Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 130.428|Cevap: 5|Güncelleme: 12 Ekim 2014

Anı Nedir?

Mesaja atla
B.L.A.C.K
16 Kasım 2008 16:28   |   Mesaj #1   |   
B.L.A.C.K - avatarı
Ziyaretçi
Anı
Anı, kişisel yaşantının bütünü ya da belli bölümlerini ya da gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış edebi metinler ya da kayıtlardır. Otobiyografi ile karıştırılabilen anı, ondan dışsal olaylara verdiği önem ile ayrılır. Anıda kişisel yaşam izlenimlerinin yanı sıra bu izlenimlerin dış boyutları da geniş olarak yer alır. Otobiyografide yazar öncelikle kendilerini konu edinirken anı yazarları çoğunlukla çeşitli tarihsel olaylarda rol oynamış ya da bu olayların yakın gözlemcisi olmuş kişilerdir. Bu kişilerin yaşadığı şeyleri bir defter ya da bir kağıda aktarmasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar
Anıların konusu
Anı konuları genellikle siyasî ve edebî olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar kesin sınırlandırmalar değildir. Bir siyasî anı kitabında edebî anılar da olabilmektedir. Kimi anı kitapları da toplum içinde belli özellikleriyle seçilmiş kişilerin portrelerinden oluşmaktadır. Anı türünün en bilinen örnekleri cevat şakir kabaağaçlı,yakup kadri karaosmanoğlu,halide edip adıvar ve falih rıfkı atay vermiştir.cevat şakirin mavi sürgün,falih rıfkının çankaya,halide edip in mor salkımlı ev ile türkün ateşle imtihanı ve yakup kadrinin gençlik ve edebiyat hatırıları anı türünün cumhuriyet dönemindeki en güzel örnekleridir


Kaynak

Blue Blood
23 Temmuz 2009 18:01   |   Mesaj #2   |   
Blue Blood - avatarı
Ziyaretçi
ANI (HATIRA) TÜRÜ
Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür.
Tanınmış sanatçı, siyasetçi, ve bilim adamlarının yazdığı anılar onların yaşayışlarını, yaşadıkları dönemdeki önemli olayları anlatması bakımından önemlidir.
Sponsorlu Bağlantılar
Özellikleri :
1 - Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
2 - İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
3 - Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
4 - Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve
araştırmalarını anlatır.
5 - Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
6 - Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

TARİHSEL GELİŞİMİ
Batıda en çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı
Ksenophonun Anabasis adlı eseriyle vermiştir. Alman filozofu Eflatunun birçok eseri bu türdendir.
18. yüzyılda J. J. Rouseaunun İtiraflar Goldoninin İyilkik Sever Somurtkan, Goethenin Şiir ve Gerçek Andre Gidenin Jurnaller bu alanda önemli eserlerdir.
19. yüzyılda Fransız edebiyatında, Victor Hugo'nun Gördüklerim, Stendhal!ın Bencillik Anılar, Verlainenin İtiraflar Rus yazar Tolstoyun İtidafım 20. yüzylda dünyanın her ülkesinde çok sayıda edebiyatçı bu türde eserler vermeye devam etmektedir.
Bizde, 7. yüzyıla ait Göktürk Yazıtları bu türün ilk örneği sayılmaktadır. 16.. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Hanın yazdığı Şecere-i Türk, yüzyılda Hindistanda bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şahın yazdığı Babürname, 17Katip Çelebi ve Naimanın bir çok eseri bu türün örneklerindendir.
Eski edebiyatta anı özelliği taşıyan Vakainameler, Gazavatnmeler, sefaretnameler bu türün öenekleri sayılmaktadır
Edebi tür anlamında anı ise bizde Tanzimat döneminde başlamıştir. Önceleri Ebuziya Tevfik ve Ali Suavi çıkardıkları gazetelerde anılarını yayınlarlar. Daha sonra;
 • Akif Paşanın Tabsıra
 • Namık Kemalin Magaza Mektupları,
 • Ziya Paşanın Defter-i Amel
 • Ahmet Mithat Efendinin Menfa
 • Muallim Nacinin Ömerin Çocukluğu
 • Servet-i FünunDöneminde;
 • Ahmet Rasimin Eşkal-i Zaman, Falaka Maharir, Şair
 • Halit Ziyanın Kırk Yıl, Saray ve Ötesi
 • H. Cahit Yalçının: Edebi Hatıralar.
Son Dönem Edebiyatında;
 • Yakup Kadri: Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda , Gençlik ve Edebiyat Hatıraların
 • Halide Edip: Türkün Ateşle İmtihanı Yahya Kemal: Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım
 • Yusuf Ziya Ortaç Porteler, Bizim Yokuş
 • Ahmet Hamdi Tanpınar: Kerkük Anıları
 • Samet Ağaoğlu: Babamın Arkadaşları
 • Salah Birsel: Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
 • Halikarnas Balıkçısı: Mavi Sürgün
 • Oktay Rıfat: Şair Dostlarım
Ayrıca, son dönemde, Celal Bayar, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi siyasi kişilerin yazdıkları anılar, yakın tarihimizi aydınlatması bakımından önemli eserlerdir.

ANI İLE GÜNLÜĞÜN BENZER VE FARKLI YANLARI
1 Anı da günlük gibi bir kişinin başından geçen gerçek yaşantılardan kaynaklanan yazı türüdür.
2- Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır
3 - Anılar, yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya koyan yazılardır Günlükler ise daha öznel, derin, içten ve ruhun derinliklerinden kopup gelen Anlık duygu ve düşünceler hakimdir
4 - Anı yazılarının anlatım açısından kurgusal niteliklere sahip olduğunu da söyleyebiliriz Günlükler ise kurgudan uzak yoğun düşüncelerin toplamıdır.


GÖNÜL BATTAL
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Daisy-BT
8 Mayıs 2011 23:30   |   Mesaj #3   |   
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Anı

Yaşanmış olanın bellekte bıraktığı iz.

Edebiyatta, bir kimsenin kendi başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları, gözlemlerine, bilgilerine dayanarak, kimi zaman kişisel duygularını ve düşüncelerini de katarak anlattığı yazı türüne denir.

Anıyla otobiyografi (özyaşam öyküsü) arasındaki ayrılık, ikincide, yazarın bakışının kendisine yönelik olması, salt kendinden söz etmesidir. Oysa anı yazılarında amaç, yaşananın anlatılmasıdır. Yalnız sanatçıların değil, toplum yaşamında önemli rol oynamış ya da yaşamı toplumca ilgiyle izlenmiş kişilerin de anılarını yazdıkları görülür (devlet adamları, bilim adamları, sinema ve tiyatro oyuncuları gibi). Çünkü kişi, anılarını yazarken, tanımda da görüldüğü gibi yaşadığını, gördüklerini, tanıdığı kişileri yansıtmak ister. Bu nedenle, sanatsal amaç, anı yazılarında ikinci plandadır. Yalnız, bir anı yazısının kalıcı olabilmesi, gerçekleri yansıtmasına ve yazanın içtenliğine bağlıdır.

Türk edebiyatında anı, başlangıçtan bu yana önemli bir yer tutmuştur. Anı türünün Tanzimat'tan sonra geliştiğini söylemek yanlıştır. Belki Türk edebiyatında, Batı örneği anı kitapları görülmez. Ama bir yazı türü olarak anının nitelikleri ya da kişiyi anılarını yazmaya iten amaçlar göz önüne alınacak olursa, bu yargının temelsizliği anlaşılır. Bir kez Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri sayılan "Kültigin" ve "Bilge Kağan" anıtları birer anıdırlar. Babür Şah'ın "Vakayi"si (Babürname), Timur'un "Tüzükat"ı, Ebülgazi Bahadır Han'ın "Şecere-i Türki"si de birer anıdırlar. Vakanüvislerin tarihleri de büyük ölçüde anıya dayanır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

30 Haziran 2011 16:22   |   Mesaj #4   |   
Tykhe - avatarı
VIP Tinky Winky
ANI (HATIRAT)
Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede şahidi olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan bir dille anlattığı yazılara anı (hatırat) denir. Bir başka deyişle, özümüzde bir iz bıraktığı için unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatan yazı türüdür.
Edebiyat sahasının en yaygın türlerinden biridir. Bu türde verilen eserlerin çok değişik sahalarda oluşu, ona belli bir sınır çizme imkânını zorlaştırır. Anıların önde gelen özelliği, yazarının hayatının belli bir kesitini alması ve çok sonra yazıya dökülmesidir.
İçlerinde anı türünün özelliği bulunabilecek seyahatname, sefaretname, muhtıra, tezkire, menkabe, günlük, otobiyografi ve tarih türleri ile anı türünü karıştırmamak gerekir. Bu türlerin her birinin yazılış gayeleri ayrıdır. Ortak özellikleri ise yaşanmış olaylar üzerine kurulmuş olmalarıdır. Ancak bu özellik, onları birbirinin yerine koyma sebebi olamaz.
Anıların, tarihî gerçeklerin açıklanması sırasında, önemli yardımları dokunur. Anı; tarih değilse de, tarihe yardımcıdır. Devirlerin özelliklerini anlatan anılar, o devrin tarihini yazacaklar için önemli birer belge niteliğindedir. Bundan ötürü, anı yazarı, anılarını yansıtırken tarihî gerçeklerin bozulmamasına çok dikkat etmelidir.
Anı (Hatırat) ile günlük, en çok karıştırılan iki türdür. Bu iki türün en önemli ayrılığı günlüklerin yaşanırken, anıların ise hayatta ya da ömrün sonunda kaleme alınmalarıdır.
Her ne sebeple kaleme alınırsa alınsın anı türünde dürüstlük, samimiyet ve sorumluluk duygusu ön plânda tutulmalıdır. Anı yazarken önce konu tespit edilmeli; sonra ya günü gününe tutulan notlar ya da hafızada saklanan olaylar zinciri, plâna göre düzenlenmelidir. Anı yazılırken süslü sanatlı bir anlatımdan kaçınmalı; açık, sade ve akıcı bir üslûp kullanılmalıdır. Duygu ve düşünceler, içtenlikle gerçeği yansıtmalıdır.
Anılar, ya günü gününe tutulan notlar hâlinde ya da sonradan hatırlanmak suretiyle yazılır. Batı edebiyatında en ünlü anı yazarları; Sain-Simon (1675-1755) ve Rousseau

Batı edebiyatındaki ünlü anı yazarları ve eserleri şunlardır:

 • Sain-Simon - "Hatıralar"
 • Rousseau - "İtiraflar"
Türk edebiyatındaki anı eserlerine örnekler ise şunlardır:
 • Ziya Paşa - "Defter-i A'mâl"
 • Muallim Naci - "Ömer'in Çocukluğu"
 • Ahmet Rasim - "Falaka" ve "Muharrir, Şair, Edip"
 • Halit Ziya UŞAKLIGİL - "Kırk Yıl" ve "Saray ve Ötesi"
 • Hüseyin Cahit YALÇIN -"Edebî Hatıralar"
 • Falih Rıfkı ATAY - "Çankaya" ve "Zeytindağı"
Anılar, genellikle aşağıdaki nedenlerden dolayı yazılır:
1.Geçmişi bir kez daha yaşamak ve yazma alışkanlığı kazanmak.
2.Anıları unutulmaktan kurtarmak.
3.Yok olup gitmesini göze alamadığımız bir gerçeğe kalıcılık kazandırmak.
4. Anıyı oluşturan olayı, durumu, yerleri, kişileri söz konusu edip, başkalarının bilgisine, yararına sunmak.
5.Kamuoyu önünde aklanmaya çalışmak, pişmanlığı dile getirip içini boşaltmak, günah çıkarmak.
6. Gelecek kuşaklara geçmişten sonuçlar çıkarıp sunmak.
7.Gerektiği zaman bir eleştiride bulunmak.
8.İnsanoğlunun; yaşantılarını, deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak gereğini duymak. (S. SARICA - M. GÜNDÜZ, Güzel Konuşma Yazma, s. 375)
Misafir
18 Nisan 2012 19:58   |   Mesaj #5   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ANI; Yaşanmış olayları anlatan yazı türü, hatıra.

ANININ ÖZELLİKLERİ

Sponsorlu Bağlantılar
1- Gerçek deneyimleri anlatır.
2- Herhangi bir düşünceyi kanıtlama amacı yoktur; bilgilendirme amacı vardır.
3- Söyleşi havasındadır, dili yalındır.
4- Genellikle öyküleyici anlatım biçimiyle yazılır.
5- Konusunu bir yerden alır.
Kişisel yaşantının bütünü ya da belli bölümlerini ya da gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış edebi metinler ya da kayıtlardır. Otobiyografi ile karıştırılabilen anı, ondan dışsal olaylara verdiği önem nedeniyle ayrılır. Anıda kişisel yaşam izlenimlerinin yanı sıra bu izlenimlerin dış boyutları da geniş olarak yer alır. Otobiyografide yazar öncelikle kendilerini konu edinirken, anı yazarları çoğunlukla çeşitli tarihsel olaylarda rol oynamış ya da bu olayların yakın gözlemcisi olmuş kişilerdir.
Günlükten ayrılan yönü yaşanan olaylar belli bir saman geçtikten sonra yazılır.
diloş
12 Ekim 2014 14:06   |   Mesaj #6   |   
diloş - avatarı
Ziyaretçi
Anı Nedir?

Anılar geçmişten günümüze kadar toplumumuzda sıkça karşılaştığımız yazı türleridir.Anılar genellikle günlük konuşma dili ve samimiyet ile yazılır.Bir kimsenin yaşadığı dönemde gördüklerini veya yaşadığı ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüne anı denir.

Son düzenleyen nötrino; 12 Ekim 2014 18:51 Sebep: Kaynak bilgisi!

Daha fazla sonuç:
anı nedir

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç