PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Heterotrof ve ototrof bakteriler kaça ayrılır?
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
daMLa-19:58, 18 Nisan 2009 
Heterotrof ve ototrof bakteriler kaça ayrılır? İsimleri nelerdir?
En iyi cevap Misafir tarafından gönderildi

Şekillerine göre bakteriler:
a) Yuvarlak Olanlar (coscus): Tek tek ya da koloni şeklinde bulunabilirler küre şeklindedirler. Bazı türleri bel soğukluğu parmakta dolama gözde arpacık ve göz kapağı intahabı gibi rahatsızlıklara neden olur.
b) Çubuk Şeklinde Olanlar (basillus): Bu baqkteriler çubuk şeklindedir. Bunlar difteri, tifo, tiber küloz ve cüzzam gibi hastalıklara sebep olabilir. Bununla birlikte yoğurt bakterileri de çubuk şeklinde olup sindirimi kolaylaştıran enzimler içerir.
c)Virgül Şeklinde Olanlar (Vibrio): Bu bakterilerin bir ucu virgül şaklinde kıvrılmış diğer ucunda ise bir veya daha fazla kamçı bulunur.
d)Spiral Şeklinde Olanlar (spirillum):Burgu şeklinde bir yapıya sahiptirler. Bir veya iki ucunda kamçı bulunabilir. Frengi hastalığı yapan zararlılarının yanında diş kirlerinde yaşayan zararsızları da vardır. ( kısa ama işinize belki yarar ) ...FADİME....
Benzer Konular:
Etiketler:
  • bakteriler kaca ayrilir
  • heterotrof bakteriler
  • ototrof bakteriler
Cevap
SEDEPH20:26, 18 Nisan 2009 
Hetotrof ve ototrof beslenme ile ilgili olan bu açıklamaların içinde bakterilerle ilgili kısımlar mevcut inceleyiniz..

Beslenme (biyoloji)

Vikipedi, özgür ansiklopedi


Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir.
Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar. Bunlar :
  • Ototrof canlılar (kendibeslek)
  • Heterotrof canlılar (ardıbeslek, dışbeslek)
Bu ayrımda temel kriter, canlının yaşamını sürdürmek, diğer deyişle metabolizma faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken enerjinin kaynağıdır. Ototrof canlılar bu enerjiyi doğal çevreden alırlar, heterotrof canlılar ise, başka canlıların biyokütlelerinde depolanmış enerjiyi kullanırlar.
Metabolizma için gereken enerji, organizma açısından besindir. Dolayısıyla ototrof organizmalara, kendi besinini üretebilen organizmalar demek de olanaklıdır. Keza, heterotrof organizmalar da başka canlıları "yiyerek" beslenen organizmalardır.
Canlıların beslenme biçimleri yönünden ototrof ve heterotrof olarak ayrımı, bu canlıların kullandıkları karbonun kaynağı açısından da net bir ayrımdır. Ototrof organizmalar, metabolizma için gereken karbonu atmosferdeki karbondioksitden alırlar. Heterotrof organizmalar ise gerekli karbonu, diğer canlıların biyokütlelerinden sağlarlar. Dolayısıyla ekosistemde yer alan canlılar, ekosistemdeki karbon çevrimi içinde farklı rollere sahiptirler.

Ototrof canlılar

Bitkiler ve algler günes ısıgını kullanarak besinlerini kendileri üretir.
Kendi besinlerini kendi sentezleyen, su (H2O), karbondioksit (CO2) ve inorganik tuzlardan organik maddeyi oluşturan, enerjiyi bu organik bileşiklerde depolayan canlılardır. Kendi içinde:
  • Fotosentetik ototroflar. (Fototroflar) Biyokimyasal olaylar için gereksinim duydukları enerjiyi güneş ışınlarından, fotosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Yeşil ve mor bakteriler.
  • Kemosentetik ototroflar. (Kemotroflar) Kendileri için gerekli olan enerjiyi amonyak (NH3),hidrojensülfür (H2S) gibi belli organik maddeleri oksitleyerek, kimyasal yoldan, kemosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Nitrit,nitrat ve demir bakterileri.

Heterotrof canlılar

Ototrof organizmaları ve çürüyen maddeleri besin olarak kullanan canlılardır. Hayvan ve mantarların tümü ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir. Heterotrof organizmalar beslenme özellikleri yönünden,
1. Holozoik formlar (besinlerini katı parçacıklar halinde alarak sindiren canlılardır. Örn : Hayvanların birçoğu.) Aldıkları besinin yapısına göre üçe ayrılır:
a- Herbivor (sadece bitkilerle beslenenler)
b- Karnivor (sadece etle beslenenler)
c- Omnivor (hem ot, hem etle beslenenler)
2. Saprofitik Formlar (organik maddeleri doğrudan hücre zarlarıyla absorbe eden canlılar. Örn : Mayalar, küfler, bakterilerin birçoğu) Bu canlılar hücre zarı dışına salgılayabildiklari sindirim enzimleriyle hücre dışında sindirim yaparlar. Daha sonra da bu enzimlerle parçalanan bileşikleri hücre zarlarıyla metabolizmalarına alırlar. Hücre dışında gerçekleşen bu tepkimeler, organik bileşikleri yeniden inorganik bileşiklere ayrıştırmaktadır. Saprofitler, ekosistemdeki madde çevrimi yönünden önemli bir işlev görürler.
3. Parazitik Formlar (bitkisel ya da hayvansal parazitler konukçu olarak tanımlanan bir bitki ya da hayvan üzerinde ya da içinde yaşar ve besinini konukçudan sağlayan canlılardır.) 2 çeşittir:
a- Endoparazitler: Vücut içinde yaşarlar. Örn: Bağırsak solucanı b- Ektoparazitler: Vücut dışında yaşarlar. Örn: Bit, pire vs. Bazı tür canlılar hem ototrof hem de heterotrof beslenme biçimlerini kullanılar. Bu tür canlılara örnek Böcekçil bitkilerdir. Bu tür bitkiler esasen fototrofturlar. Ancak böceklerin biyokütlelerini sindirerek de madde alışı yapmaktadırlar. Böcekleri sindirmeleri, bitkinin azot gereksinimini sağlamak içindir.
Cevap
SEDEPH20:32, 18 Nisan 2009 
Bakterilerin Beslenmesi
Bakterilerin az sayıda türü ototrof olarak beslenir. Kendileri için gerekli organik besinleri inorganik bileşiklerden sentezlerler. Bunların bir kısmı klorofilli olup ışık enerjisini kullanırlar. (Fotosentetik bakteriler). Bir kısmı ise klorofilsiz olup, inorganik bileşikleri oksitlemekle kazandıkları kimyasal enerjiyi kullanır (kemosentetik bakteriler). Bakterilerin çoğunluğu
heterotrof olarak beslenir. Gerekli olan glikoz, amino asit, vitamin gibi organik maddeleri dışarıdan hazır almak zorundadırlar. Bunların çoğu çürükçül(saprofit) olup, organik artıkları ayrıştırarak beslenir. Bu olay sayesinde doğadaki madde döngüsüne katkı yaparlar. Bir kısım bakteri ise, diğer canlılar üzerinde parazit yaşayarak beslenir.

Kaynak
Cevap
SEDEPH20:38, 18 Nisan 2009 
Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler;

a. Ototrof bakteriler; yaşamaları için gerekli olan organik bileşikleri, basit inorganik bileşiklerden sentezlerler. Kullandıkları enerji kaynağına göre iki gruba ayrılır.

I. Fotoototrof bakteriler; sitoplazmalarında klorofile ben-zer pigmentleri vardır. Soğurdukları ışık enerjisini, kimya-sal enerjiye (ATP) çevirirler. Bu enerji ile inorganik madde-lerden [CO2+H2S (veya H2)] organik madde sentezlerler. Örnek: Mor bakteriler.

II. Kemoototrof bakteriler;
pigment içermezler. Işık ener-jisini kullanmazlar. Kemosentetik akteriler, çevrelerindeki NH3 (amonyak), S (kükürt), Fe (demir) gibi inorganik maddeleri ksitleyerek serbestlenen kimyasal enerji ile ATP üretir ve bu ATP yi kullanarak inorganik addelerden (CO2+H2O), organik madde sentezlerler. Doğada madde döngüsünü sağladıkları için çok önemlidirler. Örnek: Azot bakterileri, metan bakterileri...

b.
Heterotrof bakteriler; gereksinimleri olan besinleri çevrelerindeki canlı ya da cansız rtamlardaki organik be-sinlerden sağlarlar. Çürükçül (saprofit) veya parazit olabi-lirler.

I. Çürükçül (saprofit) bakteriler
; çevrelerinde bulunan ölü bitki ve hayvan kalıntılarında topraktaki humusta) bu-lunan kompleks molekülleri hücre dışına salgıladıkları (ekzositoz) nzimlerle sindirirler (hücre dışı sindirim), sindirim ürünlerini hücre içine alır ve kullanırlar. Enzim sis-temleri gelişmiştir. Hücre içine alınan monomerler solunum tepkimelerinde kullanıldığında CO2, H2O, NH3 gibi inorganik moleküller oluşur. Böylece saprofit bakteriler organik molekülleri inorganik moleküllere çevirerek doğada madde döngüsüne katkıda bulunurlar.

II. Parazit bakteriler;
sindirim enzimlerine sahip olmayan bakterilerdir. Gereksinimleri olan esinleri glikoz, amino asit, yağ asidi şeklinde sindirilmiş olarak başka canlılardan sağlarlar. u edenle de ya sindirilmiş besinlerin bulundu-ğu ortamlarda ya da sindirim yapabilen canlılarda aşar-lar. Parazit bakteriler, üzerinde yaşadıkları konukçu can-lıda hastalık oluşturabilir ve onukçuyu öldürebilirler. Bun-lara patojen bakteriler denir. Patojenlerin hastalık yapma etenekleri, kolayca yayılabilme özelliklerine, konukçu canlıda çoğalma hızlarına ve çıkardıkları oksin (zehirli made) lerin etki derecelerine bağlıdır. Bazıları son derece zehirli proteinler olan ekzotoksin salgılar. Örneğin; difteri ve tetanoz bakterileri. Bazıları da ancak bakteri hücresi arçalandığında dışarı çıkan endotoksin salgılar. Örnek: İnsanın sindirim kanalında hastalık apan bazı bakteriler. İyi uyum sağlamış bir parazit bakteri, konukçu canlısının (konağın) lümüne neden olmaz.

Kaynak
Cevap
Misafir19:44, 22 Aralık 2009 
sağol güzel bilgi , fakat ototrof kendi besinini kendi üretiyor, en azından biz böyle gördük, onu belirteceğini sanıyordum
Cevap
Misafir13:58, 13 Şubat 2010 
şekillerine göre bakteriler
Cevap
_KleopatrA_14:18, 13 Şubat 2010 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
şekillerine göre bakteriler
A)Şekillerine Göre Bakteriler:
1-Basil, çubuk şeklinde olan bakteriler.
2-Kok, yuvarlak bakteriler
Diplokok, yan yana bulunan iki kok bakterisi
Streptokok, yan yana sıralanmış kok bakterileri
Stafilokok, topluluk oluşturan kok bakterileri.
Cevap
Misafir16:44, 22 Şubat 2010 
ototrof ve heterotof bakterilere örneklerr
Cevap
Misafir18:41, 8 Mart 2010 
hetetrof ile beslenen bakteriler
Cevap
Misafir21:39, 4 Haziran 2010 
Şekillerine göre bakteriler:
a) Yuvarlak Olanlar (coscus): Tek tek ya da koloni şeklinde bulunabilirler küre şeklindedirler. Bazı türleri bel soğukluğu parmakta dolama gözde arpacık ve göz kapağı intahabı gibi rahatsızlıklara neden olur.
b) Çubuk Şeklinde Olanlar (basillus): Bu baqkteriler çubuk şeklindedir. Bunlar difteri, tifo, tiber küloz ve cüzzam gibi hastalıklara sebep olabilir. Bununla birlikte yoğurt bakterileri de çubuk şeklinde olup sindirimi kolaylaştıran enzimler içerir.
c)Virgül Şeklinde Olanlar (Vibrio): Bu bakterilerin bir ucu virgül şaklinde kıvrılmış diğer ucunda ise bir veya daha fazla kamçı bulunur.
d)Spiral Şeklinde Olanlar (spirillum):Burgu şeklinde bir yapıya sahiptirler. Bir veya iki ucunda kamçı bulunabilir. Frengi hastalığı yapan zararlılarının yanında diş kirlerinde yaşayan zararsızları da vardır. ( kısa ama işinize belki yarar ) ...FADİME....
Cevap
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
İsim:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Hücre kaça ayrılır?
Bitkiler kaça ayrılır?
Mantarlar kaça ayrılır?
Canlılar kaça ayrılır?
Ribozom kaça ayrılır?