Arama

Siyer

Güncelleme: 20 Aralık 2012 Gösterim: 5.640 Cevap: 2
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
3 Ocak 2011       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Siyer
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi & Vikipedi
Sponsorlu Bağlantılar

Siyer, sire ve siret kelimelerinin çoğuludur ve yol, gidiş, davranış, hayat tarzı gi­bi anlamlara gelmektedir. Karşıt anlamı suret'tir.
Siyer, İslam din biliminde peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikâyesine denir. Divan Edebiyatı'nda ise siyer, sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikâyesi anlamında da kullanılır. Kısası Enbiya, hilye, mevlid, şemail kitapları Siyer ilmi altındaki başlıklardır.
Siyer, din­de Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hayatı, yaşayış tarzı, maddi ve mânevi vasıfları ile ilgili ri­vayet ve nakilleri toplayan eserleri an­latır. Siyer-i nebi adıyla, İslam peygamberinin hayatını anlatan manzum ve mensur kitaplar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda siyer, Hz. Muhammed'in hayatı demektir.
Hadis kitaplarında siyer başlığı ayrı bir bölümdür. Fıkıh kitaplarında da siyer başlığı vardır. Bunun yanında Peygamberimi­zin hayatına dair yazılmış hemen bü­tün eserler bu adın kapsamına gir­mektedir. Siyer için, "Peygamberin hayatının ilmî" de denebilir. Çünkü Hz. Peygamberin bütün hayatı, yaşa­yış tarzı, kişiliği, en ince ayrıntıları­na kadar bu ilmin konusudur. Bu an­lamda Siyer Hz. Muhammed'in biyografisi olmaktadır.
Bu alanda verilmiş önemli eserler şöyledir:
  • Siretü İbn İshak (İbn İshak)
  • Haza Kitabu Sireti Resulillah (İbn Hişam)
  • Sire (Vakidi)
  • Tarih (Taberi)
  • Tercümei Siretün Nebi (Darir)
  • Şevahidün Nübüvve (Lamii Çelebi)
  • Şemail (Tirmizi)
  • Mahmudus Siyer (Eyyüp Sabri Paşa)
  • Siyeri Celilei Nebeviye (İsmail Hakkı İzmirli)

Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
CeLebRindaL - avatarı
CeLebRindaL
VIP why did you go why
24 Aralık 2011       Mesaj #2
CeLebRindaL - avatarı
VIP why did you go why
Siyer terimleri

Sponsorlu Bağlantılar
Hanif: İbrahim'in dininden gelenler, muvahhid.
Adnani: Orta Arabistan'da yaşayan göçebe Araplar.
Kabe: Allah'ın evi, kutsal yer. Beytullah, Kutsal Ev de denir.
Halime: Muhammed'in sütannesi.
Abdülmuttalib: Dedesi. 578'de öldü. Oğulları: Ebu Talib, Ebu Leheb, Hamza, Abbas.
Burak : Miraca çıkarkenki atı.
Hılfülfüdul: İttifak.
Biset: Peygamber gönderilmesi.
Resul: Mucizesi ve kitabı olan peygamber.
Nebi: Mevcut dini yenileyen.
Vahiy: İlahi sözün kalpte zuhuru. Rüya, ses, Cebrail, doğrudan olarak dört kısım.
İlk Müslümanlar: Hatice, Ali, Zeyd, Ebubekir.
Mekkeli saldırganlar: Ebu Cehil, Ebu leheb, İbni Haris, Ümmü Cemil, Hind.
Habeşistan'a göç: 615'de Osman, Rukiyye, Cafer başkanlığında Hıristiyan Necaşi'ye sığınanlar.
Hamza: Peygamberin amcası ve sütkardeşi.
Ömer: Taha suresi okunurken müslüman olan Hattaboğlu.
Hüzün Yılı: 620'de Ebu Talib'in, Hatice'nin vefatları. Taif'teki kabilelerin peygamberi taşlaması.
Akabe Biatları: 621'de 12 ve 622'de 75 Medinelinin müslüman oluşu.
İsra: Peygamberin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya geceleyin götürülmesi.
Mirac: Göğe çıkmak.
Hicret: 622'de Mekke'den Müslümanların Medine'ye göç etmesi. Son göç edenler: Peygamber, Ebubekir, Ali.
Ali: İlk erkek müslüman ve hicrette peygamberin yatağında yatmıştı. Ebu Leheb sayesinde hapisten çıktı. Kuba'da peygamber ve Ebubekir'e katıldı.
Ebubekir: İlk müslümanlardan. Muhammed'le Mekke'den hicret etti. Sevr mağarasında saklandılar. Develeriyle Medine'ye giderken Ümmü Mabed'de konakladılar.
Suraka: Muhammed ve Ebubekir'in ardından giden ödül avcısı. Atı kapaklandı.
Kuba: Hicrette Medine'den önce konaklanılan köy. İlk büyük mescid burada yapıldı.
Ranuna: Mescidi Cuma. İlk cuma kılınan yer.
Muhacirun: Mekke'den medine'ye göç edenler.
Ensar: Yardımcılar. Medineliler.
Eyüp el-Ensari: Medine'de peygambere evini tahsis eden ve 672'deki İstanbul kuşatmasında şehit olan sahabi.
Ashabı Suffa: Mescidi Nebevi'nin bir bölümünde yapılan sofada kalan ashab. İlk darülkurra.
Ezan: 623'de Bilali Habeşi'nin Ömer, Abdullah ibni Zeyd ve birkaç sahabinin de gördükleri rüya üzerine okumaya başladığı namaza çağrı.
Seriyye: Devriyeler. Hamza, Ubeyde ibni Haris, Sad ibni EbuVakkas, Abdullah ibni Cahş devriyeleri.
Gazve: Muhammed'in katıldığı devriye.
Bedir Savaşı: Mekkelilerle ilk büyük savaş. Yevmül Furkan. Ebu Leheb'in ölmesi, Ebu Süfyan'ın Mekke başkanı oluşu.
Uhud Savaşı: Muhammed'in yaralanması, Hamza başta olmak üzere birçok şehit verilmesi.
Biri Maune: Suffa ashabından yetmiş kişinin tuzağa düşürülmesi.
İfk vakası: Ayşe'nin kafile gerisinde gerdanlığını ararken yapayalnız kalması ve Safvan'a tesadüf ederek onunla Medine'ye dönmesinin Abdullah ibni Übeyy tarafından iftiraya dönüştürülmesi.
Ümmehati Müminin: Muhammed'in eşleri, müminlerin anneleridir. Hatice, Ayşe, Hafsa, Ümmü Seleme, Zeyneb b. Cahş, Zeyneb Mesakin, Mariye, Ümmü Habibe, Safiye.
Hendek Savaşı: 627 yılında Medine'nin savunma amacıyla etrafına hendek kazıldı.
Ahmediye: Muhammed'in hayatını anlatan manzum eserler. Muhammediye, Mahmudiye de denir.
O Kadar Kalabalik ki Yalnizligim..
Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
20 Aralık 2012       Mesaj #3
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
Siyer
MsXLabs.Org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Hz. Muhammet'in yaşamını konu alan yapıtların genel adı. Arapça, "gidiş, ahlâk, tutum" anlamlarındaki "siret"in çoğuludur. Ünlü kişilerin yaşamlarını anlatan kitaplara da siyer denildiği için peygamberlerle ilgili olanlara Siretü'n-Nebi ya da Siyeri Nebi adı verilmiştir.