Arama

Aşıkpaşazade

Güncelleme: 8 Ocak 2013 Gösterim: 5.760 Cevap: 3
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
17 Mayıs 2011       Mesaj #1
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Aşıkpaşazade

Sponsorlu Bağlantılar

Doğum: 1400, Elvan Çelebi Köyü/Mecitözü
Ölüm: 1495, ?
Tarihçi.

Çocukluğunda köyündeki tekkede öğrenim gördü. Üsküp Sancakbeyi İshak Bey'in yanında görev aldı. Hacca gitti (1436). Sırp (1437), Macaristan (1438) ve II. Kosova savaşlarına (1448) katıldı.

Döneminde yaşayan "mutasavvıf-mücahit"lerin görüşlerini yansıtması yönünden önemli sayılan yapıtı, "Âşıkpaşazade Tarihi" adıyla ilk kez İstanbul'da (1914), daha sonra Almanca bir önyazıyla Leipzig'de (1928-1929) basıldı. Yalın bir dille yazılan bu kitapta, Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş yıllarından II. Bayezit dönemine kadarki olaylar anlatılır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Biyografi Konusu: Aşıkpaşazade nereli hayatı kimdir.
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
11 Haziran 2012       Mesaj #2
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Âşık Paşazade (1393-1481)

Sponsorlu Bağlantılar
Âşık Paşazade, 1393 yılında Amasya'ya bağlı Ulvan köyünde doğdu ve 23 Mart 1481 de öldü.Kendisini "Derviş Ahmed Aşım" diye tanıtır...
Âşık Paşazade'nin yazdığı tarihin adı "Tevârih-i Âl-i Osman" dır Kısaca"Aşık Paşazade Tarihi" ya da "Aşık Paşa Tarihi" olarak anılır. Anlattığı olayların bir kısmını bizzat görmüş, görerek yazmıştır. Başlangıçtan Yıldırım Bayezid'e kadar olan olayları Orhan Gazi'nin imamı Ishak Fakih'in oğlu Yahşi Fakih'ten, Yıldırım Bayezid'in Macarlar'la yaptığı savaşı bu savaşta bulunan Timurtaşoğİu Umur Bey'den, 1402 Ankara Savaşı'nt da bu savaşta bulunan bir görgü tanığını dinleyerek yazdı.
Kitabın aslı 1478'de Fatih'in Işkodra'yı zaptedişi ile bitmektedir. Bundan 1502'ye kadar olan bölümün başkaları tarafından ilâve edildiği anlaşılıyor.

1437'de hacca giden Aşık Paşazade, dönüşünde Üsküp'e geçerek Rumeli Beylerbeyi Ishak Bey'in himayesine girdi. Ishak Bey'in oğulları ile akınlara katıldı. Kosova savaşında da bulunan Âşık Paşazade, burada bir düşman öldürerek II. Murad'dan ödül aldı. Âşık Paşazade Tarihi'nin yurt içinde ve yurt dışında 14 nüshası bulunmaktadır. Eser, Cumhuriyet devrinde çeşitli zamanlarda basılmıştır. Son defa Nihal Atsız tarafından sadeleştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın "1000 Temel Eser" dizisinin 23. kitabı olarak yayınlanmıştır.

Âşık Paşazade'nin üslûbuna bir örnek sunmak için, kitabın başlarından bir bölümünü aktarıyoruz:
"Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'dur. Rum'a gelmesine sebep budur kim Âl-i Osman zamanında leşker-i Arab gallb idi.. Rûm'un Üzerine ve Acem dahi mağlub idi. Acem, göçer Türk'i kendüye sened idindi. Arab'a gallb oldılar ve ol sebepden kâfir Müslüman'a itaat itmez oldı. Beğleri ittifak itdller kim bu göçer ivil Türk'i kendülerün üzerlerinden ırağ ideler. Süleyman Şâh Gazi'ye elli bin göçer Türkmen ve Tatar ivin koşdılar. Geldi, Erzurum'dan ve Erzincan'dan yöridller...".


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
In science we trust.
Huni - avatarı
Huni
Ziyaretçi
11 Haziran 2012       Mesaj #3
Huni - avatarı
Ziyaretçi
Aşıkpaşazade 15. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçilerinden. 1400 yılında Amasya’da doğdu. Asıl adı Ahmed Aşıki’dir. Aşık Paşanın soyundan geldiği için, Aşıkpaşazade ismiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok az bilgi vardır. 1914 yılında kendi adı ile anılan tarihi yayınlanınca dikkatleri üzerine çekti. Buradaki bilgilere göre, Aşıkpaşazade, şehzadelerin taht kavgası esnasında, Çelebi Sultan Mehmed Hanın Musa Çelebi’ye karşı gönderdiği orduya katıldı. Yolda hastalanarak, Geyve’de elimizde bulunan ilk yazılı Osmanlı Tarihi’nin müellifi Yahşi Fakih’in evinde istirahat için kaldı. Bu esnada Yahşi Fakih’in eserini okuma fırsatını elde etti.

Yine tarihinden anlaşıldığına göre, Aşıkpaşazade Anadolu ve Rumeli’de birçok seferlere katılmıştır. Hac için çıktığı yolculuk esnasında Konya’da Sadreddin Konevi Tekkesiinde bulunan Şeyh Abdullah Makdisi’den feyz aldığı ve ondan manevi ilimleri öğrendiği bilinmektedir. Aşıkpaşazade, İstanbul’un fethinde de bulundu ve kitabında bu hadiseye yer verdi. Fatih semtinde büyük dedesi Aşık Paşa adına bir mescit yaptırdı. Seksen yaşındayken eserini yazmaya başladı. 100 yaşının üzerindeyken vefat ettiği anlaşılmaktadır. Mezarı muhtemelen büyük dedesi Aşık Paşa adına inşa ettirdiği cami bahçesindedir.

Aşıkpaşazade’ye eserini yazma fikri, ilk defa Yahşi Fakih’in evindeyken geldi. Ankara Savaşına kadar olan kısmını Yahşi Fakih’in eserinden yazdı. Geri kalan kısmını da duyup gördüklerine göre kaleme aldı. Eseri, ilk defa, İstanbul Arkeoloji Müzesi kitaplağındaki nüshası esas alınarak, 1914’te İstanbul’da yayınlandı. Daha sonra tenkitli ve 11 nüshası karşılaştırılarak 1928-29’da yeniden neşredildi.

Daha ziyade gazaya giden askerin maneviyatını arttırmak için yazdığı eserinde sade, dini, milli hislere hitab edici bir üslup kullanan Aşıkpaşazade hadiseleri zaman zaman tahlile tabi tutar. Anonim tarihlerden farklı özelliği ise, Osmanlı padişahlarının birer mücahid gazi oldukularını belirtmesi, Osmanlı Devletinin kuruluşunda ve bilhassa Anadolu'da İslami Türk kültürünün yerleşmesinde büyük rol oynayan, abdalan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Baciyan-ı Rum gibi ahi kuruluşları hakkında bilgi vermesidir. Eserlerinden en önemlisi kendi adını taşıyan Aşıkpaşazade Tarihi isimli bu tarih kitabıdır.
Kaynak:Türkçe Bilgi | Ansiklopedik bilgiler, sözlükler, çeviri, harita, makale ve resimler
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
KAPTAN - avatarı
KAPTAN
Ziyaretçi
8 Ocak 2013       Mesaj #4
KAPTAN - avatarı
Ziyaretçi
Yazar-Tarihçi

Aşıkpaşazade Derviş Ahmet 1393'te Amasya'da Elvan Çelebi köyünde doğdu. Şeyh Yahya'nın oğlu, Tasavvuf şairi Aşık Paşa'nın torun çocuğudur.Bu nedenle Aşıkî mahlasını kullanmıştır.1413 yılında hastalanıp Orhan Gazi'nin imamının oğlu Yahşi Fakih'in evinde kaldığında Yıldırım Bayazıd'a kadar yazılmış bir Osmanlı tarihini okuması, kendisini bu işe verdirmiştir.1413-1419 yılları arasında Rumeli'de Musa Çelebi'nin hizmetinde bulundu.1419 yılında köyüne döndü.1422 yılında köylerindeki tekkeye uğrayan Mihaloğlu Mehmed Bey, Ahmed'i II. Murad'ın ordusuna getirdi. II. Murad ile Mustafa Çelebi arasında yapılan Ulubat savaşını seyretti. 1436 yılında hacca gitti.1437 yılında Üsküp'e gelip İshak Bey'in yanında akınlara katıldı.1438 yılında II. Murad'ın Macaristan seferine katılarak gazi oldu.1448 yılında II. Kosova savaşına girip vuruşmuştur. 1453 yılında İstanbul'un alınışında bulundu.Fatih Sultan Mehmed kendisine Cibali yakınında bir ev verdi.Evin yanına dedesi Aşık Paşa adına bir mescit yaptırdı.Fatih'in hizmetinde çalışırken padişahın çok beğendiği bir kişi olarak tanındı.1456 yılında Edirne'de Fatih'in çocuklarının sünnetine davet edildi.Zeyni tarikatına girdi.1481 yılında 88 yaşında iken İstanbul'da vefat etti.Mezarı Cibali yakınındaki Aşıkpaşa Mescidi bahçesindeki türbesindedir.

Eseri Aşık Paşazade Tarihi

Kaynak: Osmanlı Tarihi Yazarları M.Orhan Bayarak İstanbul 1982 sf.54-55