Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 5 Aralık 2011  Gösterim: 19.288  Cevap: 17

Anadolu ve Mezopotamya'daki medeniyetler hangileridir?

Ziyaretçi
13 Kasım 2008 16:14       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu ve Mezopotomya medeniyetleri hakkında bilgilendirir misiniz?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Türkiye'de Kurulan İlk Türk Devletleri
Malazgirt Zaferi'nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans'ın yeni yönetimi uymayıncasmilev Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu'nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan'ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve kardeşi Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk Beysmilev Tutaksmilev Danişment Gazismilev Mengüceksmilev Ebulkasım gibi komutanlar emrindeki Türkmenlerle Anadolu içlerine akınlar düzenlediler. Anadolu'nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular. Bu devletlersmilev Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleridir. Melikşah'ın ölümünden sonra (1092) bu Türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de çoğu siyasî bakımdan Irak Selçuklularına bağlıydılar. Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli rol oynayan ilk Türk devletlerismilev genellikle küçüksmilev mahallî devletlerdi. Ancak Saltuklularsmilev Danişmentlilersmilev Mengücekler ve Artuklular diğerlerinden daha güçlü idi. Zamanla Türkiye (Anadolu) Selçuklularısmilev bu devletler üzerinde hâkimiyetini kuraraksmilev Anadolu'da Türk birliğini sağlamıştır.
• Danişmentliler
Sponsorlu Bağlantılar
• Saltuklular
• Mengücekler
• Artuklular
• Sökmenliler
• İnaloğulları
• Çubukoğulları
• Çaka Bey
• Tanrıvermişoğulları
• İnançoğulları
Danişmentliler (1072- 1178)
Sivas merkez olmak üzere Tokatsmilev Niksarsmilev Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. Devletin kurucusu Melikşah'ın komutanlarından Danişment Gazi Ahmed Bey'dir. Rivayete göre Türkmenlere öğretmenlik yaptığı için Dânişmend Gazi diye anılan Ahmed BeysmilevTürkiye Selçukluları Sultanı Süleymanşah'ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı. Ankarasmilev Kastamonusmilev Çankırı'yı ele geçirdi. 1.nci Kılıçarslan ile beraber Haçlılara karşı savaştı ve Antakya Haçlı Prensi Bohemond'u esir ederek Malatya'yı ele geçirdi. Yerine geçen oğlu Gazi Bey zamanında devlet en güçlü devrini yaşamıştır (1104). Öyle ki Türkiye Selçukluları ve Bizans'ın iç işlerine müdahale eder oldular. Gazi Beysmilev Haçlılardan Konya'nın geri alınmasına (1116) ve taht mücadelesinde desteklediği 1.nci Mesud'un burada sultan ilân edilmesine yardım etti. Danişmentlilersmilev her zaman Haçlılara ve Bizans'a karşı başarılar kazanmışlar ve fethettikleri toprakların Türkleşmesini sağlamışlardı. Bu sebeple Türkiye Selçuklularısmilev Türkler arasında itibarı çok fazla olan Danişmentlileri en büyük rakipleri olarak görmüşlerdir. Nitekim taht mücadelelerinden faydalanan 2.nci Kılıçarslansmilev Danişmentli şehirlerini ele geçirerek bu devlete son vermiştir (1178).
Saltuklular (1072-1202)
Beyliğin merkezi olan Erzurum ve civarısmilev Alp Arslan'ın komutanlarından Ebûlkasım Saltuk tarafından fethedilmişti . Oğlu Ali Bey ise devletin asıl kurucusu sayılır. Ali Bey'in oğlu İzzettin Saltuk zamanında Saltuklular en güçlü dönemlerini yaşamışlardır (1132-1174). Bayburtsmilev Karssmilev Oltusmilev İspirsmilev Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe dahil edilmiştir. İzzettin Saltuksmilev bölgedeki diğer Türk beyleri ile iş birliği yaparak Gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı. Ayrıca Trabzon Rumlarıyla da mücadele etti. Gürcüler üzerine sefere çıkan Türkiye Selçukluları hükümdarı 2.nci Süleyman Şahsmilev Saltuklu Beyi Melikşah'tan Erzurum'u alarak bu devlete son vermiştir (1202).
Mengücekler (1072-1228)
Alp Arslan'ın komutanlarından emir Mengüceksmilev Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletin temelini atmıştır. Beylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu İshak zamanında başlar (1118-1142). Danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan İshak'ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142). Oğullarından Davud Erzincan ve Kemah'a; Süleyman ise Divriği'ye hakim oldu.
1-Erzincan-Kemah Kolu; Şebinkarahisar'ı da içine alan bu kolsmilev Alaaddin aaakubad tarafından ortadan kaldırıldı (1228).
2- Divriği Kolu: Bu kol hakkında fazla bir bilgi olmamakla birliktesmilev 1250 yılına kadar Selçuklu hâkimiyeti altında varlığını sürdürdüğü bilinmektedir.Mengücekler zamanında özellikle Erzincan ve Divriği birer kültür ve ticaret merkezi durumuna gelmiştir.
Artuklular (1101-1409 )
Devlet adını Oğuzların Döğer boyundan Eksük-oğlu Artuk Bey'den alır. Anadolu'nun fatihlerinden olan Artuk Beysmilev hizmetlerinden dolayı Suriye Meliki Tutuş tarafından Kudüs valiliğine getirilmişti. Ancak Kudüs'ün Fatımîlerin eline geçmesi üzerine (1098) Artuk'un oğulları Sökmen ve İl-Gazi burada tutunamadılar. Suriye'nin kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesine geldiler. Selçuklular tarafından kendilerine verilen bölgedesmilev üç kol hâlindesmilev Artuklu devletini kurdular.
Hasanaaaf-Amid (Diyarbakır) Artuklu Kolu (1101- 1231):
Artuk Bey'in oğlu Sökmen tarafından Hasanaaaf'te (Hısn-ı aaafâ) kuruldu. Nurettin Mehmet zamanındasmilev Selahaddin Eyyubî'nin de yardımıyla Diyarbakır (Amid) ele geçirildi (1183) ve burası Artukluların merkezi oldu. Eyyubîler Hasanaaaf ve Amid'i ele geçirerek bu kola son verdiler (1231).
Sökmen ve oğulları Haçlılar'a karşı mücadeleleriyle ün kazandılar. Nitekim Sökmensmilev Türkmen liderlerinden Çökürmüş ile birliktesmilev Urfa Haçlı Kontu II.Boudain'i esir etmeyi başarmıştır.Artuklular zamanında Diyarbakır ve çevresi Türk kültürünün en önemli merkezi hâline gelmişti.
Mardin Artuklu Kolu (1108-1409):
Artuklu şubeleri içerisinde en güçlü ve uzun ömürlü kolu oluşturur . Artuk Bey' in diğer oğlu İl-Gazi tarafından Mardin'de kurulmuştur (1108). İl-Gazi Halep halkının isteği üzerine Halep'e girmiş ve oğlu Temurtaş'ı burada bırakmıştır. Oğlu Temur- taşsmilev İl-Gazi gibi bölgedeki Haçlılarla mücadele etmiş; 1144'de Urfa'yı Haçlılardan alması İslâm dünyasında sevinçle karşılanmıştır.Güçlü devletler arasında kalan Mardin Artuklularısmilev Eyyubîler ve Selçukluların hâkimiyetini tanımışlardı. 1243' de ise İlhanlılar'a bağlandılar . Nihayetsmilev Mardin'i alan Karakoyunlular bu devlete son verdiler (1409).
Harput Artuklu Kolu (1185-1234):
Hasanaaaf koluna hükümdar olamayan Ebûbekirsmilev Harput'a gelereksmilev Harput Artuklu kolunu kurmuştur (1185). Alaaddin aaakubad'ın Harput'a girmesiyle bu kol sona ermiştir (1234).
Sökmenliler (1100-1207)
Sultan Alp Arslan'ın yeğeni Kutbettin İsmail'in komutanlarından Sökmen El -Kutbî tarafındansmilev Van Gölü havzasında kurulmuştur. Sökmensmilev Müslüman Mervanoğulları'ndan Ahlat'ı alarak burayı merkez yaptığından bu beyliğe Ahlat Şahlar veya Ermen Şahlar da denilmektedir. Son Sökmen beyi İzzettin Balaban zamanında idare Eyyubîler'in eline geçmiştir. (1207) Togan-Arslanoğulları-Dilmaçoğulları (1084-1394)Bitlis-Erzen dolaylarında kurulmuştur. Beyliğe adını veren Dilmaçoğlu Mehmet Beysmilev Malazgirt Savaşı'na katılmış komutanlardandır. 1104 yılında başa geçen Mehmet Bey'in oğlu Togan Arslansmilev büyük bir üne sahipti. Bu sebeple kendi soyundan gelen Erzen beyleri için Togan-Arslanoğulları denmiştir. Gürcü ve Haçlılarla mücadele eden bu beyliksmilev oldukça uzun ömürlü olmuştur. Selçuklulardan sonra Harzemşah ve İlhanlı hâkimiyetine girmişler; Akkoyunlular tarafından beyliğe son verilmiştir (1394).
İnaloğulları (1103-1183)
Diyarbakır ve çevresinde kurulmuştur. Suriye Selçuklu meliki tarafından Amid (Diyarbakır) valiliğine getirilen Tuğ Teginsmilev Haçlılarla mücadele için ayrıldığı şehri Türk beğlerinden İnal'a vermişti. İnal Bey 1103'de Amid'de kendi hükûmetini kurdu. Yaklaşık 80 yıl süren beyliksmilev Amid'in Selahaddin Eyyubî tarafından ele geçirilmesiyle sona ermiştir (1183). İnaloğullarısmilev Amid'de(Diyarbakır) birçok eser bırakmıştır. Onlar zamanında şehirde 40 bin ciltlik bir kütüphane kurulmuştur.
Çubukoğulları (1085-1113)
Beyliğe adını veren Emir Çubuksmilev Anadolu'nun fethinde ve özellikle Amid'in (Diyarbakır) ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bir ara Selçuklular adına Amid askerî valiliğine de getirilen Emir Çubuksmilev Harput merkez olmak üzere Palusmilev Arapkir ve Çemişkezek'te kendi hükûmetini kurmuştur. Oğlu Mehmed Bey zamanında Artuklu Belek Gazismilev Harput'u ele geçirerek beyliğe son vermiştir (1113).
Çaka Bey (1081-1097)
İzmir ve çevresinde kurulduğundan İzmir Beyliği olarak da anılır. Oğuzların Çavuldur boyuna mensup olan Çaka Beysmilev uzunca bir müddet kaldığı İstanbul'dan kaçaraksmilev İzmir' e gelmiş ve burada beyliğini kurmuştur (1081). Bizans tahtını ele geçirmek için Peçeneklerle ittifak kurmuşsa da amacına ulaşamamıştır. Ancak oluşturduğu donanma ile Midillismilev Sakızsmilev Sisamsmilev Rodos gibi Ege adalarını ele geçirmiştir . Bu güçlü düşmandan kurtulmak isteyen Bizanssmilev damadı olan 1.nci Kılıçarslan'ı aleyhine kışkırtmıştır. Bir rivayete göre Kayınpederi Çaka Bey'i yanına çağıran 1.nci Kılıçarslansmilev onu hileyle öldürtmüştür. Ancak bazı kaynaklarda Çaka Bey'in ölmediği ve Bizans donanmasının kuşatmasındaki İzmir'i teslim ettiği yazar (1097).Çaka Beysmilev Anadolu'daki ilk Türk denizcisismilev kurduğu donanma ise ilk donanma olarak kabul edilmektedir.
Tanrıvermişoğulları
Çaka Bey'in İzmir'de hâkimiyetini kurduğu yıllarda Tanrı-bermiş adlı bir Türk komutanı da ele geçirdiği Efes'te beyliğini kurmuştu. Bizans'ın sahil bölgelerine yolladığı donanma Efes'i ele geçirince bu beylik de ortadan kalkmıştır (1097).
İnançoğulları (1262-1335)
Kurulduğu yerden dolayı Lâdik -Denizli Beyliği adıyla da bilinir. Bu bölge Malazgirt Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Türkleşmiştir. Nitekim Denizli bölgesine 200 bin çadır halkının yerleştiğini dönemin kaynakları yazar. 1262 yılında Selçuklulara karşı ayaklanaraksmilev İlhanlı hâkimiyetine geçen Mehmet Beysmilev devletin kurucusudur. Mehmet Bey'in torunu olan İnanç (Yinanç) Beysmilev beyliğe ismini vermiştir. Germiyanlıların ilhakıyla İnançoğulları beyliği sona ermiştir (1335).fadedliver
13 Kasım 2008 16:17       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
21 Kasım 2008 15:45       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
anadoluda kurulan ilk medeniyetler nelerdir
Misafir
21 Kasım 2008 15:53       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu Medeniyetleri
İNceleyiniz:
Ziyaretçi
22 Kasım 2008 22:41       Mesaj #5
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
türkiye kaç uygarlık ve devlete ev sahipliği yapmıştır
Ziyaretçi
22 Kasım 2008 22:53       Mesaj #6
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ülkemiz daha önce hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptı??
Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #7 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
ispermecet
22 Kasım 2008 23:30       Mesaj #8
ispermecet - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu medeniyetleri deyince ta Paleolitik çağa kadar gitmek gerek. Anadolu, Palolitik ve sonrası Neolitik döneme ait binlerce yerleşim yerine sahip. İnsanın doğayı değiştirmeye başaldığı, son buzul çağı sonrası Ortadoğu ve Anadolu toprakları insanlık tarihinde en önemli bölgedir.
Neolitik döneme ait dünyanın en büyük yerleşim merkezi Anadoludadır. Konya-Çumra'daki (Konya iç denizi güney kıyısında) Çatalhüyük 9000 sene önce 8000 kişinin yaşadığı yerleşim, o zamanlar dünyanın merkezi sayılabilir. O zamanlar boğazlar ve Marmara Denizi dahi yoktu.
Daha sonra kalkolitik çağ, tunç çağı, dünyada ilk kez Anadolu ve çevresinde yaşanmış çağlardır. Sümer uygarlığı sonrası Asur ticaret kolonileri (en önemlisi Kayseride) kurulmasının nedeni Anadoluda bulunan bu tarım yapan hayvan evcilleştiren yerleşim yerlerinin bolluğudur. Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk çağı, Frig, Lidya, Urartu sonrası Yunan devletleri ve sonra Roma gelir.
Türklerin gelişi 1070 yıllarından sonra olup, sadece 900 yıllık geçmişi vardır.
Ziyaretçi
29 Kasım 2008 17:03       Mesaj #9
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
sorunun cevabını istiyorum
yanıtlarsanız sevinirim,teşekkür ederim.
29 Kasım 2008 17:27       Mesaj #10
Keten Prenses - avatarı
Üye
ANADOLU VE MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

ANADOLU MEDENİYETLERİ
HİTİTLER:
*Hititler M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'ya gelerek Kızılırmak kıvrımı çevresine yerleştiler. Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy)'dır.
*Hitit devleti ilk devirlerde birçok feodal beylikten oluşuyordu.Daha sonra merkezden gönderilen valiler sayesinde merkezi otorite sağlandı.
*Devletin başında büyük kral unvanlı bir hükümdar bulunurdu.Kral aynı zamanda başrahip, başkomutan ve baş yargıçtı.
*Hititlerde krala danışmanlık görevi yapan ve soylulardan oluşan Pankuş Meclisi vardı.Bu meclis kralın görevlerini denetler.ve devlet işleri burada görüşülerek karara bağlanırdı.Pankuş Meclisi tarihte bilinen ilk meclistir.
*Kralın eşine Tavananna denirdi.Pankuş Meclisi ve Tavananna devlet yönetiminde etkiliydi.hititlerde çok tanrılı inancı vardı.tanrı sayısının fazla olmasından dolayı ülkeye Bin Tanrılı İli denirdi.
*Hititler tanrılarına hesap vermek amacıyla Anal adı verilen günlükler yazarlar.Ve ilk tarih yazıcılığı başlar.
*Çivi yazısı ile hiyeroglif yazısını (resim yazısı)nı kullandılar.
*Hititler Suriye'ye hakim olmak için M.Ö 1296 yılında Mısırlılarla savaştılar.16 yıl süren savaşlardan sonra Hititler ve mısırlılar arasında M.Ö 1280 yılında Kadeş Antlaşması yapıldı.
*Hitit devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu'ya gelen Frigler'in saldırılarıyla yıkıldı.

Frigler
*M.Ö. 1200 yılında Sakarya Irmağı çevresinde kuruldu.
*Başkentleri Gordion'dur
*Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanıyordu.bu sebeple tarım ve hayvancılığı korumak amacıyla çeşitli önlemler aldılar.
*Friglerde saban kırmanın, öküz öldürmenin cezası ölümdü.
*Krallarına Midas adı verilirdi.En önemli tanrıçaları Kibele idi.Tanrılarının ilkbaharda doğduğuna, son baharda öldüğüne inanırlardı.
*Friglerde kuyumculuk kaya mimarisi ve kaya işlemeciliği, tahta işçiliği, halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir
*Frigler M.Ö. 676'da Kimmerler tarafından yıkılmıştır.
Lidyalılar
*Batı Anadolu'da Gediz ve Menderes Irmakları arasında kalan verimli topraklar üzerine kuruldu.
*Başkentleri Sard'dır.
*M.Ö 700-300 yılları arasında kurulmuşlardır.
*Krallarına Giges adı verilirdi.
*Lidyalıların ekonomilerinin temeli ticarete dayanırdı.M.Ö 700 yılında parayı icat ederek ticaretteki takas usulünü kaldırdılar.
*Düzenli ve sürekli bir orduları yoktu.ülkelerini paralı askerlerle korurlardı.Bu yüzden ülkeleri çabuk yıkıldı.
*İzmir'den mezpotamyadaki bir şehir olan Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu inşa ettiler
*M.Ö 547 yılında Persler tarafından yıkıldılar.
Urartular
*Urartular M.Ö 900 yılında Van Gölü ve çevresinde kuruldu.
*Başkentleri Tuşpa'dır.
*Anadou'da ilk defa federal bir devlet kurdular.
*Mimari alanda çok geliştiler.yaptıkları kaleler, tapınaklar, mezarlar ve tarımı geliştirmek için açtıkları su kanalları günümüze kadar ulaşmıştır.
*Urartular tanrılı dini inanca sahiptiler ve ölümden sonraki hayata inandıkları için mezarlarını kayalardan oyarak oda şeklinde yaptılar ve ölülerini günlük eşyalarıyla gömdüler.
*M.Ö 600 yılında İran'dan gelen Medler tarafından yıkıldılar.
İyonlar
*M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan'dan gelen Akalar ve yerli halk tarafından Foça ve Büyük Menderes ırmakları arasında kuruldu.
*İyonlar şehir devletleri halinde yaşadılar.Bu nedenle siyasi bütünlük sağlanamadı.Şehir devletlerine Polis adı verilirdi.Bu şehir devletlerinin en önemlileri Efes, Milet ve Foça'dır.
*Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının olmaması İyonlarda demokratik bir yönetim anlayışının ortaya çıkmasında etkili oldu.Bu durum İyonlarda hür düşünce ortamının gelişmesini sağladı, bilim ve felsefe alanında ilerlemelerinde ortam hazırladı.Pozitif bilimler alanında Tales, Pisagor, Hipokrat ve Heredot gibi dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirdi.
*Mısır takvimini ve Fenike alfabesini kullanarak geliştirdiler.
*İyonlar, Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret kolonileri kurdular.
*İyonların, Ön Asya'da gelen ticret yollarının kesişme noktasında bulunmaları kültürel etkileşim ve bilimsel faaliyetlerin gelişmesine sebep oldu.
*İyonyalılar, çok tanrılı dini inanca sahiptiler.Tanrılarının insan şeklinde heykellerini yaptılar.
*İyonlar,mimaride İyon Nizamı adı verilen bir tarz gelştirdiler.Efes'teki Artemis Tapınağı Sisam adasındaki Hera Tapınakları dünyaca ünlü eserleridir.
*M.Ö 650-456 yıllarnda Perslerin, daha sonra Romalıların egemenliğne girdiler.
MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
Sümerler
*Mezopotamya medeniyetinin temelini oluşturan Sümerler, M.Ö 3500 yıllarında Mezopotamya'da kuruldular.
*Site devletleri halinde yaşadılar.Ur, Urug, Kiş ve Lagaş en önemli şehir devletleriydi.Şehirlerini yöneten kişilere Patesi adı verilirdi.
*M.Ö 3200 yılında çivi yazısını buldular.
*Sümerlerde Kral Urgakina'nın yaptığı kanunlar dünyada bilinen ilk yazılı kurallardır.
*Sümerler bilimsel gelişmelerin temelini attılar.İlk defa ay yılına dayanan takvimi yaptılar ve güneş saatini buldular.
*Çok tanrılı dini inanca sahiptiler ve her sitenin kendine ait bir tanrısı vardı.Tapınaklarına Ziggurat adı verilirdi.bu tapınaklar aynı zamanda rasathane işlevide görürdü.Bu sayede astronomide ilerlediler.
*M.Ö 2350 yılında Akadlar tarafından yıkıldılar.
Babiller
*Mezopotamyada kuruldu.
*Başkenti Babil'dir.
*Devletin en güçlü olduğu dönem Kral Hammurabi dönemidir.Babil Kralı Hammurabi Mezopotamya'da en gelişmiş ve en ileri düzeyde olan kanunlar yaptı.Hammurabi kuralları tarihte bilinen ilk anayasadır.
*Babil Devleti M.Ö 6. yüzyılda Persler tarafından yıkıldı.
Asurlar
*Yukarı Mezopotamya'da hüküm sürdüler.
*Anadolu'da ticaret yapan Asurlular çivi yazısınıburaya getirdiler.Böylece Anadolu'da tarih çağlarını başlattılar.
*Kayseri (Kültepe)'de Asurlulara ait çivi yazısıyla yazlmış ticari tabletler bulundu.
*Asurlular Sümerlere ait kanunları geliştirerek daha sert bir biçimde günlük hayata geçirdiler.
*M.Ö 612 yılında Persler tarafından yıkıldılarCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç