Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 17 Temmuz 2015  Gösterim: 12.115  Cevap: 5

Talat Paşa

16 Şubat 2007 23:07       Mesaj #1
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
Talat Paşa

Posta memuruyken sadrâzamlığı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi üyesi. Edirne’de 1874 yılında doğdu. Babası, bâzı kazâlarda sorgu hâkimi muâvinliği yapan Ahmed Vasıf Efendidir. Muhalifleri tarafından çingene asıllı olduğu ileri sürülmüştür. İlk öğrenimini Edirne’nin Vize kazâsında tamamladıktan sonra, Edirne Askerî Rüştiyesini (askerî ortaokul) bitirdi. Bütün tahsilinin bundan ibâret olduğu bilinen Talat Paşa, 1895’te rejim aleyhinde faaliyette bulunmaktan tutuklandı. Edirne’de 25 ay hapis yattı. Daha sonra Selânik’e gönderildi. Selânik-Manastır arasında seyyar posta memurluğu ve Selânik posta başkâtipliği gibi küçük memuriyetlerde bulundu. 1906 yılında gizli olarak çalışan Osmanlı Hürriyet Cemiyetini kurdu. Bu gizli cemiyetin adı, Paris’te Ahmed Rıza’nın idâre ettiği cemiyetle birleştikten sonra Terakki ve İttihat, bilâhare de, İttihat ve Terakki Fırkası olarak değiştirildi. Faaliyetlerini gizli olarak Selanik Mason Locası binâsında yürüttü. Balkan komitecileriyle de birlik olan Talat Paşanın gizli çalışmaları ortaya çıkarılınca, Posta ve Telgraf İdâresindeki memuriyetine son verildi. Yıkıcı çalışmalarından dolayı Anadolu’ya sürüldüyse de, araya girenlerin kefâletiyle bu cezâ yerine getirilmedi. Selânik’te özel bir okulda müdür olarak çalışırken, İstanbul’a iki defâ gelip, İttihat ve Terakki Fırkasının teşkilâtını kurdu.
Sponsorlu Bağlantılar
1908’de îlân edilen İkinci Meşrûtiyetten sonra, İttihat ve Terakki Fırkasının Edirne mebusu olarak Meclis-i Mebusana girdi. Meclis reis vekili oldu. Mebusları tehdit ederek Sultan İkinci Abdülhamid Hanın tahttan indirilmesi kararını aldırdı. 1909’da Londra’ya gitti. Aynı yıl Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde Dâhiliye Nâzırıydı. Said Paşa kabinesinde, Posta ve Telgraf Nazırı oldu. Bundan sonraki yıllarda, altı yüz senelik Osmanlı Devletinin mukadderatına hâkim olma, devleti adım adım yıkıma götürme faaliyetleri içinde bulundu. Balkan Harbinde, nefer elbisesi giyerek birlikleri dolaştı. Askerler arasında, particilik tohumlarını ekti.

Balkan Harbinin en karanlık günlerinde, “Edirne gidiyor, din gidiyor, vatan gidiyor!” propagandalarıyla, 23 Ocak 1913 günü Babıâli’yi basan komitacıların içinde bulunan Talat Paşa, Dahiliye Nâzırı Vekili sıfatıyla, iktidar değişikliğini telgrafla vâliliklere bildirdi. Harbiye Nâzırı Enver ve Cemal paşalarla birlikte, devleti, Almanların yanında Birinci Dünyâ Savaşına sokan komitenin içinde bulundu. Said Halim Paşanın kurduğu kabinede tekrar Dâhiliye Nâzırı oldu. Said Halim Paşanın son sadâretinden istifâ etmesi üzerine, komitacıların pâdişâha baskısı sonucu, 3 Şubat 1917’de sadrâzam oldu.

Talat Paşa; hükümetin, pâdişâhın, milletin haberi olmadan hiçbir millî zarûret yokken, sırf Almanya istediği için, Osmanlı Devletini Birinci Dünyâ Harbi ateşine atanlardan biridir. Enver ve Cemal paşaların, Osmanlı Devletinin yıkılması, milyonlarca vatan evlâdının kaybedilmesiyle son bulan akıl almaz hatalarının ortağı oldu. Yegâne meziyeti komitacılık olan Talat Paşa, on senede koca Osmanlı Devletini param parça eden bir teşekkülde en önemli rolü oynadıktan sonra, hesap vermekten korkarak, Almanya’ya kaçtı. 15 Mart 1921’de Berlin’de Toylryan adındaki bir Emeni tarafından vurulup öldürüldü. Cenâzesi tahnit edilerek Berlin Müslüman Mezarlığındaki mescidin mahzeninde senelerce kaldıktan sonra, 1944’te İstanbul’a getirilerek Hürriyet-i Ebediye Tepesine gömüldü.
Son düzenleyen KisukE UraharA; 27 Ocak 2008 20:22


Misafir
26 Mart 2010 19:20       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı devlet ve siyaset adamı, Talat Paşa 1874 yılında doğdu. İttihat ve Terakki Fırkası önderlerindendi. 1917-18 arasında sadrazamlık yaptı.
İlköğrenimini Vize'de, ortaöğrenimini Edirne Askeri Rüştiyesi'nde tamamladı. Edirne Posta ve Telgraf İdaresinde katip olarak çalışmaya başladı. Genç yaşta Jön Türk hareketine ilgi duydu ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Edirne Şubesi'ne üye oldu. Meşveret Gazetesi ile cemiyet bildirilerinin dağıtımını üstlendi. Bu çalışmalarından ötürü kovuşturmaya uğrayarak 1895'te tutuklandı. 1903'te Selanik Telgraf İdaresi başkatipliğine getirildi.

II. Meşrutiyet'in ilanı sırasında önemli görevler üstlenen Talat Bey, 1908'de İttihat ve Terakki'den Edirne Mebusu seçildi. Meclis-i Mebusanın birinci reis vekili oldu. 1909'da İngiltere'ye giden mebuslar heyetinin başkanlığını üstlendi. İttihat ve Terakki'nin en etkili yöneticisi oldu. 1908 kongresinde seçildiği Merkez-i Umumide, Vekil-i Umumiliğe getirildi. (1912)

Balkan Savaşları (1912-13) sırasında, bölgedeki karışıklıkları önlemek amacıyla Doğu Anadolu'daki Ermenileri topluca göç ettirdi. Bu uygulama nedeniyle Batı kamuoyunda "soykırım yapmak"la suçlandı ve "bir numaralı Ermeni düşmanı" ilan edildi. Said Halim Paşa 1917'de görevinden ayrılınca vezirlik verilerek sadrazamlığa getirildi. Gene aynı dönemde İttihat ve Terakki Fırkası'nın Reis-i Umumiliğini üstlendi. Savaşın Almanya ve müttefiklerinin yenilgisiyle sonuçlanacağının anlaşılması ve Almanya'nın İtilaf Devletleri'nden ateşkes istemesi üzerine, Talat Paşa hükümeti de istifa etti.(Ekim 1918) Yeni kurulan Ahmed İzzet Paşa hükümeti savaşı sona erdiren Mondros Mütarekesini (30 Ekim 1918) imzalarken, İttihat ve Terakki Fırkası da 1 Kasım 1918'de son kongresini yaptı. Talat Paşa bu kongrede yaptığı konuşmasında savaşa nasıl girildiğini ve savaş sırasındaki gelişmeleri anlattı ve siyasetten çekildiğini açıkladı. Daha sonra Ahmed İzzet Paşa'ya bıraktığı mektupta, millete karşı hesap vermek üzere geri geleceğini, gerekirse mahkemeye de çıkacağını bildirerek Almanya'ya gitti.

15 Mart 1921'de bir Ermeni tarafından Berlin'de öldürüldü ve Berlin'deki Türk Mezarlığına gömüldü. 1943'te kemikleri İstanbul'a getirilerek Şişli'de Hürriyet-i Ebediye tepesinde toprağa verildi. Talat Paşa'nın Meşrutiyet ve I. Dünya Savaşı yıllarını ele alan anıları ölümünden sonra "Talat Paşa'nın Hatıraları"(1958), "Talat Paşa'nın Anıları" (1986, 1990) adı altında yayımlandı.

pesimist
7 Mayıs 2011 23:44       Mesaj #3
pesimist - avatarı
Ziyaretçi
Talat Paşa'nın Masonluğu
Türkiye Büyük Locası'nın ilk Büyük Üstadı olan Talat Paşa, Masonluğa, İttihat ve Terakki hareketinin başladığı ve kurucuları ile üyelerinin büyük kısmının bulunduğu Selanik'teki Macedonia Risorta Locası'nda 1903 yılında başlar. Bir sene sonra, Veritas Locası'na geçer ve burada II. Nazırlık görevinde bulunur. Veritas Locası, 23 Temmuz 1909'da İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Selanik'te yapılan kutlamalara regalyalarıyla katılmış bir locadır.

1909 yılında, 33.dereceye yükseltilir ve Türkiye Yüksek Şurası'nın başına getirilir. Bu esnada İstanbul'da çalışan Vatan Locası'nın kurucuları arasında yer alır. Aynı yıl içinde kurulan Türkiye Büyük Locası'nın Büyük Üstatlığına da getirilen Talat Paşa, bu görevini artan siyasi görevleri ve hazırlandığı Sadrazamlık vazifesi sebebiyle 1910 yılında devreder.

Sadrazam olduğu dönemde kendisine Mason olduğu yönünde yapılan sataşmalara, kürsüden şöyle yanıt vermiştir:

"... Şahsım hakkında bir itham da Mason olduğumdur. Evet, Masonum. Nasıl Bektaşiliği, milli bir tercih yolu olarak kucakladımsa, Masonluğu da alem şümul bir beşeri muhabbet ve uhuvvetin bütün insanlık için saadet ve huzuru temin ve tesis edecek yolun, daha çok fikri irşat membalarından telakki ve kabul ettim. Böylesine alem şümul muhabbet ve uhuvvete milletimi layık ve bu faziletin onun zatında mündemiç olduğuna inanarak, Osmanlı Masonluğu'nun Maşrık-ı Azamlığını kemal-i fahr ile kabul ve ifa ettim...
22 Kasım 2011 13:39       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
TALAT PAŞA (1874 Edirne-1921 Berlin),

Osmanlı devlet adamı. Asıl adı Mehmet Talat'tır.

Sorgu yargıcı (müstantik) Ahmet Vasıf Efendi'nin oğludur. Edirne Askerî Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra, Posta-Telgraf İdaresi'nde kâtiplik ve Alyans İsrail Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimine karşı çalışmalarından ötürü tutuklandı (1895) ve ardından Selânik'e sürüldü (1898).

Selânik-Manastır arasında gezici posta görevlisi oldu ve bir ara Selânik Hukuk Mektebi'nde okudu. 1906 yılında, arkadaşlarıyla birlikte sonradan İttihat ve Terakki adını alacak olan gizli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyetin kuruluşundan I. Dünya Savaşı'nın sonuna dek Enver ve Cemal paşalar ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli üç adamından biri oldu.

Siyasî çalışmalarından ötürü Anadolu'ya sürgün edildi, ancak bu ceza yerine getirilmedi. Özel bir okula müdür oldu, İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da da örgütlenmesini sağladı. II. Meşrutiyet'in ilânından sonra (1908), Edirne milletvekili seçildi. Meclisi Mebusan başkan yardımcılığından sonra, içişleri (1909-1911), posta ve telgraf bakanlığı (1912) yaptı. I. Balkan Savaşı'nda gönüllü olarak yer aldı.

Edirne'nin geri alınmasını sağladı. Enver Bey ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Babıâli Baskını'na katıldı (1913). Aynı yıl istanbul'da Bulgaristan ile yapılan barış görüşmelerinde birinci delege olarak bulundu ve Sait Halim Paşa hükümetinde içişleri bakanı oldu. V. Mehmet (Reşat) tarafından sadrazamlığa getirildi (1917). Brest-Litovsk barış görüşmelerine Osmanlı Devleti adına katıldı (1918).

I. Dünya Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanmasından sonra sadrazamlıktan istifa etti (14 Ekim 1918); Ahmet İzzet Paşa'ya bıraktığı mektupta millete karşı hesap vermek üzere döneceğini, gerekirse mahkemeye de çıkacağını bildirerek Almanya'ya kaçtı. 15 Mart 1921 günü Berlin'de Sogoman Teyleryan adlı bir Ermeni militan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kemikleri, 1943 yılında İstanbul'a getirilerek gömüldü.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
qaptan Lady
22 Kasım 2011 13:43       Mesaj #5
qaptan Lady - avatarı
Ziyaretçi
Talat Paşa (1874 - 1921)


Mehmet Talat Paşa (1874-1921) İttihat ve Terakki kurucularından ve önde gelen siyasetçilerindendir. Meclis Vekilliği, Dahiliye Nazırlığı, Posta Vekilliği ve 1912'de Sadrazamlık yapmıştır.

Talat Paşa, 1874 yılında Edirne'de doğdu. İlk öğrenimini Vize ilçesinde yaptı. Edirne Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Edirne Posta ve Telgraf idaresinde katiplik, Alyans İsrail Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği görevlerinde bulundu. Çok genç yaşlarda siyasetle ilgilenmeye başladı, Sultan İkinci Abdülhamid Han’a karşı mücadele eden jöntürklerin çalışmalarına katıldı. Bir süre sonra tutuklandı. Selanik'te Posta ve Telgraf Müdürlüğünde memurluk ve başkatiplik yaptı.

İttihat ve Terakki Fırkası adını alan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Selanik’te mason locasına girdi. Masonların ve onlar arasındaki yahudi ve Sabetaycı dönmelerin etkisini İttihad ve Terakki örgütlenmesi için kullandı. İttihad ve Terakki kışkırtıcılığını geniş alanlara yaydı. İki defa İstanbul'a giderek İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin şubesini kurdu ve teşkilatlandırdı.

İkinci Meşrutiyet'in ilanında milletvekili oldu. Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde İçişleri Bakanlığı’na getirildi, Babıali Baskını’nı düzenleyenler arasında yer aldı. Edirne'nin Bulgarlar tarafından ele geçirilmesinden sonra ordunun harekete geçerek şehri geri almasından sonra Bulgarlarla İstanbul'da yapılan barış görüşmesini birinci delege olarak katıldı. 1917 yılında sadrazamlığa yani başbakanlığa getirildi.

Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilen Rusya ile Breslitowsk'da yapılan barış antlaşmasına Osmanlı Devleti adına katıldı. Temmuz 1918'de sadrazamlıktan ayrıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti için büyük bir yenilgi ile sonuçlanmasından sonra Ahmed İzzet Paşa'ya bıraktığı mektupta, millete karşı hesap vermek üzere geri geleceğini, gerekirse mahkemeye de çıkacağını bildirerek ülkeden ayrıldı.

15 Mart 1921'de bir Ermeni tarafından Berlin'de öldürüldü ve Berlin'deki Türk Mezarlığına gömüldü. 1943'te kemikleri İstanbul'a getirilerek Şişli'de Hürriyet-i Ebediye tepesinde toprağa verildi. Talat Paşa'nın Meşrutiyet ve I. Dünya Savaşı yıllarını ele alan anıları ölümünden sonra "Talat Paşa'nın Hatıraları"(1958), "Talat Paşa'nın Anıları" (1986, 1990) adı altında yayımlandı.

Talat Paşa'nın Masonluğu
Türkiye Büyük Locası'nın ilk Büyük Üstadı olan Talat Paşa, Masonluğa, İttihat ve Terakki hareketinin başladığı ve kurucuları ile üyelerinin büyük kısmının bulunduğu Selanik'teki Macedonia Risorta Locası'nda 1903 yılında başlar. Bir sene sonra, Veritas Locası'na geçer ve burada II. Nazırlık görevinde bulunur. Veritas Locası, 23 Temmuz 1909'da İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Selanik'te yapılan kutlamalara regalyalarıyla katılmış bir locadır.

1909 yılında, 33.dereceye yükseltilir ve Türkiye Yüksek Şurası'nın başına getirilir. Bu esnada İstanbul'da çalışan Vatan Locası'nın kurucuları arasında yer alır. Aynı yıl içinde kurulan Türkiye Büyük Locası'nın Büyük Üstatlığına da getirilen Talat Paşa, bu görevini artan siyasi görevleri ve hazırlandığı Sadrazamlık vazifesi sebebiyle 1910 yılında devreder.

Sadrazam olduğu dönemde kendisine Mason olduğu yönünde yapılan sataşmalara, kürsüden şöyle yanıt vermiştir:

"... Şahsım hakkında bir itham da Mason olduğumdur. Evet, Masonum. Nasıl Bektaşiliği, milli bir tercih yolu olarak kucakladımsa, Masonluğu da alem şümul bir beşeri muhabbet ve uhuvvetin bütün insanlık için saadet ve huzuru temin ve tesis edecek yolun, daha çok fikri irşat membalarından telakki ve kabul ettim. Böylesine alem şümul muhabbet ve uhuvvete milletimi layık ve bu faziletin onun zatında mündemiç olduğuna inanarak, Osmanlı Masonluğu'nun Maşrık-ı Azamlığını kemal-i fahr ile kabul ve ifa ettim...
17 Temmuz 2015 00:50       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  616506793733.jpeg
Gösterim: 293
Boyut:  61.7 KB

TALAT PAŞA
(Mehmet), türk siyaset adamı, sadrazam (Edirne 1874 - Berlin 1921). Edirne Askeri rüştiyesi'ni bitirdi, aynı yerde Posta ve telgraf idaresi'nde çalışmaya başladı. Yine bu sıralarda siyasete atılarak Abdülhamit ll'nin yönetimine karşı yürütülen gizli faaliyetler içinde yer alması nedeniyle tutuklandı (1895), daha sonra Selanik'e sürgüne gönderildi (1898). Burada bir yandan Posta idaresi’nde çalışırken, bir yandan da Selanik Hukuk mektebi’ne devam etti, ancak öğrenimini tamamlayamadı. 1906’da OsmanlI hürriyet cemiyeti’nin (sonra ittihat ve Terakki cemiyeti) kurucuları arasında yer aldı; aynı zamanda Selanik'teki mason locasına girdi,. Gizli çalışmalarının saray tarafından öğrenilmesi üzerine görevine son verildi, ayrıca Anadolu’ya sürgün edilme cezasına çarptırıldıysa da, Hüseyin Hilmi Paşa' nın araya girmesiyle bağışlandı. Özel bir okulda müdürlük yaparken ittihat ve Terakki'nin İstanbul'da örgütlenmesini sağladı. Meşrutiyet’in ilanından sonra bu partiden Edirne mebusu oldu, Meclis başkan vekilliğine, Maşrıkı azami osmani adıyla oluşturulan Türkiye Büyük mason locası’ nın ilk üstadı azami (Büyük üstat) seçildi (1909-1910) ve Abdülhamit ll’nin tahttan indirilmesine ilişkin kararın alınmasında önemli rol oynadı, ikinci Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde Dahiliye nazırı (1909-1911), Sait Paşa kabinesinde Posta ve telgraf nazırı (1912), Dahiliye nazır vekili olarak görev yaptı. Birinci Balkan savaşı'ndaki yenilgi sonucu Bulgaristan'ın eline geçen Edirne’den vazgeçeceği iddiasıyla İttihat ve Terakki’nin Kâmil Paşa hükümetine karşı düzenlediği Babıâli baskını'nın plan- layıcıları arasında yer aldı (23 ocak 1913). Balkan devletlerinin birbirlerine düşmeleri üzerine ordunun harekete geçirilmesinde etkili oldu (ikinci Balkan savaşı). Edirne’ nin geri alınmasından sonra da 29 eylül 1913’te İstanbul’da yapılan barış görüşmelerine Türkiye baş delegesi sıfatıyla katıldı. Özellikle Sait Halim Paşa'nın sadrazam olmasından (12 haziran 1913) başlayarak Yalat Paşa (o tarihte Talat Bey), Harbiye nazırı Enver ve Bahriye nazırı Cemal paşalarla birlikte 1918 yılı sonlarına değin ülkenin iç ve dış politikasını yönlendiren üç kişiden biri oldu. Karşıtlarının önleme çabalarına karşın Sait Halım Paşa kabinesinde Dahiliye nazırlığına getirilen Talat Paşa, 2 ağustos 1914 tarihli Türk-Alman ittifak antlaşması'nın imzalanmasında ve bunun sonucu olarak Türkiye'nin Birinci Dünya savaşı'na girmesinde de birinci derecede rol oynadı. Savaş sırasında Ermeniler'in savaş bölgesinden güneye göç ettirilmesi kararının alınmasında etkili oldu ve Dahiliye nazırı olarak göç işlemlerini yürüttü. Sait Halim Paşa'nın sadrazamlıktan ayrılması üzerine padişah Mehmet Reşat tarafından vezirlik rütbesiyle bu göreve getirildi (4 şubat 1917). Ekim devrimi’nden sonra savaştan çekilen Rusya'yla Brest-Litovsk'ta yapılan barış görüşmelerine Osmanlı devleti adına katılan Talat Paşa, Mehmet VI (Vahdettin) tahta çıktığında da (4 temmuz 1918) görevini sürdürdü. Savaşın kaybedildiği anlaşılınca, mütarekenin imzalanmasını kolaylaştırmak için 8 ekim 1918'de istifa etti. Mondros mütarekesi'nin (30 ekim 1918) ardından 1 kasımda açılan ittihat ve Terakki genel kongresinde siyasetten çekildiğini bildirdi, ertesi gün de bir alman denizaltısıyla Türkiye'den ayrıldı. Rusya'ya, kısa bir süre sonra da Almanya'ya gitti, Berlin'e yerleşti. Yurtdışındayken Sovyetler Blrliği’nde faaliyet gösteren Enver Paşa ve Afganistan'ın hizmetine giren Cemal Paşa ile ilişkilerini sürdürdü; Anadolu’da ulusal kurtuluş hareketini örgütleyen Mustafa Kemal Paşa ile mektuplaştı. Enver Paşa’nın aksine, Sovyetler ile işbirliği konusunda daha çekingen; Anadolu'daki harekete elkonulması konusunda ise acele edilmemesinden yanaydı. 15 mart 1921 günü oturduğu apartmanın yakınlarında Sogomon Tayleryan adlı bir Ermeni tarafından tabancayla vurularak öldürülen Talat Paşa' nın cenazesi, tahnit edilerek Berlin'deki müslüman mezarlığına gömüldü; 25 şubat 1943'te de İstanbul'a getirtilerek Hürriyeti ebediye tepesinde toprağa verildi.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Talat Paşa

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç