Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 20 Aralık 2011  Gösterim: 40.460  Cevap: 3

Hoca Dehhani

Misafir
1 Ocak 2010 07:55       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hoca Dehhani

Hoca Dehhani aslen Horasanlı olup, Anadolu Selçuklu sarayında yetişen divan şairi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Horasan’da doğdu. Moğol istilası sırasında Anadolu’ya gelip yerleşti. Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaeddin Keykubad’ın takdirini kazandı. Sultan’ın isteği üzerine Farisi olarak, 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazdı. Ancak eser bugün ortada yoktur.
Sponsorlu Bağlantılar

Divan edebiyatının ilk temsilcilerindendir. Gazellerinde mazmunlara açık şekilde yer verdi.

Oğuz Türkçesini en zarif ve en sade şekilde kullanmıştır. Şiirleri devrine göre, Türk Edebiyatında gazel ve kaside nazım şeklinin ilk örnekleri olup, kolay anlaşılan benzetmelere yer vermiştir. Tasavvuf şiirinin hakim olduğu bir çevrede yaşamasına rağmen, şiirlerinde pek tasavvuf etkisi görülmez.

Farisi ve Türkçe şiirler yazan Dehhani, devrinin, çevresinin sosyal hayatını, ahlak, insan ve güzelliğini aksettiren ilk şairlerdendir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

_KleopatrA_
12 Ocak 2010 00:08       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Hoca Dehhani

XIII. yüzyılda yaşadı. Divan edebiyatının Anadolu’daki ilk temsilcisi olarak kabul edilir. Selçuklu sultanları Birinci ya da Üçüncü Alaattin Keykubat döneminde yaşadığı sanılıyor. Horasan’dan Anadolu’ya geldi. Selçuklu Sarayı’nda uzun yıllar görev yaptı. Selçuklu sultanı Alaattin Keykubat’ın isteğiyle 20 bin beyitlik bir Selçuk Şehnamesi yazdı. Farsça bu eserinin yanısıra ustaca söylenmiş Türkçe gazel ve kasideleri de vardır. Zaten bilinen eserlerinin çoğu gazel ve kaside türündedir. Eserlerinde daha çok dindışı konuları seçti. Yazım tekniği zayıf ama dil bakımından zengin kabul edilir. İlk olarak 1926’da ünlü edebiyatçı Fuad Köprülü Dehhânî ve eserlerini tanıttı. Mecdut Mansuroğlu da 1947’de Dehhânî’nin on şiirini yayımladı.

Gazel / Eyledi


Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi

Bende idi bunca yıllar kaddine serv-i revan
Doğrulukla kulluk, ettiğiyçün âzâd eyledi

Husrev-i kûbân eden sen dilber-i şirin-lebi
Bisütun-ı aşk içinde beni Ferhâd eyledi

Od ile korkutma va’iz bizi kim Lâl-i nigâr
Cânımız bizüm oda yanmağa mu’tâd eyledi

naz getürdi hüsnünin davasın isbat etmeğe
ol ki yarin kaşını nun ve gözün sad eyledi

el deyüp aldı dehhani yok behaya canımı
sana bir buseye aldum deyüpad eyledi

İster isen milk-i hüsn âbâd ola dâd eylekim
Pâdişahlar dâd ile milkini âbâd eyledi


Şair : Hoca Dehhani
Daisy-BT
11 Haziran 2011 00:27       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Dehhani

13. yüzyıl divan şairi.

Horasanlıdır. Konya'ya gelmiş, III. Alaettin Keykubat döneminde (1298-1301) saraya alınarak, hükümdarın emriyle "Selçuklu Şehnamesi"ni yazmıştır. Farsça şiirlerinin yanı sıra -özellikle dindışı konularda- Anadolu Türkçesini kullandığı görülür. İran tarzı divan şiirinin ilk örneklerini verdiği kabul edilen Dehhani'nin, Türk Dil Kurumu kitaplığında "Mecmuat ün Nezair"in Kilisli Rifat tarafından yapılan bir istinsahta (suretini çıkarma) 1 kaside ve 4 gazelini bulan Mecdut Mansuroğlu, şairi edebiyat dünyamıza ilk kez Prof. Fuat Köprülü'nün tanıttığını (Hayat dergisi, 2 Aralık 1926, ayrıca 15 Kasım 1928) bildirmiş, beş örneğini önce İstanbul dergisinde (sayı 19, 1 Temmuz 1945), sonra bir kaside ve dokuz gazelini "Dehhani ve Manzumeleri" (1947) adlı kitabında yayımlamıştır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Misafir
20 Aralık 2011 00:33       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Horasan'dan gelip Konya'ya yerleşmiştir. Şimdiye kadar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda I. Alâeddin Keykubad veya III. Alâeddin Keykubad devrinde yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Tezkirelerde ismine rastlanmayan bu şâir hakkında bilgiyi ancak elde mevcut şiirlerinden çıkarabilmekteyiz. Bu şâir ilk kez ilim âlemine Fuad Köprülü'nün yayımlamış olduğu yedi şiirle tanıtılmış, daha sonra Mecdut Mansuroğlu tarafından mecmualarda bulunan on şiiri yayımlanmıştır.
Hikmet İlaydın 1978 yılında yayımladığı ''Dehhanî'nin Şiirleri" adlı makalesinde Mansuroğlu yayımındaki sonradan eklenen üç şiirin ikisinin Kemâlpaşazade'ye (Ö.942/1534) bir tanesinin de Resmî (ö. 15 yy.)'ye ait olabileceğini ortaya koymuştur.
"Vasfa lebünle şirüm olur ser-be-ser lezîz
Kim âbı kand-i nâb-i mükerrer ider lezîz"
ile başlayan gazel Resmî'ye,
Ay yüzünde hat belürse gözlerüm giryân olur
Hâle görünse kenar-i mâhda baran olur
ve
Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi
Şad olsun gönli anun gönlümi şâd eyledi
matlâları ile başlayan iki gazel de Kemâlpaşa-zâde'ye aittir.
İlaydın, ayrıca Dehhanî'nin I. Alâeddin Keykubad devrinde yaşadığım ileri sürmektedir. Fuad Köprülü, ise Dehhanî'nin ancak III. Alâeddin Keykubad zamanında yaşayabileceğini düşünmektedir.
Yaşadığı yıllar tam olarak tesbît edilemezse de, 13. yy'da yaşadığı kesindir.
Hoca Dehhani Eserleri
Şâh-nâme Dehhanî'nin, Firdevsî'nin Şâh-nâme'si biçiminde bir şâh-nâme yazması için Sultan Alâeddin Keykubad'dan emir aldığı Yarcanî'nin Şâh-nâme 'sinde kayıtlıdır. Bu emir üzerine 20.000 beyitlik bir Şâh-nâme yazmıştır. Fakat ne yazık ki bu eser bugün ortada yoktur.
Hoca Dehhani Şiirleri
Klasik Türk Edebiyatının ilk örnekleri Dehhanî'nin elimizdeki şiirleridir. Ondan evvel yazılmış eserlerinden mevcudiyetini kabul etsek bile elde örnekleri yoktur.
Dehhanî'nin şiirleri ise gazel ve kaside şeklinin oldukça basit, motiflerin sık sık tekrarlandığı örnekleridir ve kolay anlaşılır benzetmelerle doludur. Dehhanî'nin şiirlerine nazîre mecmualarında (Ömer bin Mezid'in Mecmûat ün-Nezâir, derlenişi 840/1436 ve Eğridirli Hacı Kemâl'in Cami ün-Nezâir, derlenişi 918/1512) bulunmaktadır.
Türkoloji sahasında özellikle yazmalar üzerinde araştırmalar derinleştikçe Dehhânî ve tabu diğer şâirler ve eserler hakkında da yeni bilgilerin ortaya çıkması çok muhtemeldir. Zîrâ henüz Türkiye'deki mevcut yazma eserlerin toplu katalogu ancak 1979 yılından bu yana yayımlanmaktadır.


Daha fazla sonuç:
Hoca Dehhani

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç