Arama

Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?

Güncelleme: 8 Haziran 2014 Gösterim: 48.584 Cevap: 2
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
17 Haziran 2009       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
DOĞUM HARİTASI, HOROSKOP, YILDIZ HARİTASI NASIL ÇIKARILIR?
MsXLabs.org & Astroloji Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Güneş'in hangi burçta olduğu­nu belirlemek son derece kolay. Çünkü güneş, bir yıl içerisinde 12 burcun 12'sinde de yaklaşık birer ay kalır. Buna göre güneş'in 21 Mart'tan itaberen burcuna girdiği kabul edilebilir ve bu tarihten bir ay sonra yani 21—22 Nisan tari­hinde bir sonraki burca, Boğa bur­cuna girer. Böylece her ay bir burçta kalarak, o tarihlerde doğan insanların, bu burç adıyla anılma­sını sağlar. Kısacası şu insan Bo­ğa burcundandır değildiğinde, bu insanın güneşin Zodyak'ın ikinci burca olan Boğa burcunda bulun­duğu sırada yani 21 Nisan - 22 Ma­yıs tarihleri arasında doğduğunu anlarız.
Halbuki Ay'ın hangi burçta ol duğunu tespit etmek pek de kolay değildir. Bunu belirlemen ince he­saplar gerektirir.
Sonra yükselen burcun ki özellikle hayatın ikinci yarısı için çok önemlidir belirlenmesi de başlı başına bir olaydır. Yükselen burcu tespit etmek için beheme­hal doğum saatini bimek gerekir. Tabii ki doğduğunuz yerin enlem ve boylamları da yükselen burcu tespit etmede önemlidir. Bunları tespit etmenin bir iki usulü vardır.
Size hem modern, hem de Müslüman Astrolog (münec­cimlerin kullandığı yöntemleri ve­receğiz. Tabii her iki usulde de yüzde 5-10 yanılma payı mevcut­tur. Hatasız ve net bir horoskop için ğök günlüğü denilen Efemeris bulundurmanız, doğ'im yerini­zi tam olarak belirlemeniz gereki­yor. Tabii yükselen burcunuzun ne olduğunu doğru olarak tespit edebilmeniz için doğum saatinizi ve doğduğunuz noktada ufukta yeni yükselmeye başlayan geze­geni bilmeniz gerikir.

ŞİMDİ HARİTAMIZI ŞEKİLLENDİRELİM
Ünlü Amerikalı astrolog Shei-la Geddes'in yönetiminin esas alındığı bu kısım da verilen bilgi­yi izleyerek kendi yıldız haritanızı yani horoskopunuzu kolaylıkla çı­karabilirsiniz. Sırayla yapacağınız şeylerin anlamını bilmek isterse­niz kitabın "Astrologlar için Astronomi" bölümüne bakın. Ora­da gerekli bilgileri bulacaksınız. Yıldız haritası çıkarmak için Dün­ya Saat Ayarı listesinden yararla­nacaksınız. Doğum yerinize göre Türkiye Saat Ayarı listesi de sizin için çok yararlı olacaktır. Bir yıldız haritasını çıkarabilmek için do­ğum yeri, yılı, ayı, tarihi ve saatiy­le varsa dakikasının da gerekli ol­duğunu belirtelim. Yıldız haritası çıkarılırken, Londra'daki Green­wich rasathanesinin saat ayarına göre hesap yapıldığını bir kere da­ha tekrarlayalım.

Doğum zamanı bilinmiyorsa:
Pekçok kimse doğduğu günün ta­rihini bilmekle birlikte saati öğre­nememiş olabilir. Bu durumda bir yıldız haritası çıkaramayacakları­nı sanırlar. Oysa doğum gününe göre bir harita çıkarmak mümkün­dür. Böylece o gün ışıklarla geze­genlerin hangi burçlara düştüğü anlaşılır. Sadece burçların hangi evlere düştüğü, hangi burcun yük­seldiği bulunamaz. Yani Yükselen burcu bulabilmek ve derecesiyle birinci eve yerleştirmek için do­ğum saati gereklidir.

Ama yalnız doğum günü bili­nerek çıkarılan bir harita da size yeterli fikir verebilir. Saati bilinme­yen bir yıldız haritası çıkarmayı düşünüyorsanız Dünya Saat AYarı listesinden yararlanarak; 12'ye gö­re bir harita çıkarmanız gerekir.
Eğer tahmini bir saat biliyorsa­nız durum biraz kolaylaşır. Örne­ğin sabah 6'yla 9 arası doğmuş bi­rini alalım. Bu kimse için saat 6, 7, 8 ve 9'a göre ayrı dört harita çı­karılabilir. Birinci ev ve Yükselen burç tipi çizmekte rol oynar.
Yıldız haritası çıkarılan kimse­nin tipine bakılarak hangi saatin doğru olduğu da böylece anlaşı­lır. Böylece çıkarılan dört harita­dan uygun olanı seçilir.
Haritayı çıkarmak için gerekli bilgi: Özel yıldız haritanızı çıkar­mak için size aşağıda yazılı şeyer gerekecektir:
1. Doğum yılınızın Efemeris'i (Gökgünlüğü). Genellikle Raphael'in Efemeris'i kullanılır. Bununla birlikte türlü dilde Ephemeris'-mer de bulunmaktadır. Ephemeris'de gezegenlerin hareketi, pozisyonları ve türü bilgiler mevcuttur. Bizde de yabancı eserler satan kitapevlerinden temin edilebilir.
2. Kuzey boylam derecelerini gösteren bir tablo. Küçük bir dü­zeltmeyle aynı tablo güney boy­lam dereceleri için de geçerli ha­le getirilebilinir. Bunun için enlem ve boylamları bulunan bir dünya haritası işinizi görür.
3.Doğum yerinizin enlem ve boylam dereceleri. Bunu bir atla­sa bakarak bulabilirsiniz.
4.Daha önce d.e belirttiğimiz gibi doğum yerinizdeki yerel sa-attle Greenwich arasındaki farkı da bilmeniz gerekmektedir. Dün­ya Saat Ayarı listesine bakarak Greenwich'le doğum yeriniz ara­sındaki farkı hesaplayabilirsiniz.
Haritanın çizilmesi: Boş gök­yüzü haritalarını kendiniz hazırla­yabilirsiniz. Bir kâğıda çapı 15.5 santim olan bir daire çizin. Bunun içine çapı 13" santim olan ikinci bir daire daha çizin. Bir iletki kullana­rak bu daireyi 30'ar derecelik 12 eşit kısma bölün. Sonra bu 30 de­recelik parçaları da beşer derece olmak üzere ayrıca İşaretleyin.

Nasıl başlayacaksınız:
Size iyi bir fikir verebilmek için bir örnek­le işe başlayacağız. 25 Aralık 1976 yılında sabah 6'da New York'ta doğmuş bir çocuğu alalım. Bu ço­cuğun yıldız haritasını çıkaraca­ğız. Onun Yükselen burcunu, sı­rayla diğer evrelere düşen burçla­rını ve yıldızlarının yerlerini bula­cağız. Siz bu işlemi kolaylıkla öğ­renecek ve verdiğimiz örnek yeri­ne kendi doğum tarihinizi koyarak yıldız haritanızı kolaylıkla çıkara­bileceksiniz.

Önce doğum saatinizi Green­wich saatine çevirerek işe başla­yın.
1. Doğum yerinizin enlem ve boylam derecelerini yazın. Enlemi kuzey, güney; boylamı doğu, batı yönünden de belirtiniz.
2.Şimdi doğum saatinizi de yazın. Fakat öğleden sonra doğ-muşsanız. 13,14 gibi sayıları kul­lanmayın. Öğleden sonra başlayıp gece yarısına kadar olan saatleri de sabahmış gibi belirtiniz. Örne­ğin saat 14'te doğdunuzsa "Öğle­den sonra 2" diye yazınız. Hesap­lar buna göre düzenlenmiştir.
3.Türkiye doğu boylamları arasında yer aldığı için, aradaki farkı Greenwich zamanından çıka­racaksınız.
4.Eğer Yaz Saati uygulandığı sırada doğmuşsanız Greenwich zamanında bir saat çıkarın.
5. Böylece Greenwich zamanı­nı bulmuş olacaksınız. Eğer bul­duğunuz saat 24'ten fazlaysa do­ğum günü bir ileriye gidecektir. (Örneğin 25 Aralık 1976'da doğan çocuğu alalım. Yapılan hesap so­nucu 25 saati bulduğumuzu düşü­nelim. O zaman bundan 24 saat yani bir gün çıkarmak gerekir. Böylece çocuğun Greenwich'e göre 26 Aralık 1976 günü sabah 6'da doğduğu kabul edilir).
Şimdi 25 Aralık 1976 günü sa­bah 6'da New York'ta doğan çocu­ğun Greenwich'e göre saatini bu­lalım:

Yıldız zamanının bulunması
: Raphael'in 1976 Ephemaris (Gökgünlüğü)'nden alman bu iki sahi/ede Aralık ayındaki yıldız zamanlanyle Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları gösterilmektedir.

Burada Raphael'in 1976 Efeme-ris'inden alınmış iki sayfa görü­yorsunuz. Sayfalar 1976 Aralık ayındaki konumları göstermekte­dir. En solda günlerin'tarihleri, ya­nındaki Sideral Time (Yıldız Zama­nı) sütununda Yıldız Zamanı belir­tilmektedir. 25 Aralık için yıldız za­manı 18 saat 16 dakika ve 30 sa­niyedir.
Doğumdan öğleye kadar olan 1 saatlik fazlasını da çıkarmamız gerekecektir. Böyece 17 saat 16 dakika ve 30 saniyeyi buluruz. Eğer örneğimizdeki saat 11 sabah değil öğleden sonra olsaydı bu 11 saati Greenwich zamanına ekle­memiz gerekirdi.
Greenwich saatinden, saat ba­şına 10 saniye çıkararak veya do­ğum öğleden sonraysa ekleyerek küçük bir düzeltme yapılır. Buna da "Bir gündeki Hızlanma farkı" denir. Astronomi bölümünde bu konu açıklamıştır. Örneğimizde sadece 1 saat farkı olduğu için 10 saniyelik bir düzeltme gereklidir. Doğum sabah olduğu için de bu 10 saniyeyi çıkaracağız. Öğleden sonra doğumlarında bu fark ekle­nir. Bulunan 17 saat 16 dakika 20 saniye doğum anında Greenwich'-in Yıldız Zamanıdır.
Şimdi sıra yine zaman farkının ayarlanmasına gelelim. Bebek New York'ta doğmuştur. Yani Gre-enwlch'in 74 derece batısındadır. Her bir boylam arasında 4 dakika fark olduğuna göre 74'ü 4'le çarp­mamız gerekir. Böylece 296 daki­ka veya 4 saat 56 dakika buluruz. Doğum yeri batıda olduğu için yi­ne Greenwich'in Yıldız Zamanın­dan çıkarılacaktır. Böylece doğum anında Yerel Yıldız Zamanı: 12 sa­at 20 dakika 20 saniye olacaktır.
Eğer Yerel Yıldız Zamanı 24 saatten fazla olursa bulunan sayı­dan 24 çıkarmak gerekir. Kalan sa­at, dakika, saniye Yerel Yıldız Za­manı olarak kabul edilir. Sağda yaptığımız işlemi bütün ayrıntıla­rıyla görüyorsunuz.

Yükselen burcun bulunması:
Şimdi çocuğun doğduğu enlemi gösteren Gökyüzü Evleri Tablosu­na bakmamız gerekecektir, size yi­ne Raphael'in gökgünlüğünden alınan New York Gökyüzü Evleri Tablosunu veriyoruz. İlk sütunda Yıldız Zamanının verildiğini görü­yorsunuz Bunu izleyen sütunlar­da 10,11, 12, Ascen., 2 ve 3 yazılı­dır. Ascen diye verilen sütun Yük­selen burcu gösterir.

Yine örnek olarak aldığımız çocuğun yıldız haritasını çıkar­maktayız. Yıldız zamanı olarak 12 saat 20 dakika 20 saniyeyi bul­muştuk. Birinci sütunda buna en yakın olan sayı 12 saat 22 dakika ve 2 saniyedir. Bunu izleyerek As­cen, yazılı sütuna gelelim. Orada 15 derece 38 dakikayı göreceğiz. Şimdi bu sütunun üstüne baka­lım. Ascen, sözünün altında bir burç sembolü göreceksiniz. Bu da Yay'ın işaretidir.
Şimdi sadece Yükselen burç­larla ilgilenmekle birlikte 10 sayı­lı sütuna dönelim. Burada gökyü­zünün öğleni yani gökyüzünün en yüksek noktasından geçen merid­yen verilmektedir. 12 saat 22 da­kika 2 saniyenin karşılığı olarak 6 dereceyi ve sütunun üstünde Te­razi'nin İşaretini görüyoruz. Tekrar gökgünlüğüne dönmeden harita­nın 10'uncu evinin tepesinde 6 de­receyle Terazi'nin bulunduğunu kaydedelim.

1.Doğum anındaki Yere! Yıldız zamanına 12 saat ilave edin veya çıkarın (Hangisi size daha kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz).
2.Bulunduğunuz zamana Yük­selen burcun kaçıncı derecesinin düşeceğini kaydedin. Fakat Yük­selen burç Kuzey Enlem'deki bur­cun zıttı olacaktır.
Burçların Evlere Yerleştirilmesi
Şimdi yandaki horoskop şe­masına benzer olarak çizeceğiniz boş haritaya dönelim. Yükselen burcun 15 derece 38 dakikayla Yay olduğunu bulmuştuk. Bu do­ğuda Yükselen burçtur. Bunu ha­ritanın solunda birini eve yerleş­tirin (Şemada bunu nasıl yapaca­ğınızı görüyorsunuz). Ondan son­rada Yay'ı izleyen burcu ikinci eve ve diğer burçları da sırayla evleri­ne oturtun. Balık'ın işaretini hari­taya yerleştirdikten sonra Koç'tan Yay'a kadar bütün evlere sırayla burçları yerleştirin.
Her ev beşer derecelik kısım­lara bölünmüştür. Onun için 15 derecenin nereye düştüğünü ko­laylıkla göreceksiniz. Bütün evler­de 15 derece 38 dakikayı yaklaşık olarak işaretleyiniz. Sonra bu işa­retlediğiniz yerleri zıt burçların işaretiyle birleştirin. Yay burcuy­la İkizler burcu arasındaki çizgi di­ğerlerinden kalın ve belirli olsun. Böylece Yükselen burç Yay, Alça­lan burç İkizlerle belirli şekilde bağlanacaktır. Yay burcunun altı­na 15 derece 38 saniyeyi yazarak belirtmelisiniz.

Kesitler
Evleri birbirinden ayıran çizgi­lere Kesitler denilir. Yükselen burç çizgisinden Oğlak burcu ke-sidine kada gelen bölüm ilk evdir. Diğer evler de saat yönünün ter­sine olarak ilk evi izlemektedir. Son olarak da Terazi'nin 6'ıncı de­recesine Gökyüzü haritasının en yüksek noktasını işaretleyin.

Işıklar ve Gezegenlerin Yerine Yerleştirilmesi

Şimdi yine 1976 gökgünlüğü-ne bakalım. 25 Aralık gününü iz­leyelim. Bizi boylamların verildiği "Long" yazılı sütunlar ilgilendire­cektir. Bir derecenin 60 dakika ol­duğunu hatırlayarak verilen dere­celerin en yakınını almak ye­terlidir.
Güneş simgesi O Long. baş­lıklı sütunda 25 Aral ık'ta 3 derece 50 dakika 18 saniye yazılı olduğu­nu göreceksiniz. O sütunun yuka­rısına bakarsanız Güneş'in üç gün önce Oğlak burcuna geçtiğini an­layacaksınız. Yani 25 günü öğle zamanı Güneş Oğlak burcunun 3 derece 50 dakika 18 saniyesinde bulunmaktadır. Çocuk öğleden bir saat önce doğduğuna göre en ya­kın 4 derecedir. Yıldız haritasında Oğlak burcuna Güneş'in simgesi­ni çizin ve yanına da 4 dereceyi işaretleyin.
Öğle vakti Ay'ın 1 derece 18 dakika 21 saniye ile Balık burcun­da olduğunu görüyoruz. Fakat Ay, Güneş'ten çok daha hızlı hareket ederek iterler. Onun için bu konu­da daha dakik olmalıyız. Bir gün önce Ay'ın 17 derece 59 dakika 29 saniye ile Kova burcunda olduğu­nu da göreceksiniz. Demek Ay, 24 saatte Kova'nın 18 derecesinden Batık'ın 1 derecesine gelmiştir. Bu da 13 dereceye eşittir (Her burç­ta 30 derece olduğunu hatırlayı­nız). Ya da Ay her saatte yarım de­rece yol almıştır, ömeğimizde ver­diğimiz çocuk, Greenwich zama­nına göre öğleden 1 saat önce doğmuştur. Böylece Ay'ın 25 Ara-lık'taki durumundan yarım derece çıkabiliriz. Bu da bize yine Ay'ın 1 derece ile Balık'ta olduğunu gös­terir.


Balık burcunun 1 derecesine yer­leştirin. Yanına 1 dereceyi belirt­meyi de unutmayın (Bunu nasıl yapacağınızı "Işıklar ve gezegen­lerin haritaya yerleştirilmesi" şe­masında göreceksiniz).Gezegenlerin konumlarını New-York'un gökyüz evleri cetve­linin sağdaki bölümünde bulacak­sınız. Sağdan sola doğru bakacak olursanız gezegenlerin Merkür ile başladıklarını göreceksiniz. Çocu­ğun öğleden bir saat önce doğdu­ğunu hatırlayarak gezegenin en yakın konumunun 23 derece Oğ­lak olduğunu göreceksiniz (Cet­velde Merkür'ün 6 Aralık günü Oğ­lak burcuna geçtiğini de görecek­siniz). 25 Aralık tarihini izleyerek bütün gezegenlerin konumlarını bulun ve yıldız haritanıza yer­leştirin.

Pluto
Pluto, çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için yıllık ko­numları ayrı bir cetvelde belirtilir.
Bu cetvele bakınca 25 Aralık'a en yakın günün 26 Aralık olduğunu göreceksiniz. O gün Pluto'nun boylamı 14 derece 4 dakika Tera­zi burcudur. Bu nedenle Pluto'yu haritanızda Terazi burcunun 14'üncü derecesine yerleştirin

Kontrol
Yıldız haritasını çıkarmış bu­lunuyoruz. Artık bunu yorum­lamaya hazırlanabiliriz. Fakat daha önce haritanın doğru olup olmadığını bir kez kontrol edelim.
1.Önce Güneş'e bakalım. Yükselen burç Terazi'dir ve Güneş de Oğlak burcunun ilk derecelerinde bulunmakta­dır. Onun için Güneş'inde bi­rinci eve girmiş olması gerek­mektedir.
2.Merkür gezegeni Güneş'ten hiçbir zaman 28 dereceden daha fazla uzakta olamaz.
3.Venüs, Güneş'ten hiçbir zaman 48 dereceden fazla uzaklaşamaz. Fakat bu Ve­nüs'ün Güneş'e Merkür'den fazla yaklaşamıyacağı anla­mına da gelmez.

Son düzenleyen Mira; 8 Haziran 2014 07:48 Sebep: Kırık linkler kaldırıldı, sayfa düzeni yenilendi.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
18 Haziran 2009       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
DOĞUM HARİTASI, HOROSKOP, YILDIZ HARİTASI NASIL YORUMLANIR?
MsXLabs.org & Astroloji Ansiklopedisi

Sponsorlu Bağlantılar

Burada yeniden haritanın şe­killendirilmesi bahsinde 1967 yılı 25 Aralık günü sabah saat 6'da doğmuş New York'lu çocuğun ho­roskopuna dönelim. Horoskopu incelemeye almadan önce de ba­zı hususlara dikkat çekelim.
Buraya kadar anlatılanlar bazı tekniklerden ibaretti. Hemen he­men herkes Efemeris'lere dayana­rak ve anlatılanlara uyarak kendi horoskopunu (yıldız haritasını) çı­karabilir. Ne var ki horoskopu yo­rumlamak ve ondan bir takım so­nuçlar çıkarmak son derece ince bir sezgi ve yetenek ister.
Mamafih yine de gezegenlerin hassaları, pozitiflik negatiflikleri, burçların Kardinal, Fix ve Mobil ol­maları gözönünde bulundurularak ve açılanın anlamları öğrenilerek hatırı sayılır tahminlerde bulun­mak mümkün olur.
Bu nedenle Astrolog bir ho­roskopu incelerken birçok konu­yu gözönünde bulundurur. Tabii kişisel yetenek ve ön sezileri de büyük rol oynar.
Ancak biz bu arada temel yorum­ları ele alacağız. Biz ülkemizin uluslararası literatüre girmiş Ast­rologu Bülent Kısa ile, Türk astro­logları üzerinde hayli etkili olmuş Amerikalı astrolog Sheila Geddes'in yöntemlerini esas alacağız.
Siz de şu ana kadar verdiğimiz kadarıyla bütün burçların özellik­lerini ve ışık ve gezegenlerin etki biçimlerini bir araya getirerek, ar­tık şekillendirilmiş ve ışıkları yer­li yerine oturtulmuş horoskop üzerinde yorum yapabilirsiniz.
Tabii neticede bu da bir egzer­siz meselesidir. Ne kadar çok ho­roskop çıkarır yorumlarsanız, yo­rumlama kabiliyetiniz o derece ar­tar.
Kabiliyetin büyük rol oynadığı­nı tekrar ederken, yorumlamaya geçmeden önce yıldız haritasın­daki bazı faktörlere de dikkat çek­meliyiz. Bu faktörler, daha önce­ki bahislerde de zikredildikleri gi­bi pozitiflik-negatiflik, unsurları ve mahiyetleri (yani Kardinal, Fix ve Mobil olup olmamaları) idi.
Geçmiş sayfalarda anlatıldı ancak burada şema üzerinde gös­terecek olursak burçların grupla­rını daha iyi vermiş oluruz.
Bildiğiniz gibi 25 Aralık 1976'da doğmuş çocuğun yıldız haritasını hep birlikte çıkarmıştık. Bu çocuğun yıldız haritasında Gü­neş, Negatif, Toprak grubundan ve değişir bir burçtadır (Balık). Merkür, Negatif, Toprak grubun­dan öncü dörtlüden Oğlak'tadır. Venüs, Pozitif, Hava grubundan ve öncü dörtlüsünden bir bir burçtadır (Oğlak) Ay, Negatif su grubun­dan ve değişir bir buçtadır (Balık). Merkür, Negatif, Toprak grubun­dan öncü dörtlüden Oğlak'tadır. Venüs, Pozitif, Hava grubundan ve sabit dörtlüden Kova'dadır. Mars, Pozitif, Ateş grubu ve deği­şir dörtlüden Yay'dadır. Jüpiter, Negatif, Toprak grubundan, sabit dörtlüden Boğa'dadır. Satürn, Po­zitif, Ateş grubu sabit dörtlüden Aslan'dadır. Uranüs, Negatif, Su grubu, sabit dörtlüden Akrep'te­dir. Neptün, Pozitif, Ateş grubu, değişir dörtlüden Yay burcunda­dır. Pluto, Pozitif, Hava grubu, ön­cü bir burç olan Terazi'dedir.

POZİTİF VE NEGATİF
Böylece yıldız haritasında beş pozitif ve beş de negatif güç bu­lunmaktadır. Onun için dışı dö­nüklükle içe dönüklük arasında iyi bir denge kurulmaktadır. Gerek Yükselen burç, gerek gökyüzünün en yüksek noktasına giren burç pozitiftir. Böylece çocukta hafif bir dışa dönüklük eğilimi gözükecektir.

ÜÇLÜLER
Çocuğun yıldız haritasında Ateş üçlüsünde üç yıldız, Toprak Üçlüsünde iki yıldız ve Su Üçlü­sünde de de yine iki yıldız olduğu­nu görüyoruz. Bu da çocuğun dengeli olacağına işaret etmekte­dir. Yükselen burç Ateş grubun dan olan Yay burcu olduğu İçin bu çocuk canlı ve hevesli bir tip ola­caktır.

DÖRTLÜLER
Dörtlülerin durumu da yine iyi bir dengeyi göstermektedir. An­cak öncü burçlarda üç yıldız, sa­bit burçlarda dört yıldız ve değişir burçlarda da üç yıldız vardır. Yo­rumlarda ışık ve gezegenlerden
"Yıldız" diye söz edeceğiz. Bu du­rumda sabit gruptan olan burçla­rın biraz daha ağır bastığı anlaşıl­maktadır. Yani çocuk, canlı ve he­vesli olmakla birlikte hayatını bir muhafazakâr, tutucu olarak geçi­recek demektir.
Yıldız haritasında gezegenle­rin bulunduğu burçlara baktığı­mızda bunlardan çoğunun kendi yönettikleri burçlara düşen geze­geni göremiyoruz. Kendi yönetti­ği burçlara düşenler çok güçlü sa­yılırlar. Bu yıldız haritasında ken­di burcuna düşen bir gezegen ve­ya ışık olmamasına rağmen Gü­neş'in Oğlak burcunda ve Satürn'­ün de Aslan burcunda olması il­ginçtir. Yani Güneş, Satürn'ün yö­nettiği burca, Satürün de Güneş'­in burcuna girmiştir. Bu karşılıklı etki de iki gücün birbirini, destek­lemesini sağlar. Acıları incelerken bu noktaya temas etmekte yarar var.
Bu yıldız haritasında Yükselen burç da çok önemlidir. Yükselen burcun yöneticisi yükselen yıldız olarak kabul edilir. Bu horoskop­ta görüldüğü gibi Yay burcu yük­selmektedir. Bu burcun yönetici­si de Jüpiter'dir. Onun için de Jü­piter Yükselen yıldızlar ve harita­da çok önemli sayılmaktadır. Güç­leri teker teker incelerken Yükse­len yıldız Jüpiter üstünde özellik­le durmak gerekir.


Son düzenleyen Mira; 8 Haziran 2014 07:49 Sebep: Kırık linkler kaldırıldı, sayfa düzeni yenilendi.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
18 Haziran 2009       Mesaj #3
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
HOROSKOPTAN ÇIKAN SONUÇLAR NELERDİR?
MsXLabs.org & Astroloji Ansiklopedisi

Tamamlanmış yıldız haritasına bakıldığında 1967 yılının 25 Aralık günü saat sabah 6'da New-York'ta doğan çocuğun Oğlak burcundan olduğu ortaya çıkıyor. Nitekim Güneş hangi burçta ise, kişi o burçla anılır. Özet olarak bu çocu­ğun kişilik ve karakterinin ana hat­larını Oğlak burcu teşkil edecek­tir.
Buna göre, bu çocuk, burcu­nun simgesi olan ve yorulmak ne­dir bilmeyen Oğlak (keçi) gibi dur­madan tırmanmayı sürdürecek ve bunun için çaba gösterecek bir yaradılışta olacak. Yoluna elbette ki bir çok engeller, yamaçlar ve yokuşlar çıkacak ama bütün bun­ları sabır, azim ve konsantrasyon­la yenmeyi başaracak.
Sık sık hayal kırıklıklarına uğ­rasa bile yeniden başlayıp yüksel­mesini sürdürübellcektir. En bü­yük düsturu sağlam bir mantık olacaktır. Gururlu bir kişilik sergi­leyecek, ciddiyet ve sessizlik ana karakteri olacaktır büyük ihtimal­le.
Yönetici ve iyi bir soruşturma­cı olur. Yargılarında tutucu ve ge­leneklere bağlı bir kişilik sergile­mesi mümkündür. Tedbirli ve tu­tumludur ama önüne çıkan fırsat­ları değerlendirmeyi de ihmal-et­mez. Disiplin en belirgin özelliği­dir.
Ancak aşklarında soğuktur. Bu onun hesapçılığından kaynak­lanabilir. Ancak Ay'ın Balık bur­cunda olduğunu da unutmamak gerekir. Zira duygulara hitap eden şeylere karşı hassasiyet gösterir. Bu nedenle, aşkta görülebilecek soğuklukları, Ay'ın ona yapacağı etki ile yok edebilir.
Ay'ın bu burçta olması ona de­ğişkenlik de kazandırır. Burcunun asıl karakteri olan tutuculuk da azalır. Sindirim sistemlerinde gö­rülecek problemler Ay tarafından da destekleniyor. Ne var ki Ay'ın Balık burcunda olması salgıları da etkiler ve ihtimal ki boğazına düş­kün kilolu bir yapıya sahip olur.
Mizahi bir yapı, esprili neşelilik de bu birleşmenin sonucudur. Bu durum, asıl burçtaki katı disip­lin ve aşırı ciddiyet görüntüsünü yumuşatacaktır.
Ancak, Ay-Balık İlişkisinin ge­tirdiği aşırı duyarlılık ve duygusal­lıkla Güneş-Oğlak etkisinin getir­diği ciddiyet ve sağlam mantık, zaman zaman bocalamalara se­bep olabilir ve bü yüzden boşan­ma ve birden fazla evlilik gerçek­leşebilir.
Çok seyahat imkanı da mev­cut olacaktır. Uzak diyarlarda cid­di tehlikelerle karşılaşma ihtima­li de yüksek.
Merkür'ün Güneş'le birlikte Oğlak burcunda yer alması, sağ­lam mantık dokusunu güçlendiri­yor. Çünkü Merkür zekâ ve haber­ciliğin temsilcisidir. Sürekli hare­ketlilik, sessizliği yok edecektir. Ancak, Merkür Oğlak birleşmesi kuşkucu, tedirgin, çevreden hoş­nut değilmiş gibi intiba veren bir yapıya sebep olur. Esas olarak tu­tucu, gelenekçi, pratik ve gözlem­ci olduğu halde espiri kalibiyeti de daima kendini gösterecektir. Do­ğuştan yönetici olacak ve kendi­sine karşı çıkanları ayıklacaktır.
Ne istediğini bilir ve bunları genellikle de elde eder. Aşkta so­ğuk olmakla birlikte sadık ve iç­tendir. Bununla birlikte yasak iliş­kilere girmesi büyük ihtimaldir. Bunu da hayatının belirli bir nok­tasından sonra yapması ihtimali var. Bu, ikinci evlilik mecburiyeti­ni de getirebilir. Aşk ilişkileri ge­nellikle ani ve alışılmadık biçim­de oluşacak, ihtimalki evleneceği kimselerin yaşı kendisinden ya çok küçük ya çok büyük olacak. Zaman zaman platonik aşklar da yaşayabilir. Kibar eğlencelerden zevk alır. Sosyal hayatın herkesi-minden dostlar edinebilir. Ancak onları istediği zaman da başından atabilir. Çünkü tasfiyeci kişiliği, onu zaman zaman bencil kendi merkezli bir çevre edinmeye götü­recektir.
Mars'ın Yay'da olması ise ona bağımsız, üstlerine karşı vurdum duymaz, cesur bir kişilik kazandı­racak. İnançlı bir idealist ve ba­ğımsızlık serüvencisi de olabilir. Aklından geçenleri de ölçüp biç­meden pat diye söyleme ihtimali de yüksek. Mamafih, güçlü göz­lemciliği ile yargılarında isabet pa­yı hep yüksek olacaktır.
Uyum içinde olması halinde tartışma ve münazara yapmayı se­ver. Parlak ve aktif zihni faaliyeti sebebiyle de son derece zevkli tartışmalar yapabilir.
Sporlardan açık hava sporla­rından hoşlanabilir. Bu yüzden de asker veya denizci olması halinde başarı kaçınılmaz olur.
Jüpiter'in Boğa burcunda yer alması zengin ve bolluk içinde gerçek bir hayat vaadeder. Çünkü bu, refahı temsil eder. Hayatını ol­dukça kolay kazanması çok büyük ihtimal. Bolluk ve bu bolluğu çev­resindekilere paylaşmak onun bariz bir özelliği olacak. Para harcamak ve yemek, içmek, eğlen­mek hayatının önemli kısmını teş­kil edecek. Onun normal hayatta­ki sessizlik ye ciddiyeti, böyle du­rumlarda yerini neşeye ve cömert­liğe bırakacak.
Felsefe, din ve hukuk konula­nnda ihtimâl iyi bir kütüphaneye sahip olacak. Kitap okuma mera­kı normalin çok üstünde olabilir. Seyahat ve iş haricinde, şayet ar­kadaşları ile bir yerlerde yeyip iç­miyorsa mutlaka evinde olacak. Cömertliğinden dolayı bazen ya­pamayacağını da vaad edebilir.

Anne-Babaya Anlatılacak Şeyler
Çocuğun yıldız haritasına ba­karak onun anne ve babasına tah­sili, huyu ve ona karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda ba­zı tavsiyelerde bulunulabilir, öğüt verilebilir. Önerilerde bulunur; böylece onların çocuklarını gere­ken şekilde eğitmelerine yardım­cı olabilirsiniz. Söz gelimi çocu­ğun yıldız haritasında bazı çok güçlü yönlerini fark ettiniz.
Bu tür şeylere rastlamak tabi­idir. Fakat kötüye çekilebilecek noktaları yumuşatarak belirtmek daima daha doğrudur. Örneğin tecrübeli bir astrolog çocuğun an­ne ve babasına şöyle bir yorum yapabilir:
"Çocuğunuzun dengeli bir ki­şiliği vardır. Ne fazla atılgan ne de çok çekingendir. Pratik görüşleri ve çevreye uyabilme yeteneği var­dır, iyimser ve hevesli olduğu için de pek çok şeyi ilgi duyacaktır. Hevesli olmakla birlikte mantıklı­dır ve çalışkanlığı, sabrı ve sebatıyla amaçlarına erişebilecektir.
çocuğunuz konuları pek ça­buk öğrenmeyecektir belki ama öğrendiklerini de ayrıntılarıyla bi­lecek ve bir daha da unutmaya­caktır. Çocukken, aceleniz oldu­ğunda onun ağırlığı sizi sinirlen-direbilir ama onun ağır ağır ama­da destekleniyor. Ne var ki Ay'ın Balık burcunda olması salgıları da etkiler ve ihtimal ki boğazına düş­kün kilolu bir yapıya sahip olur.
Mizahi bir yapı, esprili neşeli-lik de bu birleşmenin sonucudur. Bu durum, asıl burçtaki katı disip­lin ve aşırı ciddiyet görüntüsünü yumuşatacaktır.
Ancak, Ay-Balık İlişkisinin ge­tirdiği aşırı duyarlılık ve duygusal­lıkla Güneş-Oğlak etkisinin getir­diği ciddiyet ve sağlam mantık, zaman zaman bocalamalara se­bep olabilir ve bü yüzden boşan­ma ve birden fazla evlilik gerçek­leşebilir.Çok seyahat imkanı da mev­cut olacaktır. Uzak diyarlarda cid­di tehlikelerle karşılaşma ihtima­li de yüksek.
Merkür'ün Güneş'le birlikte Oğlak burcunda yer alması, sağ­lam mantık dokusunu güçlendiri­yor. Çünkü Merkür zekâ ve haber­ciliğin temsilcisidir. Sürekli hare­ketlilik, sessizliği yok edecektir. Ancak, Merkür Oğlak birleşmesi kuşkucu, tedirgin, çevreden hoş­nut değilmiş gibi intiba veren bir yapıya sebep olur. Esas olarak tu­tucu, gelenekçi, pratik ve gözlem­ci olduğu halde espiri kalibiyeti de daima kendini gösterecektir. Do­ğuştan yönetici olacak ve kendi­sine karşı çıkanları ayıklacaktır.
Ne istediğini bilir ve bunları genellikle de elde eder. Aşkta so­ğuk olmakla birlikte sadık ve iç­tendir. Bununla birlikte yasak iliş­kilere girmesi büyük ihtimaldir. Bunu da hayatının belirli bir nok­tasından sonra yapması ihtimali var. Bu, fkinci evlilik mecburiyeti­ni de getirebilir. Aşk ilişkileri ge­nellikle ani ve alışılmadık biçim­de oluşacak, ihtimalki evleneceği kimselerin yaşı kendisinden ya çok küçük ya çok büyük olacak. Zaman zaman platonik aşklar da yaşayabiijr. Kibar eğlencelerden zevk alır. Sosyal hayatın herkesi-minden dostlar edinebilir. Ancak onları istediği zaman da başından atabilir. Çünkü tasfiyeci kişiliği, onu zaman zaman bencil kendi merkezli bir çevre edinmeye götü­recektir.
Mars'ın Yay'da olması ise ona bağımsız, üstlerine karşı vurdum duymaz, cesur bir kişilik kazandı­racak. İnançlı bir idealist ve ba­ğımsızlık serüvencisi de olabilir. Aklından geçenleri de ölçüp biç­meden pat diye söyleme ihtimali de yüksek. Mamafih, güçlü göz­lemciliği ile yargılarında isabet pa­yı hep yüksek olacaktır.
Uyum içinde olması halinde tartışma ve münazara yapmayı se­ver. Parlak ve aktif zihni faaliyeti sebebiyle de son derece zevkli tartışmalar yapabilir.
Sporlardan açık hava sporla­rından hoşlanabilir. Bu yüzden de asker veya denizci olması halinde başarı kaçınılmaz olur.
Jüpiter'in Boğa burcunda yer alması zengin ve bolluk içinde gerçek bir hayat vaadeder. Çünkü bu, refahı temsil eder. Hayatını ol­dukça kolay kazanması çok büyük ihtimal. Bolluk ve bu bolluğu çev­resindekilere paylaşmak onun bariz bir özelliği olacak. Para har­camak ve yemek, içmek, eğlen­mek hayatının önemli kısmını teş­kil edecek. Onun normal hayatta­ki sessizlik ye ciddiyeti, böyle du­rumlarda yerini neşeye ve cömert­liğe bırakacak.
Felsefe, din ve hukuk konula­rında ihtimal iyi bir kütüphaneye sahip olacak. Kitap okuma mera­kı normalin çok üstünde olabilir. Seyahat ve iş haricinde, şayet ar­kadaşları ile bir yerlerde yeyip iç­miyorsa mutlaka evinde olacak. Cömertliğinden dolayı bazen ya­pamayacağını da vaad edebilir.

UYARI
Tabii elinizdeki horoskobun bir çocuğa ait olduğunu asla unut­mamak gerekir. Bir çocuğun yıldız haritasıyla bir büyüğün yıldız ha­ritası elbetteki biraz farklılık gös­terecektir. Büyümüş kişiliği otur­muş bir insanın, yıldızlardan ve burçlardan ne kadar etkilendiği nerede ise sabitleşmiştir. Ama kü­çük bir çocuk için bunu rahatlık­la söyleyemeyiz. Zira, daha önce­ki sayfalarda da temas edildiği gi­bi eğitim, çevre ve inanç, insanla­rın tabiatında mevcut eğilim ve dürtülerin irdelenmesine sebep olur. Hırsızlık yapması tabiatında mevcut olan bir kimsenin, iyi eği­tim almış veya Allah korkusu ge­lişmişse, böyle bir şeye tevessül etmesi herhalde zorlaşır. Bu yüz­den, çocuk yıldızlan yorumlanır­ken, sadece ihtimal üzerinde dur­mak, "Şayet şöyle olmazsa, böy­le böyle gelişmeler olmazsa şu şu özellikler, yahut davranışlar görülebilir" demek daha isabetli olur. Demek oluyor ki her harita aynı şekilde yorumlanmaz.
örneğin işe alınması düşünü­len birinin yıldız haritasını yorum­larken onun zekâsı, kafası, usta­lık derecesi, çalışma gücü gibi şeylerin üstünde durmalısınız. Ya­ni o kimseyi işe almayı düşünen insana özel düşünceler, sevgi, vs. gibi şeyleri anlatmamalısınız.
Astroloji, bir insanın her yönü­nü açıklayacak güçtedir. Onun için de bazı kimseler yıldız harita­sının ortaya koyduğu nitelikleri sahibinden başkasına açıklamayı uygun bulmazlar. Zaten harita sa­hibi izin vermedikçe böyle bir şe­ye kalkışmak yanlıştır.

Son düzenleyen Mira; 8 Haziran 2014 07:51 Sebep: Kırık linkler kaldırıldı, sayfa düzeni yenilendi.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

18 Haziran 2009 / Miriel Astroloji/Fallar
23 Ocak 2016 / Misafir Soru-Cevap
20 Şubat 2012 / Misafir Soru-Cevap
8 Haziran 2014 / lady Cevaplanmış