Arama

İdris Bostan

Güncelleme: 30 Nisan 2008 Gösterim: 4.128 Cevap: 0
KENCISii - avatarı
KENCISii
Ziyaretçi
30 Nisan 2008       Mesaj #1
KENCISii - avatarı
Ziyaretçi
İdris Bostan

Sponsorlu Bağlantılar
Vikipedi, özgür ansiklopedi


Prof. Dr. İdris BOSTAN

1955 yılında İzmit’te doğdu. 1978 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. Aynı kürsüde başladığı “XVII. Yüzyılda Tersâne-i Amire” konulu doktora tezini 1985’de tamamladı. 1981’de Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne asistan oldu ve 1984’de naklen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne geçti.1986’da aynı fakültede yardımcı doçentliğe atandı.1992’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında doçent oldu. Aralık 1997’de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçti. Ağustos 1998’de profesör oldu. Türk Tarih Kurumu haberleşme üyesidir.
Yayınlar
Kitap:
Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara 1992, İkinci baskı 2003 Mühimme Defteri 90, İstanbul 1993. (Heyet). 3 Numaralı Mühimme Defteri, Ankara 1993. (Heyet). The 1565 Ottoman Malta Campaign Register, Malta 1998. (A. Cassola ve T. Sheben ile birlikte). Adriyatik'te Korsanlık 1575-1620, Osmanlılar, Uskoklar, Venedikliler. (Basılmamış Profesörlük Takdim Tezi, İstanbul 1998). Ege Adalarının İdari Mali ve Sosyal Yapısı, (Editör), Ankara 2003. Trablusgarb ve Balkan Harplerinde İşgal Edilen Ege Adaları ve İşgal Telgrafları, (A. Kurumahmut’la birlikte), Ankara 2003. Haritalar ve Coğrafya Eserlerine Göre Ege Denizi ve Ege Adaları, Ankara 2003. II. National Aegan Islands Symposium 2-3 July 2004, Gökçeada-Çanakkale, (Ed: S. H. Başeren ile Birlikte)

Makale:
"Muhammed Hilal Efendi'nin Yemen'e Dair İki Lâyihası", Osmanlı Araştırmaları, III, İstanbul 1982, s. 301-326. "Zor Sancağının İmar ve Islâhı ile Alâkalı Üç lâyiha", Osmanlı Araştırmaları, VI, İstanbul 1986, s. 163-220 . "Galata Tersanesinin 1527-1528 yılına ait Gelir Gider Muhasebesi", Türklük Araştırmaları Dergisi , 2, İstanbul 1987, s. 25-51. "Girid'e Dair Bir Lâyiha", Türklük Araştırmaları Dergisi, II, İstanbul 1987, s. 19-23. "The 1893 Uprising in Qatar and Sheikh Âl Sâni's Letter to Abdülhamid II", Studies on Turkish-Arab Relations , II, İstanbul 1987, s. 81-89. "Osmanlı-Türk Devleti'nin Uzak Doğu ve Afrika Siyaseti", İslâm Konferansı Teşkilatı Üye Ülkeler Ulaştırma Bakanları 1. Toplantİsı, İstanbul 1987, s. 200-206. Aynı makalenin ingilizce tercümesi "The Far Eastern and African Policy of the Ottoman-Turkish State" adı ile (s.212-219) ve arapça tercümesi "Siyâsetü'd-devleti'l-osmâniyye et-Türkiyye fî İfrikiya ve'ı-Şarki'l-aksâ (s. 207-212) adı ile yayımlanmıştır. "XVI. Asırda Osmanlı Tersâneleri ve Gemi İnşa Tezgahları", Mimarbaşı Kocasinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul 1988, s. 125-129. "Piri Reis'in Kitâb-ı Bahriye'sinde Bulunan Tersâne-i Âmire Plânları", Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/2, İstanbul 1988, s. 67-68. "Basra Körfezi'nin Güney Kesimi ve Osmanlılar 1876-1908", Osmanlı Araştırmaları, IX, İstanbul 1989, s. 311-322. "The Ottoman Empire and the Congo: The Crises of 1893-1895", Studies on Ottoman Diplomatic History, V, İstanbul 1990, s. 103-119. "Orta Afrika'da Nüfuz Mücadelesi ve Osmanlı İmparatorluğu (1893-1895)", Belleten, 210, Ankara 1990, s. 665-697+VIII. "Osmanlı Topraklarında Petrolün Bulunuıu ve İskenderun'da İlk Petrol İşletme Çalışmaları", Coğrafya Araştırmaları, I/2, Ankara 1990 , s. 129-135. "İzn-i Sefîne Defterleri ve Karadeniz'de Ticaret Yapan Devlet-i Aliyye Tüccarları 1780-1846", Türklük Araştırmaları Dergisi, 6, İstanbul 1991, s.21-44. "Osmanlı Bahriyesinde Modernleşme Hareketleri, Tersâne'de Büyük Havuz İnşası, 150. Yılında Tanzimat, Ankara 1992, s. 69-100. "Shipyards in the Eastern Mediterranean during the Late 18th and Early 19th Centuries as Attested in Ottoman Archival Material", The Evolution of Wooden shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th Centuries , Athens 1993, s. 19-24. "Osmanlı Bahriyesinin Modernleşmesinde Yabancı Uzmanların Rolü (1785-1819)", Tarih Dergisi, 35, İstanbul 1994, s.177-192. Garp Ocaklarının Avrupa Ülkeleri İle Siyasi ve Ekonomik İlişkileri" , Tarih Enstitüsü Dergisi, 14, İstanbul 1994, s. 59-86. "Kuyûd-ı Mühimmat Defterlerinin Osmanlı Teşkilât Tarihi Bakımından Önemi", Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, 30-31 Mayİs 1994, İstanbul 1995, s.143-163. "Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-178)", Belleten, 225, Ankara 1995, s. 353-394. "Gemi", Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1996, c. XIV, s. 8-15. "A. Rieger, Die Seeaktivitaten der muslimischen Beutefahrer als Bestandteil der staatlichen Flotte wahrend der Osmanischen Expansion im Mittelmeer im 15. und 16. Jahrhundert, Berlin 1994", Osmanlı Araştırmaları,16, İstanbul 1996, s. 253-257. "Giresun'da Bulunan Yabancı Okul ve Dinî Müesseseler " , Giresun Tarihi Sempozyumu 24-25 Mayİs 1996,, İstanbul 1997, s.405-413. "II. Abdülhamid'in Selanik'te Korunması ve Alatini Köşkü", Tarih ve Toplum, sayı 160, (Nisan 1997)s. 24-27. "XV ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin Deniz Politikası", XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 1997, s. 185-204. "XVI. Yüzyıl Başlarında Tophâne-i Âmire'de Top Döküm Faaliyetleri", Halil İnalcık Armağanı, İstanbul 1998. (Basılıyor). "Dünden Günümüze Ege Adaları", Coğrafya Dergisi, sayı, 6, İstanbul 1998, s.27-59. (Prof. Dr. Metin Tuncel ile birlikte). “Osmanlıların Denizlere Açılma Sürecinde Gelibolu”, Avrupa’ya İlk Adım, İstanbul 2001, s.47-61 “Acheminement du café yéménite de l’Égypte vers Istanbul et quelques ports de la mer Égée au XVIIIe siécle”, le commerce du café avant l’ére des plantations coloniales espaces, réseaux, sociétés (XVe XIXe siécle), Cahire 2001, 153-159. “Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul Boğazından Geçiş’in Tabi Olduğu Kurallar”, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu bildiriler Kitabı, 11-12 Kasım 2000, İstanbul 2000, s. 1-8. “Osmanlı Donanmasında Kürekçi Temini ve 958 (1551) Tarihli Kürekçi Defterleri”, Tarih Dergisi, 37, İstanbul 2002, 59-76. “Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti’nin Kuruluşu”, Tarih Dergisi, 38, İstanbul 2003, 61-77. “Ottoman Sovereignty in the Aegan islands and their administrative structure”, The Aegan Sea 2000, 93-98 33."Tuna Nehri ve Batı Karadenizdeki Osmanlı Tersaneleri ve Bulgaristandan Sağlanan Mühimmat”, Balkanlarda İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul 2002, 261-266. Bildiri:
Yurt Dışı:
"The Turkish Naval Arsenal at Istanbul in the 17th century", 8 Mart 1991, Amory Building, University of Exeter. "XVIII. Yüzyılın Sonlarında Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Başlaması ve Osmanlı Devletinin Tutumu", Ukraine and the Ottoman Empire 20-26 Ekim 1991, Kiev. "Economic Relations between the Barbary Coast in the late 16th and early 17th century", Premiere Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Nisan 1992. "Ottoman Naval Organization in the late Eighteenth century: A case study of the influence of foreign engineers in modernization", The Ottoman Empire in the Eighteenth Century, 9-11 Nisan 1992, Cambridge. "Shipyards in the Eastern Mediterranean during the late 18th and early 19th century", The Evolutionof Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th Centuries (First International Workshop), Athens 1992. 23-26 Mayıs 1997 Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Tarihinin Meseleleri, “Türkler ve Denizcilik” 9-10 Ekim 1997 Montpellier, “Coffee trade from Yemen to Istanbul”, Symp: Coffee before the Colonial Plantations, Areas and Networks 14-18 Ekim 1998 Tunus Zaghouan The Ottoman Navy and Ottoman Trade Routes 15-19 Mart 1999 Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde “Osmanlı İmparatorluğu İdaresinde Kıbrıs” 20-23 Ekim 1999 İsrail Kudüs Şeriye Sicilleri üzerinde araştırma ve 700. Yıldönümünde Osmanlı İmparatorluğu konulu sempozyuma dinleyici olarak katıldı. 21-23 Nisan 2000 Sofya “Balkanlar’da İslam Medeniyeti” konulu Milletlerarası Sempozyumu “Batı Karadeniz Kıyılarında ve Tuna’da Osmanlı Tersaneleri” 13-11 Eylül 2000 1565 Malta seferi ile ilgili Malta’da arşiv ve kütüphane çalışması 20-25 Ağustos 2001 Dubrovnik “International Congress of Economic and Social History of Turkey” “Ahidnâmelere Göre Osmanlı-Dubrovnik İlişkileri” 8-12 Temmuz 2002 “International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO-15)”, The London School of Economics and Political Science – Londra, “XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisinin Değişimi” 14-19 Haziran 2004 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO-16) Sempozyumu Varşova-Polonya “Osmanlı Savaş Gemileri; Kadırga ve Kalyon Dönemi” 20-21 Kasım 2003 Türk-Romanya İlişkileri Sempozyumu Bükreş-Romanya “Tuna Havzası ve Karadeniz Limanlarının Ticari Bakımdan Önemi” 03-06 Ekim 2004 II. Uluslar arası Türk Uygarlığı Kongresi Kırgızistan, “Gemi Teknolojisinin Gelişiminde Türklerin Yeri: Osmanlı İmparatorluğu Örneği”

Yurt İçi: "İzn-i Sefine Defterleri ve Devlet-i Aliyye Tüccarı", 150'nci Yıldönümünde Tanzimat Ekonomisi Sempozyumu 5-6 Haziran 1989 İstanbul. "Kuyûd-ı Mühimmat Defterlerinin Osmanlı Teşkilat Tarihi Bakımından Önemi", Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri 30-31 Mayıs 1994, İstanbul. 9-10 Mart 1995 Ankara Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen Tarih Yazıcılığı Sempozyumu’nda "Osmanlı Deniz Tarihinin Kaynakları" "XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunun Deniz Politikası", XV-XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler 9-11 Kasım 1996, İstanbul İSAV. "Korsanlığın Ticaret Limanlarının Gelişimine Etkisi", Ottoman Port Towns: Material Culture and Organization, 1600-1900 (Boğaziçi Üniversity, April 20-21, 1998). 05-07 Mayıs 2000 Bodrum “The Aegean Sea 2000” konulu Milletlerarası Sempozyumda “Ottoman Sovereignty in the Aegean Islands”. 18-22 Eylül 2000 CIEPO İzmir “Adriyatik Limanlarının Ticarî Bakımdan Gelişmesine Korsanlığın Etkisi”. Ankara Türk Tarih Kurumu 16-17 Kasım 2000 “Balkanlar ve İtalya’da Şehir ve Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri”. 06-08 Kasım 1998 Trabzon Tarihi İlmî Toplantısı “Karadeniz’in Dış Ticarete Kapalı Olduğu Dönemde Trabzon Limanı”. 08 Haziran 2004 Türk-Yemen İlişkileri konulu sempozyum, Türk Tarih Kurumu, Ankara, “XVI. Yüzyıl Bütçelerine Göre Yemen’in İdari ve Ekonomik Yapısı
Biyografi Konusu: İdris Bostan nereli hayatı kimdir.

Benzer Konular

25 Kasım 2006 / Kral_Aslan Edebiyat tr
22 Eylül 2008 / asla_asla_deme Taslak Konular
24 Nisan 2010 / _Yağmur_ Taslak Konular
13 Ocak 2012 / Mira X-Sözlük