Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Aralık 2014  Gösterim: 43.816  Cevap: 13

Yasama nedir?

Ziyare
4 Mayıs 2009 19:08       Mesaj #1
Ziyare - avatarı
Ziyaretçi
Yasama nedir, yasama organları kimlerden oluşur?
EN İYİ CEVABI _Yağmur_ verdi
Yasama nedir?
MsXLabs.org

Sponsorlu Bağlantılar
Yasama; Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma anlamına gelmektedir

Yasama organı nedir?
Yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir.

Türkiye'de yasama organı
Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne aittir. Yasama organı ülkelere göre bir, iki ya da daha fazla olabilir.

Yasama yetkisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yetkileri nelerdir ?

1- Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
2- Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
3- Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
4- Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
5- Para basılmasına karar vermek.
6- Savaş ilanına karar vermek.
7- Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
8- Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek.
9- Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.
10- Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Yasama sorumsuzluğu nedir?
TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden; o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu en kısa tanımıyla milletvekillerinin söz hürriyetini korur.
Hayat boyu sürecek olan sorumsuzluk milletvekilini cezai takibatlara karşı mutlak olarak korur. Sorumsuzluğun meclis veya başka bir organ tarafından kaldırılması söz konusu değildir.

Yasama dokunulmazlığı nedir?
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz tutuklanamaz sorguya çekilemez ve yargılanamaz.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlamak kaydıyla anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Seçimden önce veya sonra milletvekiline verilmiş bir ceza hükmünün uygulanması üyeliğin sona ermesine bırakılır.

Dokunulmazlığı kaldırılan üye tekrar seçilirse başka bir işleme gerek olmadan dokunulmazlığını elde eder.

TBMM siyasi parti guruplarından yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz.
Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin hangi fiilden yargılanacaksa onunla sınırlı olarak hakkında kovuşturma yapılabilir.

Sorumsuzluk mutlak dokunulmazlık nispidir.

Sorumsuzluk devamlı dokunulmazlık geçicidir.

Sözlükte yasama ne anlama gelmektedir ?

1- Yasa koyma, teşri.
2- Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.


Son düzenleyen _Yağmur_; 3 Aralık 2014 14:00 Sebep: iç başlık


fadedliver
4 Mayıs 2009 19:12       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Yasama Organı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri beş yılda bir yapılır. Meclis, süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Cumhurbaşkanı da Anayasa'dan kaynaklanan yetkisi çerçevesinde seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Meclis, savaş nedeniyle seçimlerin bir yıl ertelenmesini kararlaştırabilir. TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda, her seçim döneminde bir kez ara seçim yapılır.
Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerle ilgili konularda son söz Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşur. Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, otuz yaşını dolduran ve ilköğretimi tamamlayan her Türk yurttaşı da seçilme hakkına sahiptir. Seçim yöntemi yasayla belirlenir. Yasa, "temsilde adalet ve yönetimde istikrar" ilkelerini gözetmek zorundadır. Önce Anayasa Mahkemesi kararlarıyla saptanmış olan bu ilkeler, 23 Temmuz 1995 tarihinde yapılan son değişiklikle Anayasa'ya girmiştir. Milletvekilleri tüm milleti temsil ederler ve göreve başlarken, metni Anayasa'da yer alan andı içerler. Milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözleri ile açıkladıkları düşüncelerinden dolayı yasama dokunulmazlıkları vardır. Suçüstü durumları dışında haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılması Meclis Genel Kurulu tarafından dokunulmazlıklarının kaldırılmasına bağlıdır. Verilen cezalar milletvekillikleri sona erdikten sonra uygulanabilir. Milletvekilliğinin düşmesine Meclis karar verir. Anayasa Mahkemesi kararıyla açıklama ve eylemleri ile bağlı bulun duğu partinin kapatılmasına neden olduğu saptanmış kişilerin milletvekilliği de düşer. Milletvekilliğinden ayrılma, istemin Meclis Genel Kurulu'nda kabulüne bağlıdır. Parti sinden ayrılan milletvekillerinin milletvekilliği bağımsız olarak sürer. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve milletvekilliğinin düşmesine ilişkin kararların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir. TBMM çalışmalarını kendi yaptığı içtüzüğe göre yürütür. Anayasa ve ıçtüzük, Meclis'in komisyonlar biçiminde çalışmasını öngörmüştür. Çeşitli uzmanlık konularına göre oluşturulan komisyonlar hazırlık çalışmalarını yaparlar; son söz Genel Kurulundur. Dilekçe Komisyonu'na her vatandaş başvuruda ve şikayette bulunabilir. TBMM'nin, Anayasa ile verilen özel görev ve yetkileri yanında, yasa koymak, değiştirmek, kaldırmak, Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek, belli konularda Bakanlar Kurulu'na yasa gücünde kararname çıkarma yetkisi vermek, bütçe ve kesinhesap yasa tasarılarını kabul etmek gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır. Ayrıca para basılmasına, savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü durum ilanına karar vermek, uluslararası anlaşmaların imzalanmasını uygun bulmak, genel ve özel af ilanına ve mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek de TBMM'nin görev ve yetkileri arasındadır.
TBMM, kuruluşundan (23 Nisan 1920) 1961 Anayasası dönemine kadar 7478, 1961 Anayasası geçici döneminde 351, 1961 ve 1982 anayasaları döneminden Temmuz 1999 tarihine kadar 4393 yasa kabul etmiştir. Meclis, 28 yasayla Bakanlar Kurulu'na yetki vermiş; bu yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından 573 yasa gücünde kararname çıkarılmıştır.

_KleopatrA_
30 Aralık 2009 21:08       Mesaj #3
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yasama organi nedir

Yasama Organı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri beş yılda bir yapılır. Meclis, süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Cumhurbaşkanı da Anayasa'dan kaynaklanan yetkisi çerçevesinde seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Meclis, savaş nedeniyle seçimlerin bir yıl ertelenmesini kararlaştırabilir. TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda, her seçim döneminde bir kez ara seçim yapılır.
Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerle ilgili konularda son söz Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşur. Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, otuz yaşını dolduran ve ilköğretimi tamamlayan her Türk yurttaşı da seçilme hakkına sahiptir. Seçim yöntemi yasayla belirlenir. Yasa, "temsilde adalet ve yönetimde istikrar" ilkelerini gözetmek zorundadır. Önce Anayasa Mahkemesi kararlarıyla saptanmış olan bu ilkeler, 23 Temmuz 1995 tarihinde yapılan son değişiklikle Anayasa'ya girmiştir. Milletvekilleri tüm milleti temsil ederler ve göreve başlarken, metni Anayasa'da yer alan andı içerler. Milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözleri ile açıkladıkları düşüncelerinden dolayı yasama dokunulmazlıkları vardır. Suçüstü durumları dışında haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılması Meclis Genel Kurulu tarafından dokunulmazlıklarının kaldırılmasına bağlıdır. Verilen cezalar milletvekillikleri sona erdikten sonra uygulanabilir. Milletvekilliğinin düşmesine Meclis karar verir. Anayasa Mahkemesi kararıyla açıklama ve eylemleri ile bağlı bulun duğu partinin kapatılmasına neden olduğu saptanmış kişilerin milletvekilliği de düşer. Milletvekilliğinden ayrılma, istemin Meclis Genel Kurulu'nda kabulüne bağlıdır. Parti sinden ayrılan milletvekillerinin milletvekilliği bağımsız olarak sürer. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve milletvekilliğinin düşmesine ilişkin kararların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir. TBMM çalışmalarını kendi yaptığı içtüzüğe göre yürütür. Anayasa ve ıçtüzük, Meclis'in komisyonlar biçiminde çalışmasını öngörmüştür. Çeşitli uzmanlık konularına göre oluşturulan komisyonlar hazırlık çalışmalarını yaparlar; son söz Genel Kurulundur. Dilekçe Komisyonu'na her vatandaş başvuruda ve şikayette bulunabilir. TBMM'nin, Anayasa ile verilen özel görev ve yetkileri yanında, yasa koymak, değiştirmek, kaldırmak, Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek, belli konularda Bakanlar Kurulu'na yasa gücünde kararname çıkarma yetkisi vermek, bütçe ve kesinhesap yasa tasarılarını kabul etmek gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır. Ayrıca para basılmasına, savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü durum ilanına karar vermek, uluslararası anlaşmaların imzalanmasını uygun bulmak, genel ve özel af ilanına ve mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek de TBMM'nin görev ve yetkileri arasındadır.
TBMM, kuruluşundan (23 Nisan 1920) 1961 Anayasası dönemine kadar 7478, 1961 Anayasası geçici döneminde 351, 1961 ve 1982 anayasaları döneminden Temmuz 1999 tarihine kadar 4393 yasa kabul etmiştir. Meclis, 28 yasayla Bakanlar Kurulu'na yetki vermiş; bu yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından 573 yasa gücünde kararname çıkarılmıştır.
Misafir
7 Nisan 2010 14:52       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

lütfen dha kısa bilgi verin yha lütfenMsn Happy

Yasama organı, ülkede yasaların belirlenmesi konusunda görevli kurumdur. Parlamenter sistemlerde bu görev meclise aittir. Türkiye'de yasama görevini TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yerine getirmektedir. Yasama organı ülkelere göre bir, iki ya da daha fazla olabilir.

Yasama 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir şeklinde tanımlayabiliriz. Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir:

1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
5. Para basılmasına karar vermek.
6. Savaş ilânına karar vermek.
7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.
9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.
10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.


kaynak : Derlemedir.


adda
11 Mayıs 2011 18:20       Mesaj #5
adda - avatarı
Ziyaretçi
yasa yapma demektir. ülkemizde bu görev TBMM tarafından yürütülür.
Misafir
20 Mayıs 2011 09:33       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yasama = Yasa yapma = Meclis yapar.
Misafir
30 Mayıs 2011 19:23       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kısaca ülkede yasaların belirmesini konusnda görevli kurumm ve bu kurum TBMMM
Misafir
30 Temmuz 2011 14:38       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
meclisin kullandığıyasa yapma etkisi
Misafir
5 Mart 2012 13:41       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yasama
1982 anayasasının 87, maddesi olan yetkidir tbmm milletvekillerinden oluşur ülkede yasaların belirlenmesi yasma nın işidir. tbmm de bu görevi gerçekleştirir. porlamenter sistemler yasamaya aittir. (Buradan maltepe i.ö.o. okuluna ve 7/c sınıfına selam gönderiyorum)SEDA USTA
pusula
5 Mart 2012 13:47       Mesaj #10
pusula - avatarı
Ziyaretçi
kavram olarak tam kar$iligi, "tbmm'nin kanun yapma ve parlamento karari alma yetkisi"dir . 61 ve 82 ay'lerinde yasama yetkisi tbmm'nindir ve asla devredilemez . 61 ay'sinde kaynun koymak $ekli ve maddi anlamlarda kullanilmi$tir . $uphesiz hem 61 ay'sinde, hem de 82 ay'sinde maddi kanunlar gibi deger ta$iyan ve ayni usullerle yapilan, yargisal denetime tabi tutulan i$lemler vardir . bu nedenle kanunun illaki de bir kural-i$lem olmasi gerekmez . $ekli anlamda kanunlar anayasanin acik hukumlerinden kaynaklanir . 61 ay'sinde anayasa mahkemesi kanunlari maddi anlamda kabul etmi$tir ancak $ekli anlamdaki kanunlari da denetliyordu . aym, 82 ay'si doneminde kural-i$lem niteligindeki maddi kanun anlayi$ini devam ettirmi$tir ancak bu donemde $ekli kanunlar tabiki yine vardi .

burada aym'nin maddi kanun anlayi$inin onemi buyuktur . aym bir hukuki i$lemin, onu yapan organ tarafindan nitelendirili$ $ekline kendini bagli saymamakta, i$lemin niteligini inceleyerek eger o i$lem, denetime tabi i$lemlerle ayni nitelikteyse, onu denetime alma yetkisini kendinde gormektedir . dolaiyisiyla tbmm karar adi altinda kural-i$lem niteliginde i$lem yaparsa, aym onu denetleyecektir . yani buradan yola cikarak genel, soyut, surekli olmayan, oznel, gecici kararlar icin aym'ne iptal davasi acilmamalidir cunku aym maddi kanun anlayi$ina agirlik verir (1982 anayasasi'ndan dolayi) .

oysa kanun, kural-i$lem olmayabilir . 1961 anayasasi'nda hakim olan bu goru$ 82 ay'sinde de vardir . cunku "kanun kural-i$lem olmalidir" diye bir hukum yoktur . o halde kanun adi altinda yasama organinca, belirli yasama usullerine uyularak yapilan i$lemler kanundur (messela ictuzukler) .

(bkz: yasama sorumsuzlugu)
(bkz: yasama dokunulmazligi)
(bkz: yurutme)
(bkz: hukuk)Daha fazla sonuç:
yasama nedir

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç