Arama

Kick boksta kuşak nasıl olur ve lisans nasıl alınır?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Eylül 2018 Gösterim: 78.466 Cevap: 8
cartedor - avatarı
cartedor
Ziyaretçi
23 Eylül 2009       Mesaj #1
cartedor - avatarı
Ziyaretçi
Kick boksta kuşak nasıl olur ve lisans nasıl alınır?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi

Kuşak Derece Sınavı


MADDE 5 - Kuşak sınav komisyonu üyeleri en az birinci dan ve üstü olmak üzere bir komisyon başkanı ve iki komisyon üyesinden oluşur. Komisyonun sınav yapma yetkisi birinci derece ( koyu kahverengi kuşak) ve altıdır.
Sponsorlu Bağlantılar
Kuşak derecelerinin tespitinde uygulanacak temel esaslar şunlardır:
a) Türkiye’de yapılan tüm kuşak sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılamaz. Sınavlarda yalnızca Federasyonca bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.
b) Kuşak dereceleri sınavları en az 1 inci dan kuşak derecesine sahip 1 inci kademe antrenörler tarafından yapılır.
c) Sınavlar yılda dört defa olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır. Belirtilen bu aylar haricinde yapılan sınavlar geçersiz kabul edilir. Ayrıca sınava girecekler Ek 1 olarak yer alan başvuru formunu kazananlar için ise Ek 2 olarak yer alan kuşak imtihan sonuç listelerini doldurulacaktır.
d) Sınavlar kick boks sporu yapılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde, kulüp veya özel salonlarda ayrı ayrı yapılabileceği gibi yeknesaklığı sağlama açısından belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu durum, o sınav dönemi için il temsilcisi tarafından tüm özel salonlara ve kulüplere duyurulur.
e) Kuşak sınavı yapacak kulüp ve/veya tescilli özel spor salonu sahipleri bir dilekçe ile yukarıda belirtilen aylar için il temsilcisine en az on beş gün önce yazılı olarak başvuruda bulunurlar.
f) İl temsilcisi gerek görürse sınav tarihini en fazla on beş gün erteleyebilir.
g) İl temsilcisi yapılacak kuşak sınavlarına gözlemci gönderebilir. Kuşak sınavları görevli gözlemcinin nezaretinde yapılır. Sınav komisyonu Federasyon tarafından hazırlanan çizelgelere sınavda başarılı olanların adını, soyadını, doğum tarihini, doğum yerini, kuşak derecesini, Federasyon sicil numarasını, lisans sicil numarasını, kulübü ve sınav tarihini kaydeder. Bilgilerin kick boks kimlik belgesindeki bilgilere uygun olması gereklidir. Kuşak kimlik belgesi ve kuşak kimlik kartı fotokopisi, kuşak ve dan terfi sınavı başvuru formu ile sınav sonuç listeleri komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve tasdik edilmek üzere Federasyona gönderilir. Bu belgelerden birinin eksik olması veya sınav komisyon üyelerinden birinin imzasının eksik olması durumunda listeler tasdik edilmeden iade edilir.
h) Sınavlarda başarılı olanların kimlikleri, sınav listelerinin Federasyonca tasdikinden sonra birinci kuşak derecesine kadar il temsilciliği tarafından, daha üst kuşakların kimlikleri ise, Federasyon tarafından onaylanır. Kuşak sınavları ile ilgili her hangi bir şikayet söz konusu ise şikayet yazılı olarak üç gün içerisinde il temsilcisine yapılır. Şikayet il temsilcisince değerlendirilerek beş gün içinde karara bağlanır.
j) Federasyonca vizesi yapılmayan tescilli salon, kulüp ve diğer kurum antrenörleri kuşak sınavı yapmaya yetkili değillerdir. Eğer sınav yapacak antrenör, vizeli değil ise İl Temsilciliğine müracaat ederek imtihan yapma şartlarını taşıyan vizeli bir antrenörün sınav komisyon başkanı olarak görevlendirilmesi istenebilecektir. Şayet o ilde bu şartları taşıyan antrenör yok ise en yakın ilden sınav yapmak üzere antrenör görevlendirilebilecektir.

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri
MADDE 6 - Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sınav yapan komisyona karışmayacak ve müdahale etmeyeceklerdir.
b) Kendisi için ayrılan yerde oturacak, sınavın tekniklerinin bu Talimata göre uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir.
c) Sınavın kick boks prensipleri dahilinde yapılıp yapılmadığını belirleyecektir.
d) Sınavla ilgili gözlemlerini bir rapor halinde İl Temsilciliğine verecektir. Raporda belirtilen bazı aksaklıkların düzeyine göre İl Temsilcisi aşağıda belirtilen şekilde hareket edebilecektir.
1-Sözlü uyarı,
2-Yazılı ikaz,
3-Sınavın iptali,
4-Ceza kurulana sevk.

Kuşak Dereceleri
MADDE 7 - Kuşak dereceleri şunlardır:Başlangıçtan itibaren;
a) 7 nci derece beyaz kuşak
b) 6 ncı derece sarı kuşak,
c) 5 inci derece yeşil kuşak,
ç) 4 üncü derece mavi kuşak,
d) 3 üncü derece turuncu kuşak,
e) 2 nci derece açık kahverengi,
f) 1 inci derece koyu kahverengi kuşaktır.
İki sınav arasından en az üç ay geçmesi gereklidir.

6 ıncı Derece Sarı Kuşak Sınavı
MADDE 8 - Beyaz kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam edenlerin katılacağı 6 ncı derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
1) Selamlama.
2) Kick Boks’un tanımı.
3) Yumruk ve ayak tekniklerinin orijinal isimleri ve Türkçe karşılıkları.
4) Fiziksel Hazırlık: Esnetme hareketleri, vücut hareketleri, genel fiziksel uygunluk, denge, estetik.
5) Gard pozisyonları: Sağ ve sol ön gard. Sağ ve sol duruşta yan gard.
6) Hareketler:
a) Öne ve geri semi contact hareketleri.
b) Öne ve geri hareketler.
c) Arka ayakla öne doğru gitme olarak isimlendirilen arka ayakla programa uygun teknik yaparak öne adım atma.
7) Temel hareketler olarak isimlendirilen bloklar, yumruklar, tekmeler, dizler:
a) İçe ve dışa doğru avuç ve el bileğini bükerek yapılan içe ve dışa doğru yüksek blok.
b) Kolu içe ve dışarı doğru bükerek yapılan içe ve dışa doğru vücuda gelen darbeye blok yapmak.
c) Elin avucu ile zemine doğru iterek aşağı seviye blok.
ç) Sağ ve sol direk.
d) Sağ ve sol duruşta ön tekme.
e) Sağ ve sol gard’da ön diz vuruşu.
f) Sağ ve sol gard’da dairevi diz vuruşu.
g) Sağ ve sol gard’da farklı seviyelerde dairevi tekme.
8) Kombine Teknikler yan gard duruşu:
a) El arkası ile yumruk vuruşu ve direk yumruk vuruşu.
b) Ön ayakla dairevi tekme ve yumruk vuruşu.
9) Ön gard duruşu:
a) Durarak ve ileri doğru hareketle direk, kroşe.
b) Dışarı ve içeri doğru yüksek blok arkadaki elle direk yumruk.
c) İçeri ve dışa doğru orta seviye blok, elin arkası ile direk yumruk.
ç)Aşağı seviye blok, el arkası ile direk yumruk.
d) Durarak ve ileri hareketle direk, arkadaki ayakla ön tekme.
e) Öne adım alırken ön tekme, direk yumruk.
f) Arka ayakla dairevi tekme, direk kroşe.
g) Müsabakada mesafe kontrolünün yapılmasının öğrenilmesi.

5 inci Derece Yeşil Kuşak Sınavı
MADDE 9 - Sarı kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 5 inci derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
1) Selamlama,
2) Müsabaka kuralları,
3) Sarı kuşakta öğrenilen tekniklerin ve bilgilerin gösterilmesi,
4) Fiziksel Hazırlık: ip atlama, koşu hazırlıkları, sprint tekrarlar,
5) Gard pozisyonları: Gard değiştirme hareketleri,
6) Hareketler:
a) Sağa ve Sola yatay semi contact hareketleri,
b) Sağ ve Sol duruşta yatay hareketler,
c) Arka ayakta kayma hareketleri,
ç) Ön garddan yan garda geçiş .
7) Temel Hareketler içinde yer alan bloklar, yumruklar, tekmeler, dizler ve K-1 tutuşu:
a) İçeri ve dışarı hareketle aşağı blok,
b) Kaval kemiği ile blok
c) İskivler
ç) İçeri doğru sağ ve sol el ile kesme, dışa doğru sağ ve sol el ile kesme,
d) K-1 contact tutuşu sırasında rakibinizi nasıl kontrol edersiniz.
e) Sağ ve sol yan tekme. Rakibin kalflarına dışarıdan low kick,
f) Arka ayaktan topuğa süpürme.
g) Tüm temel hareketler sabit, sağ ve sol duruşta hareketli olarak yapılacak,
8) Kombine teknikler yan gard duruşu:
a)Topuk ile süpürme arkasından backfist,
b) Backfist ve direk yumruk her ikiside kayarak,
c) Yan tekme, backfist, direk yumruk,
ç) Yan tekme arkasından aynı ayakla dairevi tekme, ters yumruk,
d) Sağa doğru semi hareketleri, sol ayakla dairevi tekme, ters yumruk.
9) Ön gard duruşu:
a) Arka ayakla ön tekme, diğer elle yumruk, arka ayakla axe kick,
b) Aynı ayakla çengel tekme arkasından dairevi tekme ve diğer elle yumruk,
c) Sağ iskiv, diğer elle yumruk, ön ayakla dairevi tekme,
ç) Sola iskiv, ön elle kroşe, arka ayakla balta tekme,
d) Kalfın dışına low kick diğer elle yumruk,
e) Tüm kombineleri eş ile yapabilme,
f) Ayna önünde gölge boksu,
g) Torba Çalışmasına giriş.
10) Taktikler: Müsabaka alanını kullanma, ring oyunları, saldırı ve savunma.

4 üncü Derece Mavi Kuşak Sınavı
MADDE 10 - Yeşil kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 4 üncü derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
1) Selamlama,
2) Yeşil kuşağa kadar öğrenilen tekniklerin ve bilgilerin gösterilmesi,
3) Fiziksel hazırlık: Ara dinlenmeli olarak bilinen interval antrenman programı,
4) Hareketler: Gard ve duruş pozisyonlarını değiştirme, daire içinde semi contact hareketleri.
5) Temel Hareketler olarak bilinen, bloklar, yumruklar, tekmeler;
a) Sağa ve sola iskivler,
b) Yüze ve vücuda gelen yumruk ve tekmelere kol blokları,
c) Direk yumruk kombineleri el arkası ile içe kesme,
ç) Öne doğru iç el kesmesi, el arkası ile içe doğru kesme,
d) Gard değiştirme, yumruk,
e) Sağ ve sol balta tekme,
f) Balta tekmeden süpürme,
g) Tekmelerde topuğun kullanımı,
ğ) Tekmelerde kaval bölgesinin kullanımı,
h) Kalfın içine low kick,
ı) Öne doğru giderek ön tekme,
i) Arka ayakla içe doğru balta tekme arkasından ön ayakla balta tekme,
j) Arka ayakla dışa doğru balta tekme arkasından ön ayakla balta tekme,
k) Yan ve çengel tekme,
l) Sıçrayarak ön diz vuruşu,
m) Sıçrayarak tekmeler,
n) En az beş kez durarak dairevi tekme,
o) Gölge boksu.
6) Kombine teknikler yan gard duruşu;
a) Ön ayakla dairevi tekme, yumruk vuruşu, diğer elle yumruk ,
b) Yan tekme arkasından çengel tekme,
c) Ön ayakla dairevi tekme arkasından çengel tekme, diğer elle yumruk,
ç) Dairevi tekme arkasından dönerek çengel tekme, diğer elle yumruk,
d) Ön ayakla yan tekme, diğer elle yumruk.
7) Ön Gard Duruşu;
a)Yumruk, ters el ile yumruk, içe ve dışa doğru balta tekme,
b) Süpürme, diğer elle yumruk,
c) Ön ayakla ön tekme, arka ayakla ileri doğru giderek içe ve dışa doğru
balta tekme,
ç)Kandırarak low kick diğer elle yumruk,
d) Ön ayakla süpürme, balta tekme ve kroşe,
e) Aldatmalar ve stratejiler,
f) Taktik durumları: atağı boşa almak, karşı atak,
g) Kick boks’un farklı branşları olan semi-light- full contact ,low kick, K-1 contact özelliklerinin bilgisi .

3 üncü Derece Turuncu Kuşak Sınavı
MADDE 11
- Mavi kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 3 üncü derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
1) Selamlama.
2) Mavi kuşağa kadar öğrenilen tekniklerin ve bilgilerin gösterilmesi.
3) Fiziksel Hazırlık: Kuvvet antrenmanına giriş.
4) Hareketler: yön değiştirme.
5) Temel Hareketler.
6) Sabit ve hareketli yumruk vuruşları.
7) Dışa kesme.
8) Bükülü ayakla dairevi tekme.
9) 360 derece sıçrayarak yan tekme.
10) 360 derece sıçrayarak çengel tekme.
11) Sabit ve hareketli olmak üzere ön diz vuruşu.
12) Gard değiştirme, tüm ayak ve el tekniklerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır.
13) Semi- Light-Full- K-1 contact ve Low Kick branşlarında farklı müsabaka şekillerinin çalışılması.
14) Müzikli form veya soft.
15) Kombine teknikler yan gard duruşu:
a) Aldatarak yumruk vuruşu.
b) Direk yumruk, geriye doğru tekrarı, kayarak yan tekme.
c) Öne doğru kayarken ikili ve üçlü tekmelerin kombinasyonları.
ç) Aldatma, çengel tekme, aynı ayakla yan tekme, yumruk vuruşu.
d) Ön çengel tekme, kayarak aynı ayakla yan tekme.
e) Aynı ön ayakla çengel tekme, dairevi tekme arkasından kayarak yan tekme.
16) Ön gard duruşu:
a) Ön ayakla ön tekme, arka ayak yan tekme, diğer elle yumruk, ön el kroşe, diğer elle yumruk, içe ve dışa doğru balta tekme.
b) Yüksek dairevi tekmeyi savunurken low kick.
c) Ön ayakla low kick, sıçrayarak dönerek yan tekme, ön ayakla dairevi tekme.
ç) Direk yumruk, diğer elle yumruk, ön el kroşe, sıçrayarak dönerek balta tekme, ters ayakla low kick,
d) Yatay semi hareketleri, K-1 tutuşu, vücudun müsaade edilen alanlarına diz vuruşu.
e) Tüm teknikler eş ile yapılacak.
f) Torbada interval antrenman ve eş ile sparring.

2 nci Derece Açık Kahverengi Kuşak Sınavı
MADDE 12 - Turuncu kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 2 nci derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:

DEVAMI Kick Boks Nedir? Kick Boks
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 18 Eylül 2018 03:09
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Mayıs 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

Kuşak Derece Sınavı


MADDE 5 - Kuşak sınav komisyonu üyeleri en az birinci dan ve üstü olmak üzere bir komisyon başkanı ve iki komisyon üyesinden oluşur. Komisyonun sınav yapma yetkisi birinci derece ( koyu kahverengi kuşak) ve altıdır.
Sponsorlu Bağlantılar
Kuşak derecelerinin tespitinde uygulanacak temel esaslar şunlardır:
a) Türkiye’de yapılan tüm kuşak sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılamaz. Sınavlarda yalnızca Federasyonca bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.
b) Kuşak dereceleri sınavları en az 1 inci dan kuşak derecesine sahip 1 inci kademe antrenörler tarafından yapılır.
c) Sınavlar yılda dört defa olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır. Belirtilen bu aylar haricinde yapılan sınavlar geçersiz kabul edilir. Ayrıca sınava girecekler Ek 1 olarak yer alan başvuru formunu kazananlar için ise Ek 2 olarak yer alan kuşak imtihan sonuç listelerini doldurulacaktır.
d) Sınavlar kick boks sporu yapılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde, kulüp veya özel salonlarda ayrı ayrı yapılabileceği gibi yeknesaklığı sağlama açısından belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu durum, o sınav dönemi için il temsilcisi tarafından tüm özel salonlara ve kulüplere duyurulur.
e) Kuşak sınavı yapacak kulüp ve/veya tescilli özel spor salonu sahipleri bir dilekçe ile yukarıda belirtilen aylar için il temsilcisine en az on beş gün önce yazılı olarak başvuruda bulunurlar.
f) İl temsilcisi gerek görürse sınav tarihini en fazla on beş gün erteleyebilir.
g) İl temsilcisi yapılacak kuşak sınavlarına gözlemci gönderebilir. Kuşak sınavları görevli gözlemcinin nezaretinde yapılır. Sınav komisyonu Federasyon tarafından hazırlanan çizelgelere sınavda başarılı olanların adını, soyadını, doğum tarihini, doğum yerini, kuşak derecesini, Federasyon sicil numarasını, lisans sicil numarasını, kulübü ve sınav tarihini kaydeder. Bilgilerin kick boks kimlik belgesindeki bilgilere uygun olması gereklidir. Kuşak kimlik belgesi ve kuşak kimlik kartı fotokopisi, kuşak ve dan terfi sınavı başvuru formu ile sınav sonuç listeleri komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve tasdik edilmek üzere Federasyona gönderilir. Bu belgelerden birinin eksik olması veya sınav komisyon üyelerinden birinin imzasının eksik olması durumunda listeler tasdik edilmeden iade edilir.
h) Sınavlarda başarılı olanların kimlikleri, sınav listelerinin Federasyonca tasdikinden sonra birinci kuşak derecesine kadar il temsilciliği tarafından, daha üst kuşakların kimlikleri ise, Federasyon tarafından onaylanır. Kuşak sınavları ile ilgili her hangi bir şikayet söz konusu ise şikayet yazılı olarak üç gün içerisinde il temsilcisine yapılır. Şikayet il temsilcisince değerlendirilerek beş gün içinde karara bağlanır.
j) Federasyonca vizesi yapılmayan tescilli salon, kulüp ve diğer kurum antrenörleri kuşak sınavı yapmaya yetkili değillerdir. Eğer sınav yapacak antrenör, vizeli değil ise İl Temsilciliğine müracaat ederek imtihan yapma şartlarını taşıyan vizeli bir antrenörün sınav komisyon başkanı olarak görevlendirilmesi istenebilecektir. Şayet o ilde bu şartları taşıyan antrenör yok ise en yakın ilden sınav yapmak üzere antrenör görevlendirilebilecektir.

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri
MADDE 6 - Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sınav yapan komisyona karışmayacak ve müdahale etmeyeceklerdir.
b) Kendisi için ayrılan yerde oturacak, sınavın tekniklerinin bu Talimata göre uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir.
c) Sınavın kick boks prensipleri dahilinde yapılıp yapılmadığını belirleyecektir.
d) Sınavla ilgili gözlemlerini bir rapor halinde İl Temsilciliğine verecektir. Raporda belirtilen bazı aksaklıkların düzeyine göre İl Temsilcisi aşağıda belirtilen şekilde hareket edebilecektir.
1-Sözlü uyarı,
2-Yazılı ikaz,
3-Sınavın iptali,
4-Ceza kurulana sevk.

Kuşak Dereceleri
MADDE 7 - Kuşak dereceleri şunlardır:Başlangıçtan itibaren;
a) 7 nci derece beyaz kuşak
b) 6 ncı derece sarı kuşak,
c) 5 inci derece yeşil kuşak,
ç) 4 üncü derece mavi kuşak,
d) 3 üncü derece turuncu kuşak,
e) 2 nci derece açık kahverengi,
f) 1 inci derece koyu kahverengi kuşaktır.
İki sınav arasından en az üç ay geçmesi gereklidir.

6 ıncı Derece Sarı Kuşak Sınavı
MADDE 8 - Beyaz kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam edenlerin katılacağı 6 ncı derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
1) Selamlama.
2) Kick Boks’un tanımı.
3) Yumruk ve ayak tekniklerinin orijinal isimleri ve Türkçe karşılıkları.
4) Fiziksel Hazırlık: Esnetme hareketleri, vücut hareketleri, genel fiziksel uygunluk, denge, estetik.
5) Gard pozisyonları: Sağ ve sol ön gard. Sağ ve sol duruşta yan gard.
6) Hareketler:
a) Öne ve geri semi contact hareketleri.
b) Öne ve geri hareketler.
c) Arka ayakla öne doğru gitme olarak isimlendirilen arka ayakla programa uygun teknik yaparak öne adım atma.
7) Temel hareketler olarak isimlendirilen bloklar, yumruklar, tekmeler, dizler:
a) İçe ve dışa doğru avuç ve el bileğini bükerek yapılan içe ve dışa doğru yüksek blok.
b) Kolu içe ve dışarı doğru bükerek yapılan içe ve dışa doğru vücuda gelen darbeye blok yapmak.
c) Elin avucu ile zemine doğru iterek aşağı seviye blok.
ç) Sağ ve sol direk.
d) Sağ ve sol duruşta ön tekme.
e) Sağ ve sol gard’da ön diz vuruşu.
f) Sağ ve sol gard’da dairevi diz vuruşu.
g) Sağ ve sol gard’da farklı seviyelerde dairevi tekme.
8) Kombine Teknikler yan gard duruşu:
a) El arkası ile yumruk vuruşu ve direk yumruk vuruşu.
b) Ön ayakla dairevi tekme ve yumruk vuruşu.
9) Ön gard duruşu:
a) Durarak ve ileri doğru hareketle direk, kroşe.
b) Dışarı ve içeri doğru yüksek blok arkadaki elle direk yumruk.
c) İçeri ve dışa doğru orta seviye blok, elin arkası ile direk yumruk.
ç)Aşağı seviye blok, el arkası ile direk yumruk.
d) Durarak ve ileri hareketle direk, arkadaki ayakla ön tekme.
e) Öne adım alırken ön tekme, direk yumruk.
f) Arka ayakla dairevi tekme, direk kroşe.
g) Müsabakada mesafe kontrolünün yapılmasının öğrenilmesi.

5 inci Derece Yeşil Kuşak Sınavı
MADDE 9 - Sarı kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 5 inci derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
1) Selamlama,
2) Müsabaka kuralları,
3) Sarı kuşakta öğrenilen tekniklerin ve bilgilerin gösterilmesi,
4) Fiziksel Hazırlık: ip atlama, koşu hazırlıkları, sprint tekrarlar,
5) Gard pozisyonları: Gard değiştirme hareketleri,
6) Hareketler:
a) Sağa ve Sola yatay semi contact hareketleri,
b) Sağ ve Sol duruşta yatay hareketler,
c) Arka ayakta kayma hareketleri,
ç) Ön garddan yan garda geçiş .
7) Temel Hareketler içinde yer alan bloklar, yumruklar, tekmeler, dizler ve K-1 tutuşu:
a) İçeri ve dışarı hareketle aşağı blok,
b) Kaval kemiği ile blok
c) İskivler
ç) İçeri doğru sağ ve sol el ile kesme, dışa doğru sağ ve sol el ile kesme,
d) K-1 contact tutuşu sırasında rakibinizi nasıl kontrol edersiniz.
e) Sağ ve sol yan tekme. Rakibin kalflarına dışarıdan low kick,
f) Arka ayaktan topuğa süpürme.
g) Tüm temel hareketler sabit, sağ ve sol duruşta hareketli olarak yapılacak,
8) Kombine teknikler yan gard duruşu:
a)Topuk ile süpürme arkasından backfist,
b) Backfist ve direk yumruk her ikiside kayarak,
c) Yan tekme, backfist, direk yumruk,
ç) Yan tekme arkasından aynı ayakla dairevi tekme, ters yumruk,
d) Sağa doğru semi hareketleri, sol ayakla dairevi tekme, ters yumruk.
9) Ön gard duruşu:
a) Arka ayakla ön tekme, diğer elle yumruk, arka ayakla axe kick,
b) Aynı ayakla çengel tekme arkasından dairevi tekme ve diğer elle yumruk,
c) Sağ iskiv, diğer elle yumruk, ön ayakla dairevi tekme,
ç) Sola iskiv, ön elle kroşe, arka ayakla balta tekme,
d) Kalfın dışına low kick diğer elle yumruk,
e) Tüm kombineleri eş ile yapabilme,
f) Ayna önünde gölge boksu,
g) Torba Çalışmasına giriş.
10) Taktikler: Müsabaka alanını kullanma, ring oyunları, saldırı ve savunma.

4 üncü Derece Mavi Kuşak Sınavı
MADDE 10 - Yeşil kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 4 üncü derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
1) Selamlama,
2) Yeşil kuşağa kadar öğrenilen tekniklerin ve bilgilerin gösterilmesi,
3) Fiziksel hazırlık: Ara dinlenmeli olarak bilinen interval antrenman programı,
4) Hareketler: Gard ve duruş pozisyonlarını değiştirme, daire içinde semi contact hareketleri.
5) Temel Hareketler olarak bilinen, bloklar, yumruklar, tekmeler;
a) Sağa ve sola iskivler,
b) Yüze ve vücuda gelen yumruk ve tekmelere kol blokları,
c) Direk yumruk kombineleri el arkası ile içe kesme,
ç) Öne doğru iç el kesmesi, el arkası ile içe doğru kesme,
d) Gard değiştirme, yumruk,
e) Sağ ve sol balta tekme,
f) Balta tekmeden süpürme,
g) Tekmelerde topuğun kullanımı,
ğ) Tekmelerde kaval bölgesinin kullanımı,
h) Kalfın içine low kick,
ı) Öne doğru giderek ön tekme,
i) Arka ayakla içe doğru balta tekme arkasından ön ayakla balta tekme,
j) Arka ayakla dışa doğru balta tekme arkasından ön ayakla balta tekme,
k) Yan ve çengel tekme,
l) Sıçrayarak ön diz vuruşu,
m) Sıçrayarak tekmeler,
n) En az beş kez durarak dairevi tekme,
o) Gölge boksu.
6) Kombine teknikler yan gard duruşu;
a) Ön ayakla dairevi tekme, yumruk vuruşu, diğer elle yumruk ,
b) Yan tekme arkasından çengel tekme,
c) Ön ayakla dairevi tekme arkasından çengel tekme, diğer elle yumruk,
ç) Dairevi tekme arkasından dönerek çengel tekme, diğer elle yumruk,
d) Ön ayakla yan tekme, diğer elle yumruk.
7) Ön Gard Duruşu;
a)Yumruk, ters el ile yumruk, içe ve dışa doğru balta tekme,
b) Süpürme, diğer elle yumruk,
c) Ön ayakla ön tekme, arka ayakla ileri doğru giderek içe ve dışa doğru
balta tekme,
ç)Kandırarak low kick diğer elle yumruk,
d) Ön ayakla süpürme, balta tekme ve kroşe,
e) Aldatmalar ve stratejiler,
f) Taktik durumları: atağı boşa almak, karşı atak,
g) Kick boks’un farklı branşları olan semi-light- full contact ,low kick, K-1 contact özelliklerinin bilgisi .

3 üncü Derece Turuncu Kuşak Sınavı
MADDE 11
- Mavi kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 3 üncü derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
1) Selamlama.
2) Mavi kuşağa kadar öğrenilen tekniklerin ve bilgilerin gösterilmesi.
3) Fiziksel Hazırlık: Kuvvet antrenmanına giriş.
4) Hareketler: yön değiştirme.
5) Temel Hareketler.
6) Sabit ve hareketli yumruk vuruşları.
7) Dışa kesme.
8) Bükülü ayakla dairevi tekme.
9) 360 derece sıçrayarak yan tekme.
10) 360 derece sıçrayarak çengel tekme.
11) Sabit ve hareketli olmak üzere ön diz vuruşu.
12) Gard değiştirme, tüm ayak ve el tekniklerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır.
13) Semi- Light-Full- K-1 contact ve Low Kick branşlarında farklı müsabaka şekillerinin çalışılması.
14) Müzikli form veya soft.
15) Kombine teknikler yan gard duruşu:
a) Aldatarak yumruk vuruşu.
b) Direk yumruk, geriye doğru tekrarı, kayarak yan tekme.
c) Öne doğru kayarken ikili ve üçlü tekmelerin kombinasyonları.
ç) Aldatma, çengel tekme, aynı ayakla yan tekme, yumruk vuruşu.
d) Ön çengel tekme, kayarak aynı ayakla yan tekme.
e) Aynı ön ayakla çengel tekme, dairevi tekme arkasından kayarak yan tekme.
16) Ön gard duruşu:
a) Ön ayakla ön tekme, arka ayak yan tekme, diğer elle yumruk, ön el kroşe, diğer elle yumruk, içe ve dışa doğru balta tekme.
b) Yüksek dairevi tekmeyi savunurken low kick.
c) Ön ayakla low kick, sıçrayarak dönerek yan tekme, ön ayakla dairevi tekme.
ç) Direk yumruk, diğer elle yumruk, ön el kroşe, sıçrayarak dönerek balta tekme, ters ayakla low kick,
d) Yatay semi hareketleri, K-1 tutuşu, vücudun müsaade edilen alanlarına diz vuruşu.
e) Tüm teknikler eş ile yapılacak.
f) Torbada interval antrenman ve eş ile sparring.

2 nci Derece Açık Kahverengi Kuşak Sınavı
MADDE 12 - Turuncu kuşakta üç aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 2 nci derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:

DEVAMI Kick Boks Nedir? Kick Boks
Son düzenleyen Safi; 12 Ekim 2018 02:31
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Kasım 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
akadaşım bende kick box cuyum . dan kuşağındayım(en yüksek kuşak). kuşak taekwondoculardaki gibi önce beyaz sarı yeşil gibi. eğer hareketleri hızlı geçersen sarı yeşil iki kuşağı bir anda yaparsın. kuşak imtihanları 3 ayada bir yapılır bu arada. kuşak sende , lisansın hocada durur.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
2 Haziran 2013       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Spawn Down adlı kullanıcıdan alıntı

Merhaba Arkadaşlar

Kick-Boks a gidiyorum Yarımca//Körfez Kick-Boks kulubüne gidiyorum fakat aklımda soru oluştu
Arkadaşlar şimdi noolcek Msn Grin yani kıyafetimde hazır lisans işi nasıl oluyor bankaya para falan lisansı
biliyorum onu geçelim fakat Kemer imtihanında neler soruyorlar bize hareketmi yapıyoruz yoksa başkası
ile dövüş mü yapıyoruz anlamadım lütfen yardım edin ??

orda dövüş yapılıyor
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Eylül 2013       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

arkadaşım kick boks ta kuşak olmaz..1. kan-2. kan-3. kan vs.vs. 9.kan a kadar dereceleri vardır..hocanız neden öyle bişey dedi bilemiyorum sanırım yeni katılmldığın için karate ile benzetme yapmaya çalışmıştır..lisansa gelincede lisansını belli bi ücret kar
şılında hocanız her kimse kick boks federasyonundan alır. ama o lisans ders aldığın spor klübünde kalır..kendini ilerlemiş görürsen yine belli bi ücret karşılığında lisansını kendin alırsın ki bu meblağ baya bi yüksektir 1000-1500 tl ye kadar çıkıyor..umarım yardımcı olur bu bilgiler sana... başarılar...

sarı kuşak,mavi kuşak,sarı yeşil,açık kahverengi,kapalı kahve rengi, siyah, ondan sonra dan gelir ve dan 1000-1500 tl değil 500 tl dir ben de acık kahve rengiyim eğer dışarda kavga edersen lisansın gider ve müsabakalara katılman için açık kahverengi olman lazım
Bozkurt - avatarı
Bozkurt
VIP Heulwen
20 Eylül 2013       Mesaj #6
Bozkurt - avatarı
VIP Heulwen
Kick Boxta Kuşak
MsXLabs.Org

Kick Box’ta yükselmenin yolu kuşaklardan geçer. Beyaz, sarı, yeşil, mavi, turuncu, açık kahverengi ve koyu kahverengi olmak üzere yedi kuşak bulunmaktadır. Yeni başlayan bir oyuncu beyaz kuşaktan koyu kahverengi kuşağa yükselmeyi hedefler. Koyu kahverengi kuşaktan sonra ise siyah kuşak gelir. Siyah kuşağın dereceleri ise 10 taneden oluşur. 1. Dan derecesini almak için en az 16 yaşında olmak ve koyu kahverengi kuşağı almak için üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekir. 10. Dan derecesini almak için ise en az 57 yaşında olmak gerekir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Kasım 2013       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

arkadaşım kick boks ta kuşak olmaz..1. kan-2. kan-3. kan vs.vs. 9.kan a kadar dereceleri vardır..hocanız neden öyle bişey dedi bilemiyorum sanırım yeni katılmldığın için karate ile benzetme yapmaya çalışmıştır..lisansa gelincede lisansını belli bi ücret kar
şılında hocanız her kimse kick boks federasyonundan alır. ama o lisans ders aldığın spor klübünde kalır..kendini ilerlemiş görürsen yine belli bi ücret karşılığında lisansını kendin alırsın ki bu meblağ baya bi yüksektir 1000-1500 tl ye kadar çıkıyor..umarım yardımcı olur bu bilgiler sana... başarılar...kick box ta kuşaklar vardır kan lar manlar yoktur . ayrıca lisans çıktığı zmn antronörde kalmaz antronörün lisansı sana verir. ilk önce öğren sonra konuş . bilmediğin konularada


cevap verme .....

kick boksda kuşak var muay thaide kan var birde lisans fedarasyondan 1000 1500 lira ya alınmaz 10 tl gibi miktar pttye yatırılır gençlik spora gidilir sağlık raporu kimlikfotokobisi dekont 2 fotograf verilir lisans çıkar kuşak meselesine gelincede 40 tl ye 3 ayda bi kuşak verililr kan değil
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
28 Nisan 2015       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

arkadaşım kick boks ta kuşak olmaz..1. kan-2. kan-3. kan vs.vs. 9.kan a kadar dereceleri vardır..hocanız neden öyle bişey dedi bilemiyorum sanırım yeni katılmldığın için karate ile benzetme yapmaya çalışmıştır..lisansa gelincede lisansını belli bi ücret kar
şılında hocanız her kimse kick boks federasyonundan alır. ama o lisans ders aldığın spor klübünde kalır..kendini ilerlemiş görürsen yine belli bi ücret karşılığında lisansını kendin alırsın ki bu meblağ baya bi yüksektir 1000-1500 tl ye kadar çıkıyor..umarım yardımcı olur bu bilgiler sana... başarılar...

Hicte öyle degil sadece 10 yada 15 tl bankaya para yatirip hocaniza vesikalik ve saglik raporu beriyosun o sana veriyor lisansı
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Ekim 2017       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hocanızın liasans ucreti alma hakkı oldugu gıbı lisansini iptal etme yetkısınınde oldugunu soyleyebilirim ayrıca hocanıza gıdıp ıstedıgı ucreti ödemenizın en dogrusu olacaktır

Benzer Konular

31 Ekim 2016 / Misafir Cevaplanmış
17 Kasım 2015 / Bessonnitsa Soru-Cevap
10 Ekim 2007 / hellboy726 Bilgisayar
25 Ocak 2010 / Misafir Cevaplanmış
25 Eylül 2012 / aşuk_maşuk Taslak Konular