Arama

Alan Nedir? - Tek Mesaj #3

Finn and Jake - avatarı
Finn and Jake
VIP 🐻 Bear ✔
3 Temmuz 2015       Mesaj #3
Finn and Jake - avatarı
VIP 🐻 Bear ✔
—Bilş. Özel bir bilgi türüne karşılık gelen bir sözcüğün bölgesi. (Bir komutun adres alanları, komutun işlenenlerinin adreslerini belirtir.)

—Bine. Alan çerçevesi, koşu alanını çevreleyen engel parmaklığı.

—Bot. Kalburlu alan, kalburlu borularda yer yer bazı kısımlar delikli olduğu zaman bu gibi enlemesine çeper yüzeylerine verilen ad. || Yayılma alanı, bitkiler âleminden bir türün, bir cinsin ya da bir familyanın özgül coğrafi alanı. (Bk. ansikl. böl.)

—Ceb. Tansör alanı, bir vektör uzayının, bu vektör uzayı üzerinde verilen türden tansör kümesi üzerine tanımlı uygulaması. || Vektör alanı, bir afin uzayın (ya da bu uzayın bir parçasının), bu afin uzaya eşlik eden vektör uzayı üzerine tanımlı uygulaması. (Vektör alanının grafı bir bağlı vektör kümesidir.)

—Cerr. Ameliyat alanı, vücudun ameliyat edilen bölgesi. (Bu bölge, sıkı dokunmuş steril bezlerle sınırlandırılır ve bezlerle örtülü bölge de "ameliyat alanı" sayılır. Bu iş için beyaz bez yerine daha kolay seçilebilen mavi ya da yeşil renkli bezler kullanılır.)

—Denizbil. Soluğan oluşum alanı, güç ve yön bakımından az çok değişmeden kalan rüzgârların etkilediği deniz yüzeyi. Soluğanların oluştuğu bu alana "rüzgâr denizi" de denir. (Başlıca soluğan oluşum alanları, sürekli batı rüzgârlarının estiği alanlardır.)

—Denize. Açık alan, gros tonaj hesabında göz önüne alınmayan gemi üstyapılarının ve tekne hacimlerinin her biri. (Açık alanlar, motora ya da herhangi bir aygıta ayrılmış hacimlerdir; mutfak ve aydınlık olarak kullanılır.) || Kapalı alan, bir geminin gros tonaj hesabında göz önüne alınan hacimlerden her biri. (Kapalı alanları, köprülerin, çatıların, oynak ya da sabit sızdırmaz bölmelerle geminin teknesinin sınırladığı hacimler oluşturur. Genellikle yük ve mürettebat yeri olarak kullanılır.)

—Dilbil. Yapısal ilişkilerle birbirlerine bağlı sözlük birimleri kümesi. (Bk. ansikl. böl.) || Dilbilimsel alan, bir dile özgü dilbilimsel bir olgunun ya da olgular öbeğinin coğrafi alanı.

—Elekt. Elektrik alanı, Coulomb;Lorentz kuvvetinin bileşenini belirleyen E vektörel büyüklüğü; bu bileşen, yük taşıyıcının q hızından bağımsızdır. (Elektrik alanının uluslararası sistem'de birimi volt/metre’ dir: V.rrv1.) || Elektromanyetik alan, maddi bir ortamın ya da boşluğun durumunu elektriksel ve manyetik açıdan niteleyen dört vektörün belirlediği fiziksel alan. (Bu dört vektör şunlardır: E elektrik alanı; D elektriksel indükleme; H manyetik alan; B manyetik indüklemesi.) || Manyetik alan, dönergesi toplam akım yoğunluğuna eşit olan H vektörel büyüklüğü. (Boşlukta, H nin tüm noktalardaki değeri, B manyetik indüklemesinin M0 manyetik geçirgenliğine bölümüne eşittir; H = B/A0.) [Manyetik alanın uluslararası sistem'de birimi amper/metre’dir: A. rrv1] (ELEKTRİK.)

—Elektron. Alan etkisi, yarıiletken bir çubukta, bir elektrik alanının etkisiyle bir akımın değişmesi. (Bu etki, alan etkili tranzistörde kullanılır.)

—Elektrotekn. Döner alan, bir düzlemde düzgün devinimle dönen doğrultulu ve değişmez modüllü manyetik alan. (Döner alan, almaşık akım kullanan döner elektrik makinelerinin çoğunun çekirdek aralığında bulunur ve iki biçimde gerçekleştirilir; bu amaçla ya düzgün hızla dönen bir doğru akım sargısı ya da çokfazlı, si- nüzoidal ve dengeli akım verilen değişmez bir çokfazlı sargı kullanılır.)

—Embriyol. Gelişim alanı ya da şeridi, yumurtada blastoderm keseciğinin, embriyon taslağını oluşturduğu nokta. (Böceklerde bölütlenme sona erdiğinde blastoderm iki bölgeden oluşur; bunlardan biri [gelişim şeridi] embriyonun ilk uzama halidir.)

—Fels. Kant’ta, bir bilme yetisinin etkinlik gösterdiği yer. (Bk. ansikl. böl.)

—Fiz. Her noktada her an tanımlanan ve uzayla zamanın bir fonksiyonuyla gösterilen fiziksel büyüklük. (Kimi büyüklükler tek fonksiyonla gösterilir [sıcaklık, basınç, özgül kütle]: bunlar işaret değişikliğira karşın değişmeyen skaler alanlar'd '. Öbür büyüklükler üç fonksiyonla gösterilir; bu fonksiyonları bileşen olarak [hız, kuvvet alanı, elektrik alanı, vb.] alan tir vektör, bileşke fonksiyona bağlanır. Bileşenlere ise vektör alanları denir ve işaret değiştiğinde vektörler gibi dönüşürler. Kimi büyüklüklerin tanımı daha çok sayıda fonksiyon gerektirir. Örneğin, gerilmeye uğramış bir katının gösterdiği biçim değişikliklerinde dokuz bileşen vardır ve tansör alanları adını alır.) [Bk. ansikl. böl ]

—Fizs. mekan. Alanlar yasası, merkez kuvvetleri alanında yer değiştiren maddesel bir noktanın devinim yasası; bu yasaya göre sözkonusu devinim, kuvvet merkezini içeren bir düzlemde, maddesel noktayı kuvvet merkeziyle birleştiren ışın vektörü, eşit zamanlarda eşit alanlar tarayacak biçimde gerçekleşir. (Bu yasa, merkez kuvvetleri alanında devinen noktanın açısal momentini korumasından çıkarılır ve gezegenlerin Güneş çevresindeki devinimini açıklayan ikinci Kepler yasasıdır [1609].)

—Geom. Karelenir bir yüzeyin ölçüsünü belirten sayı. (Eşanl. YÜZÖLÇÜMÜ.)

—Havc. iniş-kalkış alanı, uçakların inip kalktıkları, büyük boyutlu, düz ve engelsiz arazi yüzeyi. || Manevra alanı, havaalanında pistler, taksirutlar ve park alanları gibi uçakların manevra yapabilecekleri bölgelerin tümü. |j Park alanı, havaalanında uçakların kalkıştan önce ya da inişten sonra park yaptıkları yer.

—Huk. Komşu alan ya da mücavir atan, belediye sınırları dışında kalmakla birlikte kentin gelişmesi bakımından gerekli görülen alan. (Bü alanlar imar mevzuatı açısından belediyelerin denetim ve sorumluluğu altındadır. Komşu alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması zorunlu değildir. Komşu alan sınırları, belediye mec lisi ve il yönetim kurulu kararına dayanarak il yönetimince Bayındırlık ve iskân bakanlığına gönderilir. Bakanlık bu sınırları olduğu gibi ya da değiştirerek onamaya ya da değiştirilmek üzere geri gönder meye yetkilidir. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda bir yeri komşu alan sınırı içine almaya ya da çıkarmaya doğrudan doğruya da karar verebilir [imar k. md. 45].) |j Koruma alanı, içinde taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle korunması gereken alan. || Sit alanı, SİT. || Turizm alanı, turizm bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, yeri ve sınırları Kültür ve turizm bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar kurulu'nun kararı ile saptanıp ilan edilen, doğal ya da sosyo kültürel değerlerin yoğun olduğu alan.|| Yerleşme alanı ya da iskân alanı, kent planlamasında yapı yapılmasına izin verilen alan, (imar k.’na göre yerleşme alanı imar planı sınırı içindeki yerleşik alanları ve gelişme alanlarını kapsar.) || Yerleşme dışı alan ya da iskân dışı alan, kent planlamasında yapı yapılmasına izin verilmeyen alan. (Bu alanlarda, eğlence yerlerine, yazlık evlere, turistik vb. amaçla ya pılan yapılara izin verilebilir.)

—inş. Bir yapının, bir evin alanı, duvarları arasında kalan boşluk.

—istat. Alan örneklemesi (ing. sampling), bazı anormalliklerin saptandığı bir sayımdan sonraki denetleme yöntemi. Azımsa- namayacak kadar çok sayıda birimin, seçim koşullarına uymadığını ortaya çıkarmaya olanak verir.

—Mant. Bir nicelendiricinin alanı, sözkonusu nicelendiricinin uygulandığı tüm değişkenleri ve önermeleri kapsayan küme. (KAPLAM da denir.) |j Niceleme alanı, nicelenmiş bir formülün bağlı değişkenlerinin kapsadığı nesneler kümesi.

—Mat. ve Fizs. mekan. M noktasının alan tarama hızı. Öfö ışın-vektörünün [f0, f] zaayrı ayrı görme alanı, iki gözün birlikte görme alanından büyüktür, çünkü birlikte gören iki gözün görme alanı, her bir gözün görme alanının çakıştığı bölgeyi aşamaz.)

—Opt. Optik alette (dürbün, mikroskop) görünen bütün noktaları içine alan uzay parçası. (Bk. ansikl. böl.) || Alan açısı, bir objektifin asal görüntü noktasını tepe alan ve alet sonsuza ayarlandığında, bu noktayı duyarlı yüzey köşegeninin uçlarıyla birleştiren doğruları kenarları olarak kabul eden açı. || Işık alanı, ışıklı yüzey; ışık noktası'nın karşıtıdır.

—Oto. Dönüş alanı, maksimum dönüş deneyi sırasında bir taşıtın en dış noktasının çizdiği çemberin yarıçapı. (Bu yarıçapa [ve geniş anlamda, onu karşılayan çapa] "kaldırımlararası dönüş yarıçapı” da denir.)

—Petr. san. Petrol alanı, hidrokarbon üretimine olanak veren kuşak. (Bir alanda, her biri yapısal ve katmansal bir birim oluşturan birçok yatak bulunabilir. Bu kavram ayrıca işletilen kuyularla yüzeydeki üretim donatımlarının tümünü içerir.)

—Ruhbil. Algı alanı, uyarımların algılanabildiği bölge. || Algı alanına bağımlılık, bağımsızlık, H. Witkin’e göre belli bir algısal görevin yapılmasında, algısal bildirimlerin işlenmesine ilişkin bilişsel tutum. (Bağımlı özneler, bildirimi, dış dayanak noktalarından yola çıkarak işlerler; bağımsız özneler ise, dıştan gelen bilgilere (bir başka duyu düzeyine dayanan bağlam ya da bildirim) dayanmadan işlerler. || Bilinç alanı, bilincin belli bir andaki içeriği. || Etki alanı, bir bütün ile parçaları arasındaki ilişkilerin dinamik etkisi. Özellikle, bir şeklin algılanmasında kendini gösterir. (Etki alanı, J. Piaget’nin özellikle incelediği bir konudur.) || içerik alanı, aynı alana ya da aynı kesime ilişkin ve düşünülebilir olan değişkenlerin tümü.

—Savunm. Etkililik alanı, bir nükleer patlamada, sıfır noktasından uzaklık; burada hedef öğelerinden birinin beklenen hasara uğrama şansı yarı yarıyadır.

—Sil. Etki alanı, belli bir ateşli silahın herhangi bir hedefe etki yapabileceği uzam parçası. (Uçaksavar topçuluğunda, bir silahın sınır karakteristikleri, belli bir hedef için etki alanının biçimini belirler. Bu sınırlar, ya namludan ya da ateşe hazırlama ve nişan alma aletlerinden kaynaklanabilir.) || Ölü alan, menzil içinde olmakla birlikte ateş altında kalmayan bölge.

—Sine., Foto, ve TV. Plato ya da sahnenin, çerçeveleme sınırları içinde kalan bölümü. || Alan dışı, ekranda görünmeyen bir kimsenin sesine denir.

—Siyas. bil. Siyasal alan, siyasal yaşamı oluşturan güç ve değerlerin değişimini incelemeye yarayan, coğrafi, tarihsel, toplumbilimsel ve kurumsal verilerden hareket ederek tasarlanan kurmaca alan.

—Spor. Alan çizgisi, topun, dışına çıkmaması gereken alanı belirleyen çizgi. (Top bu çizgiyi aşınca, oyun dışı sayılır.) || Alan savunması, basketbolde, bir takımın her oyuncusunun, karşı takımın hücumu sırasında, kendi alanında, o anda gereken karşı takım oyuncusunu tutarak sayı yapmasını önleme amacı güden savunma sistemi.

—Su işler. Su kaynağı koruma alanı, su sağlamak için ayrılmış bir ya da birçok toplama yapısını içeren bölge; bölge içindeki her tür etkinlik anlık ya da gelecekte doğabilecek kirlenmeleri önlemek üzere düzenlenir.

—Şehirc. Bir yerleşmede, .üstü açık, yapılarla çevrili kamu mekânı. (Eşanl. MEYDAN.) (Bk. ansikl. böl.] || Yeşil alan, bir yerleşme biriminde park ve bahçe olarak ayrılmış saha.

—Tarım. Kullanılan tarım alanı, tarım işletmelerinde ağaçlıkların ve ekilmeyen yerlerin dışında kalan alan, yani ekim alanı.

—Tic. Faydalı ticari alan, bir ticaret merkezinde, işletmecinin, mal sahibinden kiraladığı ya da satın aldığı ortak kısımlar(girişler, ticari servis yerleri, vb.) dışındaki alan.
MsXLabs & Büyük L.
Son düzenleyen Safi; 19 Nisan 2016 00:28
🌘 🚀