Dali'den Üç Resim (1953) ve Beş Etüd (keman ve piyano için, 1953-1955) genellikle dizisel yöntemi içeren yapıtlar oldu. 1956'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda müzik tarihi öğretmenliği ya­pan besteci 1957-1958 yılları arasın­da Rockefeller bursuyla A.B.D'ne git­ti. Birçok çağdaş besteciyle tanıştığı bu dönemde yazdığı yapıtlarmı dizisel ve özgür yöntemlerle gerçekleştirdi. 1958'de bestelediği Şiirli Müzik ile Kusevitski Ödülü'nü aldı. 1963'te form bilgisi öğretmenliği, 1964'te beş aylık bir süre için Anka­ra Devlet Konservatuvan müdürlüğü yaptı. 1966'da Wieniawski beste ya­rışmasında, Polonya'da birincilik ödü­lünü, Boşluğa Atlayış başlıklı keman ve dört çalgıyı içeren yapıtıyla kazan­dı.

1966'da yazdığı Bölüm başlıklı senfo­nik yapıtı, 1960'lardan beri denediği özgür ritimli yazıya göre geleneksel notalama yöntemine bir dönüş oldu. Ayrı planlarda devinen salkım ses gruplarıyla senfonik orkestranın bü­yük bir duvar resmi, bir fresk olarak düşünüldüğü bu yapıt 1968'de Viyana’da seslendirilmiş ve aynı yıl Paris Besteciler Tribünü'nde ilk on sıra içinde yer almıştır. Bu tarihten sonra İlhan Usmanbaş ge­niş ölçüde raslantısal (raslamsal) mü­zik öğelerinden yararlanmaya başla­dı. Parçalanan Sinfonietta (1968) ay­rı gruplarda geniş kaydırmalar ve öz­gür değerler sergilerken, Raslamsallar (1968) çeşitli gruplar için ayrı açık biçimde çalınma özgürlüğü getirmek­tedir. Kaynak (1968) adlı solo piyano, sekiz çello ve dört kontrbas parçası gene açık biçim uygulamasıdır. 1969'da yazdığı, kesin bir yapısal bi­çim içinde özgür öğeleri içeren Olu­şum ile İsviçre'de Bale Müziği Yarışması'nı kazandı.
İlhan Usmanbaş, gerek dünya edebi­yatından, gerekse Türk edebiyatından esinlenmiş, Eluard, Mallarme, Valery, İlhan Berk, Ece Ayhan, Ertuğrul Oğuz Fırat, Behçet Necatigil gibi yabancı ve Türk sanatçıların dizelerini müzikleştirmiştir. Bu çalışmalarda kimi zaman özgür prozodi, kimi zaman ayrı tempo­da geçitlerin birlikte çalınmasıyla el­de edilen bir raslantısallık (raslamsallık) göze çarpar.
1970'te yazdığı Yaylı Dördül'de bes­teci, yapıtın kuruluşunu yorumcuya bırakan, belli bir başlangıç, belli bir sonu olmayan bir yöntem gütmüştür. Ses-tını anlayışında geleneksel sınır­ları kaldırarak, yorumculara diledik­leri sayfadan başlayabilme özgürlüğü tanınır. Böylece bu yapıt XX. yy'ın ge­tirdiği açık biçim denemesinin bir örneklemesidir.
1971'de devlet sanatçısı olan İlhan Usmanbaş, 1974-1975 yıllarında rad­yoda "Yirminci Yüzyıl Müziği" ve "Çağlar Boyunca Müzik" başlıklı programlar yaptı. 1974'te İstanbul Devlet Konservatuvarı müdürlüğüne getirildi.1975'te yazdığı Devr-i Kebir, gelenek­sel Türk sanat müziği usulüyle bir yönden ilgilidir: Kısa-uzun değerler kaba-ince vuruşlar. Bir tını çeşitlemesi sayılabilecek bu yapıt on beş ölçülük büyük bir vurma demetini içe­rir ve on dakika boyunca bu demet on bir kez yinelenir.
Vurma çalgılardan bazıları, tom-tom, bongo, konga, ksilofon ve vibrafondur. İlk kez 1975 İstanbul Festivali'ndeFink Vurma Çalgılar Altılısı tarafın­dan seslendirilmiştir. 1976'da İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndaki müdürlük görevinden ayrı­larak aynı kuruluşa kompozisyon öğ­retmeni olan İlhan Usmanbaş 1979'da tamamladığı Üçüncü Senfoni'nin dör­düncü bölümünde minimal müzik kul­lanmıştır. 15 dakika ile 45 dakika ara­sında çalmabilen bu yapıt, bölüm sı­ralaması yönetmen tarafından sapta­nan, en az üç bölümü çalınan, yedi bö­lümlük bir çalışmadır. 1982'de yazdığı Yurtta Barış Cihan­da Barış başlıklı, televizyon için bale müziği yer yer tek armoni üstüne kuruludur. İki bölümlük bu yapıt Gluck, Mozart ve Beethoven kolajları içerir. İlhan Usmanbaş'ın en son çalışmala­rından biri olan Arp ve Yaylı Çalgılar İçin Konser Aryası 1983'te tamamlan­mıştır: Arp, teksesli bir çalgı gibi kul­lanılmış, vokal bir konser aryası an­layışı biçime egemen olmuştur. 1984'te profesörlüğe yükseltilen, Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü başkanlığı yapan İlhan Usmanbaş'ın mü­zik kuramıyla ilgili telif ve çeviri kitap­ları da vardır: Kısa Dünya Musikisi Tarihi (1965); Müzikte Türler ve Bi­çimler (19.71); Müzikte Biçimler (1974).

YAZI TEKNİĞİ

İlhan Usmanbaş'ın yapıtlarını yazı tekniği açısından dönemlere ayırır­sak, modal yapıdaki ve Türk Beşleri' nin etkisindeki ilk çalışmalarından sonra 1952'de on iki ton yazısına ve giderek dizisel yönteme yöneldiğini gö­rürüz. 1960'tan sonraki çalışmaların­da geniş ölçüde raslantısal müzik öğe­lerine ağırlık vermiş ve özgür biçim denemeleri yapmıştır. Bestecinin de­ğişik dönemlerde başkalaşım gösteren yapıtlarından Yaylı Dördül (1970) açık biçimlere yönelen bir çalışma, Şenlikname (1970) bir çeşit modal do­kunun başladığı bir çalışma, Üçüncü Senfoni (1979) minimal yöntemleri iş­lediği bir çalışma, keman için Parti­ta 'nın (1985) son bölümüyse değişik görüntüler sunan bir minimal yöntem çalışmasıdır.
Eserleri:
Solo için: Altı Prelüd (piyano için, 1945); Ölümsüz Deniz Taşlarıydı (pi­yano için, 1965); Soruşturma (piyano için, 1965); Ki Yalnızdılar (keman için, 1966); Mavi Üçgen (obua için, 1967); Biçim/sizİer (piyano için, 1968); Dört 12-ton Parçası (piyano için, 1970); FL-75 (flüt için, 1975); Bas Klarinet x Bas Klarinet (1977); Al-Co-Sa-Gi (çembalo için, 1983); Parti­ta (keman için, 1985); Partita (viyolon­sel için, 1985).

İkili: Keman-Piyano Sonatı (1946); Obua ve Piyano Sonatı (1949); Çello ve Piyano İçin Müzik no. 1 (1951); Çel­lo ve Piyano İçin Müzik no. 2 (1951); Üç Müzikli Şiir (ses ve piyano için, 1952); Beş Etüd (keman ve piyano için, 1953-1955); Hindemith Temala­rı Üstüne Üç Sonatin (klarinet ve pi­yano için, 1956); Klarinet ve Viyolon­sel İçin Üç Parça (1956); İki Piyano İçin Üç Bölüm (1957); Keman ve Vi­yolonsel İçin Üç Parça (1960); Viyola ve Piyano İçin Müzik (1960); Bakışsız Bir Kedi Kara (ses ve piyano, 1970); Viyolonsel ve Piyano İçin İki Müzik (1983); Saxmarim (saksofon ve ma-rimbafon için, 1982-1985). Dörtlü: Yaylı Dördül (1947); Raslam-sallar (1968); Yaylı Dördül (1970); Saksofon Dördülü (1970); Klarinet Dördülü (1980).

Beşli: Klarinetli Beşil (1949); Repos d'ete (soprano ve dört yaylı çalgı için, 1960); Boşluğa Atlayış (keman ve dört çalgı için, 1966).

Altılı: Devr-i Kebir (vurma çalgılar için, 1975); Şiirli Müzik (ses ve beş çalgı için, 1958).

Sekizli: Sekizil (üfleme çalgılar, piya­no, arp ve çelesta için, 1960). Oda orkestrası için: Küçük Gece Mü­ziği (yaylı çalgılar için, 1946); Dali' den Uç Resim (yirmi iki yayh çalgı için, 1953); Parçalanan Sinfonietta (üç klarinet, üç flüt, yaylı çalgılar 9 için, 1968); Şeniikname (bas, kadın korosu, vurma çalgılar için, 1970); Kareler (solo, koro, çalgılar için, 1970).

Solo ve orkestra için: Keman Konçer­tosu (1947); Kaynak (solo piyano, se­kiz çello, dört kontrbas için, 1968); Arp ve Yaylı Çalgdar İçin Konser Ar­yası (1983).

Orkestra için: Birinci Senfoni (1948;1978'de ikinci bölümü yeniden ele aldı); İkinci Senfoni (yaylı çalgılar için, 1950); Dört Japon Estampı (kadın korosu ve orkestra için, 1956); Bir Zar Abşı (koro ve orkestra için, 1958); Gölgeler (1963); Bölüm (1966); Nutuk, Gençliğe Hitabe (teyp, konuşma ve orkestra için, 1973); Üçüncü Senfoni (1979).

Eşliksiz koro için: İki Madrigal (1959); Özgürlükler (yönetmen, koro ve vur­ma çalgılar için, 1970). Sahne müziği: Oluşum (bale müziği, 1969); Kanlı Düğün (Garcia Lorca'nın oyunu için müzik, 1970); Bulutlar Ne­reye Gider? (bale müziği; vurma çal­gılar için, 1970); Yurtta Barış Cihan­da Barış (TV için bale müziği, 1982); Gılgameş (O. Asena'nın oyunu için ti­yatro müziği, 1983).


KAYNAK
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.