Arama


ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
27 Ekim 2010       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Parametrik Olmayan istatistik
Vikipedi, özgür ansiklopedi

İstatistik bilimininde önemli bir yeri olan parametrik olmayan istatistik, parametrik olmayan istatistiksel modeller ve parametrik olmayan çıkarımsal istatistik, özellikle parametrik olmayan istatistiksel hipotez sınamalar ile ilgilenir. Parametrik olmayan yöntemler çok defa
dağılımlardan serbest yöntemler olarak da anılmaktadır, çünkü verilerin bilinen belirli olasılık dağılımı gösteren kaynaklardan geldiği varsayımına dayanmamaktadır.
Parametrik olmayan istatistik
terimi çok zaman da verilerin ölçülme ölçeği özelliklerine yani orijinal olarak kategorik olmalarına (yani isimsel veya sırasal ölçekli olmasına) ve niceliksel ölçekli veriler için mümkün olan matematik işlemlerin ve istatistik ölçümlerinin geçerli olmamasına da dayanır. Örneğin parametrik olmayan istatistikde çok kere veriler için önce sıralama düzeni bulunup kullanır. Bu kategorik veriler çok kere sübjektif değerlendirmelere (örneğin tercihlere veya sübjektif karşılaştırmalara vb.) bağlanıp niceliksel ifadeler pek anlamsızdır.

Uygulamalar ve amaçlar
Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, veriler için çok daha az bağlayıcı varsayımlara dayandıkları için, parametrik istatistiklere kıyasla, çok daha geniş bir uygulama alanı bulmaktadırlar. Özellikle, uygulama hakkında çok derin sayısal bilgilerin olmadığı ve sadece veri sağlayanların subjektif değerlendirmelerine bağlı hallerde parametrik olmayan istatistikler genellikle kullanılmaktadır. Daha az ve daha zayıf varsayımlara dayandıklari için, niceliksel ölçekli veriler elde olsa bile, parametrik olmayan yöntemler güçlü istatistikler olarak da kullanılmaktadırlar.
Parametrik olmayan istatistiklerin diğer bir uygulama nedeni, yöntemlerin kullanılmasının ve çıkarılan sonuçların sözle açıklanmasının, parametrik istatistiklere kıyasla çok defa daha basit olmalarıdır.
Hem daha fazla güçlü olma karekteri gösterdikler hem de daha basit olmaları dolayısıyle, bir çok istatistikçiye göre parametrik olmayan istatistikler hataların ortaya çıkmasına ve istatistiklerin bilmeyerek veya bilerek yanlış kullanılması için daha kısıtlıdırlar.


Parametrik olmayan modeller
Parametrik olmayan modeller
parametrik istatistik modellerden değişik olarak, kurulan modellerin bünyesinin a priori olarak teorik düşünce ve varsayımlara bağlı olarak kurulmamakta ve veriler model bünyesini tayin etmek için kullanmaktadır. Böylece anlaşılmaktadir ki parametrik olmayan terimi kurulan modellerin bütünüyle parametre kapsaması demek değildir, ancak parametrelerin sayısı ve tabiatı esnek olarak veriye bağlamakta oluşu ve bu parametrelerin veriler elde edilmeden sabit ve değişmez bir şekilde olmadığıdır. Örneğinler şöyle verilebilir:
 • Bir olasılık dağılımı, sırf teorik parametrelere ve matematiksel tanımlanmaya dayanmakta parametrik olmayan istatistik için bir histogramdan çıkartılması mümkün olmaktadır.
 • Histogramdan daha uygun bir yöntem olarak daha iyi kestirimler yaratan çekirdek yoğunluk kestirimi kullanabilme imkânı vardır.
 • Parametrik olmayan regresyon veya yarı-parametrik regresyon yöntemleri, çekirdek (istatistik), spilinler ve dalgacıklar kullanılarak geliştirilmiştir.
Yöntemler
Parametrik olmayan (veya dağılımlardan serbest) çıkarımsal istatistik, çok kere istatistiksel hipotez sınaması şeklinde olan istatistiksel yöntemleri kapsayıp, parametrik istatistiklerin aksine, değerlerlendirilmekte veri olarak kullanılan örneklem istatistiklerinin olasılık dağılımları hakkında hiçbir varsayım yapılmamaktadır. Çok kullanılan parametrik olmayan istatistik yöntemleri için bir liste şöyle verilebilir:

 • Cochran'in Q istatistiği
 • Değerleyici güvenebilirliği
  • Cohen'in kappa katsayısı
  • Fleiss'in kappa katsayısı
 • Efron-Petrosian sınaması
 • Friedman sıralamalı iki-yönlü varyans analizi
 • Kendall'in sıralama tau korelasyon katsayısı
 • Kendall'in W katsayısı
 • Kruskal-Wallis sıralamalı tek-yönlü varyans analizi
 • Kuiper'in sınaması
 • Mann-Whitney U sınaması veya Wilcoxon sıralama toplamı sınaması
 • Medyan sınaması
 • Tekrarlama sınaması
 • Normallik sınamaları
  • D'Agostino'nun K-kare sınaması
  • Jarque-Bera sınaması
  • Shapiro-Wilk sınaması
 • Uygunluk iyiliği sınamaları
  • Anderson-Darling sınaması
  • Kolmogorov-Smirnov sınaması
  • Pearson'un ki-kare uygunluk iyiliği sınaması
 • Pitman'in permutasyon sınaması
 • Sıralama çarpanlari
 • Siegel-Tukey sınaması
 • Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı
 • Student-Newman-Keuls (SNK) sınaması
 • Wald-Wolfowitz'in tekrarlamalar sınaması
 • Wilcoxon'un işaretli sıralama sınaması
Parametrik olmayan istatistiklerin, daha geniş uygulanabilme alanları olmasına ve daha fazla güçlü olmalarına rağmen, bu avantajlara karşı olarak bazı dezavantajları da bulunur. Eğer eldeki uygulama için bir uygun parametrik sınama bulunursa, buna benzer parametrik olmayan sınamanın istatistiksel gücü çok daha düşüktür. Diğer bir şekilde ifade ile aynı güvenebilirlikle sonuç çıkartmak için parametrik olmayan istatistik için daha büyük örneklem hacmi gerekmektedir.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!