Arama

Su ile ilgili hadisler bulabilir misiniz?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 7 Mart 2016 Gösterim: 4.326 Cevap: 2
Ziyaret - avatarı
Ziyaret
Ziyaretçi
28 Nisan 2009       Mesaj #1
Ziyaret - avatarı
Ziyaretçi
Su ile ilgili hadis bulmaıyorum lütfen yardım edin!
EN İYİ CEVABI Baturalp verdi
Ezelde Allah'tan başka bir şey yoktu, arşı da su üzerinde idi. Levh-i Mahfuz'da her şeyi yazdı, gökleri ve yeri yarattı." (Sahîh-i Buhârî, "Kitâbu Bed'il-Halk, 1348).

Sponsorlu Bağlantılar
Hz peygamber "Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş" buyurmuştur.

Ebu Hureyre (r.a.) de, "Kendiliğinden biten ota mani olacağından dolayı ihtiyaç dışı su fazlalığından başkasının kullanımını yasaklamayınız" hadisini nakletmiştir. (Sahîh-i Buhârî, Kitâbu'l-Musâkâ,1090,1091; Buhârî, Şürb 2, Hiyel 5; Müslim, Musâkât 38, (1566); İbnu Mâce, Rühûn 19, (2478)

"Üç kimse vardır ki Allah kıyamet günü kendilerine bakmaz, onları temize çıkarmaz, onlar için acıtıcı bir azap vardır: Yol üzerinde kendisinin ihtiyaç dışı su fazlalığı olup da bunu yolcuya kullandırmayan kimse... Allah: "Tıpkı senin ellerinin üretmediği su fazlalığını kullandırmayıp engellediğin gibi bugün de ben seni lütuf ve ihsanımdan engelliyorum" buyurur." (Sahîh-i Buhârî, Kitâbu'l-Musâkâ, 1093, 1096) Aynı anlamda bir hadisi Hz. Cabir (ra) "suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır" diyerek aktarmıştır.( Müslim, Musâkat, 34 (1565); Nesâî, Büyû 89, (307); İbnu Mâce, Rühûn 18, (2477).


Bir çok hadis kaynağında Hz. Peygamber'in hayvanlar ve diğer tüm canlıların su ihtiyacının giderilmesini teşvik edici kıssaları vardır. Bunlardan biri, Ebû Hureyre (ra)'dan, Allah Rasûlü buyurdu: "Bir adam yolda yürürken susadı, bir kuyu buldu, içine inip su içti. Yukarıya çıktığı zaman dilini çıkarıp susuzluktan toprak yalamakta olan bir köpek gördü. Adam: Zavallı hayvan tıpkı benim gibi susamış dedi ve derhal kuyuya indi ayağındaki pabucunu çıkartıp içine su doldurdu, ağzına alıp yukarıya çıkardı ve köpeğe içirdi. Allah onun bu hareketinden memnun kalıp bağışladı." Ashab, bunun üzerine "Ey Allah'ın Rasûlü! Bizim için hayvanlara yaptığımız iyilikler hakkında ecir var mıdır?" diye sorunca: "Her ciğer taşıyan canlı için (yapılan iyilikte) sevap vardır" buyurmuştur (Sahîh-i Buhârî, Kitâb-ı Musâkâ 1094; Buhâri, Şirb 9, Vudü 33, Mezâlim 23, Edeb 27; Müslim, Selâm 153, 2244; Muvatta, Sıfatu'n Nebi 23, (2, 929-930); Ebü Dâvud, Cihâd 47, (2550).


Bir başka rivayette ise "Günahkâr bir kadın sıcak bir günde dilini dışarı çıkartmış susuzluktan solumakta olan bir köpek gördü. Hemen mestini çıkararak ona su çekip içirdi. Bu sebeple Allah onu bağışladı." (Mâlik, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud) Bu kıssayı tamamlayan bir hadisi de İbni Ömer (ra) nakletmiştir. "Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Çünkü o kediyi eve hapsetmiş, ayrıca onun yerin haşaratından yememesi için ne onu serbest bırakmış ve ne de ona yiyecek bir şey vermişti." [Buhârî ile Müslim] (Rûdânî,319) Su verilen köpek nedeniyle günahkâr kadının affedilmesi fakat kedinin ölmesine neden olan kadının -salih olmasına rağmen- cehennem ehlinden olmasını yine bir başka hadisin ışığı aydınlatmıştır.İbn Amr bin el-Âs (ra)'dan "Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin." (Tirmizi ve aynı lafızla Ebû Dâvud)

İnsan yaşamında suyun önemini arttıran bir diğer özellik ise onun temizlik aracı olmasıdır. Temizliğe dayanan İslam dini, bu yönü ile de suya ayrı bir önem atfetmiştir. Hz. Peygamber, "İmanın yarısı temizliktir" (Müslim, Taharet 1) buyurmuştur. "Su temiz olarak yaratılmıştır, rengini, kokusunu ve tadını değiştirmedikçe onu hiçbir şey kirletmez" diyen Hz. Peygamber, tabiatta bulunan dere, göl, deniz, yağmur, kar ve buz sularının asıl ve öz itibarıyla temiz olduğunu ifade etmiştir. Ebû Hureyre (ra), bir adamın Hz. Peygamber'e gelip denize açıldıklarında yanlarındaki az suyu ancak içmek için kullandıklarını deniz suyundan abdest alıp alamayacaklarını sorduğunda Hz. Peygamber'in "Onun suyu temizdir, (içinden çıkan) ölüsü de helâldir" buyurduğunu işitmiştir (Muvattâ ve Sünen Ashâbı (Rûdânî, 194). Ebû Umâme (ra)'dan: "Suyu kokusunu ve tadını değiştiren şeyden başkası asla murdar yapamaz." (Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ve Mu'cemu'l-Kebir'de (Rûdânî, 202)

Suyun miktarı ile temizliği arasında bağlantı kuran bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber, "Su iki kulle (ikiyüz rıtıllık su kabı miktarı) oldu mu pislik tutmaz, çünkü (bu durumda olunca) onu hiçbir şey kirletmez" buyurmuştur.

Suların hükümleri, fukaha arasında geniş araştırmalara ve farklı yorumlara konu olmuştur. "Su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez" hadisi zamanımıza önemli bir ışık tutmaktadır. Renk, koku, tat gibi bazı kirlenmelere uğrayan su, bu kirleticilerden bir şekilde, değişik teknolojilerle ayıklandığında yine asli vasfına dönüp temiz olmaktadır. Kirlenmiş suların tekrar kullanımları söz konusudur.

İbn Ömer (ra), Hz. Peygamber'e büyük testi veya küçüğünden abdest almanın daha iyi olduğunu sormuş. Hz. Peygamber ona "Küçük testilerden daha iyidir. Çünkü Allah'ın dini kolaydır, tertemizdir" buyurmuştur (Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta.( Rûdânî, 203)

İçine, az olsun çok olsun bir pislik düşen durgun su ile abdest almak caiz değildir. Bu pisliğin suyun niteliklerini değiştirip değiştirmemesi sonucu etkilemez. Çünkü Hz. Peygamber, suyun pislikten korunmasını emrederek şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz durgun suya abdest bozmasın ve böyle bir suda cünüplükten dolayı yıkanmasın" (Buhârî, Vüdû', 68; Müslim, Tahâre, 36/94-96, Tirmizî, Tahâre, 51; Nesaî, Tahâre, 45). "Sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman, elini üç defa yıkamadıkça su kabına sokmasın. Çünkü o, elinin nerede gecelediğini bilmez." (Müslim, Tahâre, 87; Ebû Dâvud, Tahâre, 49; Tirmizî, Tahâre, 19)

Hz. Peygamber'in suya ilişkin verdiği mesajlardan biri de suyun iktisatlı kullanımıdır. Günümüzde de sıkıntısı çekilen ve gelecekte bu sıkıntının daha da artacağından korktuğumuz susuzluğun çaresi, yüzyıllar öncesinden verilen nebevi mesajdadır. İsraf yasağı için verilen en önemli örnek, abdest alınan su ile ilgilidir.İbn Amr bin el-Âs'dan (ra): "Peygamber, abdest almakta olan Sa'd (ra)'ın yanına uğradı ve ona : "Nedir bu israf?" dedi. "Abdestte israf olur muymuş" diye soran sahabeye Hz. Peygamber, "Evet, sen akar suyun kenarında bulunsan bile'" buyurmuştur." (İbn Mâce, 425) Enes (ra): "Allah Rasûlü bir sâ' (3,3 litre) ile beş müd (4,15 litre) arasındaki su miktarı ile yıkanırdı; bir müd (0,83 litre) ile de abdest alırdı" demiştir. (Buhârî, Vudû' 47,I,58) Diğer rivayetlerde beş mekkûk (su tası) ile yıkandığı, bir mekkûk ile de abdest aldığı (Buhârî, Müslim, Nesâî ve Tirmizî); bir başka hadiste ise abdestte iki rıtıl (0,83 litre) suyun yeterli olduğu (Tirmizî, 609) aktarılmıştır.

KAYNAK Hadislerle Su - Dr. Fatma Şensoy - Hz. Muhammed (sav) - Son Peygamber

Son düzenleyen Safi; 7 Mart 2016 01:46
sena_57 - avatarı
sena_57
Ziyaretçi
28 Nisan 2009       Mesaj #2
sena_57 - avatarı
Ziyaretçi
- Bir rivayette anlatıldığına göre, Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Fırat nehri altından bir dağ çıkarmadan kıyamet kopmaz. Bunu gören insanlar orada toplanır ve birbiriyle savaşmaya başlar. Herkes, belki ben kurtulurum, diye savaşmaya devam edecektir. Nihayet Onlardan %99’u ölür(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 38397)..

Sponsorlu Bağlantılar
- Rivayete göre, bazı insanlar, Fıratın kabardığını, su basmasından korktuklarını, oraya bir seddin yapılması hususunda Hz. Abdullah b. Mesud’a şikayette bulundular. Bunun üzerine İbn Mesud “Vallahi öyle bir zaman gelecek ki, Fıratta bir leğen su ararsanız bulamazsınız. Her su kendi unsuruna/asıl kaynağına dönecek ve insanlar orada yaya yürüyeceklerdir” (bk. Mecmau’z-zevaid, 7/333).

- Yine Yecuc-Mecucla ilgili olarak, onların Fırat nehrini ve diğer suları içip bitireceklerine dair gelen rivayetler vardır(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 4495). Bazı rivayetlerde Fıratla birlikte “Dicle ve Taberiye gölü”nün suyunu içip bitirecekleri söz konusu edilmiştir
Son düzenleyen Safi; 7 Mart 2016 01:48
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
6 Mart 2016       Mesaj #3
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Ezelde Allah'tan başka bir şey yoktu, arşı da su üzerinde idi. Levh-i Mahfuz'da her şeyi yazdı, gökleri ve yeri yarattı." (Sahîh-i Buhârî, "Kitâbu Bed'il-Halk, 1348).

Hz peygamber "Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş" buyurmuştur.

Ebu Hureyre (r.a.) de, "Kendiliğinden biten ota mani olacağından dolayı ihtiyaç dışı su fazlalığından başkasının kullanımını yasaklamayınız" hadisini nakletmiştir. (Sahîh-i Buhârî, Kitâbu'l-Musâkâ,1090,1091; Buhârî, Şürb 2, Hiyel 5; Müslim, Musâkât 38, (1566); İbnu Mâce, Rühûn 19, (2478)

"Üç kimse vardır ki Allah kıyamet günü kendilerine bakmaz, onları temize çıkarmaz, onlar için acıtıcı bir azap vardır: Yol üzerinde kendisinin ihtiyaç dışı su fazlalığı olup da bunu yolcuya kullandırmayan kimse... Allah: "Tıpkı senin ellerinin üretmediği su fazlalığını kullandırmayıp engellediğin gibi bugün de ben seni lütuf ve ihsanımdan engelliyorum" buyurur." (Sahîh-i Buhârî, Kitâbu'l-Musâkâ, 1093, 1096) Aynı anlamda bir hadisi Hz. Cabir (ra) "suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır" diyerek aktarmıştır.( Müslim, Musâkat, 34 (1565); Nesâî, Büyû 89, (307); İbnu Mâce, Rühûn 18, (2477).


Bir çok hadis kaynağında Hz. Peygamber'in hayvanlar ve diğer tüm canlıların su ihtiyacının giderilmesini teşvik edici kıssaları vardır. Bunlardan biri, Ebû Hureyre (ra)'dan, Allah Rasûlü buyurdu: "Bir adam yolda yürürken susadı, bir kuyu buldu, içine inip su içti. Yukarıya çıktığı zaman dilini çıkarıp susuzluktan toprak yalamakta olan bir köpek gördü. Adam: Zavallı hayvan tıpkı benim gibi susamış dedi ve derhal kuyuya indi ayağındaki pabucunu çıkartıp içine su doldurdu, ağzına alıp yukarıya çıkardı ve köpeğe içirdi. Allah onun bu hareketinden memnun kalıp bağışladı." Ashab, bunun üzerine "Ey Allah'ın Rasûlü! Bizim için hayvanlara yaptığımız iyilikler hakkında ecir var mıdır?" diye sorunca: "Her ciğer taşıyan canlı için (yapılan iyilikte) sevap vardır" buyurmuştur (Sahîh-i Buhârî, Kitâb-ı Musâkâ 1094; Buhâri, Şirb 9, Vudü 33, Mezâlim 23, Edeb 27; Müslim, Selâm 153, 2244; Muvatta, Sıfatu'n Nebi 23, (2, 929-930); Ebü Dâvud, Cihâd 47, (2550).


Bir başka rivayette ise "Günahkâr bir kadın sıcak bir günde dilini dışarı çıkartmış susuzluktan solumakta olan bir köpek gördü. Hemen mestini çıkararak ona su çekip içirdi. Bu sebeple Allah onu bağışladı." (Mâlik, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud) Bu kıssayı tamamlayan bir hadisi de İbni Ömer (ra) nakletmiştir. "Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Çünkü o kediyi eve hapsetmiş, ayrıca onun yerin haşaratından yememesi için ne onu serbest bırakmış ve ne de ona yiyecek bir şey vermişti." [Buhârî ile Müslim] (Rûdânî,319) Su verilen köpek nedeniyle günahkâr kadının affedilmesi fakat kedinin ölmesine neden olan kadının -salih olmasına rağmen- cehennem ehlinden olmasını yine bir başka hadisin ışığı aydınlatmıştır.İbn Amr bin el-Âs (ra)'dan "Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin." (Tirmizi ve aynı lafızla Ebû Dâvud)

İnsan yaşamında suyun önemini arttıran bir diğer özellik ise onun temizlik aracı olmasıdır. Temizliğe dayanan İslam dini, bu yönü ile de suya ayrı bir önem atfetmiştir. Hz. Peygamber, "İmanın yarısı temizliktir" (Müslim, Taharet 1) buyurmuştur. "Su temiz olarak yaratılmıştır, rengini, kokusunu ve tadını değiştirmedikçe onu hiçbir şey kirletmez" diyen Hz. Peygamber, tabiatta bulunan dere, göl, deniz, yağmur, kar ve buz sularının asıl ve öz itibarıyla temiz olduğunu ifade etmiştir. Ebû Hureyre (ra), bir adamın Hz. Peygamber'e gelip denize açıldıklarında yanlarındaki az suyu ancak içmek için kullandıklarını deniz suyundan abdest alıp alamayacaklarını sorduğunda Hz. Peygamber'in "Onun suyu temizdir, (içinden çıkan) ölüsü de helâldir" buyurduğunu işitmiştir (Muvattâ ve Sünen Ashâbı (Rûdânî, 194). Ebû Umâme (ra)'dan: "Suyu kokusunu ve tadını değiştiren şeyden başkası asla murdar yapamaz." (Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ve Mu'cemu'l-Kebir'de (Rûdânî, 202)

Suyun miktarı ile temizliği arasında bağlantı kuran bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber, "Su iki kulle (ikiyüz rıtıllık su kabı miktarı) oldu mu pislik tutmaz, çünkü (bu durumda olunca) onu hiçbir şey kirletmez" buyurmuştur.

Suların hükümleri, fukaha arasında geniş araştırmalara ve farklı yorumlara konu olmuştur. "Su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez" hadisi zamanımıza önemli bir ışık tutmaktadır. Renk, koku, tat gibi bazı kirlenmelere uğrayan su, bu kirleticilerden bir şekilde, değişik teknolojilerle ayıklandığında yine asli vasfına dönüp temiz olmaktadır. Kirlenmiş suların tekrar kullanımları söz konusudur.

İbn Ömer (ra), Hz. Peygamber'e büyük testi veya küçüğünden abdest almanın daha iyi olduğunu sormuş. Hz. Peygamber ona "Küçük testilerden daha iyidir. Çünkü Allah'ın dini kolaydır, tertemizdir" buyurmuştur (Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta.( Rûdânî, 203)

İçine, az olsun çok olsun bir pislik düşen durgun su ile abdest almak caiz değildir. Bu pisliğin suyun niteliklerini değiştirip değiştirmemesi sonucu etkilemez. Çünkü Hz. Peygamber, suyun pislikten korunmasını emrederek şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz durgun suya abdest bozmasın ve böyle bir suda cünüplükten dolayı yıkanmasın" (Buhârî, Vüdû', 68; Müslim, Tahâre, 36/94-96, Tirmizî, Tahâre, 51; Nesaî, Tahâre, 45). "Sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman, elini üç defa yıkamadıkça su kabına sokmasın. Çünkü o, elinin nerede gecelediğini bilmez." (Müslim, Tahâre, 87; Ebû Dâvud, Tahâre, 49; Tirmizî, Tahâre, 19)

Hz. Peygamber'in suya ilişkin verdiği mesajlardan biri de suyun iktisatlı kullanımıdır. Günümüzde de sıkıntısı çekilen ve gelecekte bu sıkıntının daha da artacağından korktuğumuz susuzluğun çaresi, yüzyıllar öncesinden verilen nebevi mesajdadır. İsraf yasağı için verilen en önemli örnek, abdest alınan su ile ilgilidir.İbn Amr bin el-Âs'dan (ra): "Peygamber, abdest almakta olan Sa'd (ra)'ın yanına uğradı ve ona : "Nedir bu israf?" dedi. "Abdestte israf olur muymuş" diye soran sahabeye Hz. Peygamber, "Evet, sen akar suyun kenarında bulunsan bile'" buyurmuştur." (İbn Mâce, 425) Enes (ra): "Allah Rasûlü bir sâ' (3,3 litre) ile beş müd (4,15 litre) arasındaki su miktarı ile yıkanırdı; bir müd (0,83 litre) ile de abdest alırdı" demiştir. (Buhârî, Vudû' 47,I,58) Diğer rivayetlerde beş mekkûk (su tası) ile yıkandığı, bir mekkûk ile de abdest aldığı (Buhârî, Müslim, Nesâî ve Tirmizî); bir başka hadiste ise abdestte iki rıtıl (0,83 litre) suyun yeterli olduğu (Tirmizî, 609) aktarılmıştır.

KAYNAK Hadislerle Su - Dr. Fatma Şensoy - Hz. Muhammed (sav) - Son Peygamber
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

1 Ekim 2010 / Ziyaretçi Soru-Cevap
25 Şubat 2012 / Misafir Soru-Cevap