Arama

Bileşikler - Silisyum dioksit

Güncelleme: 23 Şubat 2018 Gösterim: 802 Cevap: 3
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
23 Şubat 2018       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM

SİLİSYUM DİOKSİT

Ad: sidioksit.JPG
Gösterim: 298
Boyut: 15.5 KB

silis olarak da bilinir, yerkabuğunda en bol bulunan iki elementin oluşturduğu bileşik (SİO2). Yerkabuğu kütlesinin yaklaşık yüzde 59’u ve bilinen kayaçlann yüzde 95’inin temel bileşeni silistir. Silisin kristal yapılı başlıca üç türü vardır: Kuvars (bilinen en yaygın mineral), tridimit ve kristobalit. Diğer türleri koezit, keatit ve löşatoliyerittir. Silis kumu portland çimentosu, beton ve sıva yapımında kullanılır.
Sponsorlu Bağlantılar

Ayrıca, taşların ve camların taşlanmasında ve perdahlanmasında, döküm kalıplarının hazırlanmasında, cam, seramik, silisyum karbür, ferrosilisyum ve silikon üretiminde ve sanayide tuğlamsı malzeme olarak silisten yararlanılır.
kaynak: Ana Britannica

SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
23 Şubat 2018       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

silis jeli (Silika jel)

Ad: silikajel.JPG
Gösterim: 301
Boyut: 19.6 KB

silisin (SİO2) oldukça gözenekli, kristal yapılı olmayan biçimi. Gazların ve sıvıların neminin soğurulmasında, sıvıların koyulaştırılmasında, boyaların ve ince yapay katmanların yüzeyinin donuklaştırılmasında ve pek çok başka alanda kullanılır.
Sponsorlu Bağlantılar

Silis jeli 1640’ta bulunmuş olmakla birlikte, yüze tutma (adsorpsiyon) özelliği ancak I. Dünya Savaşı sırasında anlaşılmış ve gaz maskelerinde kullanılmaya başlamıştır.
Ad: silikajel1.JPG
Gösterim: 149
Boyut: 11.7 KB
Genellikle su camı gibi bir silikat çözeltisinin asitleştirilmesi yoluyla elde edilen silisik asit, katı bir kütle ya da jel yapısında bir çökelek oluşturur ve suyla yıkanarak çözünen maddeler ortamdan uzaklaştırılır. Suyun ısıtılarak buharlaşması sonucunda da camsı, tane yapılı bir katı elde edilir. Silis jelinin nem soğurma özelliğini güçlendirmek amacıyla suyunun tümü buharlaştırılmaz, bileşiminde çok az oranda su bırakılır.

Silisin gerçek yoğunluğu mililitrede 2,2 gr’dır, ama silis jelleri gözenekli olduklarından bunların hacim yoğunluğu daha düşüktür. Piyasada satılan silis jelinin hacim yoğunluğu yaklaşık mililitrede 0,7 gr, bir gramının yüzey alanı ise 750 m2’dir.

Kullanım Alanları (Aerosil)
 • Genel olarak koyulaştırma ve kuvvetlendirme için kullanılır.
 • Boyalar ve kaplamalar, doymamış polyester reçineleri, tabaka haline getirilmiş ve jel örtüler, HTV ve RTV-2K silikon kauçuk, yapıştırıcılar ve kapayıcılıar, baskı mürekkepleri, yapışık bileşikler ve jeller, bitki koruma, gıda ve kozmetiklerde kullanılır.
 • Sıvı sistemler, bağlayıcılar, polimerler vs…’nin reolojisinin ve dixotropisinin kontrolü; çökme karşıtı, kalınlaştırıcı (koyulaştırıcı) ve anti-sagging ajanı olarak kullanılır.
 • HCR ve RTV-2K silikon kauçuğunun pekiştirilmesi; tozun serbest akışkanlığının ve kekleşme karşıtı karakteristiklerinin düzeltilmesinde kullanılır.
kaynak: Ana britannica

SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
23 Şubat 2018       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

silis mineralleri

Ad: kvarts.JPG
Gösterim: 377
Boyut: 22.6 KB

silisyum dioksitin (SİO2) değişik biçimleri halinde bulunan mineraller.

Başlıca doğal silis mineralleri kuvars, tridimit, kristobalit, koezit, stishovit, melanoflojit, löşatoliyerit ve kalsedondur. Keatit ve silikalit gibi yapay olarak elde edilen silis mineralleri de vardır.
Ad: kuvarts tür.JPG
Gösterim: 261
Boyut: 32.9 KB

Stishovitin dışındaki tüm silis mineralleri, merkezinde silisyum atomu, köşelerinde ise dört oksijen atomu bulunan dörtyüzlü (tetraedron) gruplarından oluşur. Her dörtyüzlü grubu öbür dörtyüzlü gruplarıyla bir oksijen atomu paylaşır; böylece ortaya üç boyutlu bir yapı çıkar. Çeşitli silis mineralleri arasındaki başlıca fark, dörtyüzlülerin düzenlenmesine ilişkin geometri ayrıntılarından kaynaklanır; bu farklılıklar, farklı kristal yapılarına ve dolayısıyla farklı fiziksel özelliklere yol açar. Kuvarsta dörtyüzlüler, tridimitte ve kristobalittekine oranla daha yakın birleşmiş durumdadır.

Bu birleşme farklılığı yoğunluk farkına da yol açar:
Kuvarsın yoğunluğu 2,65 gr/cm3, kristobalitin yoğunluğu 2,32 gr/cm3 ve tritimitin nan ikinci mineraldir ve korkayaçların yoğunluğu 2,26 gr/cm3’tür.
Bu üç silis polimorfunun (bak. tablo 1) her birinin denge koşullarında bir kararlılık alanı vardır, ama bir yapıdan öbürüne geçiş ağır gerçekleştiğinden tridimit ve kristobalit, kuvarsın kararlılık alanı içinde bulunur.
Ad: tab1.JPG
Gösterim: 242
Boyut: 116.6 KB
Polimorflann her birinin ayrıca, yapısal bakımdan çok az farklı, yüksek ve düşük sıcaklık biçimleri vardır. Bu yüzden alçak basınç koşullarında, düşük sıcaklık kuvarsı 573°C’ye kadar kararlıdır; bu noktadan sonra yüksek sıcaklık kuvarsı kararlı hale gelir. 867°C’de yüksek sıcaklık kuvarsı tridimite dönüşür. Yüksek-düşük sıcaklık biçimleri arasındaki dönüşümler hızla gerçekleşir ve bunun için dörtyüzlü gruplarının hafifçe yer değiştirmesi yeterlidir. Bileşim açısından kuvars genellikle oldukça katışıksızdır ve eser miktarda başka elementler içerir. Buna karşılık tridimit ve kristobalit, ağırlıkça yüzde 1’e kadar katışkı içerebilir; bunun nedeni kristal yapılarının oldukça açık ve gevşek olması ve bu yüzden başka atomların, özellikle de alüminyum, sodyum, potasyum ve lityum atomlarının yapının içine sızabilmesidir. Kuvars, yerkabuğunda en bol bulunan ikinci mineraldir ve korkayaçların çoğunda (örn. granit ve siyenit) ve hidrotermal damar çökellerinde yer alır. Düşük sıcaklıklarda hem kimyasal, hem de mekanik açıdan kararlı olduğundan, klastik (kırıntılı) tortul kayaçlar içinde varlığını korur. Tridimit ve kristobalite ise, riyolit gibi volkanik kayaçlarda rastlanır ve bu mineraller yavaş yavaş kuvars polimorflarına dönüşür.
Ad: tab2.JPG
Gösterim: 218
Boyut: 168.0 KB
Öbür silis fazlarından koezit ve stishovit, kuvarsın göktaşı çarpması etkisinde kaldığı yüksek sıcaklık polimorflarıdır. Koezite üst manto kökenli bazı eklojit ksenolitlerinde de rastlanır. Silis mineralleri içinde yapısal bakımdan tek farklı faz olan stishovitte temel yapı birimi dörtyüzlü değil bir sekizyüzlüdür. Bu nedenle de bu mineralin yoğunluğu oldukça yüksektir (4,3 gr/cm3). Keatit bir yüksek sıcaklık polimorfudur, ama doğada bulunmaz. Kalsedon, küçük kuvars kristallerinden ve ancak elektron mikroskopuyla görülebilen deliklerden oluşan bir silis kriptokristalidir. Melanoflojit, içine sülfür bileşikleri alacak büyüklükte bir açık yapıya sahiptir. Biçimsiz (amorf) bir silis camı olan löşatoliyerite ise doğada ender rastlanır.
kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
23 Şubat 2018       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SİLİS
a. (fr. silice). Miner. Pek çok mineralde bulunan, Sİ02 formülünde oksijenli silisyum bileşiği.

—Camc. Silis camı, erimiş kuvarstan elde edilen cam. (Silis camı, yaygın olarak kullanılan cisimler içinde en küçük genleşme katsayısına sahip cisimdir ve morötesi ışınlara karşı yüksek bir geçirgenlik gösterir.)

—Pedol. Silis ayrılması, toprakların ve yüzeysel kayaçların içerdiği silikatlı minerallerin bozunarak silisi bırakmasıyla sonuçlanan jeokimyasal evrim.

—Teknol. Silis giderme, sınai sularda bulunabilecek silisi gidermek için yapılan işlem.

—ANSİKL. Bot. Silis bitkiler tarafından ancak koloidal biçimde özümlenebilir ve bu bakımdan bazı topraklar (çeltik tarlaları) geçici olarak bu elementten yoksun kalabilir. Bitkilerin çoğunda ender bulunan silis, bazı türlerde (çayırsazı, atkuyruğu, buğdaygiller), özellikle üst deri hücrelerinde bol miktarda yer alır ve bu bitkileri sert, pürüzlü, hatta kenarlarını keskin kılar. Diyatomelerin silisli kılıflarının kalıntıları zımpara gibi kullanılır.

—Eczc. Koloidal silis ilaç yapımında, nem çekici olarak birçok preparatın bileşimine girer ve emülsiyonlara jel özelliği vermek için kullanılır. Potasyum ve sodyum silikat, ortopedide, alçıların sertleştirilmesinde kullanılır.

—Kim. Laboratuvarlarda, amorf ya da kristalleşmiş doğal silis biçimlerinden baş- ,ka iki çeşit yapay amorf silis kullanılır; bunlardan ilki silis camı, İkincisi silis peltesidir.
1. Silis camı, cam görünüşünde saydam bir maddedir; kuvarsın ergitilmesi ve ergitme sonunda oluşan ağdalı sıvının yeniden soğutulmasıyla elde edilir. Isıl genleşme katsayısının son derece küçük olması, kimyasal etkenlere karşı iyi bir direnç göstermesi, yalıtıcı özellikler taşıması ve morötesi ışınlara karşı yüksek geçirgenlik göstermesi nedeniyle laboratuvar aygıtları ile cıva buharlı ampul yapımında cama tercih edilir
2. Silis peltesi, bileşiminde yaklaşık % 4 oranında su bulunan yarısaydam ve granüllü bir maddedir. Bir alkali metal silikat çözeltisinin asilleştirilmesi ve tepkime sonunda oluşan tıkız peltenin suyunun giderilmesiyle elde edilir. Silis jelinin geniş bir özgül yüzeyi vardır; bu nedenle kurutma etkeni, katalizör taşıyıcısı (S02'nin S03'e yükseltgenmesinde V205 taşıyıcısı) ya da doğrudan katalizör olarak (arilli halojenürlerin fenollere hidrolizi) işe yarar. Petrolün krakinginde alümin ve silisten oluşan karma bir pelte kullanılır. Silis peltesinin yüzde tutma özelliklerinden ayrıca kromatografi çözümlemelerinde yararlanılır. Silis, kimyasal bakımdan son derece kararlı bir maddedir; ısı etkisiyle ayrışmaz, indirgenmesi çok zordur. Elektrik fırınında karbonla ayrışarak karbonmonoksit (CO) ile silisyum karbürü (SiC) verir. Alkali metaller ya da magnezyum, silisi indirgeyerek silisyumun ayrılmasını sağlar.

Silis bir asit anhidrittir; yüksek sıcaklıkta metal oksitlerle bileşerek tek başlarına elde edilemeyen kararsız silikatları verir; bunlar ortosilisik asit (HSiO, metasilisik asit (HSiC) ve yoğuşmuş polisilisik asitler (2, 3 vb.) gibi silisyum atomu taşımalarına bağlı olarak disilisik, trisilisik denen asitler) gibi çeşitli silisik asitlerin tuzlarıdır. Bu silikatlar ayrıca silisin karbonatlar ya da sülfatlar üzerine etkimesi sonunda da elde edilebilir (cam üretimi).

Silis, hidrofluorik asit dışında hiçbir asitten etkilenmez; hidrofluorik asitle tepkimeye girdiğinde silisyum flüorür gazına (SiFJ dönüşür.

—Miner. Silis ailesi, genellikle saf olmayan Sİ02 oksidinin oluşturduğu bütün mineral türlerini ve çeşitlerini kapsar (kuvars, kalseduan, çakmaktaşı, opal, tridimit vb.)

—Tip. Silis tozlarının solunum yoluyla alınması silikoza neden olur.
Kaynak: Büyük Larousse
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

23 Şubat 2018 / kompetankedi Kimya
8 Ocak 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
4 Aralık 2015 / ZEKİ Cevaplanmış
2 Eylül 2010 / _Yağmur_ Kimya
23 Şubat 2018 / Safi Kimya