MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Misafir tarafından açılmış Dil ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: lütfen yardım edin dil ile kültür arasındaki ilşki ne kısaca bir yassanız ????... Etiketler:
  • dil kültür ilişkisi kısa bilgi
CEVAPSIZ

Dil ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

Gösterim: 31.200 | Cevap: 11
8 Ekim 2009 19:37   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
lütfen yardım edin dil ile kültür arasındaki ilşki ne kısaca bir yassanız ????
Blue Blood
8 Ekim 2009 19:41   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

lütfen yardım edin dil ile kültür arasındaki ilşki ne kısaca bir yassanız ????

DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Öteki canlılardan farklı olarak duygu, düşünce, konuşma, gelişme ve yaratıcılık gibi özelliklere de sahip olan insanoğlu, bir yandan maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bir yandan da doğayla ve diğer insanlarla olan ilişkilerini düzene koyabilmek için çeşitli sosyal organizasyonlara gitme gereğini duymuştur. Bir arada yaşama ihtiyacının ortaya koyduğu sosyal organizasyonların doğal nitelikteki en küçük örneği aile, en büyük ve en geniş örneği de millettir.
Ailede, maddî ve manevî yakınlıklara dayanan bir sosyal bütünleşme vardır. Bu bütünleşme, aile fertleri arasındaki "akrabalık bağları" ve "aile bilinci" ile gerçekleştirilmiştir. Millet dediğimiz toplulukta ise, sosyal bütünleşme, o topluluğu oluşturan bireyler arasındaki ortak kabullerden doğan ortak özellikler ile sağlanmıştır. Bu ortak özellikler, onların yaşayış biçimlerinden, hayat ve olaylar karşısındaki tutum ve davranış tarzlarından kaynaklanan yakınlıklar, benzerlikler ve tıpkılıklardır. Üstelik tarih boyunca da süregelmiştir. Böylece, ailedeki soya dayanan akrabalık bağının yerini, millet varlığında yaşayış düzenindeki ortak tutum ve davranışlardan kaynaklanan "bir sosyal akrabalık" bağı almıştır. Bu bağ ve aynı toplumdan olma duygusu, fertleri birbirine perçinleyen ortak bir toplum bilinci oluşturmuştur. Böylece, millet dediğimiz toplum türü, aralarında hiçbir yakınlık bulunmayan gelişigüzel fertlerin meydana getirdiği bir topluluk olmaktan çıkarak, birbirine sosyal krabalık bağları ile bağlanmış ve toplum bilinci ile kenetlenmiş kişilerin oluşturduğu sağlıklı ve sistemli bir organizasyona dönüşmüştür.
Millet varlığında sosyal akrabalık bağım kuran ve toplum bilincin; oluşturan çeşitli öğeler ve "ortak değerler" vardır. Bunların hepsine birden kültür adını veriyoruz. Dil kültürün temel taşıdır.
Dil - kültür ilişkisini gereğince kavrayabilmek için, bu ilişkiye geçmeden önce, kültürün ne olduğu, özellikleri ve öğeleri üzerinde biraz durmamız gerekiyor.
alıntı.
Misafir
19 Ekim 2009 19:08   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

lütfen bakıııın

dil ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?
Misafir
25 Aralık 2010 16:44   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
"Dili toplumsal bir ürün sayan bilginlere göre, herhangi bir dilsel birlik, hiç kuþkusuz, eski bir siyasal birliðin toplumsal ürünüdür. Bu bakýþ açýsýndan bakýldýðýnda, bugün birçok lehçeye ayrýlmakla birlikte, Türkçe adý altýnda toplanan dilin, eski bir Türk siyasal örgütlenmesinden doðduðuna karar verebiliriz. Ancak, elimizdeki belgeler Ý.Ö.VIII. yüzyýldan daha öncelere inemediði için, daha öncelerinden kesin bilgiye ulaþamýyoruz. Göktürk ve Uygurlardan bize kalan dilsel belgeler, Türkçe'nin çok eski yüzyýllarda geliþmiþ ve örgenleþmiþ bir yazý ve yazýn dili durumunu aldýðýný göstermektedir ki, bu geliþmiþlik aþamasýna gelebilmek için, Türkçe'nin uzun yüzyýllar geçirmiþ olmasý gerekir; çok yoðun Çin kaynaklarýný incelediðimizde bu sonuca varýyoruz..." (Ord. Prof. M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatý Tarihi, s. 23[*])

Ural / Altay kökenli eski ve yaygýn bir ANADÝL olan Türkçe, ayný zamanda k bir coðrafyanýn da dilidir; göçler, göçürümler dilidir. Doðum yerinin Ortaasya olduðunu bildiðimiz Türkçe, daha birçok coðrafyada yeniden ve yeniden kurulup kurumlaþarak yürüyüþünü sürdürmüþ; son demirini Anadolu'da atmýþtýr. Binlerce yýl süren göçler, göçürümler sýrasýnda Türk dilinin ayak bastýðý hemen her coðrafya birer dil ekeneðidir bugün. Ama asýl artýmý ve bitek ekenek ortamýný Anadolu'da yakalamýþ Türkçe: Büyük bir ANADÝL olmanýn ötesinde, yerleþik - örgenleþmiþ, örgütlenmiþ bir toplumun ANADÝLÝ olarak otaðýný kurmuþtur.

Ortaasya'dan göç yükleyerek yollara düþen, toprak ve hayvan tarýmcýlýðýndan kopan Türkçe yüklü göçmenler, daha Avrupalýlarýn bile bilmediði toprak tarýmcýlýðýný ve hayvan yetiþtiriciliðini Anadolu'da yeniden yakaladýlar. "Hint - Avrupa Dillerinin yazarý Colin Refrew, toprak tarýmcýlýðýnýn ve hayvan yetiþtiriciliðinin Anadolu'da Ý.Ö. yedi bin yýllarýndan önce baþlamýþtý. Ama bundan Avrupa'nýn haberi yoktu; Hint -Avrupa dil iliþkisi, Anadolu'dan Avrupa'ya göçürülen tarýmsal iþlemlemelerle manipülasyon) baþladýðýný yazýyor.[**] Her insansal iliþkilerde olduðu gibi, dil ve dilseI iliþkilerde de toprak, dolayýsýyla üzerinde üretim - tüketim iliþkileri kurulan yerlek (mekân) önem taþýyor.

Bu baðlamda, dilsel oluþmalara ve kurumlaþmalara doðru iþleyen süreç, salt sözel, dilsel etmenleri deðil, toplumu biçimbirimlendiren coðrafyasý / fiziksel, hatta fizikötesi alanlarý da içererek oluþuyor, kurumlaþýyor. Ekin ya da yaþama ekini dediðimiz ilkeli ve izgeli davranma yoldamlarý ve koþullarý da, bu kurumlaþmanýn ürünü / gereði oluyor. Dil, dilsel süreçler, her ne denli bir soyutlama gibi görülse / anlamlandýrýlsa da, onu ne bireyleþtirebiliyor ne de kullanan toplumdan soyutlayabiliyorsunuz; týpký örgütlenip örgenleþtiði gibi yerlekten canlý bir toplumu soyutlayamadýðýnýz gibi. Çünkü, uygarlýk dediðimiz yaþama olgusu ve bu olguyu gerçekleþtiren, yaþanýr kýlan bütün ileçler (enstrüman) ve aygýtlarýn üretim kaynaðý, insaný ve dilini kendisinden soyutlayamadýðýmýz o yerlek, o coðrafyadýr. O coðrafya, o yerlek olmaksýzýn insanlar ne toplum olabiliyorlar ne de ulus. Bilindiði gibi toplum, toplumbilimsel bir kavram olduðu halde, ulus: Siyasal bir kavram olup, bireyleri ve kurumlarý arasýndaki baðlarý, iliþkileri laik düzlemde saðlamlaþtýrmýþ örgütlü ve örgenik toplumlardýr. Ulusallýk ise: Laik düzlemde örgütlenmiþ, örgenleþmiþ bir ulusun yaþama ve var olma; varlýðýný sürdürme felsefesidir.

Toplumsal baðlantýlarýn oluþmasýnda, ulusal algýlarýn güçlenmesinde dil ve yerlek iliþkisini, devlet politikasý olarak öne çýkaran ilk Türk devlet adamýdýr Atatürk. Yurt / vatan kavr****** yaþanan bölgenin / ülkenin yeraltý ve yerüstü varlýklarýyla bütünleþtiren O'dur. Olay ve olgularý, oluþtuklarý, oluþturulduklarý yerlerle tarihlendiren; örgütlenmiþ / örgenleþmiþ toplum olarak ulus kavramýný dil, ülkü ve ülke baðlamýnda bütünleyen de O'dur. Onun için Atatürk, kendi öncülüðünde ve korumacýlýðýnda kurulan Türk Dil Kurumu'nu halka / Anadolu'ya yönlendirme çabasý içinde oldu. Þeriat diline bulaþmamýþ laik dilin, gerçek ulusal toplum dilinin, ulusal dilin Anadolu'da, halkta olduðunu bildiði için, Kurum'un baþlattýðý "Halk Aðzýndan Sözcük Derleme" çalýþmalarýný önemsedi ve deðerlendirdi. Çünkü, Dil Devrimi'nden amaç, durup dururken yeni bir dil (neoloji) yaratmak deðil, tarihsel süreci ve kimliði belli, fakat birtakým dinsel / siyasal baskýlarla uyutulan, uyuþturulan Türk dilini uykusundan uyandýrmak, diriltmek ve asýl gücüne kavuþturmaktý. Atatürk'ün kurduðu, siyaseten gasp'tan önceki Türk Dil Kurumu, on iki cilt "Halk Aðzýndan Derlemeler Sözlüðü" ve sekiz cilt "Eski Yapýtlardan Taramalar Sözlüðü" yaptý. Kapatýlmasaydý, derleme ve taramalarýný daha da geniþletip yaygýnlaþtýrarak sürdürecek; derlenen, tarama yoluyla elde edilen sözcüklerin yazý /yazýþma çevrimine girmesi için gerekli dilsel çalýþmalarý, sözlük yapýmlarýný bitirmiþ olacaktý. Dil varlýðýmýz kendini belli edecek; ulusal sýnýrlar içinde ve dünyada Türkçe dil atlasý; Türkçenin kökenbilim sözlüðü; giderek genel ve analbilim sözlükleriyle saðlýklý bir yazým kýlavuzu; sesletim ve sesyollarý haritalarý ile Türkçede canlý adlarý, insan, bitki, hayvan ve yer adlarýyla üretim, tüketim araç ve gereçleri adlarý; iþ, uðraþ ve davranýþ adlarý kýlavuzlarý vb. kýlavuzlar hazýrlanmýþ; insansal, üretimsel, özdeksel ve tinsel bütün varlýklar, adlar, adlandýrmalar dil ortamýna alýnmýþ olacaktý.

Fakat bugün ne oluyor, vaktiyle kovulan millet, münasebet, hassasiyet, lüzum, levazým, lazým vb. sözcükler atýldýklarý çöplüklerden toplanýp geri getiriliyor. Þimdiki Kurum, sözcük'ü bile kullanmýyor, onun yerine söz diyor, kelime diyor. Bilindiði gibi sözcük, Arapça kelime sözlüðüne karþýlýk tutulan adlandýrmadýr, adlandýrma sözüdür, dilbilgisine göre de bir dilbilgisi terimidir. Oysa söz, tekil ya da terim olmayýp "Bir iletiyi, bir düþünce ya da bilgiyi tam ve doðru olarak ileten / anlatan sözcükler toplamýdýr" bir baþka deyiþle "söz, bir sesçe bütünlüðü olup, dil yetisinin iþleve dönüþmüþ durumudur." Sözce terim deðildir, çünkü terim kavramýnýn taþýdýðý iþlev ve nitelikleri taþýmamaktadýr.

Yeni ve sözde dilseverler üretmeyi, türetmeyi durdurdular; Arapça, Farsça bulamadýklarý yerde, Ýngilizce, Fransýzca, olmadý Almanca, Yunanca sözcükleri buyur ediyorlar. Türkçenin Anadolu ile bütünleþen tarihi, halk dilini, Türkçe'nin doðal ekeneðini boþverip özengenlik sayýyor, Avro - Urban coðrafyalarýnda yeni (!) bir dil ortamý oluþturmaya özeniyorlar; Osmanlýcayý da aþarak.

Varsýn, Kelamý Söz'ün altýna saklayýp piyasaya sürsünler; gene biz, Tanrý yaratan topraklar'a Türkçenin laik Sözcük'ü yaraþýr deyip yolumuzda yürüyelim!
ben elif ayşe albayrak
Misafir
25 Aralık 2010 16:45   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
>>>DİL İLE KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ, DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ<<<

DİL İLE KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ, DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİDilin sosyal bir varlık olduğundan söz ederken, tabiatta insanların teker teker var olduklarına; ancak, teker teker değil topluluklar halinde yasayarak birbirinden ayrı toplumları oluşturduklarına işaret edilir. Öteki canlılardan farklı olarak duygu, düşünce, konuşma, gelişme ve yaratıcılık gibi özelliklere de sahip olan insanoğlu, bir yandan maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bir yandan da doğayla ve diğer insanlarla olan ilişkilerini düzene koyabilmek için çeşitli sosyal organizasyonlara gitme gereğini duymuştur. Bir arada yaşama ihtiyacının ortaya koyduğu sosyal organizasyonların doğal nitelikteki en küçük örneği aile, en büyük ve en geniş örneği de millettir.Ailede, maddî ve manevî yakınlıklara dayanan bir sosyal bütünleşme vardır. Bu bütünleşme, aile fertleri arasındaki "akrabalık bağları" ve "aile bilinci" ile gerçekleştirilmiştir. Millet dediğimiz toplulukta ise, sosyal bütünleşme, o topluluğu oluşturan bireyler arasındaki ortak kabullerden doğan ortak özellikler ile sağlanmıştır. Bu ortak özellikler, onların yaşayış biçimlerinden, hayat ve olaylar karşısındaki tutum ve davranış tarzlarından kaynaklanan yakınlıklar, benzerlikler ve tıpkılıklardır. Üstelik tarih boyunca da süregelmiştir. Böylece, ailedeki soya dayanan akrabalık bağının yerini, millet varlığında yaşayış düzenindeki ortak tutum ve davranışlardan kaynaklanan "bir sosyal akrabalık" bağı almıştır. Bu bağ ve aynı toplumdan olma duygusu, fertleri birbirine perçinleyen ortak bir toplum bilinci oluşturmuştur. Böylece, millet dediğimiz toplum türü, aralarında hiçbir yakınlık bulunmayan gelişigüzel fertlerin meydana getirdiği bir topluluk olmaktan çıkarak, birbirine sosyal akrabalık bağları ile bağlanmış ve toplum bilinci ile kenetlenmiş kişilerin oluşturduğu sağlıklı ve sistemli bir organizasyona dönüşmüştür.Millet varlığında sosyal akrabalık bağım kuran ve toplum bilincin; oluşturan çeşitli öğeler ve "ortak değerler" vardır. Bunların hepsine birden kültür adını veriyoruz. Dil kültürün temel taşıdır.Dil - kültür ilişkisini gereğince kavrayabilmek için, bu ilişkiye geçmeden önce, kültürün ne olduğu, özellikleri ve öğeleri üzerinde biraz durmamız gerekiyor.

ben elif ayşe albayrak
4 Temmuz 2011 11:41   |   Mesaj #6   |   
nicely - avatarı
VIP VIP Üye
istanbul
1.662
1.250 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 01-11-2010
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

lütfen yardım edin dil ile kültür arasındaki ilşki ne kısaca bir yassanız ????

En genel anlamıyla kültür bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir. Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri kullandıkları araç gereçleri, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.

Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda çok değerli eserler üretmişlerdir. Bu eserler gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki döneme ait destan, koşuk, sağu, savlar, Orhun Yazıtları, Dede Korkut Hikâyeleri, Yunus Emre'nin şiirleri dil sayesinde günümüze dek yaşamışlardır. Günümüz gençleri o eserleri okuyarak o dönemle ilgili bilgi sahibi olabilirler. Bu bilgilenme dil sayesinde olmaktadır. Bu bakımdan dil önemli bir kültür taşıyıcısıdır.

Dil ve kültürün ortak özellikleri:

*Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.
*Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.
*Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.
*Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.
Misafir
3 Ekim 2011 20:30   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kültürü oluşturan ana öğeler arasında ve çoğunlukla da onların başında dilin yer aldığı görülmektedir. Çünkü toplumda geçerli olan tüm değer yargıları, elde edilen bütün bilgi, bulgu, deney ve gözlemler ancak dil yoluyla öğrenilebilir ve başkalarına aktarılabilir. Bu açıdan dil, yaşamsal, kültürel, bilimsel, sanatsal, dinsel ve felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin simgesi ve taşıyıcısı demektir.
Misafir
3 Ekim 2011 20:48   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kültürü oluşturan ana öğeler arasında ve çoğunlukla da onların başında dilin yer aldığı görülmektedir. Çünkü toplumda geçerli olan tüm değer yargıları, elde edilen bütün bilgi, bulgu, deney ve gözlemler ancak dil yoluyla öğrenilebilir ve başkalarına aktarılabilir. Bu açıdan dil, yaşamsal, kültürel, bilimsel, sanatsal, dinsel ve felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin simgesi ve taşıyıcısı demektir.
Misafir
27 Ekim 2012 13:08   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
dil ile kültür ilişkisini birm örnekle açıklaremısnz
Sükutu Hayal
27 Ekim 2012 17:17   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

dil ile kültür ilişkisini birm örnekle açıklaremısnz

Dil ve Kültür İlişkisi Dil, duygu ve düşüncenin adeta kabıdır. Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına veya kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır. Yazı, dilin sesini kaybeden bir vasıta olarak dilin bir parçasıdır. Fakat kültür, söz ile de bir millet arasına yayılır.

Dil, kültürün temeli olduğuna göre, bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kültür kavramına girer. Sabahtan akşama kadar evde, sokakta, çarşıda, iş yerinde konuşan halk, farkında olmadan dil tarlasını eker biçer. Dilin duygu ve düşünce ile dolmasının sebebi, günlük hayata çok yakın olmasıdır.

Aslında dili yaratan hayat, daha doğrusu sosyal hayattır. Anne çocuğuna bir oyuncak verir. "Bak sana otomobil getirdim." der. Böylece çocuk, oyuncak otomobil ile beraber "otomobil" kelimesini öğrenir. Fakat dil her zaman böyle bir eşya gösterilerek öğrenilmez. Bebek etrafında manasını anlamadığı birtakım sesler duyar. Zamanla onların bir şeye tekabül ettiğini öğrenir.

Dil deyince, konuşulan ve yazılan bütün kelime ve cümleleri anlamak lazımdır. Halk günlük hayatında kelimeleri menşelerine göre ayırmaz. Onu ilgilendiren, kelimelerin manası, işe yaramasıdır. Bir bakkal dükkanında on dakika oturup halkı dinleyerek hangi kelimeleri kullandığını tespit edebilirsiniz.

Dilin kültürle güçlü bir ilişkisi vardır. Bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu eserlerin tümüne kültür denir. Kültürel varlıklar dil sayesinde aktarılır. Bir ülke sınırları içerisinde dil farklı biçimlerde kullanılabilir. Bu farklılık konuşma dili ile yazı dilinde görülür. Konuşma dili de lehçe, şive ve ağız gibi bölümlere ayrılır.
Cevap Yaz