Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 12 Mart 2016  Gösterim: 50.094  Cevap: 4

Doğal afetlerin neden olduğu göçler hakkında bilgi verebilir misiniz?

mls
2 Mart 2009 18:30       Mesaj #1
mls - avatarı
Ziyaretçi
Doğal afetlerin neden olduğu göçler hakkında biraz ayrıntılı bilgi verir misiniz?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Deprem, heyelan, kuraklık, taşkın, sel, çığ gibi doğal yıkımlar göçlere neden olmaktadır.
Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. Örneğin ülkemizde 1998’de Adana’da meydana gelen depremde zarar gören birçok kişi başka kentlere göç etmişlerdir. Yine 1998’de Bartın’da meydana gelen sel felaketi ise ilçeyi yaşanamaz hale getirmiş ve göçe neden olmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar
Sosyal ve Siyasi Nedenler
Savaşlar, işgaller, devrimler, terör olayları veya dini olaylar göçlere neden olmaktadır. Örneğin Sırpların işgali nedeniyle Bosnalıların bulundukları bölgeyi terk etmesi siyasi nedenli bir göçtür.

Ekonomik Nedenler

Ekonomik gelişmenin yavaş olduğu bölgelerde iş olanaklarının az olması, göçlere neden olmaktadır. İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere işgücü göçü denir. İşgücü göçleri mevsimlik, kısa süreli veya uzun süreli olabilir. Örneğin ülkemizde yaz mevsiminde pamuk işçilerinin Çukurova’ya gelmesi mevsimlik işgücü göçüdür.

Göç Tipleri
Göçler bir ülkenin sınırları içinde olabileceği gibi ülkeler arasında da olabilir. Göçler, oluştukları yere göre iki gruba ayrılır :
İç Göçler
Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda herhangi bir değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken, kırsal nüfus azalmaktadır. İç göçler;
  • Kırsal alandan kırsal alana
  • Kırsal alandan kentlere
  • Kentlerden kentlere
  • Kentlerden kırsal alana
doğru olmaktadır. İç göçlerin en fazla görüleni kırsal alandan kentlere doğru olanıdır. Verimli tarım alanları, endüstrinin geliştiği bölgeler, ticaret merkezleri, maden yatakları bakımından zengin olan bölgeler ve turistik yöreler göçmen çekerler.


getrude1

Dış Göçler
Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır. Dış göçler, oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır:

Zorunlu Göçler (Sığınma Göçleri) : Savaş, baskı veya zulümden açarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir.

Yer Değiştirme (Mübadele) Göçleri : Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. Örneğin Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır.
Gönüllü Göçler : İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin Avrupalıların yeni dünya kıtalarına göçü bu türdendir.

İşgücü Göçleri : İnsanların, işsizliğin fazla olduğu geri kalmış ülkelerden, iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Bu göçle işçi gönderen ülkeler döviz sağlar, ülkede işsizlik azalır, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler gelişir. Örneğin 1960 yılından itibaren, Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine işçi göçü olmuştur.

Beyin Göçleri : İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.
ALINTI
Son düzenleyen Safi; 12 Mart 2016 13:13 Sebep: Soru sorarken,başlıkta soru haricinde "Lütfen","Acil" gibi ifadeler kullanmayınız.


Misafir tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
2 Mart 2009 18:37       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
DOĞAL AFETLERİN NEDEN OLDUĞU GÖÇLER:
Deprem, heyelan, kuraklık ve çölleşme, taşkın, sel, çığ, volkanik püskürmeler gibi doğal yıkımlar birçok sosyal ve ekonomik sorunların yanı sıra göçlere de neden olmaktadır. Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler.
Örneğin:
IV. Ve V. Yüzyılda Hunların ve Moğolların Orta Asya’dan başka yerlere göç etmelerinde kuraklık ve çölleşme etkili olmuştur.
ABD’ de Kaliforniya’daki deprem olayı binlerce insanın göç etmesine neden olmuştur.
1994 de Kırgızistan’daki heyelan olayları 270.000 insanın göç etmesine yol açmıştır.
Ülkemizde 1998’de Adana’da meydana gelen depremde zarar gören birçok kişi başka kentlere göç etmişlerdir. Yine 1998’de Bartın’da meydana gelen sel felaketi ise ilçeyi yaşanamaz hale getirmiş ve göçe neden olmuştur.1999 depremi ile de birçok insanımız başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.
Aral Gölü: Dünyanın dördüncü büyük gölü Aral gölü giderek Asya’nın ortasında bataklık ve çöle dönüşmektedir. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle iki göle dönüşmüş durumdadır. Gölün su seviyesi düşerek göl sürekli içeri doğru çekilmektedir. Bir zamanların liman ve tersaneleri gemi mezarlığına dönüşmektedir. Bunun nedenleri bu gölü besleyen Pamir dağlarından inen Amu derya ve Siri derya nehirlerinin sularının azalmasıdır. Bu nehirlerin suyu sulama faaliyetleri ile azalmıştır.1960 dan buyana gölün suları 4 metre aşağı düşmüştür.( 2002 yılı itibari ile). Önlem alınmadığı takdirde uzmanlar 2015 yılından sonra gölün tamamen kuruyacağı hesaplamaktadırlar.
Gölün kuruması ile göl tabanındaki tuzlu toprakların rüzgârlar tarafından verimli topraklar üzerine taşınacağı ve çevre topraklarının veriminin de düşeceğini söyleyen uzmanlar; bunun da yeni bir göçe sebep olacağını belirtmektedirler.
2 Mart 2009 21:12       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
DOĞAL AFETLER
Deprem, hortum, sel baskını v.b. doğal olaylar sonucu oluşan afetlere doğal afet denir. Doğal afet terimi bazen yanıltıcı olabilir ve insan faktörünün katkıda bulunduğu doğal afetlerin sınıflanmasında sorun ortaya çıkabilir. Örneğin çiftlikler sel baskını olan alanlarda kurulmazsa sel baskını bir felakete yol açmaz. Evler deprem ve hortuma dayanıklı standartlarda inşa edilirse sonuç bir felaket olmayacaktır.
Son yıllarda özel bir doğal afet türü sıklıkla oluşmaya başladı: çevrenin bozulması. Otlakların ve tohum alanlarının kötü kullanımı, yerleşim yerlerinin seçiminde hatalar ve özellikle yakacak odun ihtiyacının karşılanması sırasındaki uygulamalar çevrenin bozulmasına yol açmaktadır. Doğal kaynakların aşırı kullanımı veya toprağın uygun olmayan biçimde işlenmesi ekolojik dengeyi bozmakta, bu da ormanlann azalmasına, çölleşmeye, erozyonlara, sel baskınlarına yol açabilmektedir.
Bu tür afetler sadece çevresel nedenlerle değil aynı zamanda çok sayıda insanın yer değiştirmesine yol açabileceği için önemlidir. Örneğin 1970'erdeki yoğun kuraklık binlerce Sahra'lı çiftçinin topraklanndan aynlıp besin maddesi ve iş aramak için kentsel bölgelere göç etmelerine yol açmıştır. Bu göçmenlerin çok azı kırsal bölgeye geri dönmüştür. Kentlerde yeterli konut, altyapı olmadığı için gecekondu bölgelerinde yaşamakta olan bu insanların çoğu işsizdir.

HAZIRLIKLI OLMA ARAÇLARI

Bunların en önemlisi felaket planı ve bileşenleridir. Felakete yönelik çalışan tüm kuruluşlar aşağıdakileri kapsayan bir plan geliştirmelidirler:
* Felakete karşı yapılacakların organizasyonu
* Felaketin her aşaması için örgütsel bir yapı oluşturmak
* Oluşturulan örgüt için amaç, öncelik ve hedefleri belirlemek
* Kaynakları değerlendirmek
Felaket planının geliştirilmesi felakete hazırlıklı olabilmek için önemli bir araç olan felakete hazırlık eğitimin yapılmasına fırsat tanır.
FELAKET SONRASI YÖNETİMİ ARAÇLARI
Bir felaket yöneticisi felakete karşı değişik yöntem ve planlar kullanır. Bunlardan en önemlileri:
planlar ve yöntemler, politikalar, kanunlar ve standartlar, standardize programlar ya da program kalıplarıdır. Bundan sonraki dört bölümde bu önemli araçların ayrıntılarına yer verilmiştir.
Genel olarak, afet zararlarının azaltılabilmesi veya gereken önlemlerin alınması konusuna şöyle bir baktığımızda: Ülkemiz, doğal afet zararlarının azaltılması hususunda yasal mevzuat açısından en gelişmiş ülkeler düzeyindedir; özellikle afet sonrasında, afet olaylarından etkilenen insanlara yapılan yardımların ölçüsü, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'dan daha ileri düzeydedir; çünkü, bu ülkelerde, afetlerden evleri yıkılan vatandaşlara, faizsiz ve yirmi yıl vadeli yeni konut ve işyeri yapılmasını öngören yasal düzenlemeler yoktur. Bu ülkelerin de, devlet olarak görevi, tabiî afetler olmadan önce, önleyici ve koruyucu yasal düzenlemeleri yapmak, uygulamaya bu yönde kurallar koymaktır; işte, fark da buradadır. Gelişmiş sigorta ve konut kredi sistemleri olan bu ülkelerde, devletin, afetten etkilenen bölgelere sosyal ve ekonomik yönden yaptığı yardımlar, vergi indirimleri veya kısa süreli muafiyetler, bankacılık kredi sistemlerinde birkaç puanlık indirimler ve gerektiğinde de çok sınırlı bazı teşviklerden ibarettir; ancak, bu ülkeler, afet sonrasında ilk yapılması gereken kurtarma, ilkyardım ve geçici barındırma konularında, hem merkezî hem eyalet hem de yerel yönetimler düzeyinde çok gelişmiş insan, ekipman ve malzeme imkânlarına sahiptirler.

Son düzenleyen Safi; 12 Mart 2016 13:23
12 Mart 2016 13:25       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
İTİCİ NEDENLER
Kentleşme ve göçü, kentlerde "çekme" faktörleri ile köylerde "itme" faktörler: etkilemektedir. Göç. gerçeğinin ardındaki itici nedenler deyince kırsal kesimde yaşayanların bulundukları yerden ayrılmaya iten nedenler anlaşılmalıdır. Bayhan' a göre nüfusu kente "iten" faktörler şu şekilde ifade edilebilir: Köyce artan nüfus baskısı, yetersiz ve kötü dağıtılmış toprak, düşük verimlilik, doğal afetler. kan davaları, toprağın mirasla parçalanması, tarımda makineleşme ile kalan kitlelerin kente göçü ile Türkiye'de özellikle son yıllarda artan terör ve güvenlik nedenli göçler köyün iticiliğini oluşturmaktadır.
1991 yılında uluslar arşı çalışma örgütünce (İLO), Türkiye'nin 4 ayrı bölgesinden seçilen köylerde uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlar belli başlı itici nedenleri 3 grupta toplanmaktadır.
1) İçinde bulunan koşullardan hoşnut olmamak yada işsiz bulunmak,
2) Refah gelir farklılığı, başka bir değişle göç edenlerin tüketim düzeylerinin farklı olduğunu görmeleri,
3) Kendilerinden sonraki genç kuşaklarına yada çocuklarına daha iyi bir gelecek daha iyi bir yaşam koşulları hazırlamak, eğitim olanaklarını sağlamak istemeleridir.
Göçteki itici nedenler arasında doğal afetleri de sayabiliriz. Buna çok gerilerden değil geçtiğimiz aylarda Marmara bölgesindeki deprem felaketi tüm bölgeyi altüst etmiştir. Evleri, iş yerleri yıkılan insanlar, buralardan iç memleketlere doğru göç etmeye başlamışlardır. Bir kısmı daha önceki yerleşim merkezlerine yani kendi memleketlerine, bir kısmı da bilmedikleri yerlere göç etmek zorunda kaldılar.
Başka bir örnek verecek olursak, Atlas okyanusunda bu yüzyılda oluşan en şiddetli kasırgalarından biri olduğu belirtilen Floyd kasırgası, A.B.D.' de ülke tarihinin en büyük göçüne yol açtı. Kasırga yüzünden 4 milyon kişi yaşadıkları yerleri terk ederek ülkenin daha güvenli olan iç bölgelerine kaçıyor. Gördüğümüz gibi meydana gelen doğal afet. onlar için güçlü bir itici nedendir.

DEVAMI : Göç Nedir?


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç