Arama


fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
17 Aralık 2009       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kesirlerde toplama ve çıkartma

KESİRLER

kesir
Kesirler bir bütünün belli bir parçasını göstermek için kullandığımız ifadelerdir.
kesiradlar

KESİR ÇEŞİTLERİ

Birim Kesir: Eş parçalara ayrılmış olan bir bütününsmiliv eş parçalarından birisini gösteren kesirdir.
birimkesir

Basit Kesir: Payısmiliv paydasından küçük olan kesirlerdir.
basitkesir

PROBLEM: pr1ulw
Çözüm: Payı paydasından küçük olacağı için a < 7 olması gerekir.O halde 0smiliv 1smiliv 2smiliv 3smiliv 4smiliv 5smiliv 6 rakamlarını a yerine yazabiliriz.

Bileşik Kesir: Payısmiliv paydasından büyük ya da payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denir.
bileikkesir
Yukarıda görüldüğü gibi bileşik kesirler 1 bütüne eşit veya 1 bütünden büyük olan kesirlerdir.

pr2yoa
Çözüm: Payı paydasından büyük veya eşit olmalıdır.O yüzden a yerine 4smiliv 3smiliv 2smiliv 1 yazabiliriz.Yani a' nın alabileceği 4 değer vardır.

* Bir sayının 0' a bölümü tanımsızdır.
0abolum

* 0' ınsmiliv 0' dan farklı bir sayıya bölümü 0'dır.
0inbolumu

* Her tam sayı paydası 1 olan bir kesirdir.
tamsay

Tamsayılı Kesir: Bir bileşik kesrin tamsayılı kısmını ayıraraksmiliv basit kesir cinsinden ifade edilmiş şekline tam sayılı kesir denir.
kesircevirme
Bileşik kesir tamsayılı kesre çevrilirkensmiliv paysmiliv paydaya bölünür.Bölüm tam kısmasmiliv kalan ise paya yazılır.Kesrin paydası aynen paydaya yazılır.

ÖRNEK:
kesircev

Tam sayılı bir kesir bileşik kesre çevrilirken; kesrin t** kısmı ile payda çarpılırsmiliv çarpıma pay eklenir.Sonuç paya yazılır.Kesrin paydası aynen yazılır.

ÖRNEK:
kescev

KESİRLERİN SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERİLMESİ

saydo
Payda 3 olduğu için ardışık iki doğal sayının arası 3 eş parçaya bölünmüştür.
saydog1


saydog2
Yukarıdaki kesri gösterirkensmiliv payda 4 olduğu içinsmiliv iki sayının arası 4 eş parçaya bölünmüştür.

KESİRLERİN SADELEŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ

Kesirlerde pay ve paydanın aynı sayı ile çarpılmasına genişletmesmiliv aynı sayıya bölünmesine ise sadeleştirme denir.
ÖRNEK:
genisletme
Yukarıdasmiliv kesir önce 2 ile genişletilmişsmiliv daha sonra da elde edilen kesir 3 ile genişletilmiştir.

sadelestirme
Yukarıdaki kesir önce 2 ile sadeleştirilmişsmiliv elde edilen kesir de 8 ile sadeleştirilmiştir.

* 0(sıfır) ve 1 ile sadeleştirme ve genişletme yapılamaz

DENK KESİRLER

denkkes
Birbirlerinin sadeleştirilmiş veya genişletilmiş hali olan kesirlere denk kesirler denir.
denkx

denkdegil

PROBLEM:
pr3o

Çözüm:
pr3c

KESİRLERİ SIRALAMA

Paydaları Eşit Olan Kesirlerin Sıralanması:
sr1a
Paydaları eşit olan kesirlerdensmiliv payı büyük olan diğerinden büyüksmiliv payı küçük olan diğerinden küçüktür.

ÖRNEK:

Çözüm:
p11w

Payları Eşit Olan Kesirlerin Sıralanması:
sr2
Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan diğerinden büyüktürsmiliv paydası büyük olan küçüktür.

ÖRNEK:

Çözüm:
p21rPay ve Paydaları Eşit Olmayan Kesirlerin Sıralanması:
Pay ve paydaları eşit olmayan kesirleri sıralamak içinsmiliv önce paydalar eşitlenir.Sonra sıralama yapılır.
ÖRNEK:
sr3d
sir31
saydo3

* Sayı doğrusu üzerindeki her sayısmiliv sağında bulunan sayıdan küçüksmiliv solunda bulunan sayıdan büyüktür.

KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ

Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama İşlemi:
toplamad
Paydaları eşit olan kesirler toplanırken; paylar toplamı paya yazılır.Ortak paydasmiliv toplamın payda bölümüne aynen yazılır.

Tam sayılı kesirler toplanırken de;
toplama1

Toplama İşleminin Özellikleri:
a. Değişme Özelliği:
Toplama işleminde toplanan terimlerin yeri değiştirilse de toplam değişmez.
degisme

b. Birleşme Özelliği:
Üç kesir toplamındasmiliv ilk iki kesrin toplamı ile üçüncü kesrin toplamısmiliv son iki kesrin toplamı ile ilk kesrin toplamı birbirine eşittir.
birleme

KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

Paydaları Eşit Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken; paylar çıkarılarak paya yazılırsmiliv ortak olan payda da paydaya yazılır.

cikarma

Tam sayılı kesirlerle çıkarma yapılırkensmiliv tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek işlem yapılırsmiliv ya da aşağıdaki örnekteki yol izlenir.(Tam sayıdan bir bütün alınarak işlem yapılır.) Aşağıda verilen üç yolu da dikkatlice inceleyiniz.
ck1v


Paydaları Eşit Olmayan Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
Paydaları eşit olmayan kesirlerle çıkarma işlemi yaparken; önce paydalar eşitlenirsmiliv sonra işlem yapılır.
ck2k

KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ

carpma
Bir doğal sayı ile bir kesir çarpılırken; doğal sayı ile kesrin payının çarpımısmiliv çarpıma pay olarak yazılır.Kesrin paydası aynen alınarak paydaya yazılır.
Çarpma işlemininsmiliv toplama ile yapılmasını görelim.(Çarpmasmiliv toplamanın kısa yoldan yapılmasıdır.)

İki kesri çarpmak demek; bir kesrin diğer kesir kadarını bulmak demektir.İki kesri çarparken ;paylar çarpılarak paya yazılırsmiliv paydalar çarpılarak paydaya yazılır.

carpma1

Tam sayılı iki kesir birbiri ile çarpılırken; kesirler önce bileşik kesre çevrilirsmiliv daha sonra çarpma işlemi yapılır.
carpma2

ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
Çarpma işleminin değişme özelliği vardır.
degismeoz

Çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
birlesme

Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir.
1lecarpma

Çarpma işleminin yutan elemanı 0(sıfır)'dır.
yutan

Çarpımları 1 olan iki kesirden biri diğerinin çarpmaya göre tersidir.
ters

KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ

Bir kesir sayısı diğer bir kesir sayısına bölünürken; birinci kesri aynen yazılırsmiliv ikinci kesir ters çevrilerek çarpılır.

bolme

1'in bir kesre bölümü o kesrin çarpmaya göre tersine eşittir.
1bolme

Her sayının 1'e bölümü kendisine eşittir.
1ebolme

0'ın bir kesre bölümüsmiliv 0(sıfır)'a eşittir.
sifirabolme

Bir kesrin 0(sıfır)'a bölümü anlamsızdır.
kesrisifirabolme

BİR BÜTÜNÜN BELİRTİLEN KESİR KADARINI BULMAK
balon

KESRİN KESRİNİ BULMAK
keskes
Bir kesrin verilen bir kesrini bulmak için iki kesir çarpılır.

KESRİ VERİLEN BÜTÜNÜ BULMA
kesrinbutunu
Verilen bir kesrin bütününü bulmak için; kesre karşılık verilen sayı kesre bölünür.

alıntı*