Arama

İletişimi oluşturan unsurlar nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Kasım 2018 Gösterim: 28.307 Cevap: 2
TRİPKOLİK - avatarı
TRİPKOLİK
Ziyaretçi
4 Ekim 2009       Mesaj #1
TRİPKOLİK - avatarı
Ziyaretçi
İletişimi oluşturan unsurlar nelerdir?
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
İki ya da daha fazla kişinin aralarındaki düşünce ve fikir alışverişine iletişim adı verilir. İletişim, dil aracılığı ile olduğu gibi hareket ya da mimiklerle de gerçekleşebilir. Ayrıca yazlnıca düşünce akışıyla da gerçekleşebilir. İnsanlar iradeli bir varlık olduğu için doğayı ve diğer bütün canlıları anlamlandırabilmek amacıyla bir düşünce sistemi meydana getirir. Bazı canlı ve cansızları simge haline sokarak onların diğer varlıklarla ilişkilerini düşünür. O halde iletişim;
- İnsanın tüm varlıkları anlamlandırabilmesi için
Reklamlar
- Kendi iç dünyasındaki fikirleri diğer canlılara aktarabilmesi için,
- Sosyal bir grup meydana getirebilmesi için,
- Yaşamını devam ettirebilmesi için gereklidir.
İletişimin olabilmesi için öncelikle bir göndericinin ve alıcının olması şarttır. Gönderici ile alıcının kendi arasında bu iletişim sözlü iletişim, yazılı iletişim ya da simgeye dayalı olabilir.
Gönderici: Düşünceyi iletendir. Gönderici, düşünceyi bir mantık temeline dayandırarak iletir.
Alıcı: Düşünceyi alan ve bu düşünceyi yorumlayandır.
İleti: Gönderenden alıcıya iletilen düşünce yada istektir.
Kanal: Düşüncenin iletilme şeklidir.
Dönüt: Gönderen ve alıcı arasındaki fikir alışverişidir.
Bağlam: İletişimin gerçekleştiği mekandır.
Gösterge: Bir düşüncenin veya bir anlamın yerini alabilen nesne ya da olgulardır. Diğer bir deyişle sembollerdir. Örneğin bir bayrağın o devletin bağımsızlığına işaret etmesi, bir türkünün iki insan arasındaki duygusal bir bağa işaret etmesi gibi.
Her insan nesnelere farklı anlamlar verir. Bunun nedeni insanların düşünce, tecrübe, kültür ve yetişme biçimleri ile alakalıdır. Örneğin, dini bayramlar orta yaştakiler ve yaşlılar için akraba ve mesar ziyaretlerinin gerçekleştiği bir gün olarak görülürken çocuklar ve gençler için yeni giysilerin giyildiği eğlencelerin yapıldığı bir gün olarak görülür. Öyleyse iletişim insana ve ortama göre farklılık gösterebilir.

BAKINIZ İletişim Araçları
Son düzenleyen Safi; 8 Kasım 2018 02:32
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
5 Ekim 2009       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
İki ya da daha fazla kişinin aralarındaki düşünce ve fikir alışverişine iletişim adı verilir. İletişim, dil aracılığı ile olduğu gibi hareket ya da mimiklerle de gerçekleşebilir. Ayrıca yazlnıca düşünce akışıyla da gerçekleşebilir. İnsanlar iradeli bir varlık olduğu için doğayı ve diğer bütün canlıları anlamlandırabilmek amacıyla bir düşünce sistemi meydana getirir. Bazı canlı ve cansızları simge haline sokarak onların diğer varlıklarla ilişkilerini düşünür. O halde iletişim;
- İnsanın tüm varlıkları anlamlandırabilmesi için
Sponsorlu Bağlantılar
- Kendi iç dünyasındaki fikirleri diğer canlılara aktarabilmesi için,
- Sosyal bir grup meydana getirebilmesi için,
- Yaşamını devam ettirebilmesi için gereklidir.
İletişimin olabilmesi için öncelikle bir göndericinin ve alıcının olması şarttır. Gönderici ile alıcının kendi arasında bu iletişim sözlü iletişim, yazılı iletişim ya da simgeye dayalı olabilir.
Gönderici: Düşünceyi iletendir. Gönderici, düşünceyi bir mantık temeline dayandırarak iletir.
Alıcı: Düşünceyi alan ve bu düşünceyi yorumlayandır.
İleti: Gönderenden alıcıya iletilen düşünce yada istektir.
Kanal: Düşüncenin iletilme şeklidir.
Dönüt: Gönderen ve alıcı arasındaki fikir alışverişidir.
Bağlam: İletişimin gerçekleştiği mekandır.
Gösterge: Bir düşüncenin veya bir anlamın yerini alabilen nesne ya da olgulardır. Diğer bir deyişle sembollerdir. Örneğin bir bayrağın o devletin bağımsızlığına işaret etmesi, bir türkünün iki insan arasındaki duygusal bir bağa işaret etmesi gibi.
Her insan nesnelere farklı anlamlar verir. Bunun nedeni insanların düşünce, tecrübe, kültür ve yetişme biçimleri ile alakalıdır. Örneğin, dini bayramlar orta yaştakiler ve yaşlılar için akraba ve mesar ziyaretlerinin gerçekleştiği bir gün olarak görülürken çocuklar ve gençler için yeni giysilerin giyildiği eğlencelerin yapıldığı bir gün olarak görülür. Öyleyse iletişim insana ve ortama göre farklılık gösterebilir.

BAKINIZ İletişim Araçları
Son düzenleyen Safi; 8 Kasım 2018 02:35
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Aralık 2013       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İletişim, iletilmek istenen mesajın ilgili herkes tarafından anlaşılması amacıyla kanaat ya da düşüncenin, yazı, konuşma ve görsel araçlarla veya bunların bir arada kullanılmasıyla iletilmesi, alınması veya değiştirilmesi olarak tanımlanabilir.
Yani genel olarak iletişim insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır.

Kişiler arası iletişim ise; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek
istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları süreçtir. Kişiler arası iletişim, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu karşılıklı iletişimdir. Bu tür iletişimde kişiler, bilgi/sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler.

Kişiler arası iletişim birçok farklı ihtiyacın giderilmeye çalışıldığı bir yaşam
boyutudur. Bu ihtiyaçları; biyolojik, duygusal, düşünsel, sosyal gibi birbirinden kesin
çizgilerle ayırmaya çalışmak yerine, şöyle özetleyelim: Var oluşumuzun tadını çıkarmak için başkalarının varlığını hissetmeye ihtiyacımız vardır. İletişimin kişi açısından özel amaçları ne olursa olsun, temeldeki amacı çevre üzerinde etkin olmak, başkalarında davranış, tutum geliştirmek ve değiştirmektir.

Kaynak:


Kaynak, iletiyi (Mesajı) oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye
ulaştıran birim olarak tanımlanabilir.
Kaynakta Olması Gereken Özellikler
Etkileyici bir iletişimden söz edebilmek için kaynağın güvenilir olması gerek. Kaynak
güvenilir olduğunda, alıcı dikkatle dinleyecek, iletiye (mesaja) ilgi artacak, benimsenmesi kolaylaşacaktır.
İletinin (mesajın) etki derecesi üzerinde rol oynayan diğer özellikler yaş, cinsiyet, din, ekonomik düzey, eğitim düzeyi ve toplumsal statüdür.

Görünüş


kişinin fiziksel yapısıyla, giyiminin bir bütünü olarak algılanmaktadır.
Seçilmiş, düzgün bir giyim kaynağın kendisine duyduğu güvenin ve alıcıya karşı duyduğu saygının bir göstergesi olarak algılanır.
İletinin etkinliği üzeride rol oynayan bir diğer öğe de empatidir. Empati iletişimde
bulunan kişinin söylediklerini bireysel değerlendirme yapmadan sorunu ve neler
duyumsadığını anlamaya yönelik bir çabadır. Kişiler arası iletişimde kaynağın tutumları, yetenekleri, sosyal rolleri, sosyal statüsü, benlik kavramı, karşısındakine ilişkin algıları, konuya ilişkin bilgi düzeyi gibi faktörler mesajın oluşturulma ve iletilme süreci üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Aynı biçimde bu faktörler mesajın alınıp yorumlanmasını da belirlemektedir

Kanal:


Kanal, kaynakla alıcı arasındaki iletinin aktarılmasını sağlayan yoldur.

İleti (Mesaj):


İleti (mesaj), kaynak ile alıcı arasındaki ilişkiyi sağlayan öğedir.
Harf, rakam, ses, ses tonu, yüz anlatımı, her çeşit görsel, işitsel anlatımlar bu
arada dokunma, kaynağın alıcıya gönderdiği duygu, düşünce ve davranışların
kodlanmış halidir.

İletinin (Mesajın) Özellikleri:
  • İleti (mesaj), hedef kitlenin dikkatini çekecek biçimde kurgulanmalı ve sunulmalıdır.
  • Anlamı bozmadan aktarılabilecek biçimde, kaynağı ve alıcının ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini anlatan işaretlerle verilmelidir.
  • Alıcıda ihtiyaç uyandırmalı ve bu ihtiyaçların karşılanıp, giderilebilmesi için önerilerde bulunmalı ve yol gösterici olmalıdır.
  • İleti (mesaj) ile önerilen yol, bireyin içinde yaşadığı grup kurallarına uygun olmalıdır.

Alıcı:


İletinin (mesajın) ulaşması istenen kişi ya da gruba alıcı denir İletişim
sürecinde, verilerin kodlanıp çözümlenmesi kaynak ile alıcı arasındaki bilgi,
düşünce, deneyim, tutum, inanç, gereksinim, istek, ilgi, roller, dil yeteneği,
algılayış biçimi gibi etkenlere bağlıdır.

Geri Bildirim


Geri bildirim iletişim sürecinin son aşamasıdır. Alıcının iletiye (mesaja) verdiği yanıt
alarak tanımlayabiliriz. Geri bildirim yolu ile verilmek istenen iletinin anlaşılıp anlaşılmadığı değerlendirilir. Geri bildirimin alınması verilmek istenen mesajın benimsenmesini sağlayacaktır.

Yüz yüze yapılan iletişimlerde kaynak ve alıcı sürekli yer değiştirir. Kitle iletişiminde
arada mekanik kaynaklar olduğu için iletim daha sınırlıdır. Geri bildirim tam alınmaz.
Kişiler arası iletişim sınıflandırılmaya çalışıldığında, aşağıdaki gibi bir sınıflama ortaya çıkmaktadır.
Son düzenleyen Safi; 8 Kasım 2018 02:39
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

28 Mart 2013 / A/ZD Soru-Cevap
28 Eylül 2017 / Misafir Cevaplanmış
29 Aralık 2012 / Misafir Cevaplanmış
7 Ocak 2012 / Misafir Soru-Cevap
22 Eylül 2013 / Misafir Cevaplanmış