Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 147.560|Cevap: 38|Güncelleme: 1 Mayıs 2015

Şafii mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

Misafir
1 Mart 2010 18:34   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Şafıi mezehebinde sünnet şu şekilde kılınmaz: " Şâfiî mezhebine göre de, üzerinde kaza namazı borcu olan bir insanın, bu namazları kılıp borcundan kurtuluncaya kadar gerek beş vakit namazların sünnetlerini, gerekse diğer nafileleri kılması mekruhtur. Çünkü bir an önce kazaların kılınıp bitirilmesi gerekir."
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
13 Mart 2010 19:47   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

safi mezhebinin ozellikleri

şafiii meshebi
Sponsorlu Bağlantılar
_KleopatrA_
13 Mart 2010 20:15   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

şafiii meshebi


Şafii mezhebi (Arapça: المذهب الشافعي) veya Şafiilik, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.

İmam-ı Şafii'nin (Hicri 150 (M.S. 767), Gazze - Hicri 204 (M.S. 820), Kahire) kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Şafii Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Şafii denir. Şafiilik olarak da anılır. Şafii mezhebi dört sünni fıkıh mezhebinden birisidir.
Şafii mezhebi Türkiye ve diğer yakın ülkelerde yaygındır ve Sünni bir mezhepdir. Şafii mezhebinin kurucusu İmam-ı şafii, Maliki ve Hanefi mezheplerinin usulleri yayılmaya başladığı ilk zamanlarda yetişti. Bu yüzden İmam-ı şafii mezheplerin yollarını izleme fırsatı buldu. Ve onlardan farklı bir usul takip etti. Fıkhın usulleri ile ilgili ilk eser olan "ER-RİSALE" isimli kitabı yazdı. Zaman içerisinde fakihler onun etrafında toplandılar ve onun geliştirdikleri usullere göre fetva verdiler.
Böylece şafii mezhebi doğdu.
Misafir
7 Nisan 2010 15:15   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
safilik mezhebi ozellikleri
Misafir
15 Nisan 2010 21:18   |   Mesaj #15   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yaa hanefilerle şafiler arasında abdest alırken ayak yıkamadaki farklar nelerdir?
Sponsorlu Bağlantılar
mirza öner
26 Haziran 2010 18:50   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
şafiler nasıl namaz kılarlar
ener
26 Haziran 2010 21:09   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
mirza öner adlı kullanıcıdan alıntı

şafiler nasıl namaz kılarlar


Bilindiği gibi namazla ilgili bazı vücûb şartları vardır ki, bunlar gerçekleş­medikçe kişiye namaz farz olmaz. Yine namazla ilgili bazı sıhhat şartları da vardır ki, bunlar gerçekleşmedikçe namaz geçerli (sahih) olmaz. Vücûb ve sıhhat şartları önceki sayfalarda bir arada topluca sıralanmış ve sıhhat şartla­rından vakit, yani namaz vaktinin girdiğinin bilinmesi şartı da anlatılmıştı. Şim­di ise diğer sıhhat şartlarının açıklamasına geçeceğiz.

1. Hades Halinde Olmamak
Namaz kılacak, şükür veya tilâvet secdesi yapacak olan kişinin cünüp, hayızlı veya nifaslı olmaması; cünüp ise, hayız veya nifas hali sona ermiş ise gusletmesi, abdesti yoksa abdest alması, su bulamadığı veya bulup da kul­lanmaktan âciz olması halinde teyemmüm etmesi gerekir. Bununla ilgili bir âyet-i kerîmede yüce Allah şöyle buyurmuştur:
11670 resim1
"Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza meshedip- her iki topuğa kadar da ayaklarını­zı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin."(Mâide 5/6.)

Konuyla ilgili hadis-i şerifler de şöyledir:
Temizlik yapılmadan kılınan namazı Allah kabul etmez." (Buhârî, Vudû', 2; Müslim, Taharet, 1.)
"Abdesti bozulan kişi, abdest almadıkça namazı kabul olunmaz." (Buhârî, Vudû', 2.)
Yani abdestsiz kılınan namaz, namaz olarak gerçekleşmez.

2. Necasetten Temizlik
Namaz kılacak olan kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz kılacağı yerde necaset bulunmaması şarttır. Namaz kılmakta olan kişinin bedeninde, elbisesinde veya namaz kılmakta olduğu yerde -kendisi farkında olmasa da­hi- necaset varsa namazı bozulur.

3. Namazda Setr-i Avret
Namaz kılacak olan kişinin vücudunun, dinen örtülmesi gereken yerlerini örtmesi şarttır. Kimsenin göremeyeceği karanlık bir odada olunsa dahi, na­maz kılan kişinin avret yerlerini örtmesi gerekir. Setr-i avretle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Ey âdemoğullarıl Namaz için her mescide gelişinizde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin)." (A'râf 7/31.)

İbn Abbas hazretleri bu âyette geçen ziynet kelimesiyle, namazda giyinik olmanın kastedildiğini söylemiştir.Konuyla ilgili hadis-i şeriflerse şunlardır: "Allah, başörtüsü takmadığı tak­dirde kadının namazını kabul buyurmaz.’’ (Ebû Davud, Salât, 85.)

Sevgili Peygamberimiz, örtünmeye tam riayet etmeyerek yanına gelen Hz. Âişe'nin kız kardeşi Esmâ'ya şöyle demiştir: "Ey Esma! Bir kadın ergen­lik çağına vardığında artık şurasının ve şurasının dışındaki yerlerinin görün­mesi uygun olmaz (Sevgili Peygamberimiz böyle derken yüzünü ve ellerini göstermişti). " (Ebû Davud, Libâs, 34.)

Kadının namazda da namaz dışında da avret yerlerini örtmesinin farzlığı konusunda İslâm bilginleri görüş birliği etmişlerdir. Avret yerlerini örten giysi ince, şeffaf ve vücut hatlarını belirtir nitelikte olmamalıdır.Açık alanda namaz kılmakta olan bir kişinin, rüzgâr esmesi veya başka bir sebeple elbisesinin aniden açılıp avret yerinin görünmesi durumunda, hemen örtünmesi kaydıyla namazı bozulmaz. Ama ihmalkâr davranır da hemen örtün­mez ve aradan bir süre geçerse, ondan sonra örtünse bile namazı bozulur.

Avret Yerleri
Namazda, tavafta, yabancı erkeklerin ve mahrem kadınların karşısında erkeğin, göbekle diz arasını örtülü bulundurması gerekir. Nâmahrem kadınla­rın karşısında ise erkeğin tüm bedenini örtülü bulundurması gerekir. Kadınlar­la çift cinsiyetli insanların, yüz ve elleri dışında bedenlerinin tamamının örtülü olması gerekir. Bununla ilgili birâyet-i kerîmede şöyle buyrulmaktadır: "Mümin kadınlar (yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, ziynet (yer) lerini göster-meşinler.’’ (Nûr 24/31.)

Bu âyet-i kerîmede geçen ziynet kelimesi, Hz. Âişe ile Abdullah b. Mesud hazretlerine göre yüz ve ellerdir.Cumhuru fukahâya göre kadının sesi avret değildir. Çünkü sahâbîler, di­nî hükümleri Öğrenmek için Hz. Peygamber'in eşleriyle konuşur, onları dinler­lerdi. Ama Kur'an okuyarak da olsa makam ve nağmeyle çıkardıkları sesleri dinlemek, fitneye yol açabileceği endişesiyle caiz görülmemiştir. (Zühaylî, el-Fıkhül-İslâmî, 1/748-755)

5. Kıbleye Yönelmek
Kıbleye yönelmenin, namazın sıhhat şartlarından biri olduğu hususunda fakihler görüş birliği etmişlerdir. Bu konuda bir âyet-i kerîmede yüce rabbimiz şöyle buyurmuştur:"(Ey Muhammedi) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Harâm'a doğru çevir. (Ey müminler!) Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Harâm'a doğru çevirin." (Bakara 2/150.)

Resûlullah (s.a.v) ve ashabı, önceleri namazlarını Mescid-i Aksâ'ya yö­nelerek kılarlardı. Hicretin on yedinci ayında şu âyet nazil oldu:"(Ey Muhammedi) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durdu­ğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) Elbette seni, hoşnut olaca­ğın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çe­vir." (Bakara 2/144.)

Bu âyet-i kerîmenin nazil olduğunu duyan Selemeoğulları'ndan bir kişi Küba Mescidi'ne gitti. Cemaat, sabah namazının bir rek'atını kılmış olup rükû halindeydi. Onlara seslenerek, "Haberiniz olsun, kıble değiştirildi!..." dedi. Bu­nu duyan cemaat, namazdayken Kabe istikametine yöneldi.(Müslim, Mesâcid, 15.)

Şu halde Kabe'nin yakınında olsun uzağında olsun, namaz kılacak olan kişinin bizzat Kabe'nin binasına veya Kabe'nin göğe doğru istikametine yönel­mesi gerekir. Kabe'ye yakın olan kişinin, Kabe'nin yapısına veya göğe doğru istikametine, görerek ya da dokunarak kesinlik ifade eder bir şekilde yönelme­si icap eder.Kabe'den uzakta olan kişinin, mutemet görüşe göre Kabe yönüne değil de bizzat binasına zanla yönelmesi gerekir. Ayrıca namaz kılan kişi ister ayakta, ister oturmakta olsun, göğsü kıbleden azıcık sapacak olursa namazı bozulur. Ama yüzü kıbleden saparsa namazı bozulmaz. Zorunluluk nedeniy­le yere uzanarak namaz kılmakta olan kişinin göğsü veya yüzü kıbleden sa­parsa namazı bozulur. Sırt üstü namaz kılmakta olan kişinin ayak tabanları kıbleden saparsa namazı yine bozulur.Hatîm ve şadırvan, Kabe'den sayamadıklarından namazda buralara yö­nelmek caiz değildir.

Kıblenin Belirlenmesi
Kıbleyi belirlemenin dört yolu vardır:
a) Kişinin kendisi kıbleyi bilir. Bir kişi, kıbleyi kendiliğinden bilme imkânı­na sahipse bu durumda başkalarına sormadan kıbleyi kendi imkânlarıyla bilip öğrenmelidir.
b) Kıbleyi bilmeyen kişi, bilen güvenilir bir kişiye sormalıdır. Pusula ve benzeri aletler, kıbleyi tesbit etmede güvenilir kimseler hükmündedir. Müslü­manların namazda yöneldikleri mihraplar da bu hükümdedirler.
c) İctihad etmek. Kişi güvenilir birini bulup da soramadığı veya kıbleyi tes­bit edecek bir alet bulamadığı ya da büyük küçük bir mescidde mihrap bula­madığı takdirde ictihad ederek kendi bilgisine göre kıbleyi tesbit etmelidir.
d) İctihad eden birini taklit etmek. Bir kişi, kıbleyi sormak için güvenilir ve bilgili birini, pusula veya benzeri bir aleti ya da bir mihrabı bulamazsa, kıbleyi öğrenme hususunda ictihad eden birini taklit edip onun yöneldiği tarafa yöne­lerek namaz kılabilir.Kıble tesbiti hususunda araştırma yapıp da bir yönü diğerine tercih ede­meyen kişi, dilediği tarafa yönelerek namaz kılabilir. Ancak bu kişinin daha sonra bu namazı yeniden kılması gerekir.Kıble tesbiti için araştırma yapıp da belli bir tarafa yönelerek namaz kılan kişinin, namazda iken, tesbitte hata ettiği kesin olarak anlaşılırsa namazı bo­zulur.
Misafir
11 Ağustos 2010 09:00   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ya bi kişi istediğimiz cevapları yazmamış
Breath
11 Ağustos 2010 09:11   |   Mesaj #19   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yaa hanefilerle şafiler arasında abdest alırken ayak yıkamadaki farklar nelerdir?

Şafii Mezhebine Göre Abdest

1-Niyet etmek: Niyet, bir fi'li kasd ederek onu yapmaktır.Abdest alan bir kimse yüzün ilk kısmını yıkarken niyet etmesi lâzım olup şöyle niyet eder: farz olan abdesti almaya niyet ettim. Niyetin mahalli kalbdir. Dil ile söylemesi sünnettir. Ve bundan maksad ibâdetin âdet halindeki fiillerden ayrılmasıdır. Şartları da, Niyet edenin İslâm olması, temyiz kabiliyetinde olması, niyet edilen şeyi bilmesi, geciktirmemesi ve ibâdetin ilk vaktinde yapmasıdır.

2- Yüzün yıkanması: Yüz uzunlamasına, alında saçın bittiği yerden çenenin ve iki çene kemiğinin altına kadar, enlemesine kulaktan kulağa olan kısımdır. Yüzün üzerinde suyun deriye değmesine mâni olacak kir ve çapakların giderilmesi lâzımdır.Yüz üzerinde kirpik, kaş, bıyık, alt dudak altındaki kıllar gibi bunların her tarafı yıkanması lâzımdır. Karşıdan bakınca derisi görünen hafif sakallı kimseler sakallarının altına da suyu değdirmeleri lâzımdır. Yüz derisi görünmeyen kesif sakallılar ise, sakalın görünen kısmını yıkamaları kâfidir.

3-Elleri dirsekleriyle beraber yıkamak: El ve kol üzerindeki kıl ve çatlakların ve fazla et kısımlarının yıkanması lâzımdır.

4- Başı mesh etmek: Başın hududu dâhilindeki derinin veya saçın en az bir şekilde mesh edilmesi kâfidir.

5-Aşık kemikleri ile beraber iki ayağı yıkamak: Parmak aralarının çatlaklıkların, tırnak altındaki kirlerin yıkanması lâzımdır.

6-Tertib yapmak: Yani abdest âzâlarının yıkanmasını Âyeti Kerimedeki sıra ile yapmak. İlk önce yüz, sonra kollar, sonra başı mesh etmek, ve sonra ayakları yıkamak. Suya dalan bir kimse, daldıktan sonra abdeste niyet etse o anda tertib gerekmez. Boy abdestinde de tertib gerekmez.

Abdesti bitirmeden evvel veya bitirdikten sonra, bir âzânın yıkanmasında şüpheye düşen bir kimse, o âzâyı ve ondan sonrakileri yıkasa abdesti sahihtir. Fakat şüphesi niyetde ise yeniden abdest alması veya gusül etmesi lâzımdır.
Misafir
25 Ağustos 2010 21:29   |   Mesaj #20   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
"şafii mezhebinde hanefi mezhebinde ve diğer mezheblerde de amaç birdir. sadece uygulama olarak farklılıklar mevcuttur..örneğin şafii mezhebi daha çok kırsal kesimlerde eşlrin daha çok yanyana olabileceği( bağ, bahçe,ev ortamı vs...) için abdestli kalınması açısından eşlerin teması olursa el veya herhangi vücudun biryerinin temas etmesi durumunda badestın yenilenmesi gerekir ki hanefi mezhebinde ise örneğin daha çok şehir kalabalık ortamların olması abdest alınabilirliğin belki de zor olacağı için bu temas abdesti bozmazz.. bu sadece en basit örneklerden bir tanesi.. bir de namaz kılmada farklılıklar mevcuttur..mesala sabah namazı ikimezhebte de aynudur.. öğlen namazında ise şafilerde 4 farz 2 sünnet kılınır.hanefilerde ise önce 4 sünnet sonra 4 farz daha sonra tekrar son 2 sünnet kılınır. ikindi vakti ise hanefilerde 4 sünnet daha sonra 4 farz kılınır..şafii mezhebinde ise 2 sünnet sonra 4 farz kılınır..akşam namazı aynıdır.. 3 farz 2 sünnet.. yatsı namazında ise yine hanefilerde 4 sünnet sonra 4 farz tekrar 4 sünnet kılınır..şafilerde ise 4 farz 2 sünnet kılınır.. son olarak yatsıdan sonra bir de vitr namazı kılnır ki bu da 3 rekattır.bunun kılınışı hakkında da değişik rivayetler olsa da PEYGAMBER EFNDİMİZ HZ. MUHAMMED (S.A.V) yatsı namazını kıldıktan sonra bir müddet uyur ve geceleyın uyanıp teheccud namazı ile birlikte kıldığı rivayet edilir....vesselam
Sponsorlu Bağlantılar
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç