Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 4 Ekim 2017  Gösterim: 108.974  Cevap: 7

Haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir?

Misafir
11 Ekim 2009 18:13       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.
SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.
ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.
Sponsorlu Bağlantılar

TEMEL HAKLARIMIZ
Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:
1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
 • Kişi dokunulmazlığı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
 • Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
 • Mülkiyet hakkı
 • Hak arama hürriyeti
 • Temel hak ve hürriyetlerin korunması
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
 • Ailenin korunması
 • Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 • Çalışma ile ilgili haklar
 • Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
 • Ücrette adalet sağlanması
 • Sağlık, çevre ve konut hakkı
 • Gençliğin korunması ve spor hakkı
 • Sosyal güvenlik hakları
 • Tüketici hakları
 • Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması
3. Siyasi Haklar ve Ödevler
 • Türk vatandaşlığı
 • Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
 • Kamu hizmetine girme hakkı
 • Dilekçe hakkı
Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.
Son düzenleyen Safi; 4 Ekim 2017 19:15

Misafir
11 Ekim 2009 21:35       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
VATANDAŞ OLMA SORUMLULUĞU
 • YURTTAŞ(VATANDAŞ) NEDİR?:Bir devlete yurttaşlık bağı ile bağlı olan kişilere yurttaş ya da vatandaş denir.
 • YURTTAŞLIK NEDİR?: Kişilerle devlet arasında anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan karşılıklı hak(vatandaşlık halkaları) ve ödevlerden (yurttaşlık ödevleri) oluşan bir bağdır.
 • DEMOKRASİNİN TEMELİ NEYE DAYANIR?: Özgürlük(hürriyet),ulusal egemenlik ve eşitliğe dayanır.
 • DEMOKRASİ YÖNETİMİ NEDİR?:İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı, onlara saygı gösterildiği,yurttaşların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı,ülkenin yasalarla yönetildiği,suç ve cezaların yasalara göre tespit edildiği,yurttaşların yasalara uymak zorunda olduğu yönetim biçimidir.
 • YURTTAŞ OLMA SORUMLULUĞU NASIL ORTAYA ÇIKAR: demokratik yönetimlerde insanların vatandaş olma sorumluluğunu duymaları ve gereklerini yerine getirebilmeleri için önce VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİ taşımaları gerekir.
 • BİLİNÇ NEDİR?:İnsanın kendini ve çevresini tanıma yeteneği,farkında olmasıdır.
 • VATANDAŞ OLMA BİLİNCİ NEDİR?:Yurttaşların haklarının ve ödevlerinin bilincinde olması ve gereklerini yapmasıdır.
VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİN GEREKTİRDİKLERİ NELERDİR?
 • Yasalara uymak,
 • Diğer insanların özgürlük ve haklarına saygı duyar,
 • Yasal haklarının bilir ve bunları bilinçli bir biçimde kullanır.Ödevlerinin bilincinde olur ve yerine getirir.(Seçimlerde oy kullanır,kamuya ait alanlarda çevrenin temiz tutulmasına özen gösterir.)
 • İnsanlar arasında hiçbir nedenle (düşünce ve inanç ) ayrımcılık yaratmaz,hoşgörülü olur,
 • Eşitlik,özgürlük,adalet gibi değerleri ve demokrasiyi benimser,bunları korumak için çaba sarfeder,
 • Ülkesini sevmek ve yüceltmek için çaba sarfeder,
 • Ülke çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutar.
VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİN GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ ZAMAN NELER OLUR?:
Sponsorlu Bağlantılar
Bu durumda hem kendileri hem ülkeleri,hem de diğer insanlar olumsuz yönde etkilenir.
ÖRNEK:1- Doğal çevreye zarar veren bir işveren,ülkesine ve ülkesinin insanlarına zarar verir.Bu zarardan eninde sonunda kendisi de etkilenecektir.Sağlıksız insanların arasında,havası,suyu,toprağı kirlenmiş,ormanları yok edilmiş bir çevrede yaşamak zorunda kalacaktır.
ÖRNEK:2-Vergisini dürüstçe vermeyen kişiler,sonunda bundan kendileri de etkileneceklerdi.Devlet,yurttaşlarına
gerekli hizmeti götüremeyeceğinden bozuk yolları olan,yeterli iş yeri olmadığı için sokakları işsiz insanlarla dolu,sağlık hizmetleri yeterli olmayan,çocukların gidecek okul bulamadığı veya kalabalık sınıflarda teknolojiden habersiz eğitim gördüğü bir ülkede yaşamak zorunda kalacaklardır.

VATANDAŞ OLMA SORUMLULUĞUNU TAŞIMA YOLLARI:

 • Seçme ve seçilme hakkını kullanmak,
 • Vergisini dürüstçe ve zamanında ödemek,
 • Askerlik yapmak,
 • Kanun ve kurallara uymak,saygılı olmak,
 • Doğal,tarihsel ve kültürel değerlerimizi korumak.
SEÇME ve SEÇİLME:
Hem hak hem de ödevdir.
SEÇİM:Vatandaşların oy kullanarak devlet yöneticilerinin (kendilerini temsil edenleri) belirlenmesine katılmasıdır.Seçimlerde demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan SİYASAL PARTİLER ve BAĞIMSIZ ADAYLAR yer alır.Yurttaşlar bu partiler ya da adaylar için oy kullanarak seçimlere katılabildikleri gibi,aday da olabilirler.
Seçimlerde demokratik haklarımızı kullanırken BİLİNÇLİ hareket ederiz.ÇALIŞKAN,DÜRÜST,İYİ AHLAKLI,ÜLKESİNİN ÇIKARLARINI ÖNDE TUTAN yöneticileri seçmeye özen gösteririz.
Yasalarımıza göre;18 yaşını dolduran her Türk yurttaşı,seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.Silah altındaki er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler,oy kullanamazlar.Cezaevlerinde bulunan ve cezaları kesinleşmiş olanlar (hükümlüler) da oy kullanamazlar.Ancak tutuklular (bir suçtan dolayı cezaevine konmuş fakat yargılanması sürenler) oy kullanabilirler.
Seçme,seçilme ve siyasi etkinliklerde bulunma hakları Anayasamızın 67.maddesinde düzenlenmiştir.
Milletvekili seçilebilmek için(76.madde) ;30 yaşını doldurmuş olmak,en az ilköğretim okulu mezunu olmak,kıstlı olmamak,belli suçları işlememiş olmak gibi koşullar aranır.
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için;40 yaşını doldurmuş olmak,yüksek öğrenim yapmış olmak,gibi şartlar aranır.

VERGİ VERMEK:

Anayasamızın 73. maddesinde yer alır.Vergi,kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin ve yerel yönetimlerin yasalara göre,yurttaşlardan topladığı paradır.Devletin harcamalarının ana kaynağını vergiler oluşturur.
Vergiler,doğrudan vergiler ve dolaylı vergiler olarak ikiye ayrılır.
Doğrudan vergiler:Vatandaşların gelirlerinden ya da sahip oldukları mallar üzerinden devlete ödedikleri vergilerdir.(Bunlar;Gelir vergisi,emlak vergisi,taşıt alım ve satım vergisi bu tür vergilerdir.
Dolaylı vergiler:Malların satış fiyatları üzerine eklenerek ödenen vergilerdir.(Katma değer vergisi)

Ülkemizde birçok vergi çeşidi vardır.Bunlar;
 • Gelir vergisi:Yurttaşların bir yıl içinde elde ettikleri gelirin belli bir oranda vergilendirilmesidir.
 • Kurumlar vergisi:Şirketler,kooperatifler,iş ortaklıkları gibi kurumlar da gelirlerinin belli bir oranını vergi olarak verirler.
 • Emlak vergisi
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Akaryakıt tüketim vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Damga vergisi
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Taşıt alım ve satım vergisi
 • İletişim vergisi
 • Belediyelere ödediğimiz vergiler:
 • Emlak vergisi,İlan ve reklam vergisi,eğlence vergisi,imar ve iskan vergisi,ruhsat vergisi,çevre temizlik vergisi vb.
ASKERLİK YAPMA:
Anayasamızın 72.maddesinde yer alır.T.C.vatandaşı,20 yaşını doldurmuş her erkek askerlik görevini yapmakla yükümlüdür.Askerlik görevini bitirenler,gerekirse 41 yaşına kadar gerek görülürse tekrar askere çağrılabilirler.
Askerlik çağı;YOKLAMA,MUVAZZAFLIK ve İHTİYATLIK(YEDEKLİK) olmak üzere üç devreye ayrılır.
YOKLAMA DÖNEMİ; İlk ve son yoklama olarak ikiye ayrılır.
İlk yoklama,askerlik çağına gelen gençlerin nerede ve ne durumda olduklarını belirlemek için yapılır.(Askerlik çağı geldiği halde okulda öğrenci olanlar belirlenir)
Son yoklamada,askere çağrılacak gençlerin sağlık bakımından askerliğe uygun olup olmadıklarına,uzman kurullar tarafında bakılır.Askerliğe uygun olanların,bu görevlerini hangi sınıfta(ulaştırma,piyade,topçu vb.)yapacakları,hangi birliğe sevk edilecekleri belirlenir.
MUVAZZAFLIK ÇAĞI:Son yoklamasını yaptıran gençler askere çağrılır.Bu çağrıyı alan gençlerin askerlik şubelerine başvuran gençlerin askerlik hizmetleri başlar.Terhis olup sivil hayata dönünceye kadar sürer.
İHTİYATLIK ÇAĞI:Askerlik görevini tamamlayanlar yedek asker niteliğindedir.Bu durumda olanlar,her yıl askerlik şubelerine başvurarak yıllık yoklamalarını yaptırırlar.Bir tehlike durumunda,askere hemen çağrılmaya hazır olarak beklerler.

KANUN ve KURALLARA SAYGILI OLMAK:

Bir ülkede toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak için yasalar vardır.Yurttaşlık görevlerinden biri de bu yasalara uymaktır.
Yurttaşlık bilincine sahip olan herkes,yasalara uyma sorumluluğunu taşır.Ülkesinin güvenliğini tehlikeye düşürmemek,devlet işlerinin kolayca yürümesini sağlamak için yasalara uyulması gerektiğini bilir.

BİR ÜLKEDE YURTTAŞLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİĞİNDE ŞU SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR:
Kişiler yasalara uymazlarsa insan hakları çiğnenir.İnsan haklarının çiğnendiği toplumlarda bireyler;DÜŞÜNME,ÜRETME,ÇEŞİTLİ ALANLARDA ESERLER ORTAYA KOYMA OLANAKLARINI ve YETENEKLERİNİ GELİŞTİREMEZLER.
Devlet,yurttaşa karşı görevlerini yerine getiremez,
Toplumsal dayanışma ve ulusal bütünlük bozulur,
Ülkeyi yönetenler,yurttaşların sorunlarına ilgi göstermez,halkı yeterince temsil edemezler,
Yöneticilerin yeterince denetlememesi nedeniyle hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınmaz,yargı bağımsızlığı zedelenir.
Ülke yönetiminde keyfilik başlar.Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alabilir.
Kişiler,vergilerini zamanında ödemediğinde devlet de halkın yol,elektrik,sağlık ve eğitim gibi gereksinimlerini yeterince karşılayamaz.
Ülkenin bütünlüğü,bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.

DAYANIŞMA NEDİR:
Toplumu oluşturan bireylerin bir işi gerçekleştirmek için duygu,düşünce ve güç birliği yapmasıdır.
Karşılaştığımız bazı sorunları ancak iş birliği ve dayanışma ile çözebiliriz.
MİLLİ BİRLİK BERABERLİK YÖNÜNDEN DAYANIŞMANIN ÖNEMİ:Bir ülkede,birlik ve beraberliğin sağlanmasında ve sürekli olmasında yurttaşlar arasındaki dayanışmanın önemi çok büyüktür.Dayanışma ile “Herkes kendi için yerine” yerine,”herkes herkes için” düşüncesi benimsenerek toplum sorunları çözülür.Türk ulusu,Kurtuluş savaşı sırasında dayanışmanın en güzel örneklerini vererek bu mücadele kazanılmıştır.

DAYANIŞMADA SEVGİ,SAYGI ve HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİ:
Bir toplumda,insanların barış içinde yaşamalarının en öncelikli koşullarından biri,ilişkilerin sevgi,saygı ve hoşgörü temeline dayanmasıdır.Bizim ülkemizde farklı soy,din,dil,kültür ve düşüncede olan insanlar vardır.Bu farklılıklara zenginliğimiz olarak baktığımız ve bu farklılıklara hoşgörü ile baktığımız sürece ülkemiz kalkınır ve barış içinde yaşarız.Aksi halde bir çok tehlike ortay çıkar.(Ülke bütünlüğü tehlikeye girer.)Toplu halde yaşamanın temel koşulu sevgi ve saygıdır.


Son düzenleyen Safi; 4 Ekim 2017 19:18
Misafir
11 Ekim 2009 21:36       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

TEMEL HAKLAR VE ÇEŞİTLERİ


- İnsan Hakları kavramı, tüm insanlara verilen hak ve özgürlükleri kapsar.
- Yaşama hakkı, tüm insanların öncelikli hakkıdır. Yaşama hakkı olmadan diğer hak ve özgürlükler de olmaz.
- Temel hak ve özgürlükler üç büyük kümede toplanır.

1. Kişinin hak ve özgürlükleri
2. Sosyal ve ekonomik haklar
3. Siyasal haklar

- Bazı hak ve özgürlükler birbirinin temelini oluşturur. Örneğin, düşünce özgürlüğü, eğitim hakkına; eğitim hakkı, bilim ve sanat özgürlüğüne; bilim ve sanat özgürlüğü eğitim hakkına temel olabilir.

a. Yaşama Hakkı


Yaşama hakkı, tüm hakların temelidir. Çünkü diğer hak ve özgürlüklere ulaşabilmek için yaşamak gerekir. Örneğin önemli bir sağlık problemi olan bir kişi, seyahat ve çalışma özgürlüğünden de mahrum kalır. Devletin yaşama hakkını korumak için aldığı önlemler:
 • Anne ve çocuk sağlığını korumak
 • Gençleri alkol ve uyuşturucudan korumak
 • Korunmaya muhtaç çocuklara sahip çıkmak
 • İnsanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak

b. Kişi Dokunulmazlığı


Anayasamıza göre, bazı özel durumlar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz. Anayasamıza göre şu özel durumlarda kişi özgürlüğüne dokunulabilir:
 • Acil ameliyatlarda vücudun gerekli yerlerinin alınmasıyla
 • Kişinin kendini savunma zorunluluğuyla saldırganı öldürmesiyle
 • Cezalı kişilerin çalıştırılmalarıyla
 • Çocukların ıslah evlerinde tutulmalarıyla
 • Toplum için tehlike saçan kişilerin sınır dışı edilmeleriyle
 • Suçluluğu konusunda önemli ipuçları bulunan kişilerin yakalanmalarıyla

c. Özel Yaşamın Gizliliği


Kişinin istediği şeyleri gizli tutmaya hakkı vardır. Gizlilik aile yaşamından başlar. Kişi, eşiyle ve çocuklarıyla arasında geçenleri açıklamak zorunda değildir. Özel yaşamın gizliliğine dokunulduğu durum: Mahkemede yargılama nedeniyle yetkililerin özel yaşamla ilgili araştırma yapmalarıdır.

ç. Konut Dokunulmazlığı


Kişinin izni olmadan konutlara girilemez. Kimsenin oturduğu eve dokunulmaz. Ancak anayasamız, bazı yetkilere, suçlu arama, suç kanıtı arama vb. nedenlerle konuta girme yetkisi tanıyor.

d. Sağlık Hakkı


Sağlık hakkı, hem beden hem de ruh sağlığı ile ilgili bir haktır. Devlet her yaştaki tüm vatandaşların beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Ancak sağlık hakkını gerçekleştirmek, sadece devletin görevi değildir. Sağlığın, çevrenin ve çevre sağlığının korunmasında kişilere önemli görevler düşmektedir.

e. Eğitim Hakkı


Anayasamızda eğitimle ilgili yer alan maddeler şunlardır :
 • Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
 • İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu devlet okullarında parasızdır. (md.42).
 • Devlet, parasal olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sonuna kadar sürdürebilmesi için onlara yatılı, burs, yurt olanakları gibi olanaklar sağlar.
 • Devlet, durumları nedeniyle özel eğitime gereksinimleri olanların eğitimlerini sağlamak üzere gerekli önlemleri alır.
 • Devlet başka ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın çocuklarının eğitimi için gerekli önlemleri alır.
UYARI: Anayasamıza göre eğitim; Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş ve milli olmalıdır.

f. Seçme Ve Seçilme Hakkı


Anayasamıza göre vatandaşlar; seçme ve seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma, halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
UYARI: Anayasamıza göre; seçmen yaşı 18, milletvekili seçilme yaşı 30, belediye ve muhtar seçilme yaşı,

cumhurbaşkanı seçilme yaşı 40'tır.
Anayasamıza göre seçimlerde oy kullanmayacaklar şunlardır :
 • Silâh altında bulunan er ve erbaşlar
 • Askerî öğrenciler
 • Hükümlüler

g. Dilekçe Hakkı


Dilekçe hakkı, diğer bir çok hakkı (çalışma, haberleşme, hak arama vs.) korumak için gerekli olan bir haktır. Kişi bu hakkını kullanarak hem kendi sorunlarını çözmeye çalışır hem de toplumun yönetiminde etkili olur.

Diğer Haklarımız :

Mülkiyet Hakkı


Mülkiyet; kişilerin taşınır ve taşınmaz mal varlığı anlamına gelir. Anayasamıza göre mülkiyet hakkı toplum yararına aykırı olarak kullanılamaz. Bu durumda devlet, mülkiyet ve miras hakkını sınırlandırabilir.

Çalışma Hakkı


Çalışma hem bir hak hem de yükümlülüktür. Anayasamıza göre; herkes dilediği alanda çalışma hakkına sahiptir.
Devlet, çalışma yaşamını düzenlemek, çalışanları korumak, işsizliği önlemek için gerekli önlemleri alır. Kimse, yaşına, cinsiyetine, gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Sosyal Güvenlik Hakkı


Sosyal güvenlik, emeği ile geçinenlerin, emeklilerin ve güçsüzlerin korunması için devletçe önlem alınması demektir.
UYARI: Sosyal güvenliği korumak için Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur gibi kuruluşlar kurulmuştur.
Anayasımıza göre; herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Son düzenleyen Safi; 4 Ekim 2017 19:21
Misafir tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
25 Ekim 2011 11:18       Mesaj #5
nicely - avatarı
VIP VIP Üye
İNSAN HAKLARI
Bireylerin yalnızca insan olmakla kazandıkları haklardır
İnsan olmak yeterlidir, başka gerekçe aranamaz
Bunlar doğal, vazgeçilmez/devredilemez haklardır

Temel insan hakları nelerdir?
 • Yaşama hakkı
 • Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı
 • Adil olarak yargılanma hakkı
 • Düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkı
 • İfade özgürlüğü hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Özel yaşama ve aileye saygı hakkı
İnsan haklarının temel ilkesi:
İnsanlar yapı bakımından aynı ve eşittir
Kişiler siyasal iktidar karşısında cins,ırk, yaş, düşünce farkı gözetilmeksizin eşittirler

İnsan haklarıDeğerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklardır
Hukukun temelinde yer alan kurucu ilkelerdir

Hak nedir?
Tartışılmaz olan ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken şeye hak denir
Her hak, kendine saygı gösterilmesini de zorunlu kılar
Bu ise, ahlaki sorumluluk ve hukuksal yaptırımlar yoluyla sağlanır

İnsan hakları , insanlığın mücadelelerinin bir ürünüdür
Tarihsel bir süreç içinde insan hakları bugünkü duruma gelebilmiştir
İnsan haklarının gelişiminde üç evreden söz edebiliriz

Birinci evre:17 Ve 18yylar
İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin getirdiği klasik hak ve özgürlükler
Bunlar:yasal eşitlik, kişi güvenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, mülkiyet hakları, siyasal haklar
Devletin görevi, karışmamaktır(Liberal görüş)

İKİNCİ EVRE:19 Yy
Kitle hareketleriyle ortaya çıkan “sosyal haklar” söz konusudur
“Sosyal devlet” kavramı doğmuştur
Bu dönemde, özellikle çalışma hakkı, adil ücret, sosyal güvenlik, sendika ve grev, sağlık ve eğitim gibi haklar gündeme gelir

ÜÇÜNCÜ EVRE:20yy
Bu dönemde ortaya çıkan haklar, 3 Dünya ülkelerinin talepleridir
Bunlar: ulusların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel geleceklerini belirleyebilme hakkı, sosyal gelişme hakkı
Barış hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vb haklar

Geçmişten geleceğe bir ideal
İnsan hakları bir idealdir
Günümüzde bu konuda mükemmele erişmiş bir ülke/devlet yoktur
İnsan haklarının eğitim ve uygulamalarla korunup güçlendirilmesi gereklidir

İnsan haklarının gerekleri nelerdir?
Hukukun türetilebileceği temel ilke ve koşullardır
Çağdaş devletler bu haklara uymakla ve bunları korumakla yükümlüdür
Çağdaş devlet insan haklarına saygılıdır

İnsan haklarına saygılı devlet
Yurttaşları birbirine karşı korur
Adalet düşüncesiyle hareket eder
Hukuk devletinde yöneticiler diledikleri gibi davranamaz
Bireyler ve yurttaşlar da her yerde her şeyi yapamazlar

Haklar ve ödevler
İnsan hakları bireye ödevler yükler
Bir çocuğun eğitim hakkı ailesine ve devlete, işçilerin çalışma hakkı işverene yükümlülükler getirir
Devletin ve temsilcilerinin görevi bu hakları koruyup geliştirmektir
İnsan devletten daha önemli ve değerlidir
Yalnızca insanın hakları vardır

İnsan en yüce değerdir
İnsanların ırkı, dili, inancı, cinsiyeti veya kişilik özellikleri farklı olabilir
Ama insan hakları açısından; insanlar arasındaki farklılıklar ne olursa olsun,ahlaki değer bakımından eşitlik söz konusudur

İnsanın değerini korumak
İnsan hakları, insanın değerini korumayı amaçlayan ahlaki gerekliliklerdir
İnsanlara eşitçe davranmak, ırk ayrımı yapmamak gerekir
İşkence ve kötü muamele yapılmamalıdır
Cinsiyet vb ayrımlar yapılmamalıdır

Düşünce ve uygulamadaki farklılık
Günümüzde herkes insanların onur ve değer bakımından eşit olduğunu resmen onaylar
Ama dünyanın her yanında insan haklarının ihlal edilmesi söz konusudur
Düşünce ve uygulama arasındaki uçurum bugün önemli bir sorundur

Başlıca Bildirgeler
1789 Fransız Yurttaş ve insan hakları Bildirgesi
1948 BM İnsan hakları evrensel bildirgesi
Avrupa İnsan hakları sözleşmesi

Bildirgelerin bildirdiği haklar

Bildirgelerde yer alan haklar nelerdir?
Bu haklar Anayasamızda da yer almaktadır
İnsan hakları günümüzde artık yalnızca ulusal hukuk değil, uluslar arası kurum ve sözleşmelerle de güvence altındadır

Tüm insanlar

Özgür; onur ve haklar bakımından eşit doğar Akıl ve vicdanla donatılmış olup birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar(İHEB, 1 Md)

Yaşama hakkı
Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır(3 Md)
Yaşama hakkı en temel haktır
Diğer bütün hakların kullanımı ve varlığı bu hakka bağlıdır

Yaşama hakkının kaynağı
Kişinin dokunulmazlığı ile maddi ve manevi varlığının korunmasını düzenleyen yasa maddeleridir:
AİHS 2 ve 3 Mad
Anayasanın 17 Mad
PVSK’nun ek ve 16 Mad

Kişisel özgürlük ve güvenlik hakkı
“Herkesin özgürlüğe ve kişi güvenliğine hakkı vardır”
Kimse keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakılamaz
Özellikle gözaltı ile ilgili sorunlar hep bu maddeden kaynaklanmaktadır

Hiç kimseye işkence ya da onur kırıcı bir davranış ve ceza uygulanamaz
İşkence insan hakları konusunda en çok karşılaşılan bir olaydır
1988’de AK bünyesinde, “Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi” çıkarılmıştır

Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı

“Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır Bu hak, görüş edinme ve resmi makamlarca karışılmaksızın ve ülke sınırlarına bakılmaksızın bilgi ve düşüncelerin alınıp verilme özgürlüğünü de içerir(1948, 19mad)
Ancak şiddete yönelten ifadelerin kısıtlanması hak ihlali değildir

Polis ve İnsan Hakları
Polisin yetkileri insanların biyolojik, psikolojik ve sosyolojik varlığını kapsamına alan işlemleri etkilemektedir
İnsan hakları konusunda polis, oldukça önemli bir göreve konumda bulunur
Polisin bazı yetkileri insanın biyolojik varlığına/bedenine yöneliktir: arama, gözaltına alma, yakalama, ifade alma, zor kullanma gibi
Polisin bazı yetkileri ve uygulamaları insanı psikolojik ve sosyolojik yönden de etkiler
Polisin birçok görevi insan haklarıyla ilgilidir: arama, el koyma, ifade alma, kimlik sorma, parmak izi alma, gözetleme, kişisel nitelikli verilerin işlenmesi gibi
Son düzenleyen Safi; 4 Ekim 2017 19:25
BLoodOfTheWolF
2 Kasım 2011 11:35       Mesaj #6
BLoodOfTheWolF - avatarı
Ziyaretçi
VATANDAŞLIK HAKLARI ve SORUMLULUKLARI
Anayasamızda; “Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.” denilmektedir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde vatandaşlıktan çıkma, veya vatandaşlığa girme yasalarca düzenlenmiştir. Kamu kavramı, toplumun tümünü ifade eden bir kavramdır. Devletlerin vatandaşlarına tanıdığı, sınır çerçevesini anayasa ve yasalarla çizdiği haklar da kamu haklarıdır. Devletler, kamu haklarının sınırlarını çizerken, sınırsız bir yetkiye de sahip değildir. Özellikle yaşama hakkı, devletler üstü haklardandır.

Vatandaşlık hakları üçe ayrılır:
1. Sosyal Haklar
Oldukça geniş kapsamlıdır. Ailenin korunması, eğitim ve öğrenim hakkı, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının, sanatın ve sanatçının korunması hakları başlıca sosyal haklardandır. Türk kadınının sosyal hayatta önemli bir yeri vardır. Türk kadını bugünkü yerine, cumhuriyetten sonra kavuşmuştur. Atatürk'ün önderliğinde yapılan inkılâplar, Türk kadınına yeni ufuklar açmıştır. Bu sayede kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olabilmiş, seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.

2. Ekonomik Haklar

Devlete birtakım ödevler yükler. Devletin vatandaşlarına karşı görevlerini yerine getirebilmesi için, ekonomik yönden gelişmiş ve malî kaynakları yeterli olmalıdır. Kişilerin, insanca yaşamaları için devletten gerekli tedbirleri almasını isteme hakkı vardır. Kişiler bunu isterken, kendileri de devlete karşı görevleri ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelidirler. Kadınlar, çalışma hayatındaki başarıları ile Türk toplumunun üretimine, gelişmişliğine ve mutluluğuna katkıda bulunmaktadırlar. Bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında da çağdaş dünyada Türkiye'yi temsil etmektedirler.

3. Siyasi Haklar
İnsanların sosyal ve ekonomik haklarının yanında vatandaşlıktan doğan hak ve ödevleri vardır. Bu haklardan en önemlisi seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakkıdır. İnsanlar bu hak sayesinde yönetime katılır ve yönetimde söz sahibi olurlar. Günümüzde vatandaşlık, siyasal hakları kullanabilmenin ön koşuludur.

Vatandaş Olma Bilinci ve Sorumluluğu
 • Her insanın yaşadığı toplumun bir üyesi olarak uyması gereken kurallar vardır. Kanunlara uyma, başkalarının haklarına saygılı olma, üzerine düşen görevleri zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirme her vatandaşın uyması gereken temel kurallardır. Vatandaş olma bilincinde olan insanlar sorumluluklarının farkında olarak davranırlar. Vatandaş olma bilincine sahip insanlar;
 • Seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılır. En iyi ve doğru olan kişilerin yönetime gelmesi için çalışır.
 • Vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Devlet işlerinin düzenli yürümesi ve hizmetlerin yapılabilmesi için vergisini zamanında ve doğru olarak öder.
 • Toplum içinde insanların rahat ve huzurlu yaşaması için düzenlenmiş olan kanun ve kurallara uyar. Bunun her vatandaşın görevi olduğunu bilir. Özgürlükler sınırsız değildir. Görev ve sorumlulukların yerine getirildiği toplumlarda, huzur ve adalet vardır.
 • Askerlik görevini yapar. Yurt savunmasında üzerine düşen görevleri yerine getirir. Yurt sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Biz Türkler yurdumuzu canımızdan çok severiz. Her karış toprağı atalarımızın kanı ile ıslanmış vatanımız için canımızı veririz de, bir karış parçasını vermeyiz.
TOPLUMDA DAYANIŞMA
Dayanışmanın temelinde sevgi ve saygı vardır. Bir aileyi, bir milleti bir arada tutan güç, baskı ya da zorlama değil; sevgidir, saygıdır. İnsanlar sevdikleri oranda sevilmekte, saygı gösterdikleri oranda saygı görmektedir. İnsanların oluşturdukları birliklerin sürekli olabilmesi için, karşılıklı sevgi ve saygının olması gerekmektedir, insanlar birbirlerine karşı hoşgörülü olmalıdır.
Son düzenleyen Safi; 4 Ekim 2017 19:26
Misafir
30 Eylül 2012 21:48       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ
A İnsan Hakları
Herkesin temel hak ve hürriyetleri vardır Bu haklara göre, herkes hür do­ğar, hür yaşar Buna yaşama hakkı de­nirİnsanın bu hürriyetlerini kimse elinden alamaz Ayrıca herkes istediği dine inan­makta serbesttir İnsanları bu konuda kimse zorlayamaz Yine herkesin bilim ve sanatı öğrenme hürriyeti vardır Her insan yetenekleri doğrultusunda istediği okula gidebilir
1948'de Birleşmiş Milletler Genel Ku­rulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bil­dirgesi yayımlanmıştır Bu bildirgeye göre; herkesin yaşa­ma, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı vardır, Tüm insanlar özgür, onur ve hak­lar bakımından eşit doğarlar Hiç kimse keyfi olarak tutukla-namaz, alıkonamaz Her bireyin yurttaşlığa hakkı vardır

B Çocuk Hakları

Çocuklar bir ailenin ve ulusun fidan­larıdır Bu fidanı özenle, sabırla, sevgiyle, bilgiyle yetiştirmek gerekir
1952 yılında Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ekim ayı­nın ilk Pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak ilân etmiştir Aynı yıl Çocuk Hakları Beyannamesi yayımlandı Buna göre; çocuk aç ise doyurulmalı, hasta ise iyileştirilmeli, ona iyi bir eğitim sağlan­malı, bakımsız ve kimsesiz çocuklar ko­runmalıdır Çocuk; ırk, din, milliyet gibi kavramların dışında tutulmalı, korunmalı­dır Felâket zamanında önce çocuklar korunmalıdır
Birleşmiş Milletler Kurumunun bir üyesi olan Türkiye bu bildiriyi imzalayan ilk ülkelerden birisi olmuştur

C Haklara Saygı
Herkes insan haklarına saygı gös­termelidir Eğer biz başkalarının hakları­na saygı göstermezsek başkaları da bi­zim haklarımıza saygı göstermez
Hakların en önemlisi yaşama hakkı­dır Herkes birbirinin yaşama hakkına saygı göstermelidir Yaşama hakkına saygı göstermeyen kişi kanun önünde suçlu duruma düşer
Her ne sebepten olursa olsun hakkında soruşturma açılan kişi savunma hakkını kullanabil-melidir Biz başkalarının kendini savunmasına fırsat vermezsek; kendimiz de aynı duruma düşebiliriz
Haklardan biri de düşündüğünü şerbetçe söyleyebilme hakkıdır Herkes istediği gibi düşünme ve düşündüğünü söyleme hakkına sahiptir Bu hakka saygı göstermeliyiz,

D Gelenek ve Göreneklere Saygı
Çok eskiden beri süre gelen davra­nışlara gelenek ve görenek denir Gele­nek ve görenekler, toplumda, yazılı ol­mayan kurallardır Bayram, düğün, gi­yim, takı, asker uğurlama, konuk ağırla­ma yöresel geleneklerdir
Her yörenin, tarihindeki başarıları, zaferleri, uğradığı istilâlar farklıdır Bu ve bunun gibi faktörler, her yörenin gele­nek ve göreneklerinin birbirinden farklı olmasına yol açmıştır
Gelenek ve görenekler toplumsal ilişkileri güçlendirir Bir düğünde bir ara­ya gelme veya askere giden bir genci uğurlama, toplumda bireyler arası sev­gi, hoşgörü ve dayanışmayı da artırır Türk toplumunda her zaman gelenek ve göreneklere saygı gösterilmiştir Siz de gelenek ve göreneklerimize saygı gösteriniz

5 Sosyal Dayanışma
Okulda, evde, mahallede, yurtta ve dünyada yalnız değiliz Toplu hâlde yaşamaktayız
Okulda bir şeye ihtiyacımız oldu­ğunda bu ihtiyacımızı arkadaşlarımızdan karşılarız Okula gelmeyen arkadaşımızı arar, sorarız Bu, okuldaki dayanışmanın eseridir
Ailemizde birbirimize yardım ederiz Komşularımızla iyi ilişkiler içersinde bulu­nuruz Onların iyi ve kötü günlerinde on­larla birlikte oluruz Acılarını ve sevinçleri­ni paylaşırız
Okulda, ailede toplum içerisinde bazen hoşumuza gitmeyen gelişme ola­bilir Hayatta her şey, her zaman bizim istediğimiz şekilde olmaz, istediğimiz ol­madı diye karşımızdakine hemen küsmemeliyiz Hoşgörülü olmalıyız Hoşgörülü olursak, birlikte yaşadıklarımızla daha kolay kaynaşırız
Son düzenleyen Safi; 4 Ekim 2017 19:27
Misafir
10 Ekim 2012 16:25       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hak Sorumluluk Özgürlük Çalışma Kağıdı
1. Hak nedir?
Yanıt: Hak. hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkidir.

2. Sorumluluk nedir?
Yanıt: Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülük­lerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

3. Özgürlük nedir?
Yanıt: Özgürlük, bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir.

4. Özgürlük ile hak arasında nasıl bir ilişki vardır?
Yanıt: Özgürlük bütün hakların ortak kökenidir. Çünkü özgürlük olmadan hak kullanılamaz.

5. Vatandaş kavramı hakkında kısaca bilgi veriniz.
Yanıt: Vatandaş, sınırları belli topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireylere denir.

6. Vatandaşlık hak ve görevleri hangileridir?
Yanıt: Seçme ve seçilme hakkı, kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak vatandaşlık hak ve görevlerinden bazılarıdır.

7. Dilekçe hakkı nedir? Nasıl kullanılır?
Yanıt: Bir isteğimiz, sorunumuz olduğunda onun çözümünü istemek için resmî kurumlara yazılan kısa yazılara dilekçe denir. Her insan, sorununu ve isteğini dile getirmekte özgürdür. İste­diği kuruma dilekçe verebilir.

6. Bilgi edinme hakkı nedir?
Yanıt: Bir kişinin bir konu hakkında bilgi edinmek İstemesidir. Herhangi bir kamu kuruluşundan istediğimiz konu hakkında bilgi edinme hakkına sahibiz.

9. Tüketici olarak hakkımızın ihlal edildiğini düşündüğümüzde nerelere başvururuz?
Yanıt: Tüketici olarak hakkımızın ihlal edildiğini düşündüğümüzde, Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakları Derneği, Tüketici Hakları Merkezi. Tüketici Sorunları İl-İlçe Hakem Heyetleri, Reklam Kurulu başvurabileceğimiz yerlerdir.

10. Hizmet aksamaları durumunda başvuruda bulunabileceğimiz kurumlar hangileridir?
Yanıt: Muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler hizmet aksamaları durumunda vatan­daşların başvuru yapabileceği yerlerdendir.
Son düzenleyen Safi; 4 Ekim 2017 19:27
Hızlı Cevap
Mesaj:
paneli aç