Arama

İslam Tarihi

Güncelleme: 13 Nisan 2011 Gösterim: 25.952 Cevap: 1
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
10 Mart 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
İslam Tarihi
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sponsorlu Bağlantılar

İslam tarihi, İslam dininin 7. yy'da ortaya çıkışından ve İslam Devleti'nin kurulmasından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar ve bu toplumların İslam çatısı altında ortaya koyduğu şeyleri barındıran tarih koludur. İslam tarihi, İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele alır ve çıkan sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunar.

Genel olarak Muhammed'in doğuşundan ölümüne kadar geçen zaman, ondan sonraki hilafet dönemi, daha sonraki saltanat devletleri ve modern zamanlarda ortaya çıkan yeni akım ve durumlar ele alınır. Kabaca dört ana parçaya bölünebilse de, farklı yönlerden farklı şekillerde bölünmeler gerçekleşir, siyasi İslam tarihi farklı bir bölünmeyle incelenirken bilimsel keşifleri konu alan İslam tarihi daha farklı bir bölünme içerir.
İslam tarihinin merkezini ve İslam tarihinin altın çağını teşkil eden dönem dinin doğuşundan peygamberin ölümüne kadar devam eden ve İslami kaynaklarda Asr-ı Saadet yani "saadet çağı" olarak adlandırılan dönemdir.

Cahiliye Dönemi

İslam dininin peygamber tarafından açıklandığı ve bundan hemen önceki zamandaki Arabistan'a ve genel olarak bu döneme klasik İslam kaynaklarında Cahiliye denir. Bununla birlikte bu daha ziyade İslamî klasik kaynaklarca tercih edilen bir dönemdir ve çağdaş din bilimleri araştırmalarında bu dönemden bahsedilmekle birlikte İslam tarihi içerisinde bu isimle zikredilmez.
İslam'a göre Cahiliye dönemi tam İsa'ya gelen İncil'in tahrif edildikten sonra, Muhammed'in peygemberliğine kadarki zamana denir. İsimdeki cahiliye tabiri, salt okur-yazarlık veya bilgisizlik anlamında değil de daha geniş ve genel olarak, hakikatin bilgisinden uzak olmak manasını taşır.

Hz. Muhammed Dönemi

622-750 yılları arasında İslam Devleti
islam devleti
██ Muhammed döneminde ele geçirilen topraklar (622-632)
██ Dört Halife döneminde ilave edilenler (632-661)
██ Emeviler döneminde ilave edilenler (661-750)
Çağdaş din bilimlerinde İslam tarihi sıklıkla bu dönem ile başlar. Peygamberin peygamberlikdenir ve Peygamberin dönemi bu klasik dönemin ilk kısmını oluşturur.
İslam dininin kabul ettiği son peygamberin peygamberlik görevini alışından ölümüne kadar ki döneme klasik İslam kaynaklarında Asr-ı Saadet yani "saadet zamanı" adı verilir. Asr-ı Saadet kendi içinde 2 ana bölümde incelenir bunlar:
döneminden (yani Kur'an'ın gönderilmeye başlamasından) Abbasi Hilafeti'nin sonuna yol açan 1258'deki Bağdat istilasına kadar süren döneme sıklıkla Klasik Dönem
 • Mekke dönemi
 • Medine dönemi
Mekke dönemi daha çok dinin doğuşu, ilk Müslüman topluluk, ahlâki ve dini değerlerin Müslüman topluluk tarafından benimsenişi, var olan dini inanç ile İslam'ın çatışması ve direnişleri içerir. Bu dönem Hicret le beraber sona erer.
Medine döneminde ise, İslam devletin ve toplumun kuruluşu ile daha siyasi ve toplumsal bir dönem olup, çeşitli savaşlara ve hem siyasal otorite hem de toplumsal refah anlamında yükseliş arz eden bir zaman dilimidir. Bu dönemde bütün Arap Yarımadası Müslümanların idaresine girmiştir.

Dört Halife Dönemi

Dört Büyük Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halife, Arapça: الخلفاء الراشدون‎) İslam Peygamberi'nin vefatının ardından seçimle görev yapmış halifelerdir. Urduca'da Sünni referanslarla dört arkadaş (Arapça: چار یار‎, çar yar) olarak ifade edilmektedir.
Hilafet sırasıyla şu şekildedir:
 • Ebu Bekir
 • Ömer bin Hattab
 • Osman bin Affan
 • Ali bin Ebu Talib
Bazı kaynaklar buna sadece 6 ay gibi bir süre görev yapan Hasan bin Ali'yi de dahil ederler.
Şii kaynaklarına göre hilafet Ali bin Ebu Talib'le başlar ve ardından imamlar gelir.
Halifelerin en büyüğü, Ebu Bekir, İslam peygamberi Muhammed'in en iyi dostudur. Bu yüzden ilk halife Ebu Bekir seçilmiştir. Ebu Bekir'in tam adı Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe'dir.

Emeviler Dönemi

Emeviler dönemi 90 yıl kadar devam etti. Emevilerin başkenti Şam'dır. Bu dönemde Halifelik babadan oğula geçerek saltanat haline geldi. Emeviler zamanında İslam devletinin sınırları Atlas Okyanusundan Orta Asya içlerine kadar genişledi. Emevi iktidarı Abbasilerin iş başına gelmesiyle son buldu.

Abbasiler Dönemi

Abbasilerin başkenti Bağdattır. Abbasiler 5 asırdan fazla halifeliği ellerinde tuttular. Abbasiler siyasi alandan çok kültür ve medeniyet alanında gelişme gösterdiler. Zamanla siyasi hakimiyetleri zayıfladı ve Abbasi devletinin sınırları içinde yeni devletler ortaya çıkmaya başladı. Bu durumda Abbasi hükümdarının islam dünyasındaki siyasi hakimiyeti giderek sembolik bir hal almaya başladı.
Halifelik 1258'de Moğolların Abbasi devletini yıkmasından sonra Mısırdaki Memlük Devletinde devam etti. Abbasiler Dönemi'nin sonu aynı zamanda İslam tarihinde sıklıkla kullanılan Klasik Dönem tanımının kapsadığı zamanın da sonuna denk gelir. Bu dönemin sonundan kolonyalizmin yükseldiği 19. yüzyıla kadar süren döneme Orta Çağ Dönemi terimi tercih edilir. Bazı tarihçiler bu dönemi 19. yüzyıl yerine Osmanlı Devleti'nin sürdürdüğü hilafetin kaldırılışına kadar uzatır.

Osmanlılar Dönemi

1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferiyle halifelik Osmanlı Devletine geçti. Mukaddes emanetler İstanbul'a getirildi. Osmanlı Devleti'nin yükselişiyle beraber, İslam tarihinde farklı bir dönem başladı. Bu dönemde müslümanlar Viyana önlerine kadar ilerledi. Her ne kadar Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinde olduğu dönemde başka İslam devletleri bulunsa da, Osmanlı Devleti yükseliş ve hatta gerileme döneminde bile daima önemli bir konuma sahip oldu, dünyann değişik yerlerinde yaşayan müslümanlar çoğu zaman düşmanlarına karşı Osmanlı Devletinden yardım istemişlerdir. Osmanlı Devleti başka ülkelerdeki müslümanlara yardım etmek amacıyla Endülüs'ün Müslümanların elinden çıkmasından sonra buradaki Müslüman ve Yahudileri Kuzey Afrika'ya ve Osmanlı topraklarına taşıdı. Fas'ta Portekizliler'le savaştı. Yine Portekizliler'e karşı Endonezya Adalarındaki Müslümanlara yardım etmek amacıyla Portekizliler'le Hint Okyanusu'nda savaştı.
Avrupalıların her alanda güçlenmesiyle beraber, 19. asırın sonları ve 20. asrın başlarında Müslümanların yaşadığı coğrafyanın büyük bir bölümü batılı devletler tarafında sömürge haline getirildi. I. Dünya Savaşının hemen öncesinde dünyada sadece üç bağımsız islam devleti vardı. Osmanlı Devleti İran ve Afganistan. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nı kaybedince başkent İstanbul ve Anadolu'nun bazı yerleri işgal edildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İtilaf devletleri Türk topraklarından çıkarıldı. Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildi.
400 yıldan fazla Türklerin elinde kalan halifelik 3 Mart 1924'te çıkarılan bir kanunla kaldırıldı. Son halife ve Osmanlı Hanedanının bütün üyeleri sürgüne gönderildi. Son Halife Abdülmecit 1944'te Paris'te sürgünde iken vefat etti. Cenazesi ölümünden uzun bir zaman sonra Medine'de toprağa verildi.

II. Dünya Savaşı Sonrası

II. Dünya Savaşı'ndan sonra İslam ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmaya başladılar. 20. asrın ikinci yarısında, bağımsızlığını kazanan islam ülkeleri kendi aralarında işbirliğini arttırmak amacıyla, İslam Konferansı Örgütünü kurdular. Günümüzde bağımsız İslam ülkelerinin sayısı 50'yi geçmiş bulunmaktadır.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 3 üye beğendi.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
13 Nisan 2011       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
İslam Tarihi Kronolojisi
 • Hz Muhammed'in (s.a.v.) Doğumu
 • Arabistan Sınırlarındaki Bizans Ve İran İmparatorlukları
 • Kervan Ticaret Yollarının Merkezi: Mekke
 • Mekke'nin Coğrafi Konumu Ve Önemli Aşiretleri
 • Arabistan'daki Hristiyanlar Ve Yahudiler
 • Habeşliler'in Kabeyi Yıkma Teşebbüsü
 • Yemen'in İranlılar Tarafından Ele Geçirilmesi
 • Bizans-Arabistan Sınırının Açılması
 • Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hz. Hatice İle Evlenmesi
 • İran-Arabistan Sınırının Açılması
 • Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Peygamberliğin Gelmesi
 • İlk Müslümanların Habeşistan'a Göçü
 • Hz. Ömer'in İslam'a Girişi
 • Hz. Hatice (r.a.)'nin Ölümü; Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Taife Yaptığı Başarısız Ziyaret
 • “Gece Yolculuğu” (Miraç)
 • Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hz. Aişe İle Evlenmesi
 • Hicret, İslami Dönemin Başlangıcı
 • Bedir Savaşı
 • Kıble'nin Mekke'ye Çevrilmesi
 • Hz. Fatıma'nın Hz. Ali İle Evlenmesi
 • Uhud Savaşı
 • Hendek Savaşı
 • Hudeybiye Anlaşması
 • İran-Bizans Barışının Sonucu
 • Hz. Abbas'ın Müslüman Olması
 • Mekke'nin Düşüşü; Kabe'nin, İslâmin Sembolü Olması
 • Kabe
 • Ebu Süfyan'ın İslam'ı Kabul Etmesi
 • Hz. Muhammed'in Vefatı
 • İlk Halife Hz. Ebu Bekir
 • İrtidatın Bastırılması
 • III. Yezdicird'in Tahta Çıkması
 • Hire'nin Düşmesi
 • Suriye Ve Filistin'e Yapılan Askeri Akın.
 • Ecnadin Savaşı
 • Hz. Ömer'in Halife Oluşu.
 • Yeni İdari Sistemin Kurulması
 • Köprü Savaşı
 • Dımeşk'in (Şam) Düşmesi
 • Yermük Savaşı-Suriye'nin Fethi
 • İslam Orduları Komutanı Halid'in Görevinden Alınması
 • Kadisiye Savaşı - Irak'ın Fethi
 • Kufe'de Garnizon Kurulması
 • Kudüs'ün Teslim Olması
 • - İslami Takvimin Başlatılması
 • Filistin Ve Suriye'de Veba Salgını
 • Hicaz'da Kıtlık.
 • Bizans İmparatorluğu İçindeki Şiddetli Hristiyanlık İhtilafları
 • Amr'ın Mısır'ı Fethi
 • Nihavend Savaşı; İran İmparatorluğu'nun Fethiye Sasani Hanedanlığının Çöküşü
 • - Filistin'in Düşüşü
 • İmparator Heraküyus'n Ölümü; Mısır'ın Fethi; Fustatın Kurulması
 • Hz. Ömer'in Öldürülmesi
 • Hz. Osman'ın Halife Olması
 • İskenderiye'deki Bizans Donanmasının Yenilmesi
 • Trablusgarb'ın Araplar Tarafından Fethi
 • Araplar Tarafından Bir Donanma Hazırlanması
 • Bizans'a Karşı Deniz Savaşının Başlaması; Kıbrıs'ın Fethi
 • - Kur'an'ın Derlenmesi
 • Arap Sınırlarının Horasan'a Uzanması
 • Kıbrıs’ın İkinci Defa Fethedilmesi
 • Rodos Adasının Fethi
 • Bir Deniz Savaşında Bizanslıların Feci Bir Şekilde Yenilmesi
 • İslam Dünyasında Huzursuzluğun Yayılması Ve Hz. Osman'ın Bir İsyanda Şehit Edilmesi
 • Hz. Ali'nin Halife Olması
 • Cemel Savaşı
 • Huzursuzluk Devam Ederken Başkentin Kufe'ye Taşınması
 • Sıffin Savaşı
 • Hz. Ali İle Muaviye Arasındaki Hakem Olayı
 • Hariciler Gurubunun Ortaya Çıkışı
 • Muaviye'nin Mısır'daki Etkisi
 • Muaviye'nin, Hz. Ali'ye Karşı Halife Olması
 • Hz. Ali'nin Katli; Hz. Hasan’ın Uysal Bir Şekilde Halifelik Hakkından Feragat Etmesi
 • Şam'da Emevi Halifeliğinin Kurulması
 • Irak'taki Valiliklerin Muğire Ve Ziyad'a Bahsedilmesi
 • Sicilya Çıkarması
 • Çok Sayıda Iraklı Arab'ın Horasan'a Gidişi
 • Kuzey Batı Afrika'nın Ukba Tarafından Fethedilmesi Ve Kayrevan'ın Kurulması
 • Arapların Konstantiniye'ye Yaptıkları Sonuçsuz Saldırı
 • Arapların Girit Çıkarması
 • Bizanslıların 'Yunan Ateşi'ni Kullanması; Konstantiniye'yi Kurtarmaları
 • Hz. Aişe'nın Ölumü.
 • Yezid’in Halifeliğe Veliaht Gösterilmesi
 • Muaviye'nın Ölümü Ve Yezidin Başa Geçmesi; Hz. Hüseyin Ve Taraftarlarının Kerbela’da Katledilmesi
 • - Mekke Ve Medine'den Yezid'e Karşı Ayaklanma; Abdullah'ın Emevi Ordusuna Karşı Verdiği Çetin Savaş; Yezidin Ölümü
 • Halifelik İddiasında Üç Rakip.
 • Mervan'ın Şam'da Halife Olması
 • Mercü Rahit Savaşı; Mervan'ın Konumunun Güçlenmesi
 • Himyeriler Ve Mainler
 • Abdülmelik’in Tahta Çıkışı; İmparatorluk İçerisinde Kindar Hizipleşmeler
 • Irak'ta Muhtar İsyanı
 • “Mehdi” Kavramının Muhtar Tarafından Başlatılması
 • Şam Ordusunun Irak’ta Yenilmesi
 • Muhtar'ın Küfe Kuşatmasında Ölmesi
 • Irak, Abdul Melik Kontrolünde.
 • Taş Kubbe (El-Aksa)
 • Mekke'nin Haccac Tarafından Abdullah'ın Ölümü; İkinci İç Savaşın Bitmesi
 • Irak'ın Haccac'a Boyun Eğmesi
 • Arapça İmparatorluğun Resmi Dili; İlk Arap Parasının Basılması
 • Irak’taki Haricilerin Bastırılması
 • Kayrevan’ın Araplar Tarafından Tekrar Ele Geçirilmesi; Bizanslılar’ın Kuzey Afrika’dan Çıkarılması; Tunus Şehrinin Kurulması
 • Berberiler Üzerindeki Kahine’nin Gaddarlığı
 • İmparatorluğun Doğu Kanadının Haccac Tarafından Güçlendirilmesi
 • Kuzeybatı Afrika’nın Tam Bir Vilayet Olarak İmparatorluğa Bağlanması
 • Abdul Melik’in Oğlu El-Velid'in-Halife Oluşu
 • Şam'daki Emeviler Camii
 • Müslümanların İspanya’ya Çıkması
 • Müslümanların İndüs Vadisine Doğru Yayılmaları
 • II. Jüstinyen'in Öldürülmesi; Bizans İmparatorluğunda Kargaşa
 • - Musa'nın İspanya Seferi
 • Arapların Jakarta'yı Geçmesi Ve Kaşgar'a Saldırı; İslam'ın Çin Sınırlarına Kadar Yayılması
 • - Musa Ve Tarikin Gözden Düşerek Azledilmeleri
 • Meşhur Komutanların İdam Edilmesi
 • - İspanya'da Kargaşa
 • Arapların Başarısız Konstantiniye Kuşatması; Süleyman'ın Ölümü Üzerine, II. Ömer'in Halife Olması
 • Ömer'in Adaletsiz Vergi Sistemini Islah Etme Çalışmaları
 • Müslümanların Fransa'ya Geçişi
 • Kurtuba'nın (Cordova) İspanyadaki İslami Hükümetin Merkezi Olması
 • II. Ömer'in Ölümü Ve II Yezidin Tahta Çıkması; İmparatorluk Tekrar İç Gerginlik İçinde
 • Müslümanların Tuluz'dan (Toulouse) Püskürtülmesi
 • II. Yezidin Ölümü; Hişam'ın Tahta Çıkışı
 • Abbasi Hareketinin Başlaması
 • İranlıların Türklerin Yardımıyla Araplara İsyan Etmesi
 • Hasan El-Basri'nin Ölümü
 • Hazarların Katı Direnişi
 • Tur Savaşı
 • Kafkaslardaki Hazarların Yenilmesi
 • Müslüman Horasanlılarla Putperest Türkler Arasındaki Anti-Arap İttifakının Sona Ermesi
 • - Kuzey Afrika'da Berberilerin Araplara Karşı Ayaklanması
 • İspanya'da İç Savaş
 • Alevilerin İktidarı Ele Geçirmek İçin Yaptıkları Başarısız Teşebbüs; Zeydilerin Ortaya Çıkışı
 • Hişam'ın Ölümü
 • Emevilerin Hızlı Bir Şekilde Düşüşü; II. Mervan'ın Tahta Çıkışı
 • Ebu Müslim Liderliğindeki Abbasi Hareketi
 • Abbasi İsyanının Horasan Baskını
 • Horasan İdaresinin Ebu Müslim Tarafından Alınması
 • Vasıl Bin Atanın Ölümü
 • Abbasi Hareketinin Hız Kazanması
 • Irak'ın Ebu Abbas Tarafından Ele Geçirilmesi
 • Zap Savaşı; Emevilerin Abbasiler Tarafından Yıkılması
 • Emevi Ailesinin Katledilmesi
 • Emevi İdaresi
 • Abbasi Hanedanlığının Kuruluşu
 • Talas Savaşı; Kağıdın Arap Dünyasında Üretilmeye Başlanması
 • Abbasilerin Anbar'da Karargah Kurması
 • El-Saffah'ın Ölümü; El-Mensur’un Tahta Çıkması
 • Abdullah Bin Ali'nin Başarısız İsyanı
 • Ebu Müslim'in Katli
 • - İspanya'da Abdurrahman Tarafından Emevi Hanedanlığı Kurulması
 • Kayravan'ın Berberiler Tarafından Alınması
 • - Güney Hazar Bölgesinin İslam Devletine Eklenmesi
 • - Bağdat'ın Kurulması
 • İslam Devletinin Yeni Görünüşü
 • Başarısız Bir Alevi İsyanı
 • İspanya'nın İmparatorluktan Kopması
 • İbn-i İshak’ın Ölümü
 • İmam Hanife'nin Ölümü
 • Dört Fıkıh Ekolü
 • Kuzey Afrika'da Berberi İsyanı
 • El-Mansur'un Ölümü; El-Mehdi'nin Tahta Çıkışı
 • Sapık El-Mukanna'nın İsyanı
 • Rüstemi Hanedanlığının Kuruluşu
 • Şarlman'ın İspanya'yı İstilası; Roland’ın Ölümü
 • Bizans Saldırısı
 • Müslümanların Anadolu'yu Ele Geçirmesi; İkonolar Hakkında Tartışma.
 • Kurtuba'daki Büyük Caminin Yapılışı
 • İdris'in Kuzey Afrika'ya Kaçışı
 • Harun'un Tahta Çıkışı
 • İspanya'daki Müslümanların Kuzey Sınırlarına Saldırması
 • İmam Malik’in Ölümü
 • Ağlabi Hanedanlığının Kuruluşu
 • Bermekilerin Düşüşü
 • - Harun'un Anadolu Seferi
 • “Hendek Günü”
 • İlk Amme Hastanesi
 • Harun'un Ölümü Ve El-Emin'in Tahta Çıkışı
 • - El-Emin Ve El Me'mun Arasındaki Kardeş Savaşı; El-Me'mun'un Tahta Çıkışı
 • “Suburb” Vakası
 • (y) Cabirin Ölümü
 • Babek İsyanı
 • - İmam Ali Rıza'nın Veliaht Tayin Edilmesi; El-Me'mun'un Bağdat'a Girişi
 • Tahirin Horasan Valiliğine Atanması
 • Küçük Hanedanlıkların Kurulması
 • İmam Şafii'nin Ölümü
 • Ribatlar
 • El-Vakidi'nin Ölümü
 • Girit'in Fethi
 • Müslümanların Sicilya Çıkarması
 • - Beyt-ül Hikmet
 • El-Me'mun'un Soruşturması
 • Mutezililer
 • El-Me'mun'un Ölümü
 • İbn-i Hişam'ın Ölümü
 • Zut İsyanı
 • Başkentin Samara'ya Taşınması
 • Güney İtalya'nın Müslümanlarca Taciz Edilmesi
 • - El-Vasık'ın Ölümü; El Mütevekkil’in Tahta Çıkışı
 • El-Harezmi'nin Ölümü.
 • Arapça Rakamlar
 • Bizanslıların Dimyatı Ele Geçirmesi
 • Tuleytula'nın Yarı Bağımsız Bir Cumhuriyet Olması
 • İmam Hanbel'in Ölümü
 • El-Mütevekkil'in Öldürülmesi
 • Deylem'de Zeydi Prensliğinin Kurulması
 • Bağdat Kuşatması; El-Muste'in'in Öldürülmesi
 • Safari Hanedanlığının Kurulması
 • El-Cahız'ın Ölümü
 • Ahmet Bin Tulun'un Mısır'a Vali Atanması
 • - El-Mühtedi'nin Tahta Çıkışı
 • Zenci İsyanının Çıkışı
 • El-Buhari'nin Ölümü
 • Huneyn Bin İshak'ın Ölümü
 • El-Kindi’nin Ölümü
 • Suriye'nin Mısır'a Bağlanması
 • - Zencilerin Son Yenilgisi
 • Karmati İsyanının Çıkması
 • Şia
 • Bağdat'ın Yeniden Başkent Olması
 • El-Mutemid'in Ölümü Ve El-Mutedid'in Tahta Çıkışı
 • İspanya'da İbn Hafsan İsyanının Çıkması
 • Zeydi Devletinin Kurulması
 • Samani Hükümdarlığı
 • Sabit Bin Kurranın Ölümü
 • - Suriye Ve Mısır'ın Yeniden Ele Geçirilmesi; Tulunoğlu Hanedanlığının Sonu.
 • El- Muktefi'nin Ölümü
 • Kuzey Afrika'da Fatimilerin Ortaya Çıkışı; Ağlabi Hanedanlığının Sona Ermesi
 • - İspanya'da III Abdurrahman'ın Tahta Çıkışı
 • Fas’ın Fatımilerin Eline Geçmesi
 • El-Hallac'ın Ölümü
 • Sufizm
 • El-Taberi'nin Ölümü
 • Razi'nin Ölümü
 • III. Abdurrahman'ın Halife Ünvanı Alması
 • El-Battani'nin Ölümü
 • Karmatilerin Mekke'yi Yağmalaması Ve Hacerü'l-Esved'in Yerinden Çıkarılması
 • El-Eş'ari'nin Ölümü
 • İbn-i Mukle'nin Ölümü
 • - El-Maturidi'nin Ölümü
 • Berberilerin Fatımilere Karşı Ayaklanmaları
 • Büveyhi'lerin Bağdat'ı Ele Geçirmesi
 • Farabi'nin Ölümü
 • Bizans'ın Yeniden Güçlenmesi; Girit'in Nicephorus Tarafından Ele Geçirilmesi
 • III. Abdurrahman'ın Ölümü.
 • - Şii Törenlerinin Başlaması
 • - Seyfüddevle'nin Bizanslılara Direnişi; Nikaforun Suriye'yi İşgal Etmesi
 • Fatimilerin Mısır'ı Alması
 • El-Ezher Camiinin Kuruluşu
 • Fatımilerin Fas'tan Çıkarılmaları
 • - Kuzey Irak Ve Suriye'de İbn-i Şimşekik İstilası
 • Büveyhi Topraklarının Azududdevle Tarafından Sağlamlaştırılması
 • İspanya'da El-Hakem'in Ölümü
 • İspanya'da İktidarı Hacib El-Mansur’un Ele Geçirmesi
 • Gazneli Hanedanlığının Kurulması
 • Fihrist'in Yayınlanması
 • Fatımilerden El-Hakim'in Tahta Çıkışı
 • Gazneli Mahmud'un İktidarı Ele Geçirmesi

Sponsorlu Bağlantılar
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 3 üye beğendi.

Benzer Konular

22 Kasım 2010 / P.u.S.u Müslümanlık/İslamiyet
19 Aralık 2011 / _Yağmur_ Müslümanlık/İslamiyet
2 Ağustos 2011 / P.u.S.u Müslümanlık/İslamiyet
6 Haziran 2007 / P.u.S.u Taslak Konular
10 Haziran 2012 / P.u.S.u Müslümanlık/İslamiyet
Etiketler: İslam Tarihi