Arama


P.u.S.u - avatarı
P.u.S.u
Ziyaretçi
3 Haziran 2007       Mesaj #1
P.u.S.u - avatarı
Ziyaretçi

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

Ad: osmanlı.jpg
Gösterim: 638
Boyut: 143.9 KB

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Ana Dönemler: Beylik Dönemi Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Duraklama Dönemi Gerileme Dönemi Dağılma Dönemi Özel Dönemler

1299-1399 yılları arası


 • 1299 - Selçuklu sultanı tarafından Osman Bey'e Beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) gönderilmesi
 • 1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisar Savaşı
 • 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
 • 1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
 • 1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
 • 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
 • 1337 - Kocaeli bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
 • 1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
 • 1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
 • 1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1361 - İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
 • 1362 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
 • 1362 - Kadıaskerliğin teşkili
 • 1363 - Pençik Kanununun çıkışı
 • 1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı
 • 1371 - Çirmen Savaşı
 • 1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
 • 1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1388 - Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
 • 1389 - I. Kosova Savaşı
 • 1389 - I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi
 • 1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
 • 1390 - Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması
 • 1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası
 • 1391 - İstanbul'un kuşatılması
 • 1396 - Niğbolu Savaşı
 • 1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü.
 • 1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400-1499 yılları arası

 • 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
 • 1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti
 • 1402 -1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar
 • 1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı
 • 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
 • 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
 • 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
 • 1416 - Macaristan Seferi
 • 1417 - Avlonya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
 • 1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi
 • 1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı
 • 1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
 • 1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1430 - Selanik'in Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
 • 1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
 • 1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı
 • 1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi
 • 1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
 • 1448 - II. Kosova Savaşı
 • 1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi
 • 1453 - İstanbul'un fethi
 • 1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
 • 1458-1460 - Mora'nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
 • 1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı
 • 1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
 • 1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
 • 1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi
 • 1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
 • 1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
 • 1473 - Otlukbeli Savaşı
 • 1475 - Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi
 • 1476 - Boğdan seferi
 • 1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
 • 1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
 • 1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
 • 1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
 • 1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
 • 1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
 • 1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
 • 1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
 • 1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
 • 1484 - Boğdan Seferi
 • 1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi
 • 1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
 • 1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
 • 1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
 • 1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
 • 1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı
 • 1491 - Osmanlı-Memlük Barışı
 • 1492 - Macar Seferi
 • 1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
 • 1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu
 • 1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü
 • 1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
 • 1498 - Lehistan Seferleri
 • 1499 - Venedik Harbi

1500-1599 yılları arası


 • 1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
 • 1502 - Venedikle sulh
 • 1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
 • 1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi
 • 1514 - Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş
 • 1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
 • 1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş
 • 1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması
 • 1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
 • 1519 - Celali isyanları
 • 1519 - Cezayir'in iltihakı
 • 1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi
 • 1521 - Belgrad'ın fethi
 • 1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
 • 1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
 • 1522 - Rodos'un fethi
 • 1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
 • 1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da
 • 1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
 • 1526 - Mohaç Savaşı
 • 1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
 • 1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
 • 1529 - Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması
 • 1532 - Alman Seferi
 • 1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
 • 1534 - Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
 • 1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
 • 1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
 • 1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
 • 1537 - Körsof-Avlonya seferi
 • 1538 - Preveze Savaşı
 • 1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
 • 1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
 • 1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
 • 1543 - Estergon'un fethi
 • 1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü
 • 1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
 • 1548 - 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
 • 1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
 • 1551 - Trablusgarb'ın fethi
 • 1553 - Piri Reis'in ölümü
 • 1553 -1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi
 • 1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi
 • 1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
 • 1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
 • 1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
 • 1560 - Cerbe'nin alınışı
 • 1565 - Başarısız Malta kuşatması
 • 1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
 • 1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi
 • 1567 - Yemen isyanı
 • 1569 - Astarhan seferi
 • 1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
 • 1571 - İnebahtı hezimeti
 • 1574 - Tunus'un fethi
 • 1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi
 • 1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
 • 1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
 • 1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
 • 1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
 • 1580 - İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması (22 Ocak)
 • 1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
 • 1583 - Meşale Savaşı
 • 1585 - Tebriz'in alınışı
 • 1586 - İlk Sikke tashihi
 • 1588 - Gence seferi
 • 1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması
 • 1589 - İkinci sikke tashihi
 • 1590 - Ferhat Paşa Antlaşması
 • 1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla* %1 oranında ilave yapılması
 • 1595 - Estergon'un düşüşü
 • 1595 - III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi
 • 1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Savaşı

1600-1699 yılları arası


 • 1600 - Sikke tashihi
 • 1601 - Kanije Savaşı
 • 1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
 • 1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
 • 1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi
 • 1612 - Osmanlı-İran Antlaşması
 • 1615 - Revan Seferi
 • 1617 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması
 • 1617 - I. Mustafa'nın tahta geçişi
 • 1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
 • 1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın tahta geçişi
 • 1618 - Sikke tashihi
 • 1618 - İran ile Serav Antlaşması
 • 1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
 • 1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
 • 1622 - İran ile savaşın yeniden başlaması
 • 1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı
 • 1624 - Sikke tashihi
 • 1629 - Cizvitler tarafından, İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
 • 1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
 • 1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
 • 1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
 • 1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
 • 1640 - IV. Murad'ın ölümü, I. İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
 • 1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
 • 1648 - I. İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in tahta çıkışı
 • 1648 - Kandiye kuşatması
 • 1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
 • 1656 - Çınar Vak'ası
 • 1656 - Köprülüler devrinin başlaması
 • 1658 - Katip Çelebi'nin ölümü
 • 1660 - Varad Kalesi'nin alınışı
 • 1663 - Uyvar Kalesi'nin fethi
 • 1664 - St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
 • 1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
 • 1672 - Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
 • 1672 - Bucaş Antlaşması
 • 1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
 • 1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
 • 1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi
 • 1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması
 • 1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
 • 1683 - II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
 • 1685 - Uyvar'ın elden çıkışı
 • 1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
 • 1686 - Budin'in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
 • 1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı
 • 1687 - Eğri Kalesi'nin düşüşü
 • 1687 - İkinci Mohaç Savaşı
 • 1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
 • 1688 - Belgrad'ın elden çıkışı
 • 1690 - Kanije Kalesi'nin düşüşü
 • 1690 - Belgrad'ın geri alınışı
 • 1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
 • 1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı
 • 1691 - Salankamen Savaşı
 • 1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı
 • 1697 - Zenta Savaşı
 • 1698 - Şehremini Baruthanesi yangını
 • 1699 - Karlofça Antlaşması'nın imzalanması

1700-1799 yılları arası


 • 1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
 • 1702 - İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
 • 1703 - Edirne Vak'ası
 • 1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı
 • 1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
 • 1711 - Prut Savaşı ve Barışı
 • 1715 - Venedik ile savaş ve Mora Seferi
 • 1718 - Pasarofça Antlaşması
 • 1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
 • 1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
 • 1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
 • 1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
 • 1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
 • 1724-1725 - Tebriz ve Cence'nin alınışı
 • 1726 - İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
 • 1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
 • 1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
 • 1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı
 • 1733 - İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
 • 1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
 • 1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
 • 1739 - Belgrad Antlaşması
 • 1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
 • 1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
 • 1746 - Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
 • 1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
 • 1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı
 • 1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı
 • 1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
 • 1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi
 • 1771 - Kırım'ın işgali
 • 1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
 • 1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu
 • 1773 -1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
 • 1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
 • 1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
 • 1776 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması
 • 1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
 • 1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
 • 1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
 • 1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
 • 1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
 • 1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
 • 1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
 • 1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
 • 1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
 • 1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
 • 1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
 • 1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
 • 1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
 • 1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
 • 1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
 • 1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
 • 1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
 • 1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
 • 1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)
 • 1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
 • 1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
 • 1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
 • 1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması
 • 1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
 • 1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
 • 1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
 • 1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
 • 1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
 • 1797 - Pazvandoğlu isyanı
 • 1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
 • 1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
 • 1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
 • 1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
 • 1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
 • 1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)
 • 1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
 • 1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

1800-1899 yılları arası

 • 1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması
 • 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
 • 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
 • 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
 • 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
 • 1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
 • 1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
 • 1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
 • 1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
 • 1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)
 • 1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası
 • 1806 - Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
 • 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
 • 1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
 • 1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
 • 1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
 • 1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
 • 1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
 • 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
 • 1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
 • 1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
 • 1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
 • 1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
 • 1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
 • 1810 II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
 • 1810 İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
 • 1812 Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
 • 1812 Fransız postalarının ilk kuruluşu
 • 28 Mayıs 1812 Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi*
 • 1816 Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
 • 1817 Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
 • Şubat - Mart 1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması
 • 1823 Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
 • 1824 Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
 • 1824 Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
 • 1826 İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
 • 1826 Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
 • 14 Haziran 1826 Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
 • 7 Ekim 1826 Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi
 • 1827 Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
 • 1827 Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
 • 1827 Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
 • 4 Nisan 1827 İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü
 • Temmuz 1827 Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi
 • 20 Kasım 1827 Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
 • 26 Nisan 1828 Rusya'nın savaş ilan etmesi
 • 1829 Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
 • 1829 Deli Teşkilatının kaldırılması
 • 14 Eylül 1829 Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı
 • 1830 Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1830 Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
 • 1830 Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1830-1831 Nüfus sayımları
 • 5 Temmuz 1830 Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri
 • 1831 İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
 • 1831 Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
 • 1831-1834 İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
 • 1 Kasım 1831 İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri
 • 1832 Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
 • 1832 Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti
 • 1832 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
 • 1832 İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı
 • 1832 İngiliz postalarının kuruluşu
 • 29 Ocak 1832 Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması
 • 12 Aralık 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri
 • 1833 Feshanenin kuruluşu
 • 2 Şubat 1833 Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri
 • 5 Nisan 1833 Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi
 • Mayıs 1833 Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi
 • 8 Temmuz 1833 Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması
 • 18 Eylül 1833 Münchengraetz Antlaşması
 • 1834 Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
 • 1834 Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
 • 1835 Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
 • 1835-1845 İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]
 • 11 Mart 1836 Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
 • 26 Kasım 1837 Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi
 • 1838 Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
 • 1838 Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
 • 1838 Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
 • 24 Mart 1838 Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması
 • 16 Ağustos 1838 İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti
 • 1839 "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması
 • 1839 Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
 • 1839-1844 Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
 • 1839-1845 Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
 • 24 Haziran 1839 Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti
 • 1 Temmuz 1839 II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi
 • 3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı
 • 3 Mayıs 1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
 • 1840 Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1840 Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
 • 1840 Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
 • 1840 Posta Nezareti'nin kurulması
 • 21 Aralık 1840 Namık Kemal'in doğumu
 • 1841 Lübnan olayları
 • 1841-1906 Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
 • 24 Mayıs 1841 İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması
 • 13 Temmuz 1841 Londra Boğazlar Mukavelenamesi
 • 1842 Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
 • 1842-1910 Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)
 • 1843 Hereke Fabrikası'nın kurulması
 • 1843 Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
 • 1843 Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması
 • 1843 Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi
 • 1 Şubat 1844 Tashih-i sikke
 • 1844 Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
 • 1845 İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
 • 1845 Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
 • Ocak 1845 Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti
 • 13 Mart 1845 Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması
 • 10 Nisan 1845 Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)
 • 1846 Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
 • 1846 Rus Ticaret Muahedesi
 • 16 Şubat 1846 Zabtiye müşiriyetinin kurulması Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
 • 1847 Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
 • 1847 Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
 • 1847 Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
 • 1847 İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
 • 1 Mart 1847 Recaizade Ekrem'in doğumu
 • 1848 Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
 • 1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
 • 16 Mart 1848 İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
 • 18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
 • 1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
 • 1850 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1850 İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 Muallim Naci'nin doğumu
 • 12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
 • 1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1851 Londra Sergisi
 • 1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
 • 18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması
 • 1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
 • 1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
 • 1853 İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
 • 1854 İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
 • 1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
 • 1854 İhtisab teşkilatının lağvı
 • 12 Mart 1854 Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
 • 1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]
 • 1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
 • 1855 Paris Sergisi
 • 16 Ağustos 1855 İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
 • 9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
 • 14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
 • 1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
 • 1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
 • 1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
 • 1856 Islahat Fermanı
 • 1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
 • 1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
 • 15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
 • 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
 • 30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
 • 30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
 • 30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
 • 22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
 • 1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
 • 1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı
 • 17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
 • 6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
 • 1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
 • 8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
 • 1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
 • 1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
 • 12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
 • 1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
 • 1860 İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
 • 1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
 • 1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
 • 22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
 • 1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
 • 1861 Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
 • 1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
 • 1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
 • 9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
 • 9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
 • 29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
 • 1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
 • 1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
 • 1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
 • 1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
 • 20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
 • 8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
 • 1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
 • 1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
 • 1863 İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
 • 1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
 • 1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
 • 1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
 • 13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
 • 18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
 • 1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
 • 1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
 • 1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
 • 1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
 • 1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
 • 1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
 • 8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
 • 1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması
 • 1865 İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
 • 1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
 • Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
 • 1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
 • 1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
 • 1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
 • 1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
 • 1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
 • 1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
 • 1867 Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
 • 1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
 • 1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
 • 1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
 • 1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
 • 1867-1876 İzmir Rıhtımı'nın inşası
 • 22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
 • 8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
 • 21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
 • 1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
 • 1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
 • 1868 İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
 • 1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
 • 1868 Yunan postasının kapatılması
 • 1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
 • 1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
 • 1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
 • 1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
 • 8 Nisan 1869 İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
 • 21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
 • 1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
 • 2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
 • 26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
 • 13 Ekim 1869 İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi
 • 1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
 • 1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
 • 1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
 • 1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
 • Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
 • 1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
 • 1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
 • 1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
 • 1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
 • 1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
 • 1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
 • 20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
 • 26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
 • 2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
 • Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
 • 1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
 • 1871 Saint-Esprit okulunun kurulması
 • 1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
 • 1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
 • 22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
 • 13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
 • 1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
 • 1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
 • 1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
 • 1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
 • Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
 • 1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
 • 1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
 • 1874 Kara gümrüklerinin lağvı
 • 1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
 • 1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
 • 1875 Bosna-Hersek isyanları
 • 1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
 • 1876 Bulgar isyanları
 • 1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
 • 1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
 • 1876 Meşrutiyet'in ilanı
 • 1876 İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
 • 1876 İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
 • 1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
 • 1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
 • 23 Mart 1876 Ziya Gökalp'in doğumu
 • 23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
 • 1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
 • 1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
 • 1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
 • 19 Mart 1877 İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
 • 25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
 • 5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
 • 13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
 • 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
 • 1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
 • 1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
 • 1878 Ermeni meselesinin zuhuru
 • 1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
 • 1878 Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
 • 1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
 • 1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
 • 13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması
 • Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
 • 1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
 • 1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
 • 1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
 • 1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
 • 1880 Vergi reformu
 • 1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
 • 1880 İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
 • 1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
 • 13 Mart 1880 İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
 • 17 Mayıs 1880 Ziya Paşa'nın ölümü
 • Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
 • 20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması
 • 1881 Mustafa Kemal'in Doğumu
 • 1881 Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
 • 1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
 • 1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
 • 1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
 • 1882 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
 • 2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
 • 1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
 • 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
 • 1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
 • 2 Aralık 1884 Yahya Kemal'in doğumu
 • 1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
 • 1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
 • 18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
 • 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
 • 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
 • 1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
 • 1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
 • 1887 Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
 • 5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı
 • 1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
 • 1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
 • 2 Aralık 1888 Namık Kemal'in ölümü
 • 1889 İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
 • 1889 İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
 • 27 Mart 1889 Yakup Kadri'nin doğumu
 • 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
 • 1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
 • 1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
 • 1891 Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
 • 1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
 • 3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
 • 1892 Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
 • 1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
 • 1893-1896 İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
 • 1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
 • 1894 Sasun'da Ermeni olayları
 • 1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
 • 1895 İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
 • 1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
 • 1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
 • 14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
 • 1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
 • 1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
 • 1896 Girit isyanının alevlenmesi
 • 1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
 • 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
 • 17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
 • 1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
 • 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
 • 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900-1924 yılları arası

 • 1900 - Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi
 • 1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1900 - Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)
 • 1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
 • 1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
 • 1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı
 • 1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması
 • 1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
 • 1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
 • 1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)
 • 1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)
 • 1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
 • 1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
 • 1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
 • 1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
 • 1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi
 • 1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
 • 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)
 • 1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
 • 1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
 • 1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)
 • 1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
 • 1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
 • 1909 - Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
 • 1909 -1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
 • 1909 - 31 Mart Olayı (13 Nisan)
 • 1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
 • 1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
 • 1909 - Meclisin açılması (17 Aralık)
 • 1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları
 • 1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
 • 1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
 • 1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
 • 1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
 • 1911 -1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı
 • 1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı
 • 1912 -1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
 • 1912 - Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
 • 1912 - II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)
 • 1912 - İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)
 • 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)
 • 1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
 • 1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)
 • 1912 - Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)
 • 1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
 • 1913 - Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)
 • 1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)
 • 1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)
 • 1913 - II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)
 • 1913 - Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)
 • 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
 • 1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
 • 1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
 • 1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi
 • 1914 - Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması
 • 1914 - 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)
 • 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)
 • 1914 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)
 • 1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)
 • 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
 • 1914 - Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)
 • 1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
 • 1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
 • 1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)
 • 1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
 • 1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)
 • 1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)
 • 1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)
 • 1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)
 • 1914 - Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
 • 1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
 • 1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
 • 1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
 • 1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
 • 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)
 • 1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
 • 1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı
 • 1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
 • 1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
 • 1917 - Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü
 • 1917 - Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu
 • 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
 • 1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)
 • 1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)
 • 1918 - Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
 • 1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Mehmet Vahidettin'in tahta çıkması
 • 1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
 • 1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)
 • 1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)
 • 1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
 • 1918 - Ahmed İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)
 • 1918 - İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
 • 1919 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi
 • 1919 - Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
 • 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
 • 1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
 • 1919 - Sivas Kongresi (4 Eylül)
 • 1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)
 • 1919 - Amasya Protokolü (22 Ekim)
 • 1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım)
 • 1920 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
 • 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması
 • 1920 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)
 • 1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
 • 1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)
 • 1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)
 • 1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)
 • 1921 - II. İnönü Savaşı (31 Mart)
 • 1921 - Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül)
 • 1921 - Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
 • 1922 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
 • 1922 - İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)
 • 1922 - Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
 • 1922 - Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım)
 • 1922 - Mehmet Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
 • 1923 - Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz)
 • 1923 - Ankara'nın başşehir olarak kabulü (13 Ekim)
 • 1923 - Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim)
 • 1924 - Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları 3 Mart
Son düzenleyen Safi; 6 Ağustos 2018 17:36