Arama

Ahmet Fergani

Güncelleme: 1 Şubat 2019 Gösterim: 87.561 Cevap: 3
Mystic@L - avatarı
[email protected]
Ziyaretçi
14 Aralık 2006       Mesaj #1
Mystic@L - avatarı
Ziyaretçi

FERGANİ

Ad:  fergani.jpg
Gösterim: 338
Boyut:  25.7 KB

(Ahmet bin Muhammet bin Kesir EL-),
Sponsorlu Bağlantılar
arap gökbilimci (IX. yy.).

Batı'da Alfraganus diye bilinir. Yaşamıyla ilgili bilgi yoktur. Hemen hepsi latinceye, bir bölümü ibraniceye çevrilerek Ferrara (1493), Nürnberg (1537) ve Paris'te (1546) basılan yapıtlarından gökcisimlerinin hareketlerini incelediği, deneye dayanan bilimsel çalışmalarda bulunduğu anlaşılır. Başlıca yapıtları; gökbilimle ilgili Heyet il -eflak, gökcisimlerinin hareketlerini anlatan ilm ün-nûcûm ve'l-hareket is -semaviyye, yıldızlar hakkındaki Ulus-iilm ün-nücûm, usturlap ve kullanılışını anlattığı El-kâmil fi'l-usturlap ve fi sanal il- usturlap, gökbilime giriş niteliğindeki El -medhal ilâ ilm-i heyet il-eflak.

9. yüzyılın başlarında dünyaya geldiği kabul edilen ünlü matematik ve astronomi bilgini Ahmet Ferganî, çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan'ın Fergana bölgesindendir. Bilim ve kültür tarihimizin birinci elden kaynakları olan tezkireler (biyografik eserler)de doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kendisi gibi bir astronom olan babasının adının Muhammed, dedesinin ise Kesir olduğu kayıtlıdır.

Ahmet Ferganî, ilk öğrenimini ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da yaptı ve büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki bilgilerini babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra da mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla da, çağının bilim, kültür ve aynı zamanda halifelik merkezi olan Bağdat'a geldi. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Ferganî, kısa sürede matematik ve astronomi konularındaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirip, bilimin gelişmesine olan katkılarıyla bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinden Me'mun ve el-mütevekkil döneminin en ünlü bilginleri arasına girdi.

861 yılında halife el-Mütevekkil tarafından Nil ırmağı kıyısında yapılan ölçüm işlerini yürütmesi için Mısır'a gönderilen Ferganî'nin, bundan sonraki yaşamı ve her ne kadar Prof. Dr. W. Barthold'un "İslam Medeniyeti Tarihi" adlı eserinde 861 tarihini gösteriyor ise de, ölüm tarihini bilmiyoruz.
Son düzenleyen Safi; 1 Şubat 2019 02:06
Biyografi Konusu: Ahmet Fergani nereli hayatı kimdir.
we come one - avatarı
we come one
Ziyaretçi
9 Nisan 2007       Mesaj #2
we come one - avatarı
Ziyaretçi

Trigonometri ve Fergani


Ahmet Fergani,fen bilimlerinde, deneyle sabit olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylemiş, enlemler arasındaki mesafeyi hesapladığı gibi, Dünya'nın eksenindeki ekliptik eğimi 23° 27' ilk defa en doğru şekilde hesapladı.
Sponsorlu Bağlantılar

Trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı.

Düzlemsel trigonometride, iki boyutlu düzlemde (ve üçü de aynı doğru üzerinde yer almayan) üç noktayı doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirerek oluşturulan düzlemsel üçgenler söz konusudur. Küresel trigonometride ise, üç boyutlu kürenin iki boyutlu olan yüzeyinde (ve üçü de aynı büyük çember üzerinde yer almayan) uç noktayı büyük çember yaylarıyla ikişer ikişer birleştirerek oluşturulan küresel üçgenler söz konusudur. Küresel trigonometri Eski Yunanlılarda astronomiye ilişkin gereksinimleri karşılamak amacıyla ortaya çıktı ve gelişti. Küresel trigonometri aslında düzlemsel trigonometriyi de tümüyle içerir, ama düzlemsel trigonometri ancak 15. yüzyıl Avrupa'sında, topografya, ticaret ve denizciliğin gereksinimleri doğrultusunda kendi başına ve küresel trigonometriden bağımsız olarak gelişmiştir. Küresel trigonometri, düzlemsel geometriden daha önce ortaya çıkıp gelişmiş olmakla birlikte, ancak düzlemsel geometrinin temel ilkelerinin bilinmesiyle daha iyi anlaşılabilir.

Dokuzuncu yüzyılda yetişmiş ekliptik meyli ilk defa tespit eden büyük Müslüman astronomi ve matematik alimi. İsmi Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Fergani olup künyesi Ebü'l-Abbas'tır. Batı bilim dünyasında Alfarganus adıyla tanınır. Fegana'da bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Dokuzuncu asır başlarında dünyaya geldiği , 861 senesinde hayatta olduğu ve bundan kısa bir süre sonra vefat ettiği kabul edilmektedir.
İlim tahsilini zamanın kültür merkezi olan Fergana'da yaptı. Sonra o devirde İslam aleminin devlet ve ilim merkezi olan Bağdat'a gitti. Kısa sürede kendisini tanıtan Fergani astronomi ve matematik konusunda kendisini kabul ettirdi. Abbasi halifeleri Me'mun, El-Mu'tasım, El-Vasık ve El-Mütevekkil devirlerinde önemli ilim araştırmaları yaptı ve birçok eser yazdı. Halife Mütevekkil konusunda söz sahibi olan Fergani'yi 861 senesinde Nil kıyısında yapılan ölçüm işlemlerine nezaret etmesi için Mısır'a gönderdi.

Fergani astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik sahalarında çalışmalar yaptı. Bunlar arasında astronomiye daha çok ağırlık verdi. İlmi çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalar yaptı. Gök cisimlerinin hareketleriyle uğraştı. Kur'an-ı kerimin ve aklın prensiplerine uymayan Batlemyüsçü astronomiyi ilk defa tenkit edenler arasında yer aldı. Gök cisimlerinin batlemyüs ve izindekilerinin iddia ettiği gibi akıl dışı bazı ruhi cisimler olduğunu kabul etmedi. Onların akli, katı, homosentetik ve eksantrik daireler şeklinde hareketlere sahip olduklarını ispatladı. Alemin ve gezegenlerin hacim ve büyüklükleri ile birbirlerine uzaklıklarının inceledi. Yaptığı hesaplamalar, Kopernik'e kadar batı astronomisinde değişmez ölçüler olarak kabul edilerek asırlarca kullanıldı. Fergani , güneşin yarıçapının 3250 Arap mili olduğunu söyledi. Bu 6410000m ve 3990 İngiliz miline eşittir.

Fergani güneşinde kendine göre hareketi olduğunu ilk defa keşfeden alimdir. Kendi devrine kadar gök cisimlerinin hareketi biliniyordu. Ancak güneşinde bir yörüngesi olduğunu, batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk defa Fergani tespit etti. Ayrıca 41 sene devam eden astronomi incelemelerinde enlemler arasındaki mesafeyi hesapladı.

Fergani güneş tutulmasını önceden tespit eden bir usulde buldu. Bu usulle 842 senesinde bir güneş tutulması olduğunu önceden tespit etti ve o gün bu konuda rastlarda bulunup incelemeler yaptı. Dünyanın yuvarlak olduğu konusunda yani deliller gösterdi.

Ahmet Fergani zamanında İslam aleminde hasip yani matematikçi olarak da tanınmıştı. Bilindiği gibi astronomi çalışmaları matematiğe dayanmaktadır. Eserlerinde bu olanda da söz sahibi olduğu görülmektedir. Fergani'nin derin bir bilgiye sahip olduğu diğer bir saha da coğrafyadır. Matematıki coğrafya alanında çalışmalar yaptı. Bu saha o devirlerde astronominin bir kolu sayılıyordu. Fizik ve mekanik konusunda da çalışmaları vardır. Çizimini kendinin yaptığı ve yapımına nezaret ettiği Nil Nehri sularının hızını ve seviyesini ölçen Mikyas-ül-Cedid adlı bir alet yaptı.

Ahmet Fergani, Halife El-Me'mun'dan başlayarak El-mütevekkil zamanına kadar El-Cezire'de yaptığı araştırmalar, yazdığı eserler ve bulduğu ölçüm aletleriyle zamanın önde gelen alimleri arasında yer aldı. Onun astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik sahasındaki çalışmaları bu ilimlerin gelişmesine önemli ölçüde yardımcı oldu. Onların temellerini güçlendirdi ve yeni gelişmeler yol açtı. Daha sonraki devirlerde aynı konuyla ilgilene alimler , Fergani'nin eserlerinden istifade ettiler. Fergani'nin tesirleri o devirdeki tüm Türkistanlı alimlerde görülmektedir.

Fergani'nin tesiri, Avrupalı bilginler üzerinde de görülmektedir. Latince'ye tercüme edilen eserleri, asırlarca Avrupa üniversitelerinde okutuldu. Hazırladığı zicler, Fransız matematikçi D. Alembert ve Lablance'nin es çok faydalandığı eserler arasında yer aldı.

Fergani'nin astronomi ile ilgile eserlerinden altısı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu eserlerin en önemlisi Cevamiu İlm-in Nücum vel-Hareket-is-Semaviyye' dir. Gök cisimlerinin hareketiyle ilgili bir astronomi kitabı olan bu eserin yazma nüshası Oxfort, Paris, Kahire ve Amerika'da Pirinceton Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmaktadır.

TRİGONOMETRİ
Bir Dar Açının Trigonometrik Oranları ABC dik üçkeninde: c b a a : karşı dik kenar uzunluğu b hipotenüsün uzunluğu A c B c : karşı dik kenar uzunluğu d hipotenüsün uzunluğu a : karşı dik kenarın uzunluğu c komşu dik kenarın uzunluğu c = komşu dik kenarın uzunluğu şeklinde ifade edilir. a karşı dik kenarın uzunluğu Trigonometrik Oranlar Arasındaki Özellikler: 0 A 90 olmak üzere, birbirini 90 ye bağlayan iki açıdan birinin sinüsü, diğerinin kosinüsüne eşittir. sin Â+cos Â= 1 dir. Sin Â= cos (90-Â) Tan  . cot Â= 1 dir. Birbirini 90 ye bağlayan iki açıdan birinin Tanjantı, diğerinin kotenjantına eşittir. tan Â= cot (90-Â) sin  tanÂ= cos  cos  cotÂ= sin  Trigonometri Cetveli: Trigonometrik oranlar tablosu incelenirse, şu özelliklerle karşılaşılır: Bir dar açının ölçüsü 1 den 89 ye kadar artarsa: Sinüsü 0,0175 ten 0,9998 e kadar artar, Kosinüsü 0,9998 den 0,0175 e kadar azalır, Tanjantı 0,0175 ten 57,2900 e kadar artar, Kotenjantı 57,2900 den 0.0175 e kadar azalır. Trigonometrik olayların artışı yada azalışı açı ile orantılı değildir. Yani açı 2,3,4,....... kat büyüdüğünde bunun kosinüsü de 2,3,4,....... kat büyümez. ÖRNEK: Cos 40=4cos10 dir. KONU İLE

İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
Örnek 1: Sin10. Tan30. Cos20. Sin30 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Cos80. Cot60.sin70 (1996-DPY)
Çözüm: Sin10=cos80 Tan30=cot60 Cos20=sin70 dir. Bunları, verilen ifadede yerine koyalım. Cos80. Cot60. Sin70. Sin30 = cos80.cot60. sin70 =sin30

Örnek 2: 15 0 s(x) 90 ve cos x= ise, tan x aşağıdakilerden hangisidir? 20 (1994 –FL)
Çözüm: A Buna göre pisagor bağıntısından; Y*=17*-15* 17 y*=289-225 y=8 birimdir. Veya 8,15,17 özel üçgeninden y nin 8 olduğunu B 30 C bulabiliriz. 15 |ac| 8 buna göre tan x = = olur. |bc| 15

ÖRNEK 3: A Şekilde [AH] [BC], 5 5 Tan B= ve tan c= ise, 8 13 B H C ABC üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? (1991 – FL)
ÇÖZÜM: h 5 8h Tan B= = ise , p = P 8 5 h 5 13h Tan C= = ise, k = k 13 5 8h 13h 21h |BC| =P+K = + = 5 5 5 |BC| .|AH| A(ABC) = 2 1 21h 21 21 A(ABC)= . .h = h* = |AH|* olur. 2 5 10 10

Örnek 4: Sin*x + cos*x = 1 olduğuna göre Sin x – cos x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir ? Sin x – cos x (1990 – FL)
Çözüm: Sin x – cos x sin x – cos x = = (sin* x + cos* x) . (sin* x – cos* x) 1. (sin* x – cos* x) (sin x – cos x) = (sin x + cos x) . (sin x – cos x) 1 = olur. sin x + cos x

Örnek 5: C Şekildeki ABC dik üçgeninde s(Â)=90 ve A,b,c kenar uzunluklarını gösterdiğine göre, (sin b)* + (sin c)* ifadesi aşağıdakilerden B a hangisidir ? (1993 – FL) A c B
Çözüm: b c Sin b = ve sin( C)= a a]
Son düzenleyen Safi; 1 Şubat 2019 02:08 Sebep: Sayfa Düzeni
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
13 Haziran 2011       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
Fergani
(9.Yüzyıl)

Dokuzuncu yüzyılda yetişmiş, ekliptik meyli ilk defa tesbit eden büyük Müslüman astronomi ve matematik âlimi. İsmi Ahmed bin Muhammed bin Kesîr el-Fergânî olup, künyesi Ebü’l-Abbâs’tır. Batı bilim dünyâsında Alfraganus adıyla tanınır. Fergana’da bulunan ünlü bir Türk âilesine mensuptur. Dokuzuncu asır başlarında dünyâya geldiği, 861 senesinde hayâtta olduğu ve bu târihten kısa bir süre sonra öldüğü kabul edilmektedir.

İlim tahsilini, zamanın kültür merkezi olan Fergana’da yaptı. Sonra o devirde İslam âleminin devlet ve ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Kısa sürede kendisini tanıtan Fergânî, astronomi ve matematik konusunda kendisini kabul ettirdi. Abbasî halîfeleri Me’mun, El-Mu’tasım, El-Vâsık ve El-Mütevekkil devirlerinde önemli ilmî araştırmalar yaptı ve birçok eser yazdı.Halîfe Mütevekkil, konusunda söz sahibi olan Fergânî’yi 861 senesinde, Nil kıyısında yapılan ölçüm işlerine nezâret etmesi için Mısır’a gönderdi.

Fergânî, astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik sahalarda çalışmalar yaptı. Bunlar arasında, astronomiye daha çok ağırlık verdi. İlmî çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalar yaptı.Gök cisimlerinin hareketleriyle uğraştı. Kur’ân-ı kerîmin ve aklın prensiplerine uygun olmayan Batlamyuscu astronomiyi ilk defa tenkid edenler arasında yer aldı. Gök cisimlerinin, Batlamyus ve izindekilerinin iddia ettiği gibi akıl dışı bazı ruhî cisimler olduğunu kabul etmedi. Onların akli, katı, homosentrik ve eksantrik daireler şeklinde hareketlere sahip olduklarını ıspatladı. Kâinatın ve gezegenlerin hacim ve büyüklükleri ile birbirlerine uzaklıklarını inceledi. Yaptığı hesaplamalar, Kopernik’e kadar batı astronomisinde değişmez ölçüler olarak kabul edilerek asırlarca kullanıldı. Fergânî, güneşin yarıçapının uzunluğunun 3250 Arap mili olduğunu söyledi. Bu 6.410.000 metre ve 3990 İngiliz miline eşittir.

Fergânî, güneşin de kendine göre hareketli olduğunu, ilim tarihinde ilk defa keşfeden âlimdir. Kendi devrine kadar gök cisimlerinin hareketi biliniyordu.Ancak güneşin de bir yörüngesinin bulunduğunu, kendi etrâfında batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk defa Fergânî tesbit etti.Ayrıca 41 sene devam eden astronomi incelemelerinde enlemler arasındaki mesafeyi de hesapladı.

Fergânî, güneş tutulmasını önceden tesbit eden bir usûl de buldu. Bu usûlle 842 senesinde bir güneş tutulması olacağını önceden tesbit etti ve o gün bu konuda rasatlarda bulunup incelemeler yaptı. Dünyanın yuvarlak olduğu konusunda yeni deliller gösterdi.

Ahmet Fergânî, zamanında İslam âleminde hasib, yani matematikçi olarak da tanınmıştı. Bilindiği gibi astronomi çalışmaları matematiğe dayanmaktadır. Eserlerinden, bu alanda da söz sahibi olduğu görülmektedir. Fergânî’nin derin bilgiye sahip olduğu diğer bir saha da coğrafyadır. Matematikî coğrafya alanında çalışmalar yaptı. Bu saha o devirde astronominin bir dalı sayılıyordu. Fizik ve mekanik konusunda da Fergânî’nin çalışmaları vardır.Çizimini kendi hazırladığı ve yapımına nezaret ettiği Nil Nehri sularının hızını ve seviyesini ölçen Mikyâs-ül-Cedîd adlı bir alet yaptı.

Ahmed Fergânî, halîfe El-Me’mûn’dan başlıyarak El-Mütevekkil zamanına kadar El-Cezîre’de yaptığı araştırmalar, yazdığı eserler ve bulduğu ölçüm aletleriyle zamanın önde gelen âlimleri arasında yer aldı. Onun astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik sahasındaki çalışmaları bu ilim dallarının gelişmesine önemli ölçüde yardımcı oldu. Onların temellerini güçlendirdi ve yeni gelişmelere yol açtı. Daha sonraki devirlerde aynı konularla ilgilenen âlimler, Fergânî’nin eserlerinden istifade ettiler. Fergânî’nin tesirleri o devirdeki bütün Türkistanlı âlimlerin üzerinde görülmektedir.

Fergânî’nin tesiri,Avrupalı bilginler üzerinde de görülmektedir.Latinceye tercüme edilen eserleri, asırlarca Avrupa üniversitelerinde okutuldu. Hazırladığı zîcler,Fransız matematikçisi D.Alembert ve Laplance’nin en çok faydalandığı eserler arasında yer aldı.

Fergânî’nin astronomi ile ilgili eserlerinden altısı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu eserlerin en önemlisi Cevâmiu İlm-in Nücûm vel-Hareket-is-Semâviyye’dir. Gök cisimlerinin hareketiyle ilgili bir astronomi kitabı olan bu eserin yazma nüshası Oxford, Pâris, Kâhire ve Amerika’da Pirinceton Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Diğer eserleri şunlardır:
1) Usûlü İlm-in-Nücûm:Yıldızlarla ilgili bir eserdir
2) El-Medhal ilâ İlm-i Hey’et-il-Eflâk
3) Kitâb-ül-Füsûl-is-Selâsin
4) Astronominin Unsurları
5) El-Kâmil fil-Usturlâb
6) Fî San’at-il-Usturlâb...
Kaynak:Bilimvadisi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 1 Şubat 2019 02:09
Alparslan - avatarı
Alparslan
Kayıtlı Üye
29 Aralık 2018       Mesaj #4
Alparslan - avatarı
Kayıtlı Üye

Ahmet Fergani


Tam ismi Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Fergani' dir.

Fergana’da bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Batı bilim dünyâsında Alfraganus adıyla tanınır. Ay’daki Alfraganus kraterinin ismi O’na ithafen verilmiştir. 9. yüzyılın en ünlü astronomlarından olan Fergani'nin, doğum tarihi net olarak bilinmese de 800 ila 805 yılları arasında dünyaya geldiği düşünülmektedir.

Bilim ve kültür tarihimizin birinci elden kaynakları olan tezkireler (biyografik eserler)de doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kendisi gibi bir astronom olan babasının adının Muhammed, dedesinin ise Kesir olduğu kayıtlıdır. Batı'da Alfraganus olarak da bilinen İranlı Müslüman astronom ve 9.yüzyılda yetişmiş en ünlü astronomlardan biridir. Fergana'da bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur.Ay'daki Alfraganus kraterinin ismi O'na ithafen verilmiştir.

Ünlü matematik ve astronomi bilgini Ahmet Ferganî, çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan'ın Fergana bölgesindendir. Bilim ve kültür tarihimizin birinci elden kaynakları olan tezkireler (biyografik eserler)de doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kendisi gibi bir astronom olan babasının adının Muhammed, dedesinin ise Kesir olduğu kayıtlıdır.

Abbasi halifeleri Memun, Mutasım, el-Vasık ve el-Mütevekkil devirlerinde önemli ilmi araştırmalar yapmış ve birçok eser yazmıştır. Halife Mütevekkil, Fergani'yi 861 yılında Nil kıyısındaki ölçümleri yapması, Ravda adasında bulunan nilometrenin inşasını yönetmesi ve yapılan ölçüm işlerini takip etmesi için Mısır'a gönderdi.

Fergani, aklın prensiplerine uygun olmayan astronomiyi ilk defa eleştirenler arasında yer aldı. Gök cisimlerinin, Batlamyus (Hayatıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayın.) ve izindekilerinin iddia ettiği gibi bazı akıl dışı ruhi cisimler olduğunu kabul etmemiştir. Gök cisimlerinin akli, kati, homosentrik ve eksantrik daireler şeklinde hareketlere sahip olduklarını ispatlamıştır. Kainatın ve gezegenlerin hacim ve büyüklükleri ile birbirine uzaklıklarını incelemiş ve yapmış olduğu hesaplamalar Batı astronomisinde değişmez ölçüler olarak kabul edilmiş ve asırlarca kullanılmıştır. Fergani, Güneş'in yarıçapının uzunluğunun 3250 Arap mili yani 6.410.000 metre olduğunu söylemiştir.

Fergani, Güneş'in de kendine göre hareketli olduğunu ilk defa keşfeden alimdir. Güneş'in de bir yörüngesinin bulunduğunu ve kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk defa Fergani keşfetmiştir. Ayrıca 41 yıl boyunca sürdürdüğü astronomi incelemeleri sonucunda enlemler(paralel) arasındaki mesafeyi hesaplamıştır.

Fergani, Güneş tutulmasını önceden tespit eden bir yöntem geliştirmiş ve bulduğu bu yöntemle 842 yılında bir Güneş tutulması olacağını önceden tespit etmiştir. Ayrıca Dünya'nın yuvarlak olduğu konusunda yeni deliller göstermiştir. Astronomi dışında fizik ve mekanik alanlarında da çalışmalarda bulunan Fergani, Mikyas ül-Cedid adında bir alet yapmıştır. Mikyas ül-Cedid sayesinde Nil nehri sularının hızını ve seviyesini ölçmüştür.

Fergani Eserleri
  • Usûlü İlm-in-Nücûm:Yıldızlarla ilgili bir eserdir
  • El-Medhal ilâ İlm-i Hey’et-il-Eflâk
  • Kitâb-ül-Füsûl-is-Selâsin
  • Astronominin Unsurları
  • El-Kâmil fil-Usturlâb
  • Fî San’at-il-Usturlâ
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

12 Haziran 2008 / KisukE UraharA Müzik tr
13 Kasım 2006 / TiglonBoYs Edebiyat tr
23 Aralık 2007 / KisukE UraharA Sinema tr
26 Ağustos 2011 / DERUNİ Edebiyat tr
8 Ağustos 2015 / nötrino Edebiyat
Etiketler: fergani kimdir